JAUNIMO SĄJUNGA IR JAUNIMO KONGRESAS

Stud. REGINA STANČIKAITĖ

Jaunimo Sąjunga yra jaunoji Lietuvių Bendruomenės dalis. Nors PLJS-gos tikslai yra tie patys kaip ir PLB, bet Jaunimo Sąjunga dar siekia skatinti lietuvių kilmės jaunimo veiklą ir atstovauti jaunimo interesus Lietuvių Bendruomenėje.

Jaunimo Sąjungai pasauliniu mąstu vadovauja PLJS-os valdyba. Kraštų Jaunimo Sąjungos ir kraštų Jaunimo Sąjungų vienetai apylinkėse sudaro veiklos centrus. Aukščiausias Sąjungos organas yra atstovų suvažiavimas.

Jaunimo Sąjunga palaiko ryšius su LB, kad galėtų geriau suderinti LJS ir LB veiklą.

Pasaulio Lietuvių Jaunimo kongresas yra pasaulinis lietuvių jaunimo susibūrimas. Kongresai, kaip žinome, vyksta kas treji ar ketveri metai.

Jau nuo 1982 m. pradžios veikia V PLJ kongreso akademinės programos komisija. Iš įvairių pasisakymų komisija susidarė vaizdą, kur išryškėjo aiškus pageidavimas, kad per šį kongresą didžiausias dėmesys būtų kreipiamas į veiklos problematiką. Dažnai pasikartoją pasisakymai: Nebežinome ką veikti, neturime naujų idėjų kaip veikti — buvo akstinas, kad ateinantis kongresas koncentruotų savo dėmesį ne į filosofinių gairių nustatymą, bet į konkretumą.

Komisija nutarė atskirti stovyklos programą nuo Studijų dienų programos. Stovyklos programos tikslas yra: supažindinti jaunimą su Lietuvos istorijos svarbesniais laikotarpiais, kad dalyvaujantieji pajustų, iš kur jie yra kilę ir kokiai tautai jie priklauso. Todėl stovykloje kiekvienai dienai bus paskirtas vienas svarbesnis Lietuvos istorijos laikotarpis, kuris sujungs visus tos dienos užsiėmimus. Tokie laikotarpiai numatyti: Lietuvos atgimimo — prieš atgaunant nepriklausomybę, tautos tragedija — trėmimai ir dabartinė Lietuva, kur bus supažindinama su okupuotos Lietuvos jaunuolio-lės padėtimi.

Studijų dienų programos tikslas yra aptarti mūsų veiklą slopinančias problemas ir ieškoti sprendimo. Ji turės atsakyti į tris pagrindinius klausimus: kodėl veikti, ką veikti ir kaip veikti. Pirmajam klausimui bus skiriamos dvi dienos ir bus nagrinėjami tautinio identiteto, tautinio sąmoningumo bei solidarumo klausimai. Atstovai turės nustatyti jaunimui ilgalaikius ir trumpalaikius veiklos tikslus.

Viena diena bus skiriama, mėginant rasti atsakymą į klausimą — Ką veikti? Tai būtų lyg ir pirmųjų dviejų dienų studijų išdavų pritaikymas, surandant konkrečių projektų.

Didžiausias dėmesys teks trečiajam klausimui — Kaip veikti? Surasti geriausius metodus veiklai išjudinti, įtraukti daugiau jaunimo į veiklą, sukelti lėšų veiklai ir t.t. Studijų dienų pagrindinis tikslas, kad atstovai šių studijų pabaigoje išsineštų daugybę idėjų ne tik užrašuose, bet galvose ir mintyse, kad, grįžus į savo gyvenamąsias vietoves, nekiltų jiems klausimų, apie kuriuos buvo kalbėta, o galėtų pradėti konkrečiai veikti ne tik savo bendramečių tarpe, bet įsijungti ir Lietuvos ir lietuvių reikalų kėlime svetimųjų sluoksniuose.