BENDRAS DEMOKRATINIO PASIPRIEŠINIMO SĄJŪDIS 1946M. PABAIGOJE- 1948M. PRADŽIOJE

Dalia Kuodytė

1946m. vasarą kai pagaliau buvo įgyvendintas rezistencijos siekis turėti vyr. vadovybę, prasidėjo bene didžiausia KGB operacija, kuri tęsėsi dvejus metus ir kurios metu buvo naudojami tokie kvalifikuoti agentai, kaip J.Markulis-Noreika, plk. A.Kamarauskas-Vlasov, KGB majoras Maksimovas ir kt. Šios operacijos tikslas, žinoma, buvo sunaikinti rezistenciją tik kitomis priemonėmis ir būdais. Jei 1944-45m. NKGB įsakymuose iš Maskvos reikalaujama užgniaužti “nacionalistų pasipriešinimų” per savaitę, mėnesį, tai vėliau taip neskubina- tarsi katės žaidimas su pele atsispindi

KGB parengta VLAK’o ir apygardų ryšius atspindinti schema-

1946 IX 25.

agentūrinės bylos “Zapad” (Vakarai) dokumentuose. Į darbą paleidžiamos pačios subtiliausios priemonės: demagogija, žaidimas patriotiniais jausmais, psichologinėmis vadų ypatybėmis, pagaliau klasta ir melu.

Kita vertus, šiam laikotarpiui būdinga kad buvo sukurta palyginti stabili ryšių sistema tiek tarp apygardų ir Erelio, tiek apygardų tarpusavyje1. Tai leido konsultuotis rūpimais klausimais, o pavojaus atveju-operatyviai reaguoti (kaip matysime iš dokumentų- D.K)

Didžiausias kliuvinys Erelio veiklai buvo Tauro apygarda ir jos vadas Žvejys. Žinant šios apygardos autoritetą, t.p. geografinę padėtį (ryšiai su Vakarais), nenuostabu, kad buvo bandoma paveikti jos vadovybę įkalbinėjimais, o nepavykus- šantažu ir gandais, dėl kurių Žvejys turėjo aiškintis kitų apygardų vadams.

Taigi, Erelio uždavinys buvo užkirsti kelią bet kokiai savarankiškai veiklai. O čia jis neklydo- Žvejys savarankiškai organizavo struktūras, kurios vėliau tapo BDPS branduoliu.

1946m. pabaigoje, kad ir didėjant nepasitikėjimui, Erelis dirba organizacinį darbą. Gruodžio mėn. buvo atnaujinta VGPŠ sudėtis (žuvo Kazimieraitis, J.Gužaitis atsisakė eiti pareigas). Savo autoritetui pakelti Erelis bandė įtraukti į VGPŠ sudėtį buv. Lietuvos karininkus plk. T.Vidugirį, plk. M.Mačioką2. Jiems nesutikus, pasirinktas A.Kamarauskas-Vytis (KGB agentas Vlasov). Jis turėjo būti patvirtintas 1947m. sausio mėnesį įvyksiančiame visos Lietuvos partizanų vadų suvažiavime. Taip pat ten turėjo būti atnaujinta visa štabo sudėtis. Galima tik nuspėti, kas būtų vadovavęs ginkluotiems partizanams ir kokia būtų patvirtinta kovos taktika ir strategija.

Gruodžio pabaigoje netikėtai gauta žinia apie J.Deksnio brolio Juozo areštą pagreitino įvykius3. J.Lukša, A.Zaskevičius ir Kauno universiteto docentas Bronius Barzdžiukas aptarė situaciją ir pasidalijo mintimis apie Erelio veiklą. Pasirodė, kad visi turėjo sumetimų laikyti jį KGB agentu. Pagrindiniai įtarimai rėmėsi šiais faktais: Erelis visada turėjo nežinia iš kur gautų pinigų, lengvai keitė butus, labai domėjosi partizanų štabų dislokacija, savo namuose "apsaugai” laikė 2 žmones. Juozo Deksnio areštas jo nė kiek nesujaudino- visiems aiškino, kad tai su politika neturi nieko bendro- tik neteisėta prekyba kuru4.

Taigi aiškėjo pavojus, iškilęs tiek pogrindžio vadams, tiek visai rezistencijai. Nors įtarimai krito tik ant Erelio, buvo nutarta atsiriboti nuo jo vadovaujamo centro, nuo jo aplinkos.

1947m. sausio pradžioje per ryšininkus paskubomis buvo perspėti Žemaičiai Tauro apygardas vadovybė, legaliai gyvenantys pogrindžio veikėjai5.

Kadangi numatytą dieną nebebuvo galima organizuoti suvažiavimo ir jis buvo atkeltas į sausio 15d, nespėjo, ar dėl kitų priežasčių neatvyko visų apygardų atstovai.

Pilviškių kaime, A.Vabalo-Gedimino bunkeryje susirinko: A.Baltūsis-Žvejas-Tauro apygardos vadas, A.Varkala-Žaliukas- Geležinio Vilko rinktinės vadas, J.Lukša-Skirmantas- Tauro apygardos štabo narys, V .Gavėnas-Vampyras- Tauro apygardos štabo narys, partizanas Šturmas, J.Kriščiūnas-Rimvydas- Dainavos apygardos atstovas, A-Zaskevičius-Šalna Tautvaiša- Kęstučio apygardos atstovas. Beje, Kęstučio apygardos vadovybė buvo sudariusi grupę- vadas J.Kasperavičius-Visvydas, P.Bartkus-

Tauro apygardos vadovybė 1947m.: 2-as- TA vadas Žvejys, 4- tas- štabo narys A. Vabalas-Gediminas.

Žadgaila J.Žemaitis-Lukas, J.Čeponis-Tauragis- kuri turėjo vykti į suvažiavimą. Žinomas laiškas, kurį parengė Visvydas, išdėstydamas žemaičių požiūrį į vyr. vadovybės kūrimo problemas. Deja, dėl stiprių kariuomenės siautimų ši grupė neatvyko. Nebuvo ir Aukštaitijos atstovų. Ir vieni, ir kiti vėliau gavo susirinkimo dokumentus.

O susirinkime buvo konstatuota, kad nepaisant visų nesėkmių, centralizacijos pastangas reikia tęsti, toliau koncentruojant dėmesį į stiprios vadovybės kūrimą ir ryšių su Vakarais palaikymą6. Žinoma, pati situacija vertė koreguoti darbą. Svarbiausia priimtoji nuostata- BDPS kuriama iš ginkluotų partizanų vadų, neginkluotam pogrindžiui paliekant pagalbinį vaidmenį.

Vienas svarbiausių ryšio kanalų- ryšys su Vakarais- numatytas per Lenkijos teritorijoje veikiančią pogrindinę organizaciją7. Kurjeriais buvo paskirti J.Lukša-Skirmantas ir J.Krikščiūnas-Rimvydas. Svarbiausia jų užduotis-išsiaiškinti padėti išeivijos organizacijose, gauti ir pateikti objektyvią informaciją, tartis dėl veiksmų koordinacijos. Taip pat reikėjo išsiaiškinti KGB perimtus ryšio kanalus ir juos pakeisti naujais.

1947m. pavasarį minėti asmenys išvyko. Jiems pavyko pereiti Lenkijos sieną, susitikti su J.Deksniu. Pastarasis nutraukė tolesnę jų kelionę, įtikinęs jos netikslingumu. Išeivijoje tuo metu vyko ginčai tarp VLIKo ir J.Deksnio įkurtos VLAKo Delegatūros. Abi šios organizacijos pretendavo atstovauti kraštui Vakaruose. Rezistencijos įgaliotinių pasirodymas galėjo pakenkti VLAKo Delegatūros prestižui- juk J.Lukša ir J.Kriščiūnas galėjo papasakoti, kad VLAKo pirmininkas Lietuvoje J.Markulis-Erelis- KGB agentas. Pats J.Deksnys tą informaciją atmetė, už ką vėliau brangiai sumokėjo.

Taigi, pasiuntiniai, neįvykdę užduoties iki galo, grįžo į Lietuvą. O čia buvo tobulinamas BDPS ir VGPŠ struktūros. BDPS pavadinimas buvo pakeistas į BDLS (Bendras Demokratinis Lietuvos Sąjūdis8)- taip stengtasi išvengti KGB Įtakos. Šis pavadinimas naudotas neilgai- jau 1947m. rudenį organizacija vadinama BDPS Prezidiumu.

Matyt buvo atsižvelgta į tai, kad BDPS pavadinimas jau žinomas Vakaruose ir toks kaitaliojimas galėjo sukelti nesusipratimų.

Siekdamas sutvarkyti ginkluotąsias pajėgas, BDPS Prezidiumo Pirmininkas 1947m. rugsėjo ld. Išleido įsakymą Nr.22, pagal kurį nustatoma 6 apygardų struktūra. Apygardoms turi vadovauti BDPS štabai9. Jie turėjo vykdyti VGPŠ ir jo vado (taip pat kontroliuojančio BDPS politikų veiklą) nurodymus. Iš apygardų vadų sudaroma Karo taryba kuri gali keisti tiek BDPS, tiek VGPŠ sudėtį, jei to reikėtų10.

