Karys 1963m. 1-2 - Turinys, metrika

 

Įsteigtas Lietuvoje 1919— Nepriklausomybės kovų— metais

Atgaivintas Jungtinėse Amerikos Valstybėse 1950 metais

PASAULIO LIETUVIŲ KARIŲ - VETERANŲ MĖNESINIS ŽURNALAS

Nr. 1 (1333)  SAUSIS JANUARY1963 

Vakaras Lietuvos pajūryje ... viršelis

Nr. 2 (1389)  VASARIS – FEBRUARY  1963 

Vasario 16 Nepriklausomoje Lietuvoje, Kaune, Karo muzėjaus sodnelyje .. (Viršelis)

 T U R I N Y S

O. Urbonas — Didžiojo Šiaurės karo frontas Lietuvoje, II

M. Aukštaitė (vert.) — Mes, ir kare žuvusieji

P.  Genys — Kepurė išgelbėjo nuo nelaisvės

A. Rėklaitis — Kultūros kongresas

A. Bernotas — Kaip atsirado Klaipėdos kraštas

J. Gražulienė — Savanoriai

J. Apyrubis — Ūkininkas, viršaitis ir dievdirbys

V. Mantvydas — Lietuva ir lietuvybė

S. Jakštas — Aušra

V. M. Klausutis — Įsipareigokime darbui

P. Būtėnas — Paslaptingieji Sūduviai

K. Bradūnas — Šviesus keleivio siluetas

K. Leknickas — Prisiminimai iš Neprikl. Lietuvos kariuomenės

J. Miškinis — Sumanus berniukas

K. Uoginius — Pareiga ir pasiaukojimas

Lietuviai kariai laisvajame pasauly

Tremties Trimitas

Kronika, spauda, komentarai

Redaktorius —Zigmas Rauiinaitis
Kalbinę dalį redaguoja —Kazys Kepalas
Dail. literatūros dalį redaguoja —Vincas Jonikas
Administratorius —Leonas Bileris
Leidžia —L.V.S. Ramovė New Yorko Skyrius

Atskirus skyrius redaguoja:

P, Petrušaitis — Tremties Trimitas
Balys Brazdžionis —Lietuviai Kariai Laisvajam Pasaulyje

ATSTOVAI:

Mike Maksvytis, Chicago, Ill.;
Stasys Misiūnas, Omaha, Nebr.;
Lionginas Leknickas, Cleveland, Ohio;
VI. Rušas, Toronto, Canada;
V. Šalkūnas, Australija;
Morkus Šimkus, Baltimore, Md.;
K. Trečiokas, Newark, N.J.

PLATINTOJAI JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTYBĖSE:

Baltimore, Md. — M. Šimkus
Boston, Mass. — “Baltic Florists” 
Brockton, Mass. — A. Mantautas 
Chicago, III. —J. Karvelis, M. Maksvytis, “Marginiai”, J. Memėnas, K. Rožanskas 
Cleveland, Ohio — V. Ročiūnas 
Detroit, Mich. — V. Perminas 
Grand Rapids, Mich. — J. Belinis 
Los Angeles, Calif. — V. Prižgintas 
Philadelphia, Pa. — A. Impulevičius 
Newark, N. J. — Kazys Trečiokas 
Rochester, N. Y. —P.Saladžius, A. Sabalis
Waterbury, Conn. — V. Vaitkus

KANADOJE:

Hamilton, Ont. —J. Pleinys, Z. Orvidas
Toronto, Ont. — August. Kuolas, V. Rusas, J. Smolskis
Montreal, Que. — “Parish Library”

ANGLIJOJE:

“Dainora” — 49 Thomton Avenue, London W, 4

AUSTRALIJOJE:

N. Butkūnas —    9 Cowper Street,St. Hilda, Vic.
A. Kubilius — 131 Crozier Avenue, Edwardstown, So. Australia
P. Mažylis — 22 Aberdeen St., W. Geelong, Vic.

VENEZUELOJE:

Kun. A. Perkumas, SDB, SeminarioSalesiano Altamira, Caracas


THE WARRIOR, magazine for the veterans, of Lithuanian descent and for Lithuanians in the wide world. Published monthly except July and August by “KARYS” — 916 Willoughby Avenue, Brooklyn 21, N. Y„ U. S. A. Subscription $6.00 per year. Single copy 60 cents.

SECOND CLASS POSTAGE PAID AT BROOKLYN, N. Y.