Į LAISVĘ FONDO FILIALO LIETUVOJE VEIKLA

Į Laisvę Fondo ex libris, naudojamas Lietuvos filialo, sukurtas dail. Gražinos Didelytės.

Šių metų vasario 23 Vilniuje, Rašytojų sąjungos salėje, Į Laisvę Fondo Lietuvos filialas surengė akademinio pobūdžio studijinę dieną tema „Kultūra kaip argumentas Lietuvos nepriklausomybei". Dalyvavo per 100 žymių Lietuvos intelektualų, buvo 12 paskaitų ar pranešimų.

Renginį atidarė JLF Lietuvos filialo tarybos pirm. Liudas Dambrauskas. Prelegentai ir jų temos: Mindaugas Bloznelis — Kultūra ir rezistencija, Kornelijus Platelis — Kultūrinis veiksmas teigia laisvę, Vytautas Kubilius — Kultūra ir XX amžiaus doktrinos, Kęstutis Rastenis — Kultūra ir politika, Krescendjus Stoškus — Nuo tautos kitiems iki tautos sau, Vidmantas Valiušaitis — Pilnutinė demokratija kaip teisingumo ir socialinės taikos sąlyga (Jo paskaita spausdinama šiame JL numeryje), Arvydas Šliogeris — Krikščionybė ir laisvė, Vytautas Rubavičius — Rytai ar Vakarai: mūsų kultūros kryptis?, Romualdas Ozolas — Lietuvos valstybės dvasinė perspektyva, Arvydas Juozaitis — Humanizmas ir civilizacija. Uždaromąjį žodį tarė Vaidotas Daunys, pagrindinis šio renginio organizatorius.

Beveik visa Lietuvos spauda spausdino plačius šios studijinės dienos aprašymus. Buvo susilaukta labai palankių įvertinimų ir pasidžiaugta, kad tokiu renginiu buvo pradėtos vienyti tautos intelektualinės pajėgos.

Birželio mėn. pabaigoje jau numatytas ir kitas panašus susibūrimas — studijų dienos, kurios prasidėtų Vilniuje, o paskui dalyviai persikeltų į kurį nors Lietuvos kurortą. Bus svarstoma Baltoskandijos idėja ir jos perspekyvos.

ĮLF Lietuvos filialui vadovauja taryba, kurios pirmininku yra Liudas Dambrauskas. Jo naujai Lietuvoje išleistus atsiminimus „Gyvenimo akimirkos” jau turbūt yra gavę ir JAV bei Kanados JLF leidinių rėmėjai. Kiti tarybos nariai: V. Valiušaitis (valdybos pirm.), M. Bloznelis, V. Daunys, A. Juozaitis ir išeivijos atstovai — K. Skrupskelis ir K. Girnius. Plačiau apie JLF Lietuvos filialo veiklą ir planus informuosime kitame numeryje.

j.b.