Tik 1947m. pabaigoje buvo galutinai suformuluota BDPS Prezidiumo koncepcija 1947 XI 18 Tauro ir Dainavos apygardų vadovybės apsvarstė ir priėmė BDPS Prezidiumo struktūros schemą (žr. schemą)ir išsiuntinėjo apygardoms su paaiškinimais (1947 XII15, Nr.903 Žvejo raštas Vytauto apygardos vadovybei11).

Buvo siūloma patvirtinti šią schemą, akcentuojant sekančius paaiškinimus:

1) BDPS Prezidiumą sudaro pirmininkas, vyr. Ginkluotųjų pajėgų vadas, politinio sektoriaus viršininkas. Užsienio delegatūros atstovas, politinio sektoriaus skyrių viršininkai, VLP štabo viršininkas ir sričių vadai.

2)    Kandidatūras į BDPS Prezidiumą siūlo ir renka apygardų vadai. Jei kandidatas nėra partizanas, išrinkus turi pereiti į pogrindį.

3)    BDPS Prezidiumo pirmininkas turi 2 pavaduotojus: 1- Ginkluotųjų pajėgų vadas, II- politinio sektoriaus viršininkas, kurį pristato pirmininkas, o tvirtina apygardų vadai.

4)    Politinis sektorius komplektuojamas iš aktyvių kovotojų tarpo.

5)    Šalia prezidiumo pirmininko stovi Karo taryba kurią sudaro apygardų vadai. Karo taryba tvirtina BDPS statutą, ratifikuoja deklaracijas, aktus, nutarimus.

6)    Apygardos gali jungtis į sritis, kurių vadai pavaldūs vyr. Ginkluotųjų pajėgų vadui. Srities vadu gali būti ir bet kurios apygardos vadas.

Sritis čia neįteisinama, kaip karinė struktūra- aptariama tik jos sukūrimo galimybė, fiksuojant apystovas (sukurta Rytų Lietuvos sritis, Pietų Lietuvos sritis, bet Žemaitijoje veikla atskiros apygardos, kurios kažin ar galėjo būti sujungtos į sritį Žvejo įsakymu).

1947m. pavasarį, siekdamas įtraukti į BDPS Prezidiumą legaliai gyvenančius asmenis ir išspręsti politinio atstovavimo problemą, Žvejys konsultavosi su Vincu Selioku, Edmundu Akeliu12. Per juos į BDPS Prezidiumo veiklą buvo įtraukti J.Bazilevičlus, kun. J.Stankūnas, poetas A.Miškinis ir kiti.

Deja, iki visų prezidiumo narių arešto 1947m. pabaigoje- 1948m. pradžioje nepavyko surasti asmens į Pirmininko postą (dokumentus pasirašinėjo V.Seliokas, vėliau bendru tapusiu Gintauto slapyvardžiu). Reali Prezidiumo veikla apsiribojo informacijos rinkimu ir leidyba.

Svarbu tai, kad šiame centralizacijos etape Žvejui pavyko užmegzti ryšį su Algimanto, Vytauto, Vyčio, Dainavos ir Kęstučio apygardomis-beveik visų Lietuvoje veikusių apygardų štabais. Tai buvo ypač svarbu todėl, kad J.Markulis, pasinaudodamas jam likusiais ryšiais, skleidė informaciją apie diktatorišką Žvejo elgesį. Tuo buvo siekiama suskaldyti partizanus, kiršinti juos tarpusavyje.

Lietuvos pogrindžio vyr. vadovybės schema

Žinodamas ir suprasdamas tai, Žvejys aiškino apygardų vadams savo poziciją. Pavyzdžiui, 1947m. spalio 6d. Žvejo laiške Vytauto apygardos vadovybei rašoma, kad jis nenori įgyti absoliučios valdžios- jam, Žvejui, užtektų darbo ir Pietų Lietuvoje13. Jis kvietė dirbti drauge, nes labai trūksta intelektualinių pajėgų rengiant dokumentus.

Kiek kitokio pobūdžio susirašinėjimas vyko su Kęstučio apygardos vadu J .Žemaičiu-Luku. 1947m. spalį- 1948m. sausį vyko diskusijos ir konsultacijos vyriausios vadovybės kūrimo klausimais14.Jau tada sustiprėjusi Kęstučio apygarda pasireiškė kaip galinti aktyviai spręsti visai rezistencijai iškilusias problemas.

Diskusijose išryškėjo tam tikri nuomonių skirtumai tarp Suvalkijos ir Žemaitijos partizanų vadų- Žvejas siūlė vadovybę kaip nuolatinį centrą iš kiekvienos apygardos deleguojant po 2 atstovus (tuomet Lietuvoje buvo 8 apygardos). Šie atstovai turėjo rinktis į posėdžius, juose spręsti strategijos ir taktikos klausimus. Tarp posėdžių vyriausios vadovybės funkcijas turėjo vykdyti Ginkluotųjų pajėgų vadas ir BDPS Prezidiumo pirmininkas. J.Žemaičio nuomone, buvo tikslinga skirti BDPS Prezidiumą į 2 dalis, esančias skirtingose apygardose: politinę vadovybę palikti pietuose (turint mintyje tą aplinkybę, kad per Pietų Lietuvą ėjo ryšių su Vakarais kanalai), o karinę perkelti į sustiprėjusią Kęstučio apygardą. Žvejui buvo siūloma persikelti į Žemaitiją, bet jis nesutiko16.

Sunku pasakyti, kokia linkme būtų vystęsis centralizacijos procesas, jei aplinkybės nebūtų susiklosčiusios taip:1948m. vasario mėn. žuvo Žvejas, kovo mėn.- Šturmas. Kaip tik tada Kęstučio apygardos štabas gavo žinią iš Tauro apygardos, kad žuvo ar dingo be žinios paskutinis BDPS Prezidiumo narys A.Vabalas-Gediminas. Tauro apygarda buvo taip nusilpusi, kad nebepajėgė sudaryti pilnaverčio ginkluotųjų pajėgų štabo16. Tai reiškia kad reikia viską pradėti iš pradžių.

Šį vyr. vadovybės kūrimo laikotarpį galima laikyti neabejotinu rezistencijos laimėjimu. Su palyginti nedideliais nuostoliais pavyko išvengti KGB įtakos.

Buvo sukurta ryšių sistema kurios pagalba visos apygardos turėjo galimybę gauti ir aptarti vyr. vadovybės dsokumentus. Tokiu būdu buvo sukurta centralizacijos koncepcija kuri, su nežymiomis korektyvomis, buvo įgyvendinta 1949m. vasario mėnesį, dalyvaujant visų ginkluotųjų pajėgų atstovams.

Skaitytojams pateikiame dokumentus, kurie iliustruoja situaciją iki 1947m. sausio mėn. ir po jo, taip pat sausio mėn. vykusio susirinkimo protokolus. Neturint minėtų dokumentų originalų, jų tekstai išversti (KGB archyve jie buvo rusų kalboje, spausdinti mašinėle). Sutrumpinimai šifruojami laužtiniuose skliaustuose. Dokumentus redaguojant išmestos besikartojančios vietos- pažymėtos tritaškiu skliaustuose. Paaiškinimai dokumentuose žymimi žvaigždute ir yra puslapio apačioje.

Šaltiniai

1. Buv. LTSR VSK archyvas (toliau- LTSR VSKA). Operat.b.f.B.2137- T.1. L138

2. Ten pat. L.1 36. 3.Tenp at-L.161.

4. Ten pat. Baudž-bf. B17600-LL T.1.L.2.

5    Ten pat. Operat.b.f. B.2137. T.1. L188

6.    Ten pat. L.2I8.

7.    Ten pat. L.218.

6    Ten pat. Baudž.b.f . B39066. T2. L.287.

9. Ten pat.

10. Lietuvos Valstybinis Vlsuomeninių organizacijų archyvas(toliau-LVVOA).F3377.Ap.55,B.255,L.225.

11. Ten pat.

12. BUV. LTSR VSKA. F3-B39086.T.II.L.228.

13. LVVOA. F3377-A.55. B.225.

14 Ten pat. B218 L.65. 15. Ten pat.65.

16. Ten pat

1. BDPS Komiteto atstovo Erelio 1946 XI 9 laiškas Tauro apygardos vadui Žvejui.

Visiškai slaptai

BDPS Komiteto atstovas          LLK
Dr. Juozas-Erelis             Tauro apygardos vadui Žvejui

(Atsakymas į 1946 X 28 laišką Nr.555)

Mielas tautieti,

P. plk. Vyčio vardu širdingai dėkoju už parodytą pagarbą, tačiau Jums neatvykus į susitikimą, BDPS ir plk. Vyčio vardu esu įpareigotas Jums pranešti:

1. Jūsų laiškas pulkininkui Vyčiui rodo, kad:

a)    Jūs visiškai nesiorientuojate, neturite minimalių duomenų apie mūsų kovos kryptis, konsolidaciją ir koordinaciją patvirtintą 1946m. vasarą

b)    laiškas rodo nepagrįstą sentimentalumą ir priekaištus tiek VGPŠ, tiek plk. Vyčio, tiek kitų atžvilgiu.

