P. L. P. KARO MOKYKLOS XVIII LAIDOS SUVAŽIAVIMAS

Karo mokyklos XVIII laidos paskytlnysis kariūniškas “Ginklu gerbk”, 1936 m. rugsėjo 15 d.

Pasinaudojant Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso ir III Dainų Šventės proga buvo sukviestas Pirmojo Lietuvos Prezidento Karo Mokyklos XVIII laidos suvažiavimas, kuris įvyko liepos mėn. 2 d. Čikagoje, Lietuvos Vyčių salėje (2453 W. 47th Street). Suvažiavime buvo paminėta 30 metų mokyklos baigimo sukaktis.

XVIII laida buvo pradėta formuoti 1934 m. rugpjūčio mėn. Į ją buvo priimta keli puskarininkiai, keletas universiteto studentų ir jaunuoliai — baigę gimnaziją. Viso apie 70 asmenų. XVIII laida buvo pavadinta 2. Kadro kuopa. Pusės metų bėgyje 2. K. Kp. buvo du kartus papildyta (pabaigoje 1934 m. ir 13.IV.35) iš X. Aspirantų laidos kariūnų iki 130 vyrų. 2. K. kuopoje buvo 3 būriai (Br.):I. ir II. Br. — pėstininkų, III. Br. — kavaleristų, artileristų, pionierių ir ryšininkų. Po dviejų metų apmokymo, 1936 m. rugsėjo mėn. 15 d., 2.K.kp, Karo Mokyklos bataliono sudėtyje, išsirikiavo Karo Mokyklos aikštėje pas-

 XVIII laidos suvažiavimo vakarinio patikrinimo raportas (dail. A. Tamoliūno pieštas)

kutiniam kariūniškam paradui. Tą atmintiną dieną Prezidento Aktu 130 kariūnų-puskarininkių buvo pakelti į pirmąjį karininko — jaunesniojo leitenanto, laipsnį. Tai buvo paskutinioji dviejų metų Karo Mokyklos laida, nes vėliau sekė trijų metų laidos.

Liepos 2 d. ryte, Tėvų Marijonų koplyčioje, Čikagoje, įvyko pamaldos už žuvusius ir mirusius XVIII laidos karininkus. Vakare, apie 6 val., į Lietuvos Vyčių kuklią salę pradeda rinktis suvažiavimo dalyviai su žmonomis. Iš 49, esančių laisvame pasaulyje XVIII laidos karininkų, į suvažiavimą atvyko 21. Suvažiavimą savo atvykimu pagerbė garbės svečiai: buv. Karo Mokyklos viršininkas gen. K. Musteikis su ponia ir buv. etatinis lektorius plk. K. Ališauskas su ponia. Pirmiems susitikimo įspūdžiams praslinkus, p. K. Brazdukas paprašo dalyvių užimti vietas prie stalų ir pakviečia p. J. Bražį atidaryti suvažiavimą ir pravesti oficialiąją dalį. J. Bražys taria trumpą atidaromąjį žodį ir kviečia atlikti kuopos tradicinį vakarinį patikrinimą. Tokį pat patikrinimą, koks kasdien būdavo daromas Karo Mokykloje, tik 130 kariūnų vieton, šiandieną išsirikiavo vos 21. Patikrinimą vykdo N. Reikalas, vienas iš buvusių XVIII laidos viršilų. Sąraše — 130 pavardžių. Viršilai šaukiant, tik retkarčiais pasigirsta “aš”, šiaip jau girdisi atsakymas: “žuvęs”, “ištremtas į Sibirą”, “nėra žinių”. Po patikrinimo viršila raportuoja gen. Musteikiui ir įteikia gražų dail. A. Tamoliūno sukurtą patikrinimo raportą. Patikrinimas baigiamas Tautos Himnu ir “Marija, Marija” giesme . . . Atlikus patikrinimą, J. Bražys paprašo dalyvius užimti savo vietas ir pakviečia kalbėtojus: gen. K. Musteikį, L. Bilerį ir J. Rimkų. Gen. K. Musteikis taria trumpą, nuoširdų ir jautrų žodį. K. Bileris pasveikina suvažiavimą žurnalo “Karys” vardu. J. Rimkus skaito įdomią ir prasmingą paskaitą (ji ištisai dedama šiame KARIO numeryje). Atlikus oficialiąją dalį, J. Bražys taria uždaromąjį žodį ir pakviečia p. Moliejų vesti sekančią — linksmąją dalį.

Linksmosios dalies metu buvo pasivaišinta skaniais valgiais, padainuota kariūniškų dainų ir prisiminta įdėmesni įvykiai iš gyvenimo Karo Mokykloje. Vidurnakčiui atslinkus, visi nenoromis pradėjo skirstytis poilsiui.

Čia keletą žodžių reikėtų tarti dėl suvažiavimo organizavimo. Sumanymas suorganizuoti XVIII laidos suvažiavimą ir paminėti 30 metų sukaktį kilo čikagiečių tarpe. Suvažiavimas praėjo sklandžiai ir jaukioje nuotaikoje. Organizavimo naštą ant savo pečių nešė tik trys vyrai: K. Barzdukas, J. Bražys ir J. Rimkevičius. Jiems priklauso mūsų padėka. Taip pat reikia tarti ačiū p. Rimkevičienei, kuri rūpinosi salės ir stalų papuošimu bei sutvarkymu.

Dalyvis

Virš. k.: Garbės svečiai suvažiavime. Iš k.: plk. K. Ališauskas, ponia Ališauskienė, gen. K. Musteikis, ponia Musteikienė ir kiti svečiai.

Virš. d.: XVIII laidos vakarinis patikrinimas suvažiavime.

 Prie Tėvų Marijonų koplyčios po pamaldų. Suvažiavimo dalyviai I eilė iš k.: J. Bražys, K. Gatūra, L. Bileris, B. Sergautis; II eilė: B. Balsas, L. Karbūnas, V. Skinderis, J. Gužaitis ir J. Rimkevičius.