ATSIŲSTA PAMINĖTI

Joseph Boley:    FLAMES FORFREEDOM, Romo Kalantos tragiškos aukos Lietuvos laisvei penke-rių metų sukakčiai atžymėti. Tautos Fondo leidinys.

Juozas Toliušis:    TRYLIKTOJILAIDA, pasakojimai jaunimui, LB Švietimo tarybos leidinys, kaina $4.00. Gaunama pas A. Kareivą, 7030 S. Rockwell St. Chicago, Ill. 60629

CHRONICLE OF THE CATHOLIC CHURCH IN LITHUANIA  No. 15, a Translation of the Complete Lithuanian Original. Vertė kun. K. Pugevičius. Išleido Lietuvių Kunigų Vienybė Amerikoje, 351 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y.

Pranas Čepėnas: NAUJŲJŲ LAIKŲ LIETUVOS ISTORIJA, I-sis tomas, 544 puslp. Kaina $15.00. Išleido Dr. Kazio Griniaus fondas (1649 No. Broadway, Melrose Park, Ill. 60160). Turinyje: Tauta istorijoje; Lietuvos gyventojai; Lietuvos gyventojų lenkinimas; Lietuva Rusijos valdžioje; Rusinimas; Katalikų ir pravoslavų bažnyčios Lietuvoje; Švietimas; Spaudos draudimas; Lietuvių tautinis atgimimas; Lietuvių politinės partijos; Rusų japonų karas; 1905 revoliucija Rusijoje ir Lietuvoje; Rusijos valstybės duma ir Lietuva; Lietuvos ūkis prieš I-ąjį pasaulinį karą; Lietuvių kultūrinė veikla prieš I-ąjį pasaulinį karą.