Remdamasis įgaliojimais, laikau būtinu atsakyti, kad:

1. Susitikimą su Jumis organizavo ne koks nors eilinis, o BDPS centras. Buvo numatyta išspręsti eilę klausimą kurie pribrendo po tragiškos garbingų, sąžiningų ir protingų lietuvių: plk. Kazimieraičio, majoro Mykolo-

Jono, kpt Žiedo ir kt žūties. Su jais jau buvo padaryta 3/4 darbo, pasitarti norėjome ir su Jumis.

Pastaba; l) Jūs rašote, kad pavyko sužinoti, kad kažkur kažkas kuria kažkokius vyriausiuosius štabus... Tauro apygarda tai vertina tačiau laikosi rezervuotai. Viskas, kas daroma ir jau padaryta vyksta be Tauro apygardos žinios.

Atsakau: ponas Žvejy, jūs nieko nežinote ir klystate. Jūs naiviai drįstate atsisakyti nuo to, ką jau anksčiau Jūsų gerbiami pirmtakai pradėjo, pasirašė krauju ir gyvybe. Taigi:

a)    aš pats gegužės mėn. ir birželio pradžioje buvau iškviestas Tauro apygardos vado, turinčio PLP vado plk. Kazimieraičio įgaliojimus. Mes turėjome aptarti klausimus dėl veiksmų koordinacijos ir bendros Ginkluotųjų Pajėgų vadovybės. Dalyvavo 16 žmonių. Pasirašytas protokolas. Pasitarimas vyko Tauro apygardos ribose. Kodėl Jūsų tada nebuvo- nežinau;

b)    po to dar kartą, susitikus su Tauro apygardos vadu, buvo nuspręsta konsoliduoti visos Lietuvos Ginkluotąsias Pajėgas, pasiskirstyta darbu, sudaryti laikini darbo planai, taktikos kontūrai, nutarta VGPŠ viršininku paskirti plk. Kazimieraitį ir tt

c)    antrą kartą atvykę iš užsienio Vakarų rezistencijos atstovai, performavę VLIKą į VLAKą- BDPS, nutarė kovojančią Lietuvą laikyti svarbiausiu faktoriumi, o pagal pasirašytą protokolą ir deklaraciją Lietuvos rezistencijai vadovauja BDPS, įgaliotas visų politinių frakcijų ir aktyviosios rezistencijos. Į BDPS sudėtį įeina ir ginkluotoji rezistencija-laisvės kovotojai. Nutarta sudaryti Karinę Kolegiją. Tai padaryti privertė plk. Kazimieraičio žūtis, tp. būtinybė koordinuoti apygardų veiklą be jokio demagoginio uzurpavimo, be priekaištų ir teisių apribojimo. Šių klausimų fone aš buvau įpareigotas su Jumis pasikalbėti, kadangi tai liečia Tauro apygardą.

d)    BDPS kūrėsi, užmezgė ryšį su užsienio delegatūra lietuviais Švedijoje, t.p. Vakarų demokratinėmis valstybėmis ir ten veikiančiais lietuvių komitetais. Pradėjo reorganizuoti rezistencijos materialinę bazę, aprūpinti kritusiųjų šeimas. Nežiūrint okupantų persekiojimo, ėmė vesti visą rezistenciją pirmyn. BDPS nėra piemenų gauja ir Jūs naiviai pagal save sprendžiate apie kitus.

e)    ginkluoti partizanai sudaro tik dalį Lietuvos rezistencijos. Jie užsitarnavo mūsų rūpestį už savo žygius, bet tai ne vienintelis faktorius kovoje už laisvę. Joje dalyvauja visa Lietuva visi lietuviai, todėl negalima be pagrindo žaisti nekaltų tautiečių likimais, krauju ir vietoj laisvės nešti vergystę ir katorgą. Kartais, blogai orientuojantis, bejėgiškai stvarstomas oras ir be priežasčių ir efektyvios naudos įtraukiami bėdą tautiečiai tik todėl, kad veikiama nekoordinuotai, negerbiant kitų, vadovaujantis tik savo protu, kuris kartais per silpnas.

f)    vėliau, vasarą, įvyko papildomas pasitarimas, kurtame nuspręsta eiti pasyvios, konspiratyvinės rezistencijos keliu, naudojant naujas kovos formas ir metodus.

g)    viską truputį sugadino kruvinas okupantų teroras. Bet tai buvo tik laikinai. Dabar BDPS dirba platyn, gilyn ir stovi arčiau tikslo.

Išvada; Argi galima tvirtinti, taip kaip Jūs! Ar galima žeminti tuos, kurie dėl laisvės aukoja viską! Ar galima užmiršti ir taip greitai nutrinti kraujo parašus ant protokolo, nutraukti brolišką ryšį, dėl kurio tiek kentėta aukota dirbta?

2.    Jūsų žeminamas asmuo (turimas galvoje J.Lukša-D.K)ne savo valia pabėgo iš Tauro apygardos. Jį iškvietė užsienio delegatūros atstovas ir BDPS įgaliotinis, sutikus buv. Tauro apygardos vadui.

3.    Galiu Jus užtikrinti, kaip lietuvis, karininkas ir rezistencijos dalyvis, kad minėtas asmuo didžiadvasis lietuvis, žmogus, atsidavęs kovai už laisvę, kaip reta Jo nuopelnai; kompetencija atsidavimas idėjai. BDPS komitetas, įvertinęs jo nuopelnus, paaukštino jo laipsnį. Jis ne pulkininkas Vytis. Jūsų priekaištai jį skaudina kaip ir kitus senus rezistencijos veteranus. Tai neturi jokio pagrindo. Be reikalo skaudinti kitus- tai netinka Lietuvos karininkui.

4.    Pareiškiu Jums, kad BDPS turi didesnes galimybes, negu Tauro apygardos vadas, bet nesiruošia gąsdinti ar grasinti, kadangi dabartinė kova su okupantu /.../ to daryti neleidžia.

Istorija nuteis kiekvieną ir ateisiančių dienų perspektyvoje bus matoma kiekvieno darbo kaina. Nors ir labai vertinu Tauro apygardą, bet tai dar ne kovos už laisvę centras, kadangi yra ir kitos Lietuvos apygardos, tp. dar 2 milijonai atsidavusių lietuvių krašte ir už jo ribų, yra garbingų žmonių, užgrūdintų kovose (...).

5.    Dėl viso to dar kartą siūlau susitikti su Tauro apygardos vadovybe. Vietą ir laiką praneškite per Geležinio Vilko rinktinę, pageidautume susitikti šios rinktinės teritorijoje. Tam yra priežasčių. Susitikti verčia ne ambicijų demonstravimas, o Jūsų rajone esančių lietuvių gyvybiniai interesai ir kitos svarbios problemos.

6.    Tuo pačiu BDPS Komiteto vardu reikalauju, kad Tauro apygarda kaip galima greičiau persiųstų paštą, gautą Hektoro vardu nuo Valterio. Ši siunta priklauso BDPS Komitetui. Jos perėmimas ne tik nekultūringas,

nevertas karininko, poelgis. Tai daro žalą visai rezistencijai. Kadangi žinoma, kad tai ne Jūsų kaltė, manau. jog pasiųsite reikiamu kanalu. Užtikrinu Jus, kad ateityje tokiais siuntiniais nevarginsime Tauro apygardos ir be Komiteto žinios nė viena siunta nuo Užsienio Delegatūros priimta nebus. Primenu, kad siuntiniai per Tauro apygardą ėjo todėl, kad jų saugumą garantavo buvęs apygardos vadas. Nuostabu, kad garbingas lietuvis gali pasisavinti ne jam skirtą paštą.

7.    Primenu ir stebiuosi tuo, kad Jūs, asmeniškai nepažindami p. Hektoro, atvykusio iš Vakarų, nei Erelio- galite žeminti pastaruosius. Galiu Jus užtikrinti, kad Hektoras už laisvės reikalą kentėjo Štuthofo lageryje, dirbo VLIKe ir yra vienas iš rezistencijos vadovų. Erelis taip pat pagal galimybes ir intelektualinį sugebėjimą kovoja už laisvę nuo 1939m.

Kaip juos, taip ir Jus, mielas pone, įvertins ateitis. Nepagrįstos insinuacijos reikalauja atpildo. O atpildas ateis su laiku.

8.    Brangus tautieti, kaip ten bebūtų, dabar ne laikas bartis tarpusavyje. Nesutarimai naudingi tik priešui. Kviečiu draugiškai ir vyriškai eiti bendru kovos keliu į tikslą. O mūsų tikslas- nepriklausoma Lietuva. Apie tai kalbėti ir susitarti galima reikia ir būtina Jei nenorite tartis-likite sveikas. Ateitis parodys, kad Jūs klydote, tuo pakenkdamas daugeliui tautiečių.

Gaila kad neteko susitikti, viliuosi tai padaryti ateityje.

BDPS Komiteto Lietuvoje
atstovas Dr. J.Erelis.

