ASMENVARDŽIŲ RODYKLĖ

Abromavičius S. 174
Abukauskas Jonas 228
Adomas, žr.Damanskis Vytautas
Adomavičius J. 77-78
Adleiba Levard 190-191
Agejevas 214
Aidas, žr.Kmita Andrius
Aidas, žr.Paulaitis Petras
Aksamitauskas Juozas, sl.Vytas 92
Aleksaitis Jonas, sl.Sukčius 101
Algirdas, žr.Bagdonas Petras
Algirdas, žr.Budreckis Simas
Algirdas, žr.Vilčinskas Jonas
Algis, žr.Jackys Petras
Alūza Bronius, sl.Bedalis 34,38,49,51, 53, 56-59, 62-63
Alūzaitė Elena 56
Alūzaitė Monika, sl.Aldona 55-57, 59
Ambrazaitis Kazys, sl. Gediminas 102

 Anatolijus 213
Andrijaitienė 98
Andrijaitis 98
Andrijauskas Stasys 7
Andriukaitis Algis 218
Andriuška Vladas, sl.Zableckis 13
Andriuška Jonas, sl.Plunksna 13
Andriuška Kazys, sl.Linksmutis 19
Angis, žr. Kasperavičius Juozas
Antanavičiai 42
Apaninas 206
Araminas 217
Arelis, žr.Bagdomas Alfonsas
Astrauskas V. 31 
Ateitis, žr.Petkus Stasys 
Atlantas, žr.Bagdonas Povilas 
Audra (sl) 77 
Audrūnas, žr.Zilys Povilas 
Augustinaitė-Šibailienė Ona 152, 155 
Augustinas Adomas 152, 173
Augustinavičius Bronius, sl.Pentinas 73
Augustinavičienė 73
Augūnaitė Matilda 183
Augūnaitė Verutė 187
Auryla Pranas 54
Ausiukaitis V. 91
Aužbikavičiai 69
Aužbikavičius Vaclovas 66, 69
Avelys Albinas 7

Babilius Jonas, sl.Ridikas 113
Babilius 68 
Bagdonaitė Elena 19 
Bagdonaitė-Zeipartienė Zofija, sl.Žarija 13
Bagdonas Alfonsas, sl.Arelis 159
Bagdonas Petras, sl.Algirdas 13, 18 
Bagdonas Povilas, sl.Atlantas 18-21 
Balandis, žr.Veselis Juozas 
Balčiūnas Ignas 152 
Balašaičiai 115
Balašaitis Bronius, sl.Benas 102
Baltrušis Antanas 24
Banionis Kęstutis 205, 211
Banevičienė Genutė 121, 137,140,143
Barauskienė 129
Barčas 139
Bardauskai 46
Barščauskaitė Irena 143, 145
Barškys J. 66
Bartkus Petras, sl.Žadgaila 162-163
Bartkus Jonas, sl.Vėjelis 34 
Batys Ž. 66
Bedalis, žr.Alūza Bronius
Benas, žr.Balašaitis Bronius 
Benamis, žr.Čėsna Ignas 
Beniulis Stasys, sl.Senelis 11,14-15,18, 77
Berija 210
Bernotas, žr.Kubilius Jonas
Beržas, žr.Liškauskas N.
Beržinskas Antanas 205
Bielskiai 23-24, 35, 37-38
Bielskis Julius 37 
Bielskytė Vincenta 12 
Bielskytė-Kavaliauskienė Julija 22, 35, 37-40
Bilda B. 81
Bingelytė Ona 149 
Bitė, žr.Karbočius Bronius 
Bitinas, žr.Kisielius Telesforas 
Blažys A., sl.Zigmas 109 
Blažys Jonas, sl.Klevas 116 
Bloznelis A. 72 
Borisevičius V. 33 
Borisevičius 67 
Briedis, žr.Jakaitis Vytautas 
Brinkis Z. 66
Budginas V., sl.Drąsutis 32, 67, 73
Budrys, žr.Kybartas Vytautas 
Budreckis Simas, sl.Algirdas 49 
Buika Juozas, sl.Skrajūnas, Žaibas 171-172
Burba V. 74
Burduladzė Šoto 213 
Burnys Jonas 224 
Bušeckinas 140
Butėnas Julijonas, sl.Stevė 218
Butkus Simas 101 
Butkus V. 65 
Butkevičius Povilas 72 
Butkus Viktoras 146 
Butkevičius V. 103 
Butvilai 95

Caforkienė-Radzevičiūtė Aleksandra, sl.Debesėlis 168
Caforkus 168
Chrošilov 206
Cinauskas V. 176

Čaplikas 202 Čepkauskai 34 
Čekaitis A, sl.Džiugas 116
Čepkauskas Petras 161
Čeponis Juozas, sl.Tauragis 98, 120-123, 125, 132-135, 139-140, 143 
Čeponytė-Dabašinskienė Jadvyga 139, 147
Česlovas, žr.Kisielius Telesforas
Česnakas Jonas 138
Čėsna Antanas, sl.Šilas 23
Čėsna Ignas, sl.Žentas, Benamis 19,24, 37, 49
Čiapas 147

