TURINYS NR. 14

Lietuvių tauta .........................................................583

ISTORIJOS PUSLAPIAI

Jz.[kun. Juozas Šalčius]. Steigiamojo Seimo 60-metis .................. 584

Dalia[Loreta Užemeckaitė], Tave aš tokią susikūriau ................... 590

Ign.[Kazimieras Šapalas]. Ateitininkų sąjūdžio poveikis
moksleivijai ir inteligentijai ........................................ 591

POEZIJOS HORIZONTAI

Kazys Inčiūra.Nelaisvės psalmai ....................................... 596

     Degu kaip žvakė .................................................. 596

     Turiu vilties .................................................... 597

     Šaltieji vėjai ................................................... 598

MŪSŲ TAUTOS MILŽINAI

Mykolas Krupavičius ................................................... 599

[Kun. Napoleonas Norkūnas]. Kunigas Karolis Garuckas SJ ............... 607

     Iš kunigo Karolio Garucko minčių (Pamokslo fragmentai) ........... 609

DIEVO MOTINOS KULTAS

Antanas Maceina.Marijos garbinimas Lietuvoje .......................... 610

     Vynmedžio Šakelė.Sopulingajai Motinai ............................ 614

MINTYS SUSIMĄSTYMUI

Juk Ir tasai buvo su Juo .............................................. 615

KRIKŠČIONYBĖS IŠUGDYTOS MOTERYS

Kalkutos angelas ...................................................... 618

     Iš Motinos Teresės minčių ........................................ 621

SKAITYTOJŲ MINTYS

[Jonas Ambraziejus]. Iš dienoraščio ................................... 622

Palaiminti, kurie persekiojami dėl teisybės. (Iš kalinio laiško) ...... 624

     [Edvardas Šiugžda]. Keleivis ..................................... 626

KRIKŠČIONYBĖ PASAULYJE ................................................ 627

PRELATO MYKOLO KRUPAVIČIAUS ANTKAPIS Čikagos Šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse. (Archit. J.Muloko projektas. Nuotr. Algimanto Kezio SJ)