/Buv. VSK archyvas. Op.b.f. B.370. L.23-26./

2. Lietuvos BDPS Komiteto 1947 01 10 laiškas Tauro apygardos vadui Žvejui

Lietuvos BDPS Komitetas
1947 01 10
Nr.8.

Lietuvos LK Tauro
apygardos vadui 
p. Žvejui.

Širdingai dėkoju už sveikinimus ir linkėjimus Naujųjų metų proga Džiaugiuosi Jūsų kultūringumu ir užtikrinu Jus, p. vade, kad jaučiu Jums tą patį /.../.

Atsakydamas į Jūsų laiškus, kuriuos p. Kazimieras man perdavė su kitais duomenimis 1947 0106 20 val, skubu Jums pranešti, kaip pasikeitė situacija

1. Atsitiko nelaimė: p. Kazimieras ir kiti trys atstovai dingo be žinios. Tenka galvoti apie jų areštą*. Jie išvyko 1947 01 07, kadangi p. Kazimieras

neatvyko į susitikimą su manimi 1947 01 07.20 val. Neatvyko ir sekančią dieną, nors turėjo įvykdyti svarbų pavedimą. Žinant Kazimiero punktualumą, be to, patikrinus štabo patalpas* **, kurios aptiktos tuščios, seka kad jie areštuoti. Arešto aplinkybės, tikslus laikas ir kitos smulkmenos nežinomos.

*Kazimieras-J.Lukša ir 3 asmenys, pasitvirtinus įtarimams dėl Erelio veiklos MGB naudai, pasitraukė iš Vilniaus, o ne buvo areštuoti.

**Žygio gatvėje.

2. Siekiant išvengti nemalonumų, skubu Jus perspėti, kad imtumėtės visų atsargumo priemonių ir likviduotumėte senus ryšio punktus. Mes, kai kurie BDPS komiteto nariai, turėję ryšį su Kazimieru ir kitais, jau esame pusiau legalioje padėtyje ir laukiame tolesnio įvykių vystymosi.

Esant tokioms aplinkybėms prašau Jūsų:

1)    Perspėti p. Žaliuką apie šį faktą, o per jį perduoti į Kazimiero tėviškę,

2)    perduokite žinią Dainavos apygardos vadovybei ir nustatykite naują ryšį su BDPS.

3)    Karo Tarybos pasitarimą dėl minėtų aplinkybių, manau reikia atidėti iki atskiro susitarimo ir galimo karininkų iš Vakarų atvykimo. Laukiu Jūsų nuomonės, nes, nežiūrint nieko, aš ruošiuosi.

4)    Susitikimą su gerbiamu pulkininku M..., manau, reikia organizuoti, nežiūrint susikomplikavusios padėties. Į nurodytą vietą ateis mano ryšininkė ir perduos laišką, o po to naktį aš galėsiu priartėti prie Kauno ir užmegzti ryšį. Dieną negailu.

5)    Prašau nurodyti atskirą ryšį su Jumis, kad galėčiau susisiekti ir perduoti Jums, ką reikia (senu ryšiu naudotis negaliu).

6)    Pakeitėme slaptažodžius. Juos perduosime betarpiškai.

7)    Visa ko Jūs prašėte, jau buvo parengta, tik paskutiniai įvykiai kuriam laikui, iki paaiškės aplinkybės, sutrukdė perduoti Jums. Kai tik kas paaiškės- pranešim.

8)    Naudodamasis proga pranešu Jums, kad BDPS komitetas paskyrė Jus Pietų Lietuvos srities vadu, o p. Ąžuolį- Jūsų pavaduotoju (Įsakymas Nr.3 2,1947 01 02).

9)    Gavę siuntą iš Vakarų, operatyviai perduosime jums.

10)    Kai tik kas nors paaiškės apie Kazimierą ir kitus- pranešime.

Jei sužinosite Jūs- praneškite mums.

Mes darome viską, kas reikalinga kad išsiaiškintume situaciją ir išvengtume nemalonumų.

Laukiu atsakymo.

Jus gerbiąs J.A.Erelis.

(Rusiškame variante pastaba: Laiško tekstą sudarėme mes su ministro pavaduotoju dr. Litkėnu. Jis atspindi bendrą liniją po Kazimiero dingimo. Laiškas išsiųstas per ryšininką Petrą.

LTSR MGB 2-H skyriaus virš. plk. Počkaj.)

/Buv. LTSR VSK arch. Op.b.f. B370. L36-37./

3. 1947m, sausio 15d. kovotojų už laisvę atstovų suvažiavimo protokolas

Visiškai slaptai

Protokolas Nr.l.

Lietuvos kovotojų už laisvę atstovų suvažiavimas.

1947m. sausio 15d.

Siekdami sudaryti stiprią ir centralizuotą visų kovotojų už laisvę vadovybę ir gerai organizuotą pasipriešinimą raudonajam okupantui, laisvės kovotojų atstovai susirinko į Tauro apygardos štabą aptarti svarbiausių ir aktualiausių kovos už laisvę ir nepriklausomybę problemų.

Pasitarime dalyvavo Tauro ap. vadas Žvejas, Tauro ap. politinės dalies viršininkas Gediminas, Geležinio Vilko rinktinės vadas Žaliukas, Žalgirio rinktinės vadas Šturmas, Vytauto rinkt vadas Vampyras, Dainavos ap. įgaliotinis Rimvydas, buv. VGPŠ II-o skyriaus viršininkas Tautvaiša ir buv. VGPŠ adjutantas Kazimieras.

Buvo pakviesti: J.Kęstučio apygardos vadas arba jo įgaliotas asmuo, 3-os LLA Vytauto apygardos vadas ar jo atstovas, kurie dėl techninių kliūčių negalėjo atvykti, todėl susirinkimas vyko be jų.

Susirinkimą pradėjo ir pirmininkavo Tauro apygardos vadas, sekretoriavo buv. VGPŠ narys Tautvaiša

Pasitarime buvo svarstomi tokie klausimai:

1. Centralizacijos ir vyr. vadovybės klausimas.

2. BDPS ir VGPŠ reorganizacijos klausimas.

3. Ryšių su užsieniu atstatymas.

Išklausius buvusių VGPŠ pareigūnų Kazimiero ir Tautvaišos pranešimus apie tai, kad BDPS narys Erelis- provokatorius, buvo nuspręsta:

1. Eliminuoti Erelį iš bet kokios konspiratyvinės veiklos.

2.    Tęsti pradėtą centralizacijos darbą.

3.    Nustatyti BDPS instituciją, pakeitus jos sąstatą, laikinai sudaryti iš 3 žmonių, vėliau kooptuojant atstovus iš kiekvienos apygardos.

4.    Sudaryti išimtinai iš Lietuvos laisvės kovotojų- partizanų ginkluotųjų pajėgų štabą, sudarytą iš apygardų vadų. Jie iš savo tarpo renka ginkluotųjų pajėgų vyriausiąjį vadą ir štabo narius.

5.    Kiek galima greičiau nustatyti ryšį su užsieniu.

6.    Nuspręsta pasikviesti pasitarime nedalyvavusius apygardų ir formuočių vadus, raštu pranešti Tauro ap. vadui apie savo sutikimą su sausio 15d. rezoliucijomis, ty. apie prisijungimą prie BDPS ir VGPŠ.

1947m. sausio 15d.

Tauro apygardos štabas.

Šis protokolas išsiųstas apygardų vadams.

Žvejas, Gediminas, Rimvydas, Šturmas, Kazimieras, Žaliukas, Tautvaiša

/Buv. LTSR VSK arch. F3. B.36/18. D.4. L.7-8./

4. 1947m. sausio 16d. papildomo Laisvės kovotojų atstovų suvažiavimo protokolas Nr.2

Protokolas Nr.2.

papildomo laisvės kovotojų atstovų suvažiavimo.
1947m. sausio 16d.

Konstatuojant protokolo Nr.1 nutarimus, pasitarimo dalyviai vienbalsiai nutarė reorganizuoti BDPS ir VGPŠ sekančia tvarka. Laikiną BDPS vadovybę sudaro 3 asmenys:

1. Tauro apygardos politinės dalies viršininkas Gediminas,

2.    senojo BDPS narys Butautas,

3.    senojo BDPS narys Žygimantas.

Ginkluotųjų pajėgų štabą (VGPŠ) sudaro:

1. Vyr. ginkluotųjų pajėgų vadas Gintautas,

2.    VGPŠ štabo viršininkas- Tauro ap. vadas Žvejys,

3.    J.Kęstučio apygarda

4.    3-a šiaurės LLA- Vytauto apygarda

5.    Dainavos apygarda

6.    Didžiosios Kovos apygarda

7.    Vytauto apygarda

Numato po vieną kandidatą į vyr. BDPS vadovybę ir po vieną kandidatą į VGPŠ. Jei neatsirastų dviejų tinkamų kandidatų į minėtus postus, siūloma skirti vieną, kuris tuo pat metu gali įeiti ir į BDPS, ir VGPŠ sudėtį.

Sutikimą su protokolų Nr.l ir Nr.2 sprendimais, t.p. kandidatų slapyvardėmis kuo greičiau išsiųsti į Tauro apygardą tuo pačiu keliu, kuriuo bus gauti protokolai.