Dabašinskas Jonas 139, 145, 148
Dabašinskas Juozas 132 
Dabašinskas Feliksas 139 
Dabašinskai 147
Dabašinskienė, žr.Čeponytė Jadvyga
Dainauskas Pranas 205, 209
Daktaras, žr.Jonikas Antanas
Damanskis Vytautas, sl.Adomas 102
Danilevičienė Z. 114
Danilevičius Henrikas, sl.Vidmantas 105-107, 113-115
Danguolė, žr.Vyšniūnienė Marta
Darbutas 22-23
Dargis Petras 67
Daukantas T. 72
Daukantas, žr.Norkus Fabijonas
Daumantas 218
Daukša Bronius 206
Debesėlis, žr.Caforkienė-Radzevičiūtė Aleksandra
Dėdė, žr.Montvydas Vladas
Dėdė, žr.Venskus Alfonsas
Diedukas, žr.Šibaila Juozas
Dikinis 134
Dikša Vytautas 45-46
Dikšienė Julija 46
Dinapas Vytautas 36
Dinapai 38
Dirginčius A. 106
Dirginčiūtė, žr.Šimkienė Marija
Dirmauskaitė-Lotožienė Bronė 120, 132, 135
Dirmeikiai 18, 42
Dirsytė Adelė 188 
Dmitruk Ivan 213
Dobrovolskis Juozas, sl.Ramūnas 112
Drąsutis, žr.Budginas 
Drevinskas Albinas 211-212, 216 
Dukauskas Leonas 146 
Dumauskaitė, žr.Dirmauskaitė-Lotožienė Bronė 
Dušanskis 70 
Džiugas, žr.Čekaitis A.

Eismontas V. 66 Enčeris J. 174 
Endriukaitis Algis 217, 224 
Erelis, žr.Markulis J.
Etmonas, žr.Montvydas Vladas
Evaldas, žr.Kmita Edmundas

Faustas, žr.Grybinas Aleksandras Filipov Timofej 183

Gajauskas Balys 212, 223, 229
Gajauskas Jonas 25-26 
Galbuogis Juozas 100 
Galkauskas Jonas 214, 212 
Galminai 49 
Garbinas 80
Garbštas, žr.Ruibys Petras
Galbuogienė Marytė 130, 138 
Gaškaitė-Žemaitienė Nijolė 174-175, 180
Gavrilovas 183
Gečai 40, 47 
Gečas Jonas 51
Gecevičius Kazys, sl.Karuzas 100
Gečas Steponas, sl.Plienas 51-52 
Gediminas, žr.Gedvilas Antanas 
Gediminas, žr.Ambrazaitis Kazys 
Gedutis Alfonsas, sijonukas 26-27
Gedutytė Aldona, sl.Gegutė 27-28
Gedvilas Antanas, sl.Gegužis,
Gediminas 94
Gedvilas Stasys, sl.Bedalis 89
Gegutė, žr.Gedutytė Aldona 
Gegužis, žr.Gedvilas Antanas 
Giedraitis Antanas 113 
Gintaras, žr.Misevičius Boleslovas 
Gintautas, žr.Ivanauskas Vaclovas 
Girdenis, žr.Žagaras J.
Girėnas, žr.Kvedys A.
Girskis A. 66
Gylys, žr.Jucius Aleksas
Goberienė A.
Granitas, žr.Jankauskas Antanas
Greičius Antanas 119 
Greičius Kleopas, sl.Harimantas 115 
Grevaldas, žr.Jankauskas Jonas 
Griciai 35
Gricienė Marytė 42
Gricius Aleksas 79 
Griežtas 160 
Grigaitienė 138 
Grigelytė Ona 130
Grigonis Leonardas, sl.Užpalis 163, 167-168
Grigorjeva Tamara 229
Grinis Stasys, sl.Vanagas 180
Grybinas Aleksandras, sl.Faustas 163
Grumudas Zigmas 209
Grunskis Stepas 212
Gruodutis, žr.Šibaila Juozas
Gudavičius-Gudaitis Napoleonas, sl.Julius 93, 95-96
Gulbinaitė 122
Gurskaitė Elytė 186
Gusarovas Grigorijus 16
Gustaitis Pranas 36, 38
Gutauskas Dainius 205, 211
Gutauskiai 125
Gutkauskas Danius 212
Gužas Vytautas, sl.Kardas, Mindaugas 89, 105-107, 115, 163 
Gužauskai 42

Harimantas, žr.Greičius Kleopas
Henrikas, žr.Ivanauskas Vaclovas

Ilgūnas G.175
Indriulevičius Juozas 212, 222
Ivanauskas Aleksas 211, 216 
Ivanauskas Petras 67, 72 
Ivanauskaitė-Ennukson Eugenija 82-83, 85
Ivanauskas Vaclovas, sl.Vytenis, Gintautas 82-85, 87, 89-90
Ivanauskienė 174

