NUO REDAKTORIAUS STALO

Jau užbaigus paruošti spaudai šį numerį buvo gautas iš Lietuvos reikšmingas Į Laisve Fondo Lietuvos filialo tarybos narių kreipimasis į Lietuvos ir jos išeivijos visuomenes (žr.2 psl.) ir pluoštas sausio kruvinojo savaitgalio nuotraukų. Tad kai kuriuos numerio puslapius teko greitosiomis pertvarkyti.

Naktis iš sausio 12-sios i 13-ją bus atsimenama kaip vienas iš lietuvių tautos heroiškų, tragiškų ir kartu labai taurių momentų kovoje dėl laisvės. Neįmanoma raidėmis ant popieriaus išlieti to istorinio momento nuotaikas ir žmonių ryžtą, o tačiau Į Laisve Fondo kreipimesi visa tai ryškiai pajuntame. Ir kartu stebimės jų drąsa...

Prie šių tragiškųjų Lietuvos įvykių ir nuotaikų pavaizdavimo šiame numeryje jungiasi ir vedamųjų mintys, ir poetės Leonos Korkutienės eilėraščiai, ir dr. A. Smailio bei dr. A. Statkevičiaus filosofiniai svarstymai lietuvių tautos paskirties ir kultūros klausimais. Rišosi taip pat ir iš praeities atklydę prisiminimai apie Sibiro kankinį V. Nasevičių bei Raseinių krašto partizanus. Tai medžiaga lietuvių tautos kančių istorijai.

Grįžtant prie savųjų reikalųadministratorius dažnai skundžiasi, kad nemažas skaičius skaitytojų nepasistengia laiku atsilyginti už žurnalo siuntinėjimą. Pasinaudokite šiame numeryje įdėtais vokeliais ir prisiųskite prenumeratą kartu su didesne ar mažesne auka.