REZOLIUCIJOMS REMTI KOMITETO PLANAI IR DARBAI

LIETUVOS BYLA JUNGTINĖSE TAUTOSE

Rezoliucijoms Remti Komitetas iškovojo Lietuvos bylos reikalu rezoliuciją. JAV-bių Kongrese. Šis vienetas siekia šiuo metu antro laimėjimo. Dedamos visos pastangos priversti JAV-bių prezidentą imtis iniciatyvos pravestos rezoliucijos (H. Con. Res. 416) įgyvendinimui. Lietuvos byla turi pasiekti Jungtines Tautas, ir JAV-bių vyriausybė turi ją ten tinkamai apginti.

Mobilizuojamos stipriausios jėgos

Rezoliucijoms Remti Komitetas nėra naujas lietuvių veiksnys, o amerikiečių organizacija, pasišovusi į kovą dėl Pabaltijo kraštų laisvės. Tos organizacijos idėja kilo lietuvių tarpe, ji buvo lietuvių realizuota, ir toje organizacijoje pirmaisiais smuikais vis dar tebegroja lietuviai. Nė viena kita organizacija (įskaitant ir visus lietuvių veiksnius) neturi tokio stipraus užnugario amerikiečių tarpe, kaip kad Rezoliucijoms Remti Komitetas, šio vieneto eilėse yra šimtai pačių žymiųjų ir įtakingųjų amerikiečių, šiai organizacijai priklauso didžiųjų steitų gubernatoriai, didžiųjų krašto miestų burmistrai, eilė JAV-bių senatorių, arti šimto kongresmanų, eilė laikraštininkų, visuomenininkų, kolegijų bei universitetų profesorių ir kitų žymių ir įtakingų krašto darbuotojų. Rezoliucijoms Remti Komiteto narių gretos ir toliau tankinamos ir didinamos, į-jungiant vis daugiau ir daugiau politinio svorio turinčių amerikiečių.

Įtakingų amerikiečių angažavimasis

Admirolas Arthur W. Radford, buvęs JAV-bių generalinio štabo viršininkas, 1968 metų pradžioje įsijungdamas į Rezoliucijoms Remti Komitetą, rašė to vieneto vadovybei: “Nieko nelaukdami turime duoti eigą Lietuvos bylai Jungtinėse Tautose”. Respublikonų partijos šulas Barry Goldwater, įsijungdamas į šią organizaciją, rašė: “Jau seniai turėjo būti pajudintas Lietuvos laisvinimo reikalas”. Richard C. Steele, dviejų Amerikos dienraščių leidėjas (Worcester Telegram ir The Evening Gazette), įstodamas į Rezoliucijoms Remti Komitetą, pareiškė: “Jūsų žygis yra žygis už tiesą, ir mes negalime jam leisti numirti. Daugiau jėgos jums!” Šie ir šimtai kitų yra pasiryžę visu savo politiniu svoriu paspausti krašto administraciją Lietuvos bylos reikalu. Ir JAV-bių prezidentas ir Valstybės departamentas tą spaudimą jaučia, bet čia tik pradžia.

Didelis JAV-bių Kongreso narių skaičius (senatorių ir kongresmanų) priklauso Rezoliucijoms Remti Komitetui. Jie ir žodžiu ir raštu “neduoda ramybės” nei JAV-bių prezidentui, nei Valstybės departamentui. Jų nuolatinis priminimas ir raginimas krašto prezidentui ir Valstybės departamentui yra trumpas ir aiškus: “Kelkite Lietuvos bylą Jungtinėse Tautose ir ją ten tinkamai apginkite!” Vasario 16-sios minėjime JAV-bių Kongrese nemažas legislatorių skaičius akcentavo šį reikalą savo žodžiuose, kalbose ir pareiškimuose. Eltos redaktoriai to “nepatyrė” ir savo pranešimuose neminėjo; tam tikrų laikraščių korespondentai Washingtone apie tai irgi “nesužinojo”; apie tai užsiminė tik “Darbininkas” ir “Dirva”.

Lietuvių talka ir parama

Rezoliucijoms Remti Komitetas gauna daug talkos ir paramos iš patriotinės lietuvių spaudos (“Draugo”, “Darbininko”, “Laisvosios Lietuvos” ir kitų laikraščių bei žurnalų ir tūkstančių lietuvių. Mūsų veiksniai šio žygio nėra parėmę nė vienu centu. Naujieji veiksnių (ALT-bos ir VLIK-o) pirmininkai (E. Bartkus ir dr. J. K. Valiūnas) yra užmezgę ryšius su šio vieneto vadovybe ir nepagaili jam gerų žodžių.

Rezoliucijoms Remti Komiteto žygis yra milžiniškos apimties: čia reikia visų darbo rankų ir visos galimos piniginės paramos. Paskutiniu metu tikrai stambiomis sumomis šį žygį parėmė: Los Angeles lietuviai, dr. K. Ambrozaitis, dr. P Kisielius, kun. kleb. S. Morkūnas, dr. J. P. Kazickas, dr. A. Razma, dr. V. Majauskas ir kiti.

Rezoliucijoms Remti Komiteto vadovybės nariai, apeliuodami į geros valios lietuvius talkos ir paramos reikalu, ne kartą prabyla šiais žodžiais: “Atsiekėme pirmą laimėjimą, atsieksime ir galutinį laimėjimą. Ar tu, geros valios lietuvi, galėsi tada ramia sąžine pasakyti, kad prie šio žygio prisidėjai visomis išgalėmis?”

-ts.