Jablonskienė Olimpija 55
Jablonskis Stanislovas 54-55 
Jackys Petras, sl.Algis 92 
Jakaitis Vytautas, sl.Briedis 96, 101 
Jakučiūnaitė Violeta 231 
Jakutis Petras 32 
Jankauskas 14
Jankauskas Antanas, sl.Granitas 115
Jankauskas Jonas, sl.Grevaldas 19 
Jankūnas Povilas 16 
Januševičius L. 68 
Januškevičius Stasys 205, 207 
Jarmala Stasys, sl.Audrūnas, žr.Ulevičius Vincas 
Jasiulis 53
Jasiulis Vytautas 53-54
Jaška Zenonas 81
Jaudžemis Vladas 212, 220
Jaunutis, žr.Lukošius Napoleonas
Jaunutis, žr.Kvedys Alfonsas
Jocius 128-129
Jocius Izidorius 131
Jonča Vladas, sl.Vaidotas 116
Jokimaitė-Valanlienė Stefanija 124,137
Jokimas Kazimieras 127
Jokimas Zenonas 124, 127
Jokimienė Rozalija 124
Jokubauskaitė Aldona 56 
Jokubauskas E. 65
Jokubauskas Leonas, sl.Paukštelis 56
Jokubka Vytautas 49 
Jonikai 102
Jonikas Antanas, sl.Liutauras, Daktaras, Rolandas 102-108, 115
Jonikienė Kotryna 107 
Jonkutė, žr.Vyšniūnienė Marta 
Jonukas, žr.Gedutis Alfonsas 
Jucevičius Antanas, sl.Rambynas 117 
Jucevičius Julius 205, 212 
Jucius Aleksas, sl.Gylys, Ulanas 94-95 
Juknevičius Balys 202-203, 205, 207-209, 211-213, 216-217, 219-220, 223 
Julius, žr.Gudavičius-Gudaitis Napoleonas
Juozaitis 78
Juozapaitis Petras 205, 211
Juras Jonas, sl.Karosas, Žilvinys 159, 169
Jurgaitis Vincas 47, 83, 90
Jurša Napoleonas 226-227 
Jurušauskas Ričardas, sl.Kėkštas 212 
Jusius 154
Justas, žr.Labanauskas
Juška Antanas 205 
Juška Stanislovas, sl.Žilvitis 13 
Juška 20 
Juškai 45
Juškevičius Adomas 220
Juškevičius Stasys 211-212

Kačiušis Antanas 140, 145
Kačiušis Vincas, sl.Mečislovas 92 
Kairaičiai 133, 139 
Kairaitis Juozas 132, 134-135 
Kairevičius Vincas 211 
Kairys Antanas 212 
Kairys Jurgis 12 
Kairys Stasys 12
Kalinauskas Jonas 211
Kalinauskas Jonas 205 
Kalytis Bronius, sl.Liutauras 172 
Kaluginas 206
Kamantauskas Algis 205, 209, 211
Kaminskas 70 
Kanceravičius M. 154 
Kanišauskas Vacys 16 
Karabelnik 206
Karaliūnas Vilius, sl.Viržius 159
Karbočius Bronius, sl.Bitė 170 
Kardas, žr.Gužas Vytautas Karkauskas Bronius 212 
Karlikauskas 37 
Karmanov 183
Karosas, žr.Meškauskas Vladas
Karosas, žr.Jūras Jonas 
Karpas Antanas, sl.Sakalas 94-95 
Karpis L. 65
Karužas, žr.Gecevičius Kazys
Karvelis Zigmas 205 
Kasiulaitis Kazimieras 28, 31 
Kasiulaitis Povilas 28 
Kasparas K. 174 
Kasperavičius Ignas 79 
Kasperavičius Juozas, sl.Šilas, Visvydas, Angis 98, 113 
Kasperavičius Kazimieras 61 
Kašėta A. 175 
Katauskai 72, 74 
Katauskas Anupras 69 
Katauskas K. 69 
Katauskas V. 72
Katkevičius Romas 214, 217, 224
Katkus Kostas 211-212 
Kauneckas Pranas 93, 95-96 
Kazakevičus Albinas 204-205, 215 
Kazakevičius 67-68, 70 
Kazas, žr.Mileris Zenonas 
Kazlauskas Martynas 22 
Keliuotis 72 
Kemėžis Serapinas 205
Keraitis S. 118
Kentra Albinas 69
Kentra Jonas, sl.Rūtenis 29-30, 69, 87
Kentra, sl. Tigras 69 
Kentra Leonas, sl.Tauras 69 
Kentrai 68
Keršys, sl.Napaleonas 24
Kėkšas, žr.Jurušauskas Ričardas 
Kiela Vytautas 217
Kimštas Jonas, sl.Žalgiris 162, 167, 170-172
Kinderevičius 211
Kinsgaila A. 66 
Kirdeikis Zigmas 220 
Kisielius Telesforas, sl.Bitinas, Česlovas 92
Kisielius A., sl.Miškinis 94
Kišonas Kostas 217, 224 
Kybartai 36 
Kybartas Ignas 34 
Kybartas Vytautas, sl.Budrys 34 
Klausutis, žr.Strazdas Vytautas 
Klevečka A. 115 
Klevas, žr.Blažys Jonas 
Klevas, žr .Žilys Povilas 
Klevas, žr.Pakalniškis Stepas 
Klioštoraitis J. 91 
Kmita Andrius, sl.Aidas 34 
Kmita 140
Kmita Edmundas, sl.Evaldas 34, 36
Kmitai 36
Kojelis Stasys 211-212
Kolyčius A. 66 
Kolomyjcevas Končius Stasys 52 
Korsakaitė Onutė 132-133 
Košiai 72, 74 
Košienė J. 71 
Kožys D. 72
Kraponas Gediminas 203
Krilavičius Vaclovas, sl.Vytenis 215 
Kriščiūnas Martynas 204-205,207,211
Kriščiūnas Pranas 196
Krivickas B. 171 
Krupavičius Mykolas 89 
Kubilius Jonas, sl.Bernotas 84, 113 
Kučkis 143
Kudirka, žr.Trumpaitis J.
Kukauskas Jonas 218
Kumponas Adolis 212 
Kuodytė D. 175
Kupstys Eugenijus 122, 128, 137
Kurapka (sl.) 19 
Kušleika 225 
Kuznecov 183
Kvedys Alfonsas, sl.Girėnas, Jaunutis 93-94, 98, 101 
Kvestys Jonas 52
Kvietkauskas J. 66
Kviklys B. 174

