KONGRESAI PRAEITYJE IR V KONGRESAS

Stud. LINAS POLIKAITIS

Šią vasarą vyksta Penktasis Pasaulio Lietuvių Jaunimo kongresas Jungtinėse Amerikos Valstybėse ir Kanadoje. Jau bus penktas kartas, kai nemažas lietuvių jaunimo būrys iš viso pasaulio pusių susirinks vienoje vietoje pabendrauti, padiskutuoti apie lietuvišką jaunimo veiklą ir vėl sustiprinti viltis lietuvių kalbos ir kultūros išlaikymui.

Kaip visi turbūt žinome, šie jaunimo kongresai vyksta kas treji ar ketveri metai. Pirmasis kongresas įvyko Amerikoje ir Kanadoje 1966 metais. 1972 metais įvyko antrasis kongresas, taip pat Amerikoje ir Kanadoje. Trečiasis — Pietų Amerikoje (Brazilijoje, Argentinoje ir Uragvajuje) 1975 metais, o ketvirtasis kongresas, kuriame aš dalyvavau, įvyko 1979 metais Anglijoje ir Vakarų Vokietijoje.

Šių kongresų programa dažniausiai yra padalinta į tris dalis. Pirmiausia įvyksta stovykla, kurioje dalyvauja visi susirinkusieji. Po stovyklos vyksta studijų dienos. Studijų dienose, tačiau, dalyvauja tiktai išrinkti kraštų atstovai. Kongreso dalyviai tuo metu keliauja ekskursijose. Studijų dienoms ir ekskursijoms pasibaigus, visi kartu vėl susirenka kongreso uždarymui.

Stovykloje jaunimas turi progos susitikti su bendraamžiais lietuviais iš skirtingų vietovių, susidraugauti su jais ir patirti apie jų gyvenimą ir veiklą. Man tai atsitiko Anglijoje, kai šalia mano kambario gyveno du vyrukai iš Uragvajaus. Mes vien tik kalbėjomės lietuviškai, nes tik taip buvo galima susikalbėti. Jie nemokėjo anglų kalbos, o aš visiškai nemokėjau išsireikšti ispaniškai. Buvo ypatingai įdomu ir smagu su jais susidraugauti. Kaip galite įsivaizduoti, savaitės gale visi stovyklos dalyviai gan gerai vienas kitą pažįsta.

Studijų Dienose yra svarstomos įvairios temos, iš kurių susidaro naujas lietuvių jaunimo veiklos planas. Taip pat būna diskusijos, paskaitos, darbo būreliai. Iš visų šitų susirinkimų yra pristatomi pasiūlymai mūsų jaunimo veiklai, ir jie yra svarstomi atstovų suvažiavime. Suvažiavime atstovai už šiuos pasiūlymu balsuoja. Per balsavimą kraštų atstovai gali pasisakyti dėl pasiūlymų, juos pakeisti, priderinti prie jų kraštų veiklos. Nubalsuoti pasiūlymai tampa kongreso nutarimai, kurie saisto visų kraštų jaunimo veiklą iki sekančio Jaunimo kongreso.

Studijų Dienose, kaip anksčiau minėjau, dalyvauja visų kraštų atstovai. Ateinančią vasarą šeši Los Angeles jaunuoliai dalyvaus Studijų Dienose kaip Amerikos atstovai. Tai yra Ginta Palubinskaitė, Regina Stančikaitė, Tadas Dabšys, Sigitas Raulinaitis, Gintaras Grušas ir aš pats. Kiekvienas Amerikos Lietuvių Jaunimo Sąjungos skyrius paruošė savo kongreso atstovų rinkimus prieš keletą mėnesių. Pagal kiek kiekvienas skyrius surinko balsų, buvo nustatyta skaičius atstovų iš to miesto. Los Angeles labai gerai pasirodė — mes surinkome antrą aukščiausią balsų sumą Amerikoje. Žinoma, Chicaga tai daugiausia surinko. Iš viso, Studijų Dienose susirinks 120 atstovų. Šie atstovai suvažiavime yra įpareigoti iškelti savo krašto interesus bei problemas. Yra jų pareiga, kad nutarimai atstovautų viso pasaulio lietuvių jaunimo nuomonę ir kad nutarimai būtų įgyvendinti po kongreso.

Taip pat atstovai per suvažiavimą išrenka sekančią PLJS valdybą. Valdybos darbas yra iki sekančio kongreso tvarkyti pasaulio lietuvių jaunimo veiklą pagal atstovų priimtus kongreso nutarimus.

Dabar trumpai nusakysiu V PLJK eigą. Sekantis kongresas susidės iš keturių dalių. Pirmiausia įvyks atidarymas, penktadienį, liepos 1 d. Chicagoje. Toliau vyks stovykla Oberlin kolegijoje, Oberlin miestelyje, netoli Clevelando. Stovykla tęsis nuo liepos 4 d. iki liepos 10 d.

Po stovyklos vyks studijų dienos Trent universitete, Peterbourough miestelyje, netoli Toronto. Tai bus nuo liepos 11 d. iki liepos 20 d. Uždarymas Montrealyje nuo liepos 22 d. iki liepos 24 d.

Šalia to, vyks keletas kitų parengimų. Bus atstovų priėmimas Toronte liepos 16 ir 17 dienomis. Tai duos progos atstovams pailsėti po įtemptų diskusijų ir leis jiems pamatyti daugiau Kanados. Taip pat bus ambasadų lankymas Ottawos mieste liepos 21 d. Paskirų kraštų atstovai aplankys savo kraštų ambasadas ir supažindins ambasadorius su Lietuva, jos istorija ir kultūra. Taip pat vyks spaudos konferencija Montrealyje liepos 22 d. Tuo metu atstovai galės supažindinti Kanados spaudą su Lietuvos padėtimi. Taip pat yra planuojama politinio pobūdžio demonstracija Montrealyje.

Tai, kaip matote, kongreso atstovai bei dalyviai daug ką nuveiks per tas tris savaites. Tačiau ar galite įsivaizduoti, kiek kainuoja suruošti jaunimo kongresus? Mūsų LJS L.A. skyrius žada sutelkti kiek galima lėšų kongresui bei L.A. atstovams.