Į Laisvę 1983 88(125)

     T U R I N Y S

Skaitytojų žodis ......................................................... 2

Bronius Kviklys: “Aušros” genezė ir tikslai .............................. 6

Vincas Natkevičius: Naujais kultūrinės veiklos keliais .................. 19

V. R.: Vokietijos lietuviai ............................................. 27

Rūta Kleva Vidžiūnienė: Išeivijos politinio ir kultūrinio darbo derinimas 31

Romas Giedra: Išeivijos darbai tautos akimis ............................ 33

Dr. K. Ėringis: Romo Kalantos aukos dešimtmetis ......................... 37

Vacys Kęstutis Slotkus: Išeivijos jaunimas vienybėje su kovojančia tauta  41

Julius Vidzgiris: Lietuva po 100 metų nuo “Aušros” pasirodymo ........... 48

Dr. Adolfas Damušis: Lietuvių pogrindis vokiečių saugumo dokumentuose ... 65

Vedamasis ............................................................... 79


PDF   Fotografinė kopija   BOX 

LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ TARYBA

P. Algis Raulinaitis, Tarybos prezidiumo pirmininkas,
1501 Riverside Drive Burbank, CA. 91506, USA

Edmundas Arbas,Tarybos prezidiumo sekretorius,
306-22nd Street
Santa Monica, CA 90402, USA

Dr. Zigmas Brinkis,Tarybos prezidiumo narys, Los Angeles, CA.

Juozas Kojelis,Tarybos prezidiumo narys, Santa Monika, CA.

Dr. Kazys Ambrazaitis,Dunes Acres, Chesterton, Ind.

Vytautas Aušrotas, Weston, Ont. Kanada

Juozas Ardys,Fairview, Penn.

Kęstutis Ivinskis, Europos LFB pirm., Bonn, Vakarų Vokietija

Alina Grinienė,Muenchen, Vokietija 

Dr. Petras Kisielius, Cicero, Ill.

Balys Raugas, JAV ir Kanados LFB centro valdybos pirmininkas, 415 Main St., Delran, N.J. 08075

Vacys Rociūnas, “Į Laisvę” red., Independence, Ohio

Antanas Sabalis, Woodhaven, New York

Rankraščiai, nuotraukos ir knygos siunčiamos redaktoriaus adresu: 7328 Midland Road, Independence, Ohio, 44131

Užsakymus ir prenumeratos mokestį siųsti administracijos adresu: Jonas Prakapas, 14 Thelma Dr., Bakersfield, CA 93305

Metinė prenumerata: Australijoje, Jungtinėse Valstybėse ir Kanadoje — $7.00, kitur — $5.00.

Straipsniai, autoriaus pasirašyti pavarde, slapyvardžiu ar inicialais, nebūtinai reiškia ir redakcijos nuomonę.

Spaudžia TĖVŲ PRANCIŠKONŲ spaustuvė, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N. Y. 11207

Nr. 88 (125) 1983 RUGSĖJIS

AUŠROS” METAI

POLITIKOS ŽURNALAS

“Į LAISVĘ”— lietuvių politikos žurnalas.

Leidžia Lietuvių Fronto Bičiuliai.

“Į LAISVĘ”(TOWARD FREEDOM): Lithuanian magazine of politics, published three times a year by the Friends of the Lithuanian Front.

Vacys Rociūnas,Redaktorius/Editor 7328 Midland Rd. Independence, Ohio 44131

Jonas Prakapas,Administratorius/Circulation Manager 14 Thelma Drive Bakersfield, CA 93305, USA