PASIKĖSINIMAI Į BENDRUOMENĘ

VEDAMIEJI

Tie, kurie iš pradžių LB-nę neigė, jai gimstant pranašavo: ji negyvens. Bet Bendruomenė gyveno, augo ir stiprėjo. Tada tie, kurie jos baiminosi, siūlė sandėrį: prisiimk tik dalį savo likiminės misijos: kultūrinės kūrybos ir lituanistinio švietimo rūpesčius. Bet LB to padaryti negalėjo, nes neprisiimdama visų rūpesčių būtų išvirtusi į Nebendruomenę.

Palengva įsisąmonindama savo tautinę misiją ir savo rinktų vadų išmintingos taktikos vedama, masėms pritariant, LB JAV-se natūraliai įsitvirtino ir kultūrinės, ir politinės veiklos srityse. Šio “Į Laisvę” numerio skyrelyje “Greitam susipažinimui” (žiūr. 4 p.) yra bandoma suregistruoti mūsų laisvinimo veiksnių konkretūs žygiai Lietuvos laisvinimo reikalu laikotarpy nuo paskutinio žurnalo numerio paruošimo spaudai, ir nesunku pastebėti, kad tais žygiais iš visų veiksnių turtingiausia yra Lietuvių Bendruomenė.

Lietuvių Bendruomenėtai politinės lietuvių išeivijos idealistų tikėjimo, meilės ir darbo vaisius. Ji auginta ilgai, kantriai ir sunkiose sąlygose. Artėdama į ketvirčio šimtmečio sukaktį, LB jau gali žvelgti savo praeitin patikrinti išpurento lauko gylį ir plotį bei nuimto derliaus gausą.

Dabar atėjo neišvengiama trečioji fazė: tie, kurie LB-nės nemėgsta, negalėdami jos paneigti ar sugriauti, siekia ją perimti savo kontrolėn. Ir tas siekimas yra planingas ir organizuotas.

Pasikėsinimai į Lietuvių Bendruomenę JAV-se ateina iš skirtingų, atrodo, tarsi nesuderinamų sparnų, bet jų tikslas tas pats: sunaikinti LB kaip kovos dėl laisvės veiksnį. Personalinėje sudėtyje ir struktūrinėse formose sustingusi Amerikos Lietuvių Taryba skelbia įsitikinimą, kad politinėje srityje LB-nės dirbamas darbas esąs žalingas paralelizmas. Iš kito sparno į LB-nę veržiasi tie, kuriems kova dėl Lietuvos laisvės neaktuali. Jos vieton jie siūlo “tegu ir tarybinės Lietuvos” meilę. Jų įsitikinimu Bendruomenės kova prieš okupaciją esanti tik lietuvio kova prieš lietuvį. Ir pats žodis “kova” šiuo atveju vertas tik paniekos ir sarkazmo.

Kad tie skirtingi sparnai gali susiderinti, gražiai išryškėjo LFB Los Angeles sambūrio suruoštų politinių studijų diskusijose. Pasirodė, kad “antifrontininkai”, antibendruomenininkai”, politinės linijos, kurią ryškiausiai reprezentuoja Čikagoj išeinančios “Naujienos”, išpažinėjai tuo pačiu metu gali būti iš okup. Lietuvos atsiųstų koncertų rėmėjai ir organizatoriai.

Jei LB patektų pirmųjų kontrolėn, būtų paversta eiline organizacija ir apsorbuota ALT-os sustingimo; jei antrieji perimtų Bendruomenės vadovybę, nepraeitų daug laiko, ir Bendruomenė taptų “Kultūrinių ryšių su užsienio lietuviais” komiteto filialė. Tačiau abiem atvejais rezultatai būtų tie patys: kovojančios ir kuriančius išeivijos JAV-se daugiau nebebūtų.

Bendruomenė turi išlikti tikrųjų bendruomenininkų rankose.