Labanauskas, sl.Justas 34
Laktionovas Michailas 16 
Lakštingala, žr.Petkutė Irena 
Lakūnas, žr.Rekašius Edmundas 
Lankauskas Pranas 205, 211 
Lapinas, žr.Slušinskas Antanas 
Lapinskai 42 
Lastauskai 65 
Lašinis Augustinas 212 
Laugalaitis Zigmas 212, 216 
Laurinaitis J. 93 
Laurinavičius Antanas 130 
Laurinavičius Bronius 132-133, 137 
Laurinavičius Juozapas 136 
Laurinavičius Stasys 130, 134 
Laurinavičiūtė-Dabašinskienė Angelė 130, 134, 139 
Laurinskas Leonas 88 
Lebedev 183
Leonas, žr.Ivanauskas Vaclovas
Levickas Kazys 117 
Levinskas Ignas 214, 218 
Liatukas Algirdas, sl.Vasaris 87 
Liekiai 115
Liepišev Fiodor 223
Liesis Antanas, sl.Ziedas 170
Liesys A., sl.Tvanas 165
Liesys Bronius, sl.Naktis 162-163
Lili 224
Lingis A. 66
Linksmutis, žr.Andriuška Kazys
Liškauskas N., sl.Beržas 158 
Liudas, žr.Šimkus Kazys 
Liutauras, žr.Jonikas Antanas 
Liutauras, žr.Kalytis Bronius 
Lyras, žr.Nuobaras 
Lokys, žr.Nikžentaitis Kazys 
Lorentas Algirdas 226-227 
Lozoraitis Stasys 89 
Luganeckaitė-Košinskienė Konstancija 47
Lukauskas Liudas 18
Lukauskas Pranas 20 
Lukoševičienė Stefa 46 
Lukoševičius Albinas 211 
Lukoševičius Stanislovas 46 
Lukošius Napoleonas, sl.Jaunutis 116-117
Lukša Juozas, sl.Skirmantas 218
Lukšys Juozas 207, 211