Paskirti asmenys laikinai lieka savo gyvenamose vietose ir pareigose, palaikydami ryšį raštu: BDPS nariai- su politinio skyriaus viršininku Gediminu, VGPŠ nariai- su Tauro apygardos vadu Žveju.

Kai bus tinkamas momentas, bus parengtos ir sudarytos materialinės sąlygos minėtiems institutams, jie turės atvykti į numatytas vietas.

Pageidavimai ir prašymai klausimais, nagrinėtais protokoluose, skubiai turi būti išsiųsti Tauro apygardos vadui.

Žvejas, Gediminas, Žaliukas,
Šturmas, Tautvaiša Rimvydas, 
Kazimieras.

/Buv. LTSR VSK arch. F3. B36/18. D.4. L.9-10./

5. 1947m. sausio 15-16d. laisvės kovotojų atstovų suvažiavimo rezoliucija

Rezoliucija

Lietuvos laisvės kovotojų atstovų suvažiavimo,
įvykusio 1947m. sausio 15-16d.

Bolševikų okupacijos, kiekvieną dieną išplėšiančios geriausius lietuvių tautos sūnus ir dukras, paniekinusios mūsų tautos moralines vertybes ir vedančios mus į dvasinį ir moralinį krachą, akivaizdoje Lietuvos laisvės kovotojai nusprendė kritišku metu sujungti visas pajėgas į vieningą branduolį sėkmingesnei kovai už lietuvių laisvę ir nepriklausomybę.

Tik centralizuotas ir kruopščiai organizuotas visos tautos branduolys sudarys sąlygas tęsti tvirtą ir ryžtingą kovą prieš budelišką komunistinį rėžimą. Tik tikslūs ir gerai apgalvoti kariniai ir politiniai pasipriešinimo metodai išgelbės mus nuo per didelio kraujo praliejimo, nuo nereikalingų aukų nuo galimų provokacijų ir susiskaldymo, taip silpninančių mūsų mažą tautą. Apjungtomis pajėgomis mes sėkmingai prasimušime sau kelią anapus geležinės uždangos ir galėsime parodyti pasauliui monolitinę ir paskutinei kovai pasirengusią lietuvių tautą. Tik veikiant kartu, rasime būdų ir kelių gauti moralinės ir materialinės pagalbos iš ten, kur ruošiama lemiamoji kova prieš raudonąjį fašizmą. Ne su kokia viena organizacija ne grupe, o susivienijusia tauta pasiryžusią kovoti už laisvę iki galo, teks susitikti Vakarams. Teks atkreipti dėmesį į mus ir įjungti į tų tautų tarpą, kurios ryžtasi ginti krikščioniškąją kultūrą ir civilizaciją. Tik taip mes pateisinsime 7-erių metų okupacijos aukas, tik tada būsim verti laisvės, kai įrodysime pasauliui, kad galime organizuotai atlaikyti

barbariškos ir godžios imperinės valstybės spaudimą. Tie tikslai ir kylanti laisvės aušra diktuoja mums vienybę ir organizavimosi užduotis. Todėl kviečiame visus ginkluotų partizanų vadus jungtis į centralizacijos darbą. Vardan aukų ir pralieto kraujo, užmiršę bloga, eikime vieningu kovos keliu.

Tepadeda mums Dievas iki galo Įvykdyti skirtas užduotis.

Garbė tiems, kurie žuvo anksčiau už mus, vykdydami tas užduotis.

Tegyvuoja laisva ir nepriklausoma Lietuva.

1947m. sausio 15-16d.

Lietuvos laisvės kovotojų suvažiavimo dalyviai.

/Buv. LTSR VSK arch. F.3. B.26/18. D.4. L.1L/

6. J.Kęstučio apygardos vado 1947 01 23 laiškas Nr.72 3-os LLA- Vytauto Didžiojo apygardos vadui

Jūra                   3-os LLA- Vytauto Didžiojo apygardos Vadui
1947 01 23         Nr.72

1. Vėl kreipiamės į Jus, nes kai tik mūsų ryšininkas antrą kartą išvyko pas Jus, gavome iš Tauro apygardos Jums adresuotą laišką, kurį siunčiame Jums.

Dar šm. sausio 25d. mes gavome iš Tauro 2 vokus, adresuotus Jums ir Vyties apygardos vadui, kuriuose, ryšininko žodžiais, buvo suvažiavimo, įvykusio sausio 15-16d, rezoliucija ir 2 protokolai BDPS reorganizacijos ir VGPŠ sudarymo klausimais. Mes šiuos dokumentus taip pat gavome. Žinodami, kad Jūs ir Vyčio apygarda informuoti apie įvykius BDPS sausio mėn, mes laukėme Jūsų ryšininko ir minėti vokai buvo pas mus. Š.m. balandžio 10d. įvykusios nelaimės metu tie vokai dingo.

Atstačius su Jumis ryšį, mes laikome savo pirmąja pareiga perspėti Jus apie tai, kad Tauras mus perspėjo dar sausio 11d.

Iš to daryti kokias nors išvadas- Jūsų reikalas. Mūsų nutarimai šiuo klausimu Jums žinomi.

2. Tauro apygardos vadas savo laiške balandžio 29d. vėl mums pasiūlė susitikti, kadangi ankščiau numatytas susitikimas (balandžio 12-15d.) dėl kai kurių kliūčių neįvyko. Gegužės 20d. mes nusiuntėme Tamstai laišką, kuriame paskyrėme susitikimą su mūsų įgaliotiniu birželio 10d. ant mūsų ir Tauro apygardų ribos.

Mes nežinome, ką Tauro apygardos vadas rašė Jums skirtame laiške. Mūsų laiške Jis prašo, kad į šį susitikimą atvyktų ir Jūsų Įgaliotinis. Mūsų atstovas išvyksta į susitikimo vietą birželio ld. vakare lydimas partizanų grupės.

Mes taip pat norėtume, jei tai įmanoma, kad Jūsų atstovas atvyktų į paskirtą vietą birželio ld. ir kartu su mūsų atstovu vyktų į susitikimą.

Ryšį su Ereliu mes nutraukėme iškart po Tauro perspėjimo, išskyrus vieną prieš tai įvykusį susitikimą, daugiau jokių laiškų ir instrukcijų iš jo negavome. Nors Jūsų turima informacija mus domina, bet, jei esate įsipareigoję tai laikyti paslaptyje nuo mūsų, mes ypatingų pretenzijų nereiškiame.

Papildomus faktus, patvirtinančius nepasitikėjimą Ereliu, Jūs galite sužinoti iš to paties šaltinio. iš kurio ir mes sužinojome, o būtent iš Tauro, su kuriuo Jūs, atrodo, turite galimybę susisiekti tiesiogiai arba per mus.

Visiškai suprasdami Jūsų abejones, mes vistiek manome, kad mūsų bendradarbiavimas reikalingas ir netgi būtinas. Manome, kad tokiam bendradarbiavimui reikalingos abipusės pastangos. Aišku, kad skuba retai pasiteisina, vis dėlto, linkime Jums tampraus ir harmoningo tarpusavio ryšio.

Linkime Jums ir visai Jūsų apygardai laimės ir sėkmės.

Jūros vadas
Kopija tikra; Žinkeistis 
Jūros org. sk. virš.

/Buv. LTSR VSK arch. Op.b.f. B.320. L.70-7L/

7. Lietuvos BDPS Komiteto (Erelio- D.K.)1947m. kovo 29d. laiškas Nr,64 Tauro ap. vadui Žvejui ir politinio sk. viršininkui Gediminui

Lietuvos BDPS Komitetas      Tauro apygardos vadui p. Žvejui ir
1947m. kovo 29d                 politinio sk. virš. p. Gediminui.
Nr.64.

Liečia; mūsų rezistencijos skaldymo, vykdomo Tauro ap. vadovybės iniciatyva, analizė.

