ŠIO NUMERIO STRAIPSNIŲ AUTORIAI

•    STASYS BARZDUKAS (g. 1906), Cleveland, Ohio (JAV), lituanistas, mokytojas, visuomenininkas. 1928 baigė VDU, mokytojavo Tauragės mokytojų seminarijoje ir Prienų ir Alytaus gimnazijose, dėstydamas lietuvių kalbą ir literatūrą; 1941    -    1944 metais buvo Alytaus gimnazijos direktorius. Tremtyje (Vokietijoje) dirbo švietimo srityje. 1949 atvyko į JAV-bes. St. Barzdukas yra vienas iš didžiųjų LB ugdytojų ir jos įpilietintojų JAV-se. šiuo metu jis yra PLB valdybos vykdomasis vicepirmininkas.

•    DR. JULIUS J. BIELSKIS (g. 1891), Los Angeles, Calif. (JAV), Lietuvos generalinis konsulas, visuomenininkas. 1908 atvyko į JAV-bes ir čia baigė aukštąjį mokslą. JAV-bių lietuvių veikloje dalyvauja nuo 1916 metų. Jis suorganizavo pirmąjį Lietuvos konsulatą JAV-se (New Yorke) 1923 metais ir porą metų buvo konsulu.

•    KUN. VIKTORAS DABUŠIS (g. 1910), Paterson, N. J. (JAV), katalikų dvasiškis, visuomenininkas, laikraštininkas. 1935 baigė VDU teologijos - filosofijos fakultetą ir j-šventintas kunigu. Aktyviai reiškiasi LB, ateitininkuose, Kunigų vienybėje, frontininkuose. Buvęs vienas iš “Darbininko” redaktorių, šiuo metu kun. V. Dabušis yra JAV-bių LB Tarybos prezidiumo vicepirmininkas.

•    DR. JONAS GRINIUS (g. 1902), Muenchen, Vakarų Vokietija, rašytojas, literatūros kritikas, visuomenininkas. 1926 baigė Lietuvos universiteto teologijos - filosofijos fakultetą. Gilino studijas Grenoblio ir Paryžiaus universitetuose. 1929 metais Lietuvos universitete įsigijo literatūros daktaro laipsnį. Profesoriavo Lietuvos universitete, tremtyje (Vokietijoje) dirbo švietimo srityje. Aktyviai reiškiasi ateitininkuose, LB ir lietuvių politinėje veikloje.

•    DR. ZENONAS IVINSKIS (g. 1908), Bonn, Vakarų Vokietija, istorikas, visuomenininkas. 1929 metais baigė LU teologijos-- fifosofijos fakultetą, studijas gilino'Muencheno ir Berlyno universitetuose^ daktaro laipsnį įsigijo 1932 metais. Nuo 1933 metų profesoriavo VDU. Tremtyje (Vokietijoje) dirbo švietimo srityje, veikė LRK, buvo VLIK-o narys, šiuo metu dėsto Bonnos universitete. Aktyviai reiškiasi ateitininkuose, LB, frontininkuose, šiuo metu vadovauja Europos Lietuvių Fronto Bičiuliams.

•    DR. ANTANAS PAPLAUSKAS - RAMŪNAS (g. 1910), Ottawa, Kanada, mokslininkas, pedagogas. 1935 baigė VDU humanitarinių mokslų fakultetą, studijas gilino Vienos universitete (Austrijoje) ir ten 1944 metais gavo pedagogikos daktaro laipsnį, šiuo metu dr. A. Ramūnas yra Ottawos universiteto lyginamųjų pedagoginių mokslų centro direktorius ir psichologinių ir pedagoginių mokslų fakulteto ordinarinis profesorius.

•    VYTAUTAS VOLERTAS (g. 1921), Delran, N. J. (JAV), rašytojas, laikraštininkas, visuomenininkas. 1939 pradėjo aukštojo mokslo studijas VDU, jas tęsė JAV-se, 1954 metais gaudamas Pennsylvanijos universiteto magistro laipsnį matematikoje. Studijas gilino Marylando universitete, kur 1961 gavo MSEE. Aktyviai reiškiasi ateitininkuose ir LB. V. Volertas buvo trejus metus JAV-bių LB Tarybos prezidiumo pirmininkas (1964 - 1967).