Maceinienė Julija 138
Mackevičius Algirdas 217, 226-227 
Mackevičius 76 
Maironis 168 
Maksim 213
Malinauskaitė Elzytė 142
Mankus A. 118 
Mankutė 131
Marčiulionis Jonas 205, 212
Markulis J., sl. Erelis 88, 160-166 
Maršalas, žr.Milkintas Juozas 
Marti, žr.Martinavičiūtė Eugenija 
Martinavičiūtė Eugenija, sl.Marti 24 
Martinkai 34-35 
Martinkus 32-33
Martišius 220
Masaitis Albinas 217, 224
Masalskiai 115
Maselskis Vytautas 212, 220
Masys, žr.Širkauskas
Matakas Stasys 205
Matulaitis Vytas 212
Matulevičius Kęstutis 211
Matuzevičius (Matuza) Algimantas 70, 72
Matuzevičiūtė (Matuzaitė) Gražina 70, 72
Matuzevičius Vygantas 72
Matuzienė, žr.Račaitė Marcelė 
Mauras, sl.Stoškus Izidorius 
Maželis, žr.Starkus Jonas 
Mažintaitė-Budreikienė Danutė 140 
Mažintas Jonas 140, 145 
Mečislovas, žr.Kačiušis Vincas 
Merainis, žr.Šibaila Juozas 
Merkys E. 65
Meškauskas Antanas, sl. Meškutė 91, 98-100
Meškauskas Vladas, sl.Karosas 91, 93, 193, 195
Meškutė, žr.Meškauskas Antanas
Miagi 212 
Mickytė 135
Mieželis P., sl.Vilkas 159
Mikas, žr.Žičkus Jonas 
Miklusis Alfonsas 159 
Mikniai 164
Miknius Stanislovas 162-163
Miknius Stasys, sl.Stambuolis 32-33, 36-37
Mikutis Stasys 30
Mikutis Vytautas 16 
Milaševičius A., sl.Ronis 89 
Milašius Benas 20
Milašius, sl.Valerijonas-Liekarstva 78
Mileris Zenonas, sl.Kazas 96-97, 100, 122, 125
Milkintas Juozas, sl.Maršalas 94
Mindaugas, žr.Gužas Vytautas 
Misevičiai 72, 74
Misevičius Boleslovas, sl.Gintaras 92, 94, 101, 103 
Misevičius P. 72
Mišeikis Vladas, sl.Tarzanas 27-28
Miškinis, žr.Kisielius A.
Mocius Algirdas 226, 228
Mockienė 65 
Mockus A. 65 
Mockus 79-80
Mockus Izidorius, sl.Tautvydas 92
Močalovas J.A. 117 
Monkus Petras, sl.Sidabras 13 
Montvydai 67
Montvydaitė Danutė-Joana (Vaitkutė) 37-39, 43
Montvydaitė-Giedraitienė Irena 9-10, 39,41,43,47, 49 
Montvydaitė Kazimiera 5, 8 
Montvydaitė Petronėlė 5, 42 
Montvydas Algirdas 41, 43, 45 
Montvydas Kazimieras 5 
Montvydas Rimantas 41-43 
Montvydas Stasys 6 
Montvydas Vytautas 43, 45 
Montvydas Vladas, sl.Žemaitis, Etmonas, Dėdė 5, 7-8, 10-16, 18, 19-24, 26, 30, 32, 34-38, 40-42, 47, 49, 51-53, 56-59, 62-63, 73
Montvydienė Bronislova 6, 37, 43-46, 62
Morkūnas A., sl.Plienas 158-160
Morkūnas Povilas, sl.Rimantas 
Murauskas Juozas, sl.Tigras 96, 98 
Mušinskas P.89

Naglis Stasys 214, 217-218
Naktis, žr.Liesys Bronius 
Napaleonas, žr.Keršys Narbutas K. 118
Narbutas P., sl.Rolandas, agentas “Vaidila” 112
Narbutas Stasys, sl.Saturnas, Apolinaras, Rytas 94
Naujalis Juozas 205 
Naujokas 53
Nausėda Juozas, sl.Vaišnoras 115-116
Navarauskas Vincas 172 
Navikas J.158 
Nemčenko Nikolajus 183 
Nemčenko Timofej 183 
Nenorta Jonas 70 
Nenortaitė Vitalija 70-71 
Neringa, žr.Petkutė Irena 
Nesterenko 182
Neverauskas Jonas 209, 211-212
Nevzorov 204 
Nicmonas 38, 40, 51 
Nikžentaitis Kazys, sl.Lokys 100 
Nuobaras, sl.Lyras 88 
Norkus Fabijonas, sl.Daukantas 108, 110
Norkus J. 94
Norkus Kazimieras 84 
Norkutė Albina Norkus P. 95

Orlova Chritia 183
Orlova Faina 183 
Orlova Galia 183 
Orlova Mavra 183 
Orlov 183 
Orlov Afanasij 183 
Orlov Artamon 183 
Otonas, žr.Ivanauskas Vaclovas 
Oržakauskas Stasys, sl.Vėjas 100

Paganinis, žr.Undratis Stasys
Pakalniškienė Emilija 178, 184 
Pakalniškis Alfonsas 182 
Pakalniškis Stepas, sl.Klevas 176-178, 180, 182-183
Pakalniškytė Elena 176, 178
Pakalniškytė Janina 178, 184 
Paukštelis, žr.Jokubauskas Leonas 
Paulaitis Petras, sl. Aidas 22, 92, 219, 212
Pakalniškis 67
Papartis, žr.Pavalkis Antanas
Paleckis J. 74
Parnarauskas Juozas 89
Paršelis Vladas 101
Paškauskas Adolfas, sl.Vanagas, Plechavičiukas 98-100
Paškauskas Edvardas, sl.Žvaigždė 100
Paškevičius 157 
Paulauskas 76 
Paulauskas 131
Pavalkis Antanas, sl.Papartis 100
Pečiulionis 70 
Pečiulis 141
Pečkaitis-Krapavickas Jonas 101
Peldūnienė Stasė 41
Peldūnas Ignacas 41
Pentinas, žr.Augustinavičius Bronius
Petkienė Marytė 73
Petkus 62
Petkus Stasys, sl.Ateitis 87
Petkutė Antanina 165 
Petkutė Irena, sl.Vilnelė, Neringa, Lakštingala 47-49, 62 52-53, 55, 57 
Petrauskas, žr. Montvydas Algirdas Petrožius K. 66
Petruševičius Algirdas 225-228
Pikelis Vaclovas Pikoraitis 207, 211 
Piliakalnis, žr.Zepkus Aleksas 
Pipirai 24, 26 
Pipirailė Aldona 24 
Plechavičiukas, žr.Paškauskas Adolfas 
Plechavičius Povilas 66, 91, 100, 158 
Plienas, žr.Gečas Steponas 
Plienas, žr.Morkūnas Alfonsas 
Pliumpa Albertas 217
Plunksna, žr.Andriuška Jonas
Pocienė 141
Pociūtė, žr.Ščepavičienė Liudovika
Popovas 15, 16
Poškus A. 66
Povilaitis P. 93
Preilauskai 117
Preilauskaitė Onutė 117
Preikša Antanas 205, 209, 211-212
Proškus Albinas 212
Pudžemytė Valerija 61
Pukinskas Petras 212
Pušis, žr.Šimkienė Marija
Putinas, žr.Švelnys V.