Mūsų rezistencijos esmė ir visa eilė supainiotų įvykių mūsų kovoje tp. pasireiškusi kai kurių LLK Tauro apygardos kovotojų veikla dar kartą verčia paanalizuoti:

1. Kai kuriuos Tauro ap. veiksmus, ketinimus ir sumanymus.

2.    Visos priežastys- tos “veiklos” pasekmė.

3.    Sugrupuoti charakteringiausias išvadas ir pažiūrėti: kas ritasi į bedugnę ir veda į žūtį daugelį kitų?

4.    Kaip gydyti žaizdas ir taisyti klaidas?

Taigi:

1. Greitai besivystant įvykiams, paaiškėjo, kad po ilgos ir sunkios paruošiamosios stadijos koordinuojant ir konsoliduojant mūsų rezistenciją-kai 1945m. pabaigoje ir 1946m. pirmoje pusėje Tauro apygarda pasireiškė kaip blaiviai vertinanti padėtį, protaujanti, garbinga, su gera vadovybe, giliu vienybės supratimu, aukšta krikščioniška morale ir bendrai tobula organizacija ir kovotojų žygiais (čia reikia paminėti didvyrių mirtimi kritusius plk. Kazimieraitį, mjr. Mykolą-Joną, ltn. Žiedą ir daugelį kitų)-ir staiga toje garbingoje Tauro apygardoje:

1)    susidarė keistas ambicijų ir efuzijos kompleksas, o to pasekmėje keisti gandai ir sumaištis;

2)    atsivėrė klastos ir užkulisinių intrigų karai;

3)    baigėsi vienybės nuostata, dingo draugiškumo ir pasitikėjimo atmosfera;

4)    nebėra duoto žodžio laikymosi ir atsakomybės jausmo;

5)    imta toleruoti dezertyrus, neįvertinus jų veiksmų ir panaudojant jų kliedesius savo tikslams- "kovai dėl valdžios";

6)    prasidėjo užkulisinė “veikla”- skaldytojiška “reorganizacija”, paremta priešo sąjungininkų liguistais kliedesiais ir melu;

7)    reiškiasi didybė ir begalinis noras kovoti dėl valdžios,

8)    atėjo laikas, kai įtarimai iššaukė įtarimus, šmeižtas- šmeižtą; skelbimas visokių mirties nuosprendžių tiems, kuriems nepateiktas joks kaltinimas, jokie klausimai, kurie skirti supainioti ir pražudyti.

Pačioje apygardos vadovybėje prasidėjo nesutarimai ir kai kurių bendradarbių mėtymas “už įstatymo”, o prieš du mėnesius prasidėjo šis “nuodų gamybos ir mirties šokis”;

9)    prasidėjo konvulsiškas ritimasis į melo bedugnę, į žūtį, į priešo nagus.

2. Kaip rodo iš apygardų gautos siuntos (raportai, laiškai, pranešimai)

ir įvairūs kiti duomenys, viso to priežastys:

1) vienos “priežastys” patelktos 1947m. sausio mėn. 15-16d. įvykusiame visų laisvės kovotojų suvažiavime p. Tautvaišos- Tauro ap. vado pavaduotojo ir bendrai visos apygardos iniciatyva;

/.../

Tenka pažymėti, kad svarbiausios šio komplekso “priežastys”, Tautvaišos išvardintos Tauro ap. plenume, tokios:

a)    Hektoras-Alfonsas nepasiekė Vakarų, suimtas ir žuvo. Kaltas Erelis.

b)    Jokio ryšio su Vakarais nėra. Jokio pašto iš ten negauta. Visa tai Erelio apgaulė, šantažas ir gudrus manevras.

c)    Buv. PLP štabo narys Daktaras suimtas, nužudytas. Kaltas Erelis.

d)    BDPS peršama taktika- pasyvi, konspiratyvi rezistencija- Erelio išmislas, tarnaujantis priešui ir žudantis rezistenciją.

e)    Hektoro-Alfonso brolis areštuotas. Kaltas Erelis.

f)    Viskas, kas nurodyta prieš tai išdėstytuose punktuose- Tautvaišai ir Tauro apygardai įrodė kažkoks Alfonso-Hektoro pažįstamas iš Kauno.

g)    Žemaitijos ir Aukštaitijos apygardų vadovybės- NKVD bendrininkai, o BDPS, VGPŠ, Užsienio Delegatūra- fata morgana- miražas ar gauja žudikų, kuriuos reikia skubiai izoliuoti, nužudyti, t.t.

Antra, iš priežasčių komplekso, kas yra Tautvaišos ir jo bendrų širdyse, tenka pabrėžti:

a)    ligota ir nesveika p. Tautvaišos siela, išsiskirianti didybės manija, begaliniu ambicingumu, krikščioniškos moralės nepripažinimu, savimeile, antihumanizmu, vampyriškais užmojais; gudriai naudodamasis tėvo titulu ir “veikla LLA", jis bando pridengti savo priešišką veiklą,

b)    Kazimiero-Vyčio širdyje, nežiūrint gilaus religingumo ir patriarchališkos krikščioniškos šeimos fono, suvešėjo savimeilės vėžys, noras “vadovauti” ir siekti tikslo beatodairiškai, dažnai per kitų galvas; pasireiškė egoizmas, veidmainystė, nedisciplinuotumas; visiškai neturėdamas patirties, jis pamynė draugystę ir apšmeižė tuos, kurie nei jam, nei jo šeimai nepadarė nieko blogo,

c)    Jūsų, ponas vade, atvirai kalbant, asmeninis nenoras blaiviai vertinti įvykius, ieškoti priežasčių, laikytis žodžio ir draugystės, bet kokiais būdais laimėti “kovą dėl valdžios”, iššaukė norą pasinaudoti “momentu“ (p. Tautvaišos išdėstytais kliedesiais ir melu) ir sutrypti nieko blogo Jums nepadariusius vadovaujančius asmenis ir pačiam tapti centrine figūra,

d)    tik nuostabą kelia Gedimino elgesys. Ponas Gediminas- kultūringas žmogus, gilių krikščioniškų principų, garbingas ir toliaregis, atmetęs objektyvumą ir kritišką požiūrį, taip su visais ritasi žemyn, nematydamas, viso to organizatoriaus, mūsų priešo- bolševiko, kuris veikia pagal principą: “skaldyk ir valdyk!”

3.    Ekspozė- prieš nagrinėjant visų šių faktų priežastis, būtina paminėti, kad:

1)    1947 01 08 iš jiems pavesto darbo baro dezertyravo Tautvaiša ir Kazimieras.

2)    Kaip rodo tyrimo duomenys, tai įvyko po to, kai buvo pravesti užkulisiniai pasiruošimai ir gautas Jūsų, p. Žvejy, 1947 01 04 laiškas.

3)    P. Tautvaišos dėka J.Kęstučio apygardoje priešui buvo išduotas ir kankintas BDPS ryšininkas.

4.    Tautvaišos pastangų dėka 1947 01 15-16d. Tauro apygardoje buvo surengtas suvažiavimas, kuriame dalyvavo: a)Tauro apygardos ir visų trijų rinktinių vadovybės; b)p. Tautvaiša ir Kazimieras ir c)Dainavos

apygardos stebėtojas. Tame suvažiavime pirmininkavo Žvejys, o sekretoriavo Tautvaiša. Remiantis Tautvaišos ir Kazimiero parodymais, buvo priimti sprendimai ir rezoliucija, kurie rodo, kad:

1) Tauro apygarda pati "sudaro" Lietuvos "BDPS" komitetą,

2)    Tauro ap. vadas formuoja ir vadovauja VGPŠ,

3)    protokole Nr .2 pažymėta, kad į naujai sudarytą VGPŠ įeina: 3-a LLA-Vytauto apygarda, J.Kęstučio, Vyties ir Didžiosios Kovos apygarda, kurios suvažiavime nedalyvavo ir nemano dalyvauti.

5.    Po šio suvažiavimo Tautvaiša sugebėjo tapti Tauro ap. vadu, pasivadino p.Normantu ir ėmė ruoštis kelionei Į užsienĮ, o prieš išvykdamas įsakė: nužudyti DK apygardos vadą Griežtą, poną ErelĮ ir kitus p. Tautvaišai žinomus BDPS ir VGPŠ bendradarbius: pradėjo reklamuoti, kad visa Žemaitija ir Aukštaitija- sukčiai ir NKVD talkininkai, o su tuo sutiko: p. Kazimieras, Piršlys, Juodvarnis, Žaliukas ir kiti Tauro apygardos žmonės.

6.    Į Erelio pasiųstus laiškus nei p. Žvejys, nei p. Kazimieras iki šiol neatsakė, nors, mūsų žiniomis, laiškus gavo.

7.    Kaip rodo iš apygardų gauti raportai, p. Žvejys ir Gediminas 1947m. kovo 15d. išsiuntinėjo laiškus, kuriuose prašo kiekvienos apygardos atsiųsti į Tauro ap. sudarytą BDPS komitetą savo atstovą ir, kad p. Tautvaiša dėl nenurodytų priežasčių pašalintas iš pareigų ir (ach, paradoksas) iš rezistencijos apskritai.

Tokia tikroji padėtis, kurios metu p. Tautvaiša apgaulės ir smurto pagalba sugebėjo pastumti į bedugnę Tauro apygardos vadovybę.

Pagal p. Tautvaišos žodžius tie “argumentai” teisingi ir pagrįsti. Galbūt 2-e punkte nurodytos priežastys tikrai teisingos ir tikrai reikia ką nors sušaudyti? Atsakysime į juos, kad parodytume tikrąjį Tautvaišos veidą. Taigi:

a)    apie tai, kad p. Hektoras-Alfonsas gyvas, sveikas, laisvas ir dirba kaip didvyris, rodo:

1-    p. Alfonso-Hektoro atsiųstos fotokopijos,

2-    1947m. kovo 5d. “Kova”,

3-    turtingo turinio siuntos kartu su Hektoro laiškais ir pan. Kas netiki-tegu atsiunčia prityrusius ryšininkus ir mes įrodysime. Skaitykite ir spręskite: ar ta medžiaga priešo darbas, šantažas, utopija?

O gal tą medžiagą mes pasiuntėme į užsienį, o paskui ją atgal atsiuntė Alfonsas-Hektoras? Reiškia Hektoras gyvas ir laiko ryšį.

b)    Taigi, ar yra ryšys su Vakarais? Galbūt visą tą medžiagą atgabeno Rotomskis ir perdavė mums, o mūsų medžiagą perdavė Į JAV ir Anglijos spaudą? Ponai, ar visa tai dar laikote apgaule ir miražu?

c)    apie tai, kad Žalias Velnias gyvas, sveikas ir laisvas, Jums įrodys DKA štabas ir jo bendradarbiai, kurie gavo atitinkamus įrodymus,

d)    apie tai, kad PLP narys Daktaras gyvas, sveikas ir laisvas, Jums įrodys žmona, kurios adresą žino Kazimieras ir galite bet kada patikrinti,

e)    BDPS taktika- pasyvios rezistencijos kelias, ne Erelio išmislas, o proto padiktuota, teisinga iš Užsienio Delegatūros gauta informacija paremta taktika, pagal mūsų dabartinę situaciją, leidžianti išsaugoti jėgas, susivienyti, neišsikvėpti ir laukti lemiamo mūšio su mažiausiomis aukomis. Kokią naudą atnešė aktyvūs veiksmai? Kiek ašarų, skausmo, kančių? Prie ko gi jie privedė?

f)    Hektoro-Alfonso brolis suimtas ne dėl Erelio veiklos, o todėl, kad savo darbo vietoje, malkų sandėlyje. išeikvojo keletą tūkstančių kubinių metrų malkų, neįvykdė savo įsipareigojimų, neaprūpino kuru Kauno ligoninių, mokyklų, o tik girtuokliavo, tuščiažodžiavo ir gyrėsi. Be to, kai buvo perspėtas, nusprendė eiti į miestą, tačiau tik dar giliau lindo į spekuliaciją, lingavo į visas puses, susipainiojo per savo pažintis NKVD, tai faktas.

/-/

Ponai, Aukštaitija ir Žemaitija sudėjo daugiau aukų ant kovos už laisvę aukuro, nei Tautvaiša. Tai patvirtina 3-os LLA Vytauto apygardos, Vyties, DK, J.Kęstučio apygardų, vyr. Žemaitijos štabo didvyriški žygdarbiai, tp. atskirų partizaninių junginių kovos kelias. jų pralietas kraujas, ryžtas, meilė ir viltis*. Ponai, susitikite su p. Žalgiriu iš DK (Didžiosios Kovos-D.K)apygardos ir pamatysite, kokie tai enkavedistai. Nueikite į Vyties apygardą ir pamatysite, kokia ten NKVD. Nueikite į Žemaitiją ir ten, kaip muilo burbulas sprogs visi įtarimai ir praplaus akis neregiams.

*Vienas apygardas girti, kitas peikti- tai taktinis skaldymo metodas, Erelio itin mėgiamas.

Čia prisimenu žodžius iš šv. Testamentą “turi ausis, bet negirdi, turi akis, bet nemato.” Argi Jūs negirdite, kaip kyla balsas iš žemės-iš kapų: “aš kaltinu".

Kodėl skaldote kovotojus? Kodėl padedate priešui? Kodėl nenorite broliškai išsiaiškinti visų klausimų ir tik po to spręsti? Kodėl veikiate prisidengę tamsa ir melu? Kur garbė? Kur idealai? Išeina, kad padėtis tokia, kaip senovės Romos poetas sakė: moralė jau ilsisi, ateina apgaulė, smurtas, melas, šmeižtas, piktavališkumas, žodžio laužymas. Taigi, išaiškėjo eilė antraeilių priežasčių, kurios parodė veidus be kaukių ir atidarė sielų duris. Tokiu būdu:

1- ma ar sąžininga ir garbinga neperspėti savo kovos draugų?

2- a ar gražu, turint įtarimų, neišsiaiškinti reikalo esant įtariamąjam, o priešingai- kartu su dezertyru durti peiliu į nugarą?

3-a: ar garbinga nenurodžius priežasčių, atsisakyti duoto žodžio ir pažeisti discipliną?

4-ta: Kodėl taip klastingai įvykdėte “skaldymą"?

5-ta: Ar gražu kojomis sutrypti Jums parodytą garbę ir brolišką draugystę?

6-ta: Kodėl už Jums parodytą gerą mokate blogu?

Kodėl nenorite stipriau apsijungti, drąsiau ir ryžtingiau nešti kovos vėliavas, už kurias žuvo, kentėjo, kovojo tiek kovos brolių?

7. Garbingas žmogus gali suklysti, bet jis moka ir atsikelti. Tik niekingi kurmiai aklai knisa ir bijo pažiūrėti į akis, tik niekšai nesiryžta pažiūrėti draugui į veidą, tik azijietiškos moralės žmonės vykdo “kraujo kerštą”, o mes esame krikščioniškos moralės ir demokratinių principų. ir todėl-

Sustokite.

Visų šių įvykių ir faktų akivaizdoje mes privalome mokytis, pakilti virš to, tapti idealiais ir kultūringais kovotojais. Mūsų kova nuo to neturi nukentėti, o tą supuvusį vėžį reikia išpjauti. Trumpai tariant

1. Jūsų “veikla” kenkia mūsų kovai ir tikslams. Jūsų “skaldymas” padeda tik priešui, kadangi griauna ir pjudo.

2.    Jūsų veikla nepagrįsta

3.    Mes įrodinėjame ir prašome įsitikinti mūsų teiginiais.

4.    Mūsų taktika teisinga ir pagrįsta

5.    Mūsų ryšys su Vakarais realus, tikslus ir tamprus, duodantis galimybių visai kovai ir kiekvienam kovotojui.

6.    Mūsų BDPS yra tikras kovos judėjimas ir vienintelis faktorius, kuris kuria, veda ir nemano dingti ar žūti, kadangi tiek vadovybė, tiek sudėtis sudaryta iš kovojančių asmenų. iš aktyvių partizanų- kovotojų už laisvę ir garbingų lietuvių. Ateis laikas, taps žinomos jų pavardės ir dings nežinomybė.

7.    Kviečiame visus, kas suklydo, atsipeikėti, būti kariais ir išdrįsti pakilti, pažiūrėti broliams į akis, širdingai ir draugiškai. Pažiūrėti taip, kad mūsų rankos vėl pajustų gyvą kovos draugystės šilumą, kad dingtų visi įtarimai, klasta ir užkulisinės intrigos. Kviečiame širdingai ir kaip kariai, kurie kovoja už Tėvynės laisvę, nepriklausomybę ir demokratiją, kovoja už krikščionišką moralę. Gana pykčio.

8.    Sužinojome, kad Tauro apygarda nutraukusi ryšius, po paskutinių įvykių ieško susitikimo su Ereliu. Jei šiandien Jūs galite kalbėtis be klastos ir blogos valios, tai BDPS komiteto narys Erelis ar kas nors kitas su Jumis susitiks ir aptars Jus dominančius klausimus.

Sąlygos:

1. Erelis kalbės tik akis į akį su Gediminu.

2.    Pokalbis vyks Erelio nurodytoje vietoje ir laiku. Garantuojame, kad Gediminas grįš ir jo atžvilgiu nebus vykdomas šantažas ar prievarta.

3.    Prieš pokalbį būtina;

a)    Tauro apygarda atsisako "skaldymo”,

b)    paneigti paleistus gandus,

c)    tapti disciplinuotu, nustatyti nuoširdų ryšį,

d)    nubausti kaltininkus,

e)    raštiškas susitarimas, pasirengimas, svarbiausių problemų išaiškinimas.

4.    Laikinai palaikyti ryšį per esamą ryšio kanalą.

5.    Jei matote savo klaidas ir jų blogas pasekmes, tada; “Štai jums kovos draugo ranka tebūnie tarp mūsų talka ir ramybė.”

Jei Jums atrodo, kad Jūs teisus ir pasirinktas kelias teisingas, eikite juo ir toliau. O mes kaip ėjome, taip ir einame ir eisime į priekį, kovodami už laisvą, nepriklausomą, demokratinę Lietuvą.

Priedai:

L 1947m. kovo 5d. “Kova”.

2.    Alfonso-Hektoro atsiųstos nuotraukos.

3.    Direktyvinis biuletenis.

Lietuvos BDPS įgaliotinis Dr.J.A.Narutavičius*

/Buv. LTSR VSK arch. Op.b.f. B.370. L.45-5L/

8. Tauro ap. vado 1947.IV. 16. laiškas Nr.356 p.d.J.A.Ereliui (atsakymas į kovo 29d, laišką)

LLK                           Ponui d.J.A.Ereliui
Tauro ap. vadas     Jūsų laišką š.m.kovo 29d
1947.IVJ6.                Nr.64 apygardos
Nr.856                  vadas gavo balandžio 14d

Patalpa

Kadangi mūsų pirmojo susitikimo metu nutarėme, kad raštu sprendžiant klausimus susidaro daug painiavos ir sunku rasti sprendimus, atsakysime tik į keletą klausimų;

1. Tarp dabartinės sudėties Tauro vadovybės nesutarimų nebuvo, nėra ir nebus.

2. "Kai kurių bendradarbių paskelbimas už įstatymo" (aišku, kad tai liečia Tautvaišą, ne ką kitą). Jūs neteisingai supratote, kadangi nežinote tikrosios padėties apie jo paskyrimą į atitinkamas pareigas ir pašalinimą iš jų.

* vėlesnė J.Markulio-Erelio slapyvardė

3.    Apie Jūsų laiške nurodytų faktų teisingumą ar neteisingumą rašte nekalbėsime.

4.    Tauro apygarda norėjo ir dabar iš visos širdies nori pasikalbėti su p. Ereliu ir viską išsiaiškinti be klastos, bet su Jūsų sąlygomis nesutinkame:

a)    p. Erelis kalbėsis akis į akį ne su vienu Gediminu, o su Žveju ir Gediminu. Po vieną nei Žvejys, nei Gediminas su Ereliu nekalbės,

b)    susitikimo vietą nurodys tik Žvejys, o laiką- Erelis,

c)    Erelio neliečiamybę savo gyvybėmis garantuojame tiek Žvejys, tiek Gediminas,

d)    Jokių represijų, šantažo ar kokių nors užkulisinių veiksnių nei Žvejys, nei Gediminas, nei bet kas Tauro apygardoje netaikys,

e)    prieš pokalbį Tauro ap. griežtai atsisako:

1. Atsisakyti skaldymo (Jūsų terminas).

2.    Paneigti šmeižtą (Jūsų terminas).

3.    Atsisako nubausti p. Kazimierą (Tautvaiša pas mus nebefigūruoja) iki galutinio išsiaiškinimo.

Tauro apygarda visada paduos Jums ranką, bet tik po to, kai viską išsiaiškinsime.

Teisę ką nors įtarti Tauro apygarda pasilieka ir toliau.

Už Šalnos-Girėno-Tautvaišos veiksmus ar žodžius Tauro apygarda nei anksčiau, nei dabar, nei vėliau neatsako.

Savo tikslų, planų, kovojant už Tėvynės laisvę, Tauro apygarda neatsisakys, ką kiti besakytų.

Apygardos vadas Žvejys
Politinio sk. virš. Gediminas

(Antspaudas)

‘Tauro ap.vadas”

/Buv. LTSR VSK arch. Op.b.f. B.370. L.61-62./

9. Lietuvos BDPS Komiteto 1947m, gegužės 22d. laiškas Nr.48 Tauro ap. vadovybei Žvejui ir Gediminui

Lietuvos BDPS Komitetas    Tauro apygardos
1947 V 22                      vadovybei; Žvejui ir
Nr.98.    Gediminui.

Remiantis 1947 V 22 Erelio raportu ir Jūsų laišku Nr.356,1947 IV 15, kurį gavo Erelis, pranešame Jums:

1. Reikalai, liečiantys mūsų Tėvynės išlaisvinimo reikalą, rezistencinę veiklą ir kovą, žinoma, susiję ne tik su Tauro apygarda, mūsų BDPS Ko-

miteto nariu Ereliu ir pačiu komitetu, bet ir su visa kovojančia Lietuva, visa rezistencija, visais tautiečiais. Kai kurie Tauro apygardos veiksmai kaip tik palietė šluos kardinalius klausimus ir išryškino kai kuriuos kenksmingus bruožus.

2.    Lietuvos BDPS Komitetas, vadovaująs visam sąjūdžiui, apimančiam visus sąmoningus lietuvius (tame tarpe ir Tauro apygardą), nieko jėga neverčia priimti įstatus, programą ir esminius principus. Kiekvienas gali elgtis taip, kaip jam atrodo geriau, teisingiau, bet jei jau vieną kartą nusprendė, davė žodį, tai jis privalo laikytis to sprendimo ir elgtis taip, kaip reikalauja kario moralė ir dvasia. Neaiškumus, įtarimus būtina išsiaiškinti ir tik neesant patenkinamų paaiškinimų, gali kreiptis į kitus-į visą rezistenciją. Susitarimo atmetimas, duoto žodžio laužymas be perspėjimo, be aiškių priežaščių- ar tai rimta? Ar tai ne nusikaltimas? Ar nepavojinga? Ar neardo tai organizacinių pagrindų ir disciplinos? Ar naudinga tai išsivaduojamąjai kovai?

3.    Komitetas, turėdamas jam patikėtas kovos už laisvę vėliavas, neša jas ir toliau neš garbingai, pagarbiai, gynė ir gins jas savo gyvenimu ir krauju. Komitetas siekė ir sieks, kad kiekvienas garbingas lietuvis rastų su juo bendrą kalbą ir koordinuotų veiklą bendros kovos labui. Komitetas neskelbia ultimatumų, negrasina (kiekvienas atsakys prieš istoriją, prieš Amžinąsias Taisykles, prieš kovos vėliavas ir prieš priesakus, parašytus didvyrių krauju) ir visada tiesia ranką kiekvienam garbingam lietuviui, pasiryžusiam eiti kovos keliu, norinčiam būti mūsų judėjimo nariu.

Tai taikoma ir Tauro apygardai bei jos vadovybei.

4.    Komietas mano, kad:

1)    dabartiniu metu, esant tokioms sąlygoms (sustiprėjęs priešo teroras, pavasario darbai mokymo įstaigose, laukiame žinių- pašto iš mūsų užsienio Delegatūros) susitikimas bus galimas truputį vėliau, o iki susitikimo tikimės palaikyti ryšį turimu kanalu, kad būtų galima paruošti susitikimą, perduoti žinias ir pan.

2)    Komitetas nemano, kad Tauro apygardos vadovybė norėtų ką nors nurodinėti (susitikimo vietą ir pan.), Komitetas mano, kad Tauro ap. vadovybė ir BDPS Komitetas gali pareikšti savo pageidavimus dėl susitikimo vietos, laiko, dalyvių remdamiesi bendrosios kovos, saugumo ir konspiracijos reikalavimais.

3)    Jei Tauro apygarda atsisako, nesutinka ir tęsia savo veiksmus- tai jų reikalas, nes priklauso tik nuo jų, tačiau liečia ir mūsų susitarimus, duotą žodį, karinę discipliną, mūsų kovą ir gresia daugeliu klaidų, tai liečia ir bendrą reikalą.

4)    Komitetas neatsisako to, ką su Jumis mūsų pavedimu susitarė p.Erelis, neanuliuoja jam duotų pavedimų ir mano. kad bus galima gera valia, derinant su bendrais kariniais reikalais, nesunkiai išspręsti visus neaiškumus ir vėl žengti kovos keliu, tikintis geriausių rezultatų ir naudos išsivadavimo kovoje.

5)    Komitetas savo ruožtu paveda Ereliui visus reikalus, susijusius su padėtimi, susidariusia Tauro apygardoje, spręsti su apygardos vadovybe, turint galvoje apygardos vadovybės pažintį su Ereliu ir esančius tarp jų susitarimus.

Lietuvos BDPS Komitetas
Erelis 
Šalčiūnas 
Vytenis*

/Buv. LTSR VSK arch. Op.b.f. B.370. L.63-64./

*2 paskutiniai asmenys,matyt, išgalvoti, vaizduojant “komitetą"

 

10. Rytų Lietuvos štabo laiškas Nr. 15 Tauro apygardos vadui (1947m gegužės 28d.)

Rytų Lietuvos štabas    Vadavietė- 1947m. gegužės 23d

Nr.15.    Slaptai

LGK Tauro apygardos Vadui.

į: a) 1947 iII 15 laišką Nr.218

b) 1947 iV 29 laišką.

Dėkoju Jums už informaciją ir nedelsiant rašau atsakymą.

1. BDPS ir VGPŠ sukūrimo protokolų aš negavau, todėl negailu pasakyti savo nuomonės tuo klausimu. Dėl tos ir daugelio kitų priežasčių, kurios Jums paaiškės, skaitant šį laišką, net pareiškus savo nuomonę apie nurodytas instrukcijas ir pateikus kandidatų slapyvardes, negaliu išsamiai atsakyti. Ryšį su Jūra* nutraukiau sąmoningai. Taip pasielgti mane privertė kai kurių tos srities pareigūnų kenksminga veikla dėl kurios mano vadovaujama sritis turėjo daug moralinių ir materialinių nuostolių. Aš pats vos nežuvau dėl tos srities atstovų klastos. Vienas iš jų-Tautvaiša Aišku, kad ši pamoka verčia mane ir šiandien būti atsargiam. 2 Tautvaiša-Girėnas-Šalna-Narimantas mano apygardai nebeegzistuoja. 3. Jūsų pastabos apie dr. J.Erelį verčia mane susimąstyti, susirūpinti ir tik vėliau padaryti galutines išvadas, Jūsų pastabas aš vertinu griežtai pasisakyti už ar prieš šiuo metu negaliu.

*Turima galvoje Kęstučio apygarda

Priežasčių daug, o pačios svarbiausios:

a)    saugumas,

b)    nusivylimas ir nepasitikėjimas įvairiais centrais, ponais karjeristais, kovojančiais tik