Karys 1964m. 7-8 Turinys, metrika

 

Atgaivintas Jungtinėse Amerikos Valstybėse 1950 metais

Įsteigtas Lietuvoje 1919— Nepriklausomybės kovų — metais

PASAULIO LIETUVIŲ KARIŲ - VETERANŲ MĖNESINIS ŽURNALAS

Nr. 7 (1404)    RUGPJŪTIS - RUGSĖJAS - SEPTEMBER    1964 

Gen. št. plk. (nuotr. majoras) Izidorius Edvardas Kraunaitis — viršelis

Nr. 8 (1405)    SPALIS - OCTOBER    1964 

V. Maželis— A.A. Lietuvos gen. konsulas plk. Jonas Budrys (nuotrauka)

   TURINYS

Dr. P. Rėklaitis — Lietuvybės pėdsakai Karaliaučiuje XVI-XIX amž. 

K. Ališauskas — Sovietų karinė Lietuvos okupacija

P. Gudelis — Iš lietuvių karių veiklos Užkaukazyje

S. Dirmantas — Atsisveikinimas su gen. konsulu Jonu Budriu

V. Šliogeris — Karo mokykla Kaune ir Vilniuje 1920 metais

P. Būtėnas — Karas ir politika Kr. Donelaičio “Metuose”

R. Kisielius — Lietuvių Diena Pasaulinėje parodoje (nuotr.)

Z. Raulinaitis — Vaidevutis

Šaulė Tremtyje

Tremties Trimitas

P. Jurgėla — A.A. Gen. št. plk. I. E. Kraunaitis 

Kronika

Redaktorius —Zigmas Raulinaitis
Redaktoriaus pavaduotojas —Jonas Rūtenis
Kalbinę dalį redaguoja —Kazys Kepalas
Dail. literatūros dalį redaguoja —Vincas Jonikas

Administratorius —Leonas Bileris
Leidžia —L. V. S. Ramovė New Yorko Skyrius

Atskirus skyrius redaguoja:

P, Petrušaitis — Tremties Trimitas
Balys Brazdžionis —Lietuviai Kariai Laisvajam Pasaulyje
Kunigunda Kodatienė —Šaulė Tremtyje

ATSTOVAI:    

Baltimore .............M. ŠIMKUS
Los Angeles ..........O. ŽADVYDAS
Toronto, Canada ..VL. RUŠAS
Chicago .............. A. RĖKLAITIS
Philadelphia........A. IMPULEVIČIUS
Australija ............V. ŠALKŪNAS
Cleveland ........... L. LEKNICKAS
Rochester ..........P. SALADŽIUS

— PLATINTOJAI -

JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTYBĖSE

Boston, Mass. — "Baltic Florists”
Brockton, Mass.— A. Mantautas
Brooklyn, N. Y. — J. Pašukoms
Chicago, III.— J. Karvelis, “Marginiai”, H. Naujoks, “Parama”, K. Rožanskas, G. Šilingaitė, J. Virpša
Detroit, Mich.— V. Perminas— S. Malinauskas
Grand Rapids, Mich.— J. Belinis
Los Angeles, Calif.— V. Prižgintas
Newark, N. J.— Kazys Trečiokas
Waterbury, Conn.— V. Vaitkus

KANADOJE:

Hamilton, Ont. — J. Pleinys, Z. Orvidas
Toronto, Ont.— Augustinas Kuolas, P. Misevičius
Montreal, Que. — “Parish Library”

ANGLIJOJE:

“Dainora” — 74 Priory Road, Kew Surrey

AUSTRALIJOJE:

N. Butkūnas —    9 Cowper Street.St. Hilda, Vic.
A. Kubilius— 131 Crozier Avenue, Edwardstown, So. Australia
P. Mažylis— 1 Taroonga Court, Norlane, Vic.
M. Urbonas,9 Sixth Ave., Woodville Gardens, So. Australia

VENEZUELOJE:

Kun. A. Perkumas, SDB — Escuelas

Prof. Salesianas Avda. Miranda, Boleita, Caracas

THE WARRIOR, magazine for the veterans, of Lithuanian descent and for Lithuanians in the wide world. Published monthly except July and August by “KARYS” — 916 Willoughby Avenue, Brooklyn, N. Y. 11221, U. S. A. Subscription $6.00 per year. Single copy 60 cents.

SECOND CLASS POSTAGE PAID AT BROOKLYN, N. Y.