Racevičius 30
Radavičius Juozas 14-15 
Ragauskas Antanas 207, 209, 212 
Raila, žr.Streckas Juozas 
Rainys Zigmas 211 
Raitz Elza 187 
Rakauskaitė Elena 37 
Ralienė Elzbieta 6, 42-43 
Ralytė, žr.Montvydienė Bronislava 
Ramonas Mindaugas 212 
Ramonas P. 112
Ramūnas, žr.Dobrovolskis Juozas
Račas Petras 136 
Račienė Magdė 136 
Račai 138
Račaitė Marcelė 138
Rašimaitė Kazytė 146 
Raila, žr.Stoškus Antanas 
Ramanauskas Alfonsas, sl.Vanagas 163-164, 167-168, 171 
Rambynas, žr.Jucevičius Antanas 
Rambynas, žr.Rutkauskas Vincas 
Rancevas 183 
Razauskas Pranas 205 
Reimontas Juozas 37 
Rekašius Edmundas, sl.Lakūnas 78-79 
Rekašius Liudvikas (Liudas), sl.Vėtra 15, 19
Rekešius Petras, sl.Žiogas 102
Riabovas Viktoras, sl.Vytka 102
Ridikas, žr.Babilius Jonas
Rimantas, žr.Morkūnas Povilas
Rimkevičius Antanas 205
Rimkai 68
Rinkevičius P. 183
Rimkus Antanas 30, 67
Rimkus Bronius 30,68
Rimkus Steponas 30-31, 33, 35-36, 67-68, 73
Rytas, žr.Narbutas Stasys 94
Rytys 218
Rolandas, žr.Narbutas P.
Rolandas, žr.Jonikas Antanas
Ronis, žr.Milaševičius A.
Rubšytė, žr.Ūksienė Teresė 47-49, 51
Rudienė V. 89
Rugelis, žr.Streckas Juozas
Ruibys Petras, sl.Žigas, Garbštas 113-115
Rupšaitis Jonas, sl.Žilius 106-107
Rupšlaukis A. 66 
Rusas 65 
Rustemas 170
Rutkauskas Vincas, sl.Rambynas 94
Ruzgas 203
Rūkas, žr.Venckus Vladas
Rūtenis, žr.Kentra Jonas

Sabaitienė 138
Sajus Stasys 165 
Sakalas, žr.Širvys Klemas 
Sakalas, žr.Karpas Antanas 
Sakalauskas Albertas 211 
Sakalauskas Kostas 211-212, 220 
Sakaliukas (sl.) 20 
Sakelis J. 72 
Saldatovas 40 
Samana, žr.Vitkutė Elena 
Sasnauskas P. 72
Saturnas, žr.Strainys Jonas
Saturnas, žr.Narbutas Stasys
Saugūnas Alfonsas, sl.Vėtra 158-159
Sergejenko 208
Senelis, žr.Beniulis Stasys
Senis, žr.Veverskis Kazys
Serva 20
Sidabras, žr.Monkus Petras
Simanavičius J. 100 
Simenkovai 12, 16, 41-42 
Siminaitė Jadzė 33 
Simonavičius Antanas 211-212 
Sinkevičius Jonas 205 
Sinkus 14
Siutelaitė-Montvydienė Petronėlė 5
Skirmantas, žr.Lukša Juozas
Skyrelis Jonas 211
Skrajūnas, žr.Buika Juozas
Slučka Antanas, sl.Šarūnas 170
Slučkonis Jokūbas 152
Slušinskas Antanas, sl.Lapinas 106-107
Smetona 136
Sragauskas Feliksas 15
Stalinas 54, 81, 131, 204, 210
Stambuolis, žr.Miknius Stasys
Stankūnaitė Anelė 188
Starkauskas Arvydas-Juozas 220
Starkauskas J. 175-176
Starkus Jonas, sl.Maželis 105-107
Stasiūnas Juozapas 159
Stasiūnas Vytautas 156, 159
Strainys Jonas, sl.Saturnas 84, 103
Stralkienė Onutė 130
Strazdaitis Petras, žr.Šibaila Juozas
Strazdas Kazys 149
Strazdas Vytautas, sl.Klausutis 180
Streckas Juozas, sl.Raila, Rugelis 13
Steikūnas 156
Stepaičiai 101
Stepaitis Vytautas 101
Steponaitis V. 113
Steponavičius E. 66
Steponavičius Vytas 217
Stepšys K. 72
Stevė, žr.Butėnas Julius
Stibiriokas 150
Stirna, žr.Urbonas Alfonsas
Stirna, žr. Vilimaitė Izabelė
Stirbys Vaclovas 37-38
Stoniai 142
Stonis Vytautas 142
Stonytė Rozalija 141
Stonkus 77
Stoškus Antanas, sl.Raila 113, 116
Stoškus Izidorius, sl.Mauras 118 
Stulgaitis A., sl.Vilkas 100 
Stulginskis Aleksandras 23 
Sukčius, žr.Aleksaitis Jonas Sungaila A. 66 
Surininas 192
Svajūnas, žr.Vilčinskas Jonas
Svirplys Petras 214, 224 

