REIKŠMINGOS SUKAKTYS

Redaguoja — š. P. Petrušaitis 1561 Holmes Ave. Racine, Wise.

Lietuvos Nepriklausomybės kovų įkarštyje gimė Lietuvos Šaulių Sąjunga, ilgainiui aprėpusi visą kraštą. 1919 m. vasarą ir ankstyvą rudenį buvo padėti pagrindai jos veiklai, kuri sodriai bujojo, vis plačiau besiplėsdama per visą Lietuvos nepriklausomumo laikotarpį. Ir būtų sunku įsivaizduoti nepriklausomos Lietuvos gyvenimą be savanoriškos Šaulių Sąjungos, kuriai priklausė abiejų lyčių, įvairių luomų, partinių pažiūrų ir tikybų patriotai - lietuviai, skyrę savo darbą tautos ir valstybės saugumui, švietimui, kultūrinimui, bei, aplamai, visokeriopai Tėvynės gerovei.

Prabėgo 50 metų nuo to laiko, kai pirmieji šauliai skubėjo į pagalbą kariuomenei padėti apginti Lietuvos gležnutę laisvę. Brangi sukaktis! Deja, ją tegalime minėti tik laisvojo pasaulio valstybėse, nes Tėvynę, dėl kurios šauliai taip aukojosi, vėl slegia žiauri okupanto ruso -komunisto letena. Laisvė sutrempta, tauta niokojama, o vienok ir ten, prie Nemuno krantų blyksi vilties spindulėliai, kuriuos įdiegė šaulių aukos ir darbai, kad Lietuvos klaiki dabartis yra tik laikina.

Okupavę Lietuvą bolševikai, ypač žiauriai naikino šaulių eiles, todėl tik maža dalis jų atsidūrė per karo audras laisvajame pasaulyje. Iš Tėvynės atsineštoji dvasia neleido nurimti, todėl jie čia šiaurės Amerikoje atkūrė Lietuvos Šaulių Sąjungą Tremtyje. Jos pirmasis vienetas įsisteigė Toronte, Kanadoje, 1954 m. liepos mėn. 20 d. Taigi, tremties šauliai taip pat šiemet mini ir 15 metų savo veiklos sukaktį.

1929 m. kovo mėn. 5 d. Kaune mirė Lietuvos Šaulių S-gos ideologas ir kūrėjas Vladas Putvinskis - Pūtvis, dalyvavęs tik 10 metų šaulių veikloje, bet palikęs neišdildomą įtaką visam S-gos plėtojimuisi ir būdui. Taigi, šiemet buvo minimos Didžiojo Šaulio 40-sios mirties metinės.

LŠST centro valdyba ragino šaulių vienetus visas šias sukaktis minėti, o pati jų proga suruošė gerai pavykusią šaulių ideologinę savaitę Dainavos stovykloje, kur tos sukaktys buvo taip pat atatinkamai prisimintos.

Buvo planuojama 50-čio proga išleisti poemą, skirtą Lietuvos nepriklausomumo laikotarpiui prisiminti, tačiau nepavyko surasti autoriaus. Todėl galutinai apsispręsta bent šiuo padidintu “Tremties Trimito” numeriu atžymėti minėtas sukaktis.