ATSIŲSTA PAMINĖTI

Antanas Klimas ir Stasys Barzdukas, (redaktoriai), LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNAS mokyklai ir namams. Iliustravo Zita Sodeikienė, JAV LB Švietimo Tarybos leidinys, Chicago, 1974. Gaunamas pas A. Kareivą, 7030 S. Rockwell St., Chicago, Ill., 60629. Žodžius rinko eilė lituanistinių mokyklų, redaktoriams talkino keli asmenys. Žodynas yra nedidelės apimties, 200 pusl., kirčiuotas, su žodžių aiškinimais ir daiktavardžių iliustracijomis. Kaina $5.00.

Stasys Barzdukas, LIETUVIS SAVO TAUTOJE, VALSTYBĖJE, BENDRUOMENĖJE, mintys tautiniam ir visuomeniniam ugdymui bei ugdymuisi. JAV LB Švietimo Tarybos leidinys. Chicago, 1973. Gaunamas pas A. Kareivą, 7030 S. Rockwell St., Chicago, Ill. 60629. Kaina $6.00. Tinkamas vadovėliu lituanistinėms mokykloms, jaunimui ir tėvams. Turinyje trumpai paliesti Lietuvos žemėvaizdis, mūsų kalba, istorija, papročiai. Svarbiausia dalimi laikytinas išeivijos gyvenimas. Iliustruotas nuotraukomis, 258 pusi. Rekomenduojamas kiekvieniems namams.

Kun. dr. Jonas Gutauskas, KRIKŠČIONYBĖ LIETUVOJE, lituanistinių mokyklų 8-jo skyriaus tikybos vadovėlis JAV LB Švietimo Tarybos leidinys, 1973. Kaina nepažymėta, 106 pusl. Vadovėlis krikščionybės istoriją riša su lietuvių tautos gyvenimu, nepamiršta pačių vėliausių įvykių okupuotoje Lietuvoje, kaip R. Kalantos susideginimas ir pan. Iliustruotas nuotraukomis.

Vincentas Liulevičius, red., LIETUVIŲ TAUTOS IR VALSTYBĖS ISTORIJA, antroji dalis, istorijos vadovėlis lituanistinių mokyklų X skyriui arba VI klasei. JAV LB Švietimo Tarybos leidinys, Chicago, 1974. Iliustruotas nuotraukomis, su Lietuvos XIII-XV amž. istoriniu žemėlapiu, 224 pusl.

Bronis J. Kaslas, THE LITHUANIAN STRIP IN SOVIET - GERMAN SECRET DIPLOMACY, 1939-1941, atspaudas iš Journal of Baltic Studies, Volume IV, Number 3, Fall 1973, 16 pusl. Autorius nagrinėja Lietuvos okupacijos raidą nacinės Vokietijos ir SSSR slaptų susitarimų fone. Verta medžiaga įteikti angliškai kalbantiems.

Richard Scarry,MANO ŽODYNAS, lietuvių ir anglų kalba. JAV LB Švietimo Tarybos leidinys, Chicago, 1974. Tai mažiesiems, vos kalbėti pradedantiems, skirtas žodynas, apimąs paprastus, kasdieninius žodžius. Kiekvienas žodis iliustruotas. Patrauklus, būtinas jaunoms šeimoms.

Pranas Dom. Girdžius,TOS PAČIOS MOTINOS SŪNŪS, trys graudulingi esiai. Lietuviškos knygos klubo leidinys, Chicago, 1974, 172 pusi., kaina $4.00. Lengva forma nagrinėjami kai kurie Kristijono Donelaičio, Antano Strazdelio ir Adomo Mickevičiaus gyvenimų, asmenybių ir karybų bruožai.

Juozas Eretas, DVI GENERACIJOS MŪSŲ KRIKŠČIONIŠKOSIOS KULTŪROS TARNYBOJE, atspaudas iš L.K.M. Akademijos Suvažiavimo Darbų VII t. 54 pusl., su trijų pusi. santrauka vokiečių kalba. Tai mūsų krikščioniškoje kultūroje išeito kelio vertinimas nepriklausomybės metu.

THE VIOLATIONS OF HUMAN RIGHTS IN SOVIET OCCUPIED LITHUANIA, a Report for 1974. JAV LB leidinys, 1975 m. vasario 16 d., 112 pusl., gaunamas JAV LB, 708 Custis Rd., Glenside, Pa. 19038. Šio darbo bent po kelis egzempliorius amerikiečių tarpe turėtų paskleisti kiekvienas lietuvis.

TĖVYNĖS SARGAS, politikos ir socialinių mokslų žurnalas, 1974 m. Nr. 1 (33). Leidžia Lietuvių Krikščionių Demokratų Sąjunga. Turinyje trys straipsniai skirti kun. M. Krupavičiui, paminėti Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos 50 m. ir N. Koperniko 500 m. jubiliejai, daug duota apie įvairias asmenų sukaktis, prisiminti trys mirusieji, VLIKo veiklos apžvalga.

 

ATNAUJINKITE “Į LAISVĘ” ŽURNALO PRENUMERATĄ 1975 METAMS!

Metinis prenumeratos mokestis (JAV-se, Kanadoje ir Australijoje) — $7.00; kituose kraštuose — $5.00.

Siųsdami prenumeratos mokestį, malonėkite duoti savo tikslų adresą.

Prenumeratos mokestį siųskite “Į Laisvę” žurnalo administratoriui —

Mr. Aleksas Kulnys 7034 Hartcrest Drive Rancho Palos Verdes,

California 90274, USA