LAIŠKAI

V. Kutkus ir frontininkai

Kutkaus straipsny “Bendruomenės problemos ir jų priežastys” (Į Laisvę 68 nr.) yra gerų minčių. Tik jo išvedžiojimai dėl frontininkų dominavimo yra dirbtiniai. Jis operuoja LB valdybos pirmininkais. Bet juos gi renka ne frontininkai, o bendruomenės taryba. Jei Kutkus norėjo pateikti tikrą vaizdą, kas bendruomenėje dominuoja, jis turėjo pateikti tarybos sudėtis. Bet to Kutkus nedaro, nes tai neparemtų jo išvados, kad frontininkai dominuoja. Koks gi frontininkų dominavimas, kai I taryboj iš 27 narių buvo 7 frontininkai, II — iš 20 buvo 5, IV iš 31 buvo 9, V iš 37 buvo 12, VII iš 42 buvo 13, dabartinėj (VIII) iš 60 yra 14. Tai kur čia frontininkų dominavimas?

R. Šomkaitė,
JAV LB tarybos narė

Vienybėje galybė

“Į Laisvę” skaitydamas, randu daug gražių minčių dėl mūsų tėvynės Lietuvos. Mes, kurie čionai atvykome prieš karą, nematėme, kokias kančias turėjo pergyventi mūsų broliai rusų ir vokiečių okupacijoje. Jūsų leidinys yra tuo atžvilgiu įdomus. Jis taip pat apsčiai atskleidžia ir buvusį nepriklausomoj Lietuvoj Ant. Smetonos vadizmą, prie kurio irgi demokratijos nebuvo. Iš praeities turėtume pasimokyti. Tik vienybėje galybė.

Linkiu Jūsų, Bičiuliai, žurnalui daug sėkmės.    

Petras Čiabis
Buenos Aires, Argentina

1977.I.30