Karys 1964m. 5-6 - Turinys, metrika

 

PASAULIO LIETUVIŲ KARIŲ - VETERANŲ MĖNESINIS ŽURNALAS

Įsteigtas Lietuvoje 1919— Nepriklausomybės kovų — metais

Atgaivintas Jungtinėse Amerikos Valstybėse 1950 metais

PASAULIO LIETUVIŲ KARIŲ - VETERANŲ MĖNESINIS ŽURNALAS

Nr. 5 (1402)    GEGUŽIS - MAY    1964 

Pavasaris Anykščiuose ... Viršelis

Nr. 6 (1403)    BlRŽELIS - LlEPA - JUNE    1964 

V. Augustinas— Lietuvos artilerininkai ... Viršelis

  TURINYS

F. Bočiūnas — Žodis Motinos Dienai

O. Urbonas — D.L.K. Gvardijos gren. pulko kepurė

Z. Rumša — Dėl “nepaminėto sukilimo”

Vytenis — Didžiojo Kario atsisveikinimas

J. M. — Baisusis Birželis Lietuvoje

Sovietų karinė okupacija Lietuvoje

A. Žilvitis — Surandu Žaliakalny vežiką

K. Uoginis — Vergijos naktis

Z. Raulinaitis — Vaidevutis

J. Strumskis — Birželio rytas

P. Gudelis — Iš lietuvių karių veiklos Užkaukazyje

Tremties Trimitas

Šaulė Tremtyje

Kronika

Redaktorius —Zigmas Raulinaitis
Redaktoriaus pavaduotojas —Jonas Rūtenis
Kalbinę dalį redaguoja —Kazys Kepalas
Dail. literatūros dalį redaguoja —Vincas Jonikas

Administratorius—Leonas Bileris
Leidžia —L. V. S. Ramovė New Yorko Skyrius

Atskirus skyrius redaguoja:

P. Petrušaitis — Tremties Trimitas
Balys Brazdžionis —Lietuviai Kariai Laisvajam Pasaulyje
Kunigunda Kodatienė —Šaulė Tremtyje

ATSTOVAI:    
Baltimore .... M. ŠIMKUS
Chicago ...... A. RĖKLAITIS
Cleveland ...L. LEKNICKAS
Los Angeles  O. ŽADVYDAS
Toronto, Canada ..... VL. RUŠAS
Philadelphia A. IMPULEVIČIUS
Australija ....V. ŠALKŪNAS
Rochester    P. SALADŽIUS

— PLATINTOJAI -

JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTYBĖSE

Boston, Mass. — “Baltic Florists”
Brockton, Mass. — A. Mantautas
Brooklyn,N. Y. — J. Pašukonis
Chicago, Ill. — J. Karvelis, “Marginiai”, H. Naujoks, “Parama”, K. Rožanskas, G. Šilingaitė, J. Virpša
Detroit, Mich.— V. Perminas— S. Malinauskas
Grand Rapids, Mich. — J. Belinis
Los Angeles, Calif. — V. Prižgintas
Newark, N. J. — Kazys Trečiokas
Waterbury, Conn. — V. Vaitkus

KANADOJE:

Hamilton, Ont. — J. Pleinys, Z. Or-vidas
Toronto, Ont. — Augustinas Kuolas, P. Misevičius
Montreal, Que. — “Parish Library”

ANGLIJOJE:

“Dainora” — 74 Priory Road, Kew Surrey

AUSTRALIJOJE:

N. Butkūnas —    9 Cowper Street,St. Hilda, Vic.
A. Kubilius — 131 Crozier Avenue, Edwardstown, So. Australia
P. Mažylis — 1 Taroonga Court. Norlane, Vic.
M. Urbonas, 9 Sixth Ave., Woodville Gardens, So. Australia

VENEZUELOJE:

Kun. A. Perkumas, SDB — Escuelas Prof. Salesianas Avda. Miranda, Boleita, Caracas

 

THE WARRIOR, magazine for the veterans, of Lithuanian descent and for Lithuanians in the wide world. Published monthly except July and August by “KARYS"—916 Willoughby Avenue, Brooklyn, N. Y. 11221, U. S. A. Subscription $6.00 per year. Single copy 60 cents.

SECOND CLASS POSTAGE PAID AT BROOKLYN, N. Y.