Šarūnas, žr.Slučka Antanas 
Šatkus A. 66 
Ščepavičius Juozas 139 
Ščepavičius Petras 139-140 
Ščepavičius Pranas 123, 141 
Ščepavičiūtė Elena 123, 139-140 
Ščepavičiūtė Genutė, žr.Banevičienė 
Ščepavičienė Liudovika 123, 141 
Ščeponavičius Vytas 214, 221 
Šerpetauskas Kazys 37 
Šibaila Juozas, sl.Diedukas, Merainis 149-151, 154-175 
Šibaila Tomas 149, 152 
Šibailienė Ona, žr.Augustinaitė 0.169, 172-173, 175 
Šibailos 150, 153-154 
Šilas, žr.Čėsna Antanas 
Šilas, žr.Kasperavičius J. 
Šimkienė-Dirginčiūtė Marija, sl.Pušis 108-110
Šimkienė Michalina 51
Šimkus Antanas 108-110
Šimkus Bronius 54
Šimkus Juozas 51
Šimkus Kazys, sl.Liudas 92, 96-98, 100
Šimkutė-Gečienė Apolonija 51 
Šimulynas Jonas 98-100 
Šimulynas Stanislovas 98, 100 
Širkauskas, sl.Masys 89 
Širvys Klemas, sl.Sakalas 218, 221, 224 
Šiugždinis Algis 205 
Šlėkta P. 40
Šniuolis Viktoras, sl.Vytvytis 165, 168, 170, 220
Šostakas Teodoras 91
Šulskytė Aldona 47 
Šuopaitis Jeronimas 91 
Švedas 101 
Švelnys P., sl.Putinas

Tališauskas Steponas 118
Tališauskas Vytautas 118 
Tamašauskas Stepas 211-212 
Tamošaitis Mindaugas 92 
Tamošaitis Vytautas 92 
Tamošaitis 136 
Tarmu Hans 212 
Tauragis, žr.Čeponis J.
Tauragis, žr.Veverskis A.
Taraškevičius Vaclovas 168
Tarzanas, žr.Mišeikis Vladas 
Tauras, žr.Kentra Leonas 
Tautvydas, žr.Mockus Izidorius 
Tautvydas Bronius 205, 207 
Tigras, žr.Kentra 
Tersiukas 128 
Tervainis Rapolas 102 
Timinskis J. 110 
Toliušis Bronius 117 
Toliušis J. 117
Tomkus-Tomkevičius Zigmas, sl.Žygimantas 77-79
Trakimas 211
Trakinskas Mečius 120, 122
Trakinskas 122
Tribušauskas Juozas 205, 215 
Trumpaitis J., sl.Kudirka 114 
Tumas-Vaižgantas J.152 
Tvanas, žr.Liesys A.

Uibo 224
Ulanas, žr.Jucius Aleksas
Ulevičienė Bronė 115 
Ulevičius Vincas (Stasys Jarmala, sl.Audrūnas) 115
Undraitis Stasys, sl.Paganinis 108, 110
Uoginčius Juozas 205-206, 212, 216-217
Urbonai 95
Urbonas Alfonsas, sl.Stirna 19
Urbonas Leonas 212 
Urbonas Vincas 203 
Urbonavičiai 78 
Urbonavičiūtė-Einikienė I. 81 
Urbutis Bronius 142 
Urniežius Jurgis 10, 12-13 
Urniežiai 18
Urniežius Vytautas 59 
Urniežius Zigmas 59 
Užpalis, žr.Grigonis Leonardas 
Ūksienė Teresė 47-49, 51, 63

Vaidila, žr.Narbutas P.
Vaidotas, žr.Jonča Vladas
Vaineikis Vytautas 220 
Vaišė Bronius 79-80 
Vaišnora 212
Vaišnoras, žr.Nausėda Juozas
Vaišvilai 67 
Vaitkevičus 205
Vaitkutė, žr.Montyvdaitė Danutė-Joana
Valaitis Vladas 184
Valančius Motiejus 154 
Valenta Jonas 205, 207, 211-212 
Valentienė-Molotokaitė Birutė 170 
Valerijonas-Liekarstva, žr.Milašius
Valiūnas Eduardas 159
Vanagas, žr.Ramanauskas Alfonsas 
Vanagas, žr.Grinis Stasys 
Varanius Juozas 29 
Vasaris, žr.Liatukas Algirdas 
Vasiliauskai 20-21 
Vasiliauskas Antanas 17 
Vasiliauskas Blažiejus 17 
Vasiliauskas Justinas 17 
Vasiliauskas Vytautas 17, 19 
Vasiliauskienė Antanina 172 
Vašeikis K. 66 
Vaškelienė Morta 149 
Vaškevičius Jaunius Velička
Vladas 125 
Venckus Vladas, sl.Rūkas 13 
Venskus Alfonsas, sl.Dėdė 13 
Veselis Juozas, sl.Balandis 99-100 
Venslauskas 122 
Veverskis A., sl.Tauragis 94 
Veverskis Kazys, sl.Senis 70 
Vėjas, žr.Oržakauskas Stasys 
Vėjelis, žr.Bartkus Jonas 
Vėtra, žr.Rekašius Liudvikas 
Vėtra, žr.Saugūnas A.
Vičienė 141
Vidmantas, žr.Danilevičius Henrikas
Vienuolis (sl.) 22
Vilčinskas Jonas, sl.Svajūnas, Algirdas 109, 111-112, 122 
Viksva, žr.Žičkus Jonas 
Vilkas Petras 76-78 
Vilkas, žr.Stulgaitis A.
Vilkas, žr.Mieželis P.
Vilnelė, žr.Petkutė Irena
Vilimaitė Izabelė, sl.Stirna 167-168 
Virbickas Vytas 211, 213 
Viržius, žr.Karaliūnas Vilius 
Visvydas, žr.Kasperavičius Juozas 
Vitkauskas 28 
Vitkienė O. 71 
Vitkus Kazimieras 69
Vitkus Mečislovas 64, 71-72
Vitkus Pranas 65, 67, 71-72 
Vitkus Stasys 71-73 
Vitkus Vladas 71-73 
Vitkutė Elena, sl.Samana 47-49, 61 
Vitkutė Eugenija 71, 73-74 
Vyšniauskas Vytas 217 
Vyšniūnas Vladas 80 
Vyšniūnienė-Jonkutė Marta, sl.Danguolė 76-81, 88
Vytas, žr.Aksamitauskas Juozas
Vytka, žr.Riabovas Viktoras 
Vytautas, žr.Žemaitis Jonas 
Vytenis, žr.Ivanauskas Vaclovas 
Vytenis, žr.Krilavičius Vaclovas 
Vyturys, žr.Vasiliauskas Vytautas 
Vytvytis, žr.Šniuolis Viktoras 
Volmeris 68

Zableckis, žr.Andriuška Vladas
Zabulionis 157
Zajančkauskas Vincentas 149
Zdanavičienė 67 
Zdanavičius 67
Zdanavičiūtė-Dargienė Lionė 67-68
Zepkus Aleksas, sl.Piliakalnis 159 
Zekarauskas J. 28 
Zėringis 61 
Zigmas, žr.Blažys A.
Zubrys, žr.Žilys Antanas
Zverev 185

Žadgaila, žr.Bartkus Petras
Žagaras J., sl.Girdenis 109 
Žaibas, žr.Buika Juozas 
Žaibas, žr.Žilys Vaclovas 
Žarija, žr.Bagdonaitė-Zeipartienė 
Žalgiris, žr.Kimštas Jonas 
Žalias Velnias 160 
Žebrauskas J. 65-66 
Želvys Jurgis 228 
Žemaila B. 91
Žemaitis Jonas, sl.Vytautas 36, 89,106, 112, 114, 134, 147, 161-164, 167-168, 170-172, 175
Žekienė Ona 180
Žentas, žr.Čėsna Ignas
Žičkus Jonas, sl.Mikas, Viksva 118-119
Žiedas, žr.Liesis Antanas
Žigas, žr.Ruibys Petras
Žilinskis V. 150
Žilius, žr.Rupšaitis Jonas
Žilys Antanas, sl.Zubrys 87
Žilys Povilas, sl.Audrūnas, Klevas 170, 172, 174
Žilys Vaclovas, sl.Žaibas 87
Žilvitis, žr.Juška Stanislovas 
Žilvinys, žr.Juras Jonas 
Žiogas, žr.Rekešius Petras 
Žygimantas Augustas 154 
Žygimantas Pirmasis 154 
Žygimantas, žr.Tomkus-Tomkevičius Zigmas 
Žygelis 74
Žygūnas-Žalgiris 162
Žukas V. 67
Žvaigždė, žr.Paškauskas Edvardas