Į Laisvę 1976 68(105)

     T U R I N Y S
Leonardas Dambriūnas: Dabartinė Lietuvos būklė ir kelias į ateitį ............ 1
Vytautas Kutkus: Bendruomenės problemos ir jų priežastys .................... 14
Stasys Žymantas: Susitikimai su Pranu Padaliu ............................... 24
IDĖJOS IR DARBAI:
Tėvynėje: Dailininkas Vladas Žilius apie padėtį okupuotoje Lietuvoje;
          Pogrindžio “Aušra” bendravimo klausimu;
          Sovietinė tvarka mokslo laipsniui okup. Lietuvoje (Š.) ............ 34
Išeivijoje: Jaunimo svarstybos;
            XXIII-ji Lietuviškųjų studijų savaitė Gouvieux pilyje (A Lembergas);
            Lietuvos Steigiamasis seimas (Vt. Vt.) .......................... 42
Idėjos spaudoje ............................................................. 70
Vardai įvykiuose    ......................................................... 72


PDF   Fotografinė kopija   BOX 

Į LAISVĘ leidžia Lietuvių Fronto bičiuliai tris kartus per metus.

Į LAISVĘ (TOWARD FREEDOM) published three times a year by the Friends of the Lithuanian Front.

Metinė prenumerata: Australijoje, Jungtinėse Valstybėse Ir Kanadoje — $7.00, kitur — $5.00.

ADRESAI:

Redakcijos: 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207 Administracijos: 7034 Hartcrest Drive, Rancho Palos Verdes, Cal. 90274

Š| NUMERĮ redagavo Vytautas Vaitiekūnas.

Į LAISVĘ straipsnių ir apžvalgų pažiūros ir vertinimai, tiek pasirašyti, tiek Ir nepasirašyti, priklauso tik patiem jų autoriam ir nebūtinai atitinka Į LAISVĘ redakcijos pažiūras ir vertinimus. Redakcija yra atsakinga tik už sutelkimą vietos Į LAISVĘ skiltyse pasisakyti.

Spaudžia PRANCIŠKONŲ spaustuvė, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207