SUGRĮŽIMO GIESMĖ

VINCAS JONIKAS

Sveikas būki, Nemune patvinęs,
Priegliau sveikas, Dauguva sveika! 
Visos upės broliškos tėvynės 
Lai banguos, kaip meilė ir taika.

Mes pareinam, laužiamės kaip upės
Iš nelaisvės mūrų ir kalnų.
Laisvės gandą širdimis įsupę
Skelbiam galą metų varganų.

Lietuva iš tolo mums dainuoja
Kaip jaunystė tekanti šviesi
— 
Lietuva tai ritmas mūsų kojų,
Kai žygiuojam pergalėn visi.

Priešui kumštį nešame plieninę,
Broliams
delnus, pilnus pagelbos, 
Kad per amžius motina tėvynė 
Nežinotų baimės nelabos.

Laukia mūsų ten kapai senuolių
Ir tauta lemtyje ir darbe

Laukia žygių vieškeliai nutolę,
Kur žadėta laimė ir garbė.

Ten sodinsim laisvės medžio daigą,
Kaip tvirtovę protėvių vėlių, 
Noragus dirvožemiu įsmeigę 
Kilsim derliaus potvyniu žaliu.

Vėl rauginsim kasdieninę duoną
Gaubiami šeimyniškos darnos,
Vėl alutį sunksime geltoną
Dėl savųjų, ne vagies burnos.

Stosim teisūs mintyje ir skaistūs
Pagiedoti ateičiai giesmės,
Meilė buvo mums ir lieka vaistas
Ir dangus virš mūsų pralinksmės.

Jau nebus pažeminto lietuvio,
Lietuva bus brolių ir vadų

Bus tauta sava, vieningo būvio,
Lietuvos paženklinta vardu.

Mes pareinam ilgesiu sužibę,
Apšarvoti ryžtu ir drąsa,
Kad žydėtų laisvėje sodybos,
Būtų mūsų tėviškė visa.

Sveikas būki, Nemune patvinęs,
Priegliau sveikas, Dauguva sveika! 
Visos upės broliškos tėvynės 
Lai banguos, kaip meilė ir taika.