ILF konkurso juri protokolas

Į LAISVĘ fondo lietuviškai kultūrai ugdyti romano konkurso Lietuvoje esančios komisijos dalies posėdžio, įvykusio 1993 sausio 19, Vilniuje,

PROTOKOLAS

Į LAISVĘ fondas lietuviškai kultūrai ugdyti, minėdamas savo 30-ties metų sukaktį, 1990 lapkričio 28 d. Vilniuje, Čikagoje ir Niujorke paskelbė rezistencinio romano konkursą Lietuvos ir išeivijos rašytojams. Buvo sudaryta bendra vertinimo komisija: Česlovas Grincevičius, Paulius Jurkus, Vytautas Volertas, Leonardas Žitkevičius (JAV) ir Vytautas Kubilius, Vidmantas Valiušaitis, Vanda Zaborskaitė (Lietuvoje). Iki vėliausios rankraščių įteikimo datos, t.y. 1992 gegužės 1, komisija susilaukė 31 romano rankraščio. Konkursui pateikti ir įvertinti rankraščiai yra šie:


Domas Jasinskas, Kelias per kapines
Vaivoro Atžala, Penktas: nežudyk
M. Aistis, Apokalipsės laukimas
Viktoras Liutkus, Alkani žirgai
Jonas Uolinis, Sidabražolių šaknys
Kovos Aidas, Trys berneliai
Sūduva, Atadulksta svetima šalelė
Jurgis Kiršinąs, Palonų istorijos
Rimantas Sėlis, Dabar ir visados
Jonas Garmus, Kruvina puota
Jonas Vaitiekus, Neleisk mūsų gundyti
P. Ziusla, Naktis vistiek baigsis
Smilga, Pasaka be pabaigos
Feliksas Priešpilnis, šventas Jurgis
Augustinas Arpas, Nors nešvietė laimėjimo viltis
Martynas Plumpa, Šėtono paunksmėje
Vilius Balandis, Sausio Tryliktoji
Kazimieras Pakaitis, Paskutinis įsakymas
2391, Šulinys
Nesubrendėlis, Sunkūs okupacijos metai
Stasys Grigaliūnas, Urbonų šeimos kronika 
Augustas Raštonis, Laikai kinta Dainavoje 
Budrys B., Paminklas iš žodžių 
Be autoriaus, Jeigu karas rytoj 
K. Verba, Proletariato diktatūra Palingyje 
Kostas Punskas, Prisikėlimo keliu 
Vinkšnupė, Knyga be viršelių 
Y. Z., Dienos, valandos, minutės 
Akmenėlis, Žolė visados kelyje 
P. Gegutė, Medžioklė 
Elzbieta Aglinskaitė, Mirties taškas

Pasidalinus tarpusavyje nuomonėmis ir prieš tai telefonu pasitarus su JAV esančios komisijos dalies nariais, nutarta: 

1.    Konkurso laureatais paskelbti Vaivos Atžalos (Penktas: nežudyk) ir Augustino Arpo (Nors nešvietė laimėjimo viltis) slapyvardžiais pasirašiusius autorius, skiriant jiems premijas po vieną tūkstantį (1000) JAV dolerių.

2.    Paskatinamosiomis premijomis po penkis šimtus (500) JAV dolerių apdovanoti Y. Z. (Dienos, valandos, minutės)ir Akmenėlio (Žolė visados kelyje) slapyvardžiais pasirašiusius autorius.

Komisijos posėdyje atidarius premijuotųjų autorių vokus, paaiškėjo, kad laureatais tapo

Birutė Pečiokaitė-Adomėnienė (Vaivoro Atžala) ir
Jonas Mikelinskas (Augustinas Arpas).

Paskatinamosios premijos atiteko

Marijai Raižytei-Rutkauskienei (Akmenėlis) ir
autoriui, nurodžiusiam tik Lietuvos piliečio pažymėjimo numerį 534514 (Y. Z.)

Premijos mecenatai yra Marija ir dr. Kazys Ambrozaičiai iš Indianos, dr. Zigmas Brinkis iš Kalifornijos, Elena ir Juozas Kojeliai iš Kalifornijos.

Premijų įteikimas numatomas vasario 15 d. 13 vai. Lietuvos rašytojų sąjungos rūmuose.

Vytautas Kubilius
Vidmantas Valiušaitis 
Vanda Zaborskaitė

P.S. — Vėliausiomis žiniomis, premijuoto romano „Dienos, valandos, minutės" autorė yra Kristina Krekelytė. (Red.)