Kalba mūsų vyrai iš fronto

LAIŠKELIS IŠ SEOULO...

Mielas Juozai,

Tikrai nežinau, ką Tau ir berašyti. Man ir vėl tenka pergyventi sunkias dieneles. Raudonųjų puolimas mane užklupo apie 38-ją, kur mūsų pulkas gavo pirmąjį smūgį. Tačiau šį kartą, jau buvo kitaip negu praėjusiais metais šiaurės Korėjoj. Mes jau nebėgome, palikdami priešui visą mantą. įsakymas buvo pasitraukti, nors kovoti dar galėjome. Kartais man labai keistai atrodė vadų sprendimai. Trejetą kartų turėjau progos išlieti savo tulžį, bet tik vieną kartą “raudonosioms beždžionėms” teko mano minosvaidžių ugnies prisiėsti. Labai nedaug savo vyrų praradome, nors tikėjomės, kad bus blogiau.

Manydami, kad mūsų tėra tik mažas dalinėlis, raudonieji vieną naktį buvo mus apsupę. Tuo tarpu mūsų ten buvo visas batalionas. Kada paryčiui mes kontratakavome, tai gal tik kokia dešimtis raudonųjų teištrūko iš to slėnio... Per paskutinę savaitę mano kuopa priešui padarė daugiau nuostolių, negu per visą karą. Tai buvo tikrai karšta savaitė.

Šiuo metu mano divizija yra rezerve. Esame Seoule ir einame gatvių sargybą. Tai tokios pas manenaujienos. Neperseniausiai gavau Tavo vo laišką. Tikiu, kad ir toliau manęs nepamirši. Linkėjimų viisems!

Tavo Algis

Seoul, S. Korea,

1951 m., gegužės 2 d.

LIETUVIO BALSAS IŠ KORĖJOS

Kaip yra žinoma, tolimosios Korėjos fronte, JAV armijos sudėtyje, kovoja ir lietuviai kariai, buvę DP ir neseniai atvykę Amerikon. Vienas tokių vyrų mums rašo:

Ypatingai malonią staigmeną man pateikė ta diena, kada sulaukiau vieną KARIO numeri. Kadangi jau keletas mėnesių, kai lietuviško žodžio man netenka išgirsti, tai buvo labai malonu nors lietuvišką laikrašti paskaityti.

Šiuo metu Korėjoje yra karių iš daugelio pasaulio kraštų. Ir visos tautybių grupės turi savo kalba kariškus laikraščius. Man buvo taip pat labai džiugu jiems pasigirti ir parodyti, jog ir lietuviai savo kariams leidžia laikraštį.

Malonius linkėjimus iš Korėjos siunčiu KARIUI.

Lietuvis karys

V. PETRAVIČIUS”.

Lietuvis legionierius St. R. su ginklo draugu bulgaru Indokinijoje, mažo miestelio prekyvietėje

 

Lietuvis karys su savo dalinio karininku (civiliai) Floridoje.

Amerikos Lietuvių Legiono Seimas

 

Gegužės 12 d. Hartford, Conn. įvyko Amerikos Lietuvių Legijono seimas, kuriame dalyvavo ALL štabo pareigūnai ir atstovai iš veikiančiųjų peštų: 1-jo (Niujorko), 4-jo (New Britain, Conn.) ir 7-jo (Hartford, Conn.). Taip pat dalyvavo gausus būrys ALL rėmėjų-moterų (Ladies Auxiliary) ir kt. legioninkų. Kortinaitienei vadovaujant, rėmėjos surengė vakarienę liet. parapijos mokyklos salėje. Prel. Ambotas sukalbėjo maldą.

Po vakarienės, vakaro vadovo Z. Strazdo pakviesti, kalbėjo prel. Ambotas, ALL vado 1-is pav. W. Kortinaitis, adj. F. Norkūnas, ūkvedys Slokumas, 1-jo posto vadas P. Jurgėla, 4 p. vadas P. Schwarzas, 7 p. vadas V. Morkus ir kt. Visi kalbėtojai pabrėžė būtiną reikalą legioninkams uoliai veikti, remti JAV kovą prieš tautų pavergėjus, rūpintis Lietuvos išlaisvinimu. Šiuos reikalus vienodu jautrumu nušvietė tiek JAV-se gimę ir buvę Amerikos kariai, tiek naujieji ateiviai Lietuvos kariai. Visi kalbėtojai išreiškė vieningą lietuvybės dvasią ir kovingą nuotaiką, kurią lydėjo gausūs plojimai.

 

Seimą atidarė ir vedė ALL vado 1-is pav. W. Kortinaitis, sekretoriavo adj. F. Norkūnas ir Z. Srazdas. AL Legijono štabo pareigūnai pranešė apie esamą štabo iždą, kt. turtą ir pasmerkė liūdną būvį, k. a.: štabo posėdžiai nebuvo šaukami, keli postai iškriko ir p. Postų vadai nušvietė savo postų veiklą. Visi 3 postai auga naujais nariais (Lietuvos kariais ir JAV kariais, II d. karo veteranais), kasmet dalyvauja JAV ir Lietuvos šventėse, turi savo atstovus vietos lietuvių taryboje, talkina BALFui, bendradarbiauja su liet. organizacijomis ir t.t. Be to, 1-sis postas su JAV, Lietuvos ir posto vėliavomis kasmet dalyvauja žuvusiųjų Pagerbimo (geg. 30 d.) parade (prieš karą drauge su estų ir latvių karo veteranais ir savo orkestru, lietuviui vadovaujant baltų rinktinei). Seniau bendradarbiavo su ukrainų veteranais, sušelpė L-vos karo invalidus ir kelis kūrėjus-savanorius tremty. 4-jo posto atstovai nusiskundė, jog parade neįmanoma nešti Lietuvo vėliava, kuri atskiriama nuo estradoje sustatomų Amerikos vėliavų ir verčiama pasilikti rikiuotėje su posto vėliava, o tai būtų lyg Lietuvos vėliavos įžeidimas. 7-sis postas yra gavęs Hartfordo Lietuvių Piliečių Klubo auką 400 dol. uniformai įsigyti. Visi postai sielojosi dėl ALL štabo neveiklumo ir nesirūpinimo legijono reikalais.

Amerikos Lietuvių Legijono štabas išrinkta šios sudėties: 1) vadas P. Jurgėla (L-vos kar. kūrėjas-savanoris, kpt.), 2) 1-is pav. Fr. Norcun (Norkūnas), JAV karys, I D. karo vet.), 3) 2-sis pav. A. Leonaitis (JAV k., II k. vet.), 4) adjutantas J. Liaukus (L-vos kpt.), 5) ūkvedys-iždininkas A. Urbonas (JAV k., I D. k. vet.), 6) teisėjas T. Sereika (L-vos kar. kapelionas ir pask. vyr, kapelionas), 8) inspektorius Z. Strazdas (L-vos kpt.), 9) gydytojas dr. J. Bučnis (JAV kpt.), 10) ginklininkas J.

Bogušas (JAV, II D. karo vet;), 11) budėtojas A. Žemaitis (JAV ir L-vos: pusk., I D. ir L-vos Nepr. karų veteranas). Naujasis štabas buvo tuojau prisaikintas ir įpareigotas. Jo .vardu Jurgėla kvietė visus legioninkus įsisąmoninti Am. Liet. Legijono tikslą, uždavinius ir įsipareigojimus, pagyvinti postų veiklą, šalinti iškeltus trūkumus, o savo darbais kelti lietu-vio legioninko garbę. Apsvarstyta dar kai kurie legijono reikalai. Po atskiro posėdžio ALL rėmėjos pristatė išrinktas savo pareigūnes. Pasveikinęs jas, vadas kvietė rėmėjas ir toliau taip pat uoliai veikti, bendradarbiaujant, ir talkinant legijonui ir postams, ir padėkojo seimo rengėjams už darbus ir gražią tvarką. Baigiant seimą, kariškai pagerbta žuvusieji JAV ir Lietuvos ginklo draugai.

7-jam postui gražiai vadovauja II D. karo veteranas JAV kar. aviacijos karininkas V. Morkus, kurio žmona yra karo veterane, tarnavusi JAV karo aviacijoje, ir veikli šio posto nare. Tai vienintele lietuvaite legijoninkė (ne rėmėja)!

Am. Liet. Legijoną sudaro lietuviai, tarnavę JAV ar Lietuvos ginkluotose jėgose (įvairių laipsnių kariai, šauliai, jūreiviai ir šiaip kovojusieji dėl savo krašto laisvės). Tiek legijono postus (skyrius), tiek naują ALL vadovybę sudaro kariškas lietuvių jaunimas ir senimas. Vienos tautos sūnūs, nors ir tarnavę skirtingų kraštų ginki, jėgose, yra ginklo draugai, apsijungę į vieną org-ją, turi daug bendra ir ryžtasi siekti kilnaus ALL tikslo.    —is

 

JUOZAS MIKŠTAS

AUSTRALIJOS PALMEI

Palme, palme, pietų žemės medi,
Kaip grakščiai savo galvą keli,
Bet kodėl tu esi man bežadė
Ir nyki šioj saulėtoj šaly.

Išdidžiai tu žvalgaisi aplinkui.
Dunkso tyrai, pamėlę kalnai.
Ak, žinau, jie tikrai tau patinka,
Ir jiems nori siūbuot amžinai.

Tavo šaknys giliai čia įleistos.
Tau maloni ši saulė karšta.
Man čia viskas nemiela ir keista,
Pečius lenkia keleivio našta.

Jei tu augtum ant Nemuno kranto,
Je žaliuotum kur Vilniuj, Kaune,
Gal ir čia man pavėsiu pleventum,
Ir kaip liepa gaivintum mane.

O dabar man esi kaip tos gėlės;
Žiedai puikūs—be kvapo švelnaus. 
Nors egzotiškas tavo šešėlis —
“Ar pamėgai mane?”—nuolat klaus.

Palma, palme, karališkas medi,
Ar žinai, kaip man čia neramu.
Ir nostalgijos liūdnos baladės
Slegia širdį skaudžiu graudumu.