Pasimetęs mokslininkas

Komunistų partijos oficiozas lietuvių kalba “Tiesa” 1970 m. birželio 2 praneša apie prof. dr. A. Avižienio Vilniuje skaitytą paskaitą ir duoda jo pareiškimą, kuriame yra ir tokia vietelė: “Na, o į Vilnių visada mielai užsuksiu, kai tik atsiranda galimybė atsilankyti Europoje. Aš ir kiti mokslininkai išeiviai labai didžiuojamės, gavę tribūną seniausiame Tarybų Sąjungos universitete”.

Šį mūsų mokslininko pareiškimą “Tėviškės žiburių” bendradarbis palydi tokiu komentaru:

“Taigi, prof. dr. A. Avižienis, kalbėdamas ne tik savo vardu, bet ir kitų išeivių mokslininkų vardu, Vilniaus universitetą vadina seniausiu Sovietų Sąjungos universitetu. Toks neatsargus prasitarimas yra labai parankus Maskvos propagandai, nes juo pripažįstamas priverstinis Lietuvos įjungimas į Sovietų Sąjungą”.

Charakteringu sutapimu, “seniausio Tarybų Sąjungos universiteto” terminą vartojo sovietinis daktaras L. Vladimirovas, 1970 m. gegužės 12 suruošęs propagandinį Vilniaus u-to 400 m. sukakties minėjimą Jungtinėse Tautose.

Sb. Jokubauskas