LAIŠKAI, KRONIKA

"Laisvės kovų archyvo" T.22 str. "Pirmas Radviliškio partizanų rinktinės vadas Juozas Šereiva-Arvydas, 187 psl. yra paminėtas Juozo brolis Leonas Šereiva.

Norėčiau papildyti. 1945-ųjų sausio 25-osios naktį visos Panevėžio vls. Lanionių k. sodybos buvo apsuptos enkavedistų ir stribų. Nieko apie tai nežinodami į tą apylinkę su ginklais ir kariška aparatūra kėlėsi desantininkai Juozas Alekna ir Leonas Šereiva. Kai privažiavo arti prie Jusių kiemo, enkavedistai juos sustabdė. Juos vežęs žmogus, pakėlęs rankas, pasidavė. Partizanai atsišaudė. Abu partizanus enkavedistai nukovė. Jų kūnus atitempė į Jusių kiemą, o ką rado ratuose, nešė į gryčią ir apžiūrinėjo. Ratuose buvo daug ginklų, rašomoji mašinėlė, radijo siųstuvas, kažkokie dokumentai ir žemėlapiai.

Tą pačią naktį žuvo ir vietiniai partizanai: Jurgis Bručas-Vanagas (desantininkas) ir Jonas Žaldokas. Visus keturis Petras Jusys ir Jonas Klikūnas susuko į gūnią ir palaidojo Spirakių kapinėse (Panevėžio vls.). 1991 m. žuvusiųjų giminės pastatė paminklą, ant kurio yra įrašytos visų žuvusiųjų pavardės.

Birutės Jusytės-Petrulienės gyv., Baisogaloje, patikslinimą užrašė Elena Šveistienė.

□ Artimieji prie 1941-1953 m. laisvės kovų dalyvių paminklo Spirakių kapinėse


NAUJI LAISVĖS KOVŲ ARCHYVO LEIDINIAI

Juozas Barisa. Gyvenome vien tik viltimi. K. 1998. 189 psl. 1000 egz.

"Mieli kovos draugai, aš palieku Jums sodintus ąžuolus, kryžiais pažymėtas Jūsų žūties vietas..." ir ne tik tai. J.Barisa mums palieka knygą apie Vytauto apygardos partizanus, apie jų kovą ir žūtį, apie savo brolį štabo adjutantą Mindaugą Barisą-Rimtautą, kalėjimo kameras bei Uralo tremtį. Knygos pabaigoje - Mindaugo Barisos-Rimtauto ir autoriaus poezija.

Laiko atodangos /sudarytoja Virginija Skučaitė. K. 1998. 316 psl. 5000 egz.

Tai Lietuvos Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos dešimtmečiui skirtas, nuotraukomis gausiai iliustruotas leidinys, kurio straipsnių autoriai Povilas Jakučionis, Balys Gajauskas, Antanas Lukša ir kt. prisimena LPKTS įkūrimą, veiklą ir siekius. Knygoje apžvelgiamas daugumos skyrių nuveiktas darbas per dešimtmetį, svarbiausius šiandienos įvykius tremtinių, politinių kalinių, buvusių partizanų bei ryšininkų gyvenime.

Antanas Šimėnas. Kovoje dėl Lietuvos. K. 1998. 316 psl. 2000 egz.

Knygą sudaro papildyta ir pataisyta Antano Šimėno dokumentinė apybraiža, surinkta istorinė medžiaga apie Panevėžio-Algimanto-Vyčio apygardų partizanus. Spausdinami Algimanto partizanų, Vyčio ir Algimanto apygardų moterų ir merginų, dalyvavusių partizaniniame kare sąrašai. Autorius eina ir raudonojo teroro pėdsakais. Leidinys papildytas autoriaus, o taip pat buvusio Vorkutos kalinio kunigo K.Vaičionio bei kitų poezija. Gausiai iliustruotas.

PASTEBĖTŲ KLAIDŲ ATITAISYMAS

Puslapis  _IšspausdintaTurėtų būti_

Laisvės kovų archyve T.22:

130,165,251 Varnys       Vaznys

123    sargavo             tarnavo

169    rinktinės           rikiuotės

172    Šiukariškio k.    Šinkaviškio k.

174    Dabravos K.    Dubravos k.

Laisvės kovų archyve T.23:

5    1998 m.        1989 m.

6    operatorių    oratorių

253                    Venckevičius Jonas, sl.Vincas Žilys, 5,18
                          Venckevičius Antanas. 240
                          Žilys Vincas, žr.Venckevičius Jonas

254    Juchovka    Juchnovka

Antanas Šimėnas. Kovoje dėl Lietuvos laisvės. K. 1998.

282    Pavardės Zapolskis Bronius, Stasio neturėtų būti

Apie Lietuvos Laisvės kovas rašo: PRESENT - Samedi 19 septembre 1998