LIETUVA IR DIDYSIS RYTŲ EUROPOS „DREBĖJIMAS”

Politinės padėties komentaras

EDITA NAZARAITĖ

Ir štai į istorines, Ivano Rūsčiojo ir Džiugašvilio Plieninio kruvinom pėdom išvaikščiotas Kremliaus menes įžengė naujas, modemus caras, rusų liaudies neišrinktas, bet, kaip ir per amžius buvo, garbinamas — gensekas, kurį kapitalistai žurnale „Time” titulavo „dekados žmogumi” — Michailas Gorbačiovas!

Ir apsivertė Rytų Europa aukštyn kojomis. Jeruzelskis, paslėpęs skvarbų žvilgsnį po juodais akiniais, tupėjo gimtojoj Lenkijoj, o elektrikas Valensa kalbėjo garbiems ponams kongresmenams Vašingtone. Vengrų kompartija palinkėjo sau labos nakties ir užpūtė paskutinę žvakutę kaip toj „Atsisveikinimo” simfonijoj, o Berlyno siena po gabaliuką pardavinėjama kaip senas suvenyras. Rumunų tauta įėjo į istoriją kaip pirmoji, nubaudusi komunistinį diktatorių mirties bausme. Net rožių aliejaus keruose snaudžianti Bulgarija panūdo pauostyti laisvės.

Deja, tokio „žemės drebėjimo” pačioje Rusijoje negirdėti, neskaitant streikų kasyklose ir menkų demonstracijų. Tai visgi smulkmė. Armėnija, Azerbaidžanas, Gruzija maudosi kraujuje, o Pabaltiečiai susikabinę rankomis, žavisi gandizmu, įtemptai mąsto.

Ir štai Lietuvos komunistai nustebina ne tik kitus, bet ir save pačius — atsiskyrėme nuo Maskvos kompartijos, kovosime už Lietuvos nepriklausomybę. Žinoma, lyginant šį įvykį su rumunų kareivių kulkomis suvarpytu Čiaučesku lavonu arba su dramaturgo Vaclovo Havelo triumfališku įžengimu į Čekoslovakijos prezidento postą, tai — tik aukšlelė tarp banginių. Tačiau ta aukšlelė sava, taigi ir širdžiai miela.

Bet, reikia manyti, bus nemažai klausiančiųjų — ar tikrai galima pasitikėti „atsiverčiančiais” komunistais Lietuvoje?

Žinia, žurnalistas — ne okultistas, jam sunku, o ir nebūtina pranašauti ateitį. Galima tik paspėlioti linksmumo dėlei: ar ilgai gyvuos lietuviški komunistai? šį — dabar jau smagų — klausimą galima mėginti suvokti tik „drebančios” Rytų Europos kontekste. Pasižvalgius Vengrijos ir Rumunijos pakiemiuose, norisi visa gerkle sušukti, kad jau ir saviems „truputuką” susikruvinusiems utopistams galas deginančiai arti. Betgi atsisukus veidu į rusiškas stepes, tas džiugus gerklinis riksmas kažin kaip nejučia prityla. Ir vėl jaučiame savo baltiškuoju kailiuku — esame, ak, kaip skaudžiai esame tas nelemtas slenkstis tarp Rytų ir Vakarų... Tačiau nusiminti neverta. Slenkstis, kaip ten bežiūrėtum, irgi svarbus punktas namų struktūroje.

Bet grįžkime prie vietinės reikšmės problemų. Lietuvos KP nutarimas tapti savarankiška ir nuo RTFSR nepriklausoma partija yra sveikintinas žingsnis, ypač ryžtas kovoti už Lietuvos nepriklausomybę. Šiais laikais jau visi turime savo nuomonę, nebesibijome skirtingų. Manyčiau, kad esamu momentu Lietuvai gali būti naudingi ir už jos nepriklausomybę kovojantys lietuviški komunistai. Tai pereinamasis etapas, tačiau itin sunkus, be didelių pažadų nuo Kurantų pusės.

Kita vėl kalba, jeigu Lietuvai, o ir Latvijai bei Estijai pavyktų atsikratyti didžiojo brolio vadovavimo, besaikio kišimosi ir naujoviško plėšikavimo mokesčių forma. Reiktų tikėtis, kad laisvoje Lietuvoje komunistų partija nebevaidins jokio vaidmens, greičiausiai ji visai išnyks. Lietuviai komunistai niekada neatstovavo lietuvių tautai, o tik jos pavergėjams, niekada nereiškė lietuvių tautos idealų, o tebuvo okupanto sąjungininkais ir bendradarbiavo su tais, kurie vykdė mūsų, o ir kitų tautų genocidą — patį didžiausią šiame šimtmetyje. šitokių dalykų neužmiršta ne tik istorija, bet ir sąžinę turintys žmonės. Jei Lietuvos kompartija ir toliau vadovausis pasenusia marksistine teorija, tai gyvenimas savaime išbrauks nepataisomus ,,svaičiotojus" iš Lietuvos valdymo, o jei jie keis savo programą bei ideologiją, tai nebebus komunistais. Gali pasivadinti kokiais nors neokomunistais arba postkomunistais.

Kaip neanalizuotume Lietuvos komunistų perspektyvas, nejučia peršasi išvada, kad jie net šiuo metu yra visiškai nebepavojingi, nes, jeigu ir vėl į Kremliaus sostą įsiropštų koks nors tironas, tai tokią nepatikimą ,,lietuvišką” kompartiją pirmiausiai ir išvaikytų. O laisvoje Lietuvoje pats gyvenimas ją absorbuos kaip atgyvenusią savo amžių.

Manyčiau, kad apie Lietuvos komunistų partiją ir jos veiklą teisingiausią žodį tars net jau nebe mano kartos žmonės, o kur kas jaunesni. Tame ir slypi nepakartojamas amžino judėjimo ir keitimosi žavumas.


XXXIV-TOJI LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ STUDIJŲ IR POILSIO SAVAITĖ 1990 METAIS ĮVYKS RUGPJŪČIO 12-19 DIENOMIS DAINAVOJE

Kambarius kaip paprastai galima užsisakyti pas LFB CV iždininką Joną Vasarį, 979 Proehl Drive, Barberton, OH 44203. Registracijos mokestis 15 dol. šeimai. Savaitės studijinė programa bus paskelbta vėliau.

LFB Centro valdyba