PASKUTINIS ŽUVUSIOJO LAKŪNO ATVIRUKAS

Karo lakūno kpt. Romualdo Marcinkaus atvirukas, rašytas 1944 m. vasario 5 d. iš belaisvių stovyklos Vokietijoje. Lietuvos karo aviacijos lakūnas kpt. R. Marcinkus, bolševikams užėmus Lietuvą, buvo Prancūzijoje. Vokiečiams užėmus Prancūziją, persikėlė į Angliją ir ten stojo į britų karo aviaciją. Britams bombarduojant Vokietiją, rodos, 1942 m. vasario 12 d., kpt. Marcinkaus lėktuvas buvo numuštas ir jis pateko į vokiečių nelaisvę. Patekęs į nelaisvę, ilgai sirgo, matyt, buvo sužeistas. Skundėsi nugara. 1944 m. 42 britų karo lakūnai, jų tarpe ir kpt. R. Marcinkus, mėgino pabėgti iš nelaisvės, tačiau vokiečių buvo pagauti ir visi sušaudyti.

Čia dedamas atvirukas Škotijoje buvo gautas tik 1944 m. balandžio mėn., jau po kpt. Marcinkaus mirties.

Dar prieš nelaisvę kpt. R. Marcinkus yra rašęs vienai lietuvaitei Škotijoje, kad yra labai prislėgtas dėl Tėvynę Lietuvą ištikusios nelaimės. Norėtų kovoti dėl jos laisvės, bet tuo tarpu negalėdamas, kovoja nors kitos šalies karių eilėse. Matyt, kpt. R. Marcinkus tikėjosi, kad Vakarų valstybės neišduos Lietuvos žiauriajai vergijai, todėl ir stojo į vakariečių eiles kovoti, kad būtų nugalėti vokiečiai, o paskui ir rusai. Rašė, kad labai nenorėtų mirti Anglijoje. Ateityje tikimės gauti daugiau žinių apie šį nuoširdų Lietuvos patrijotą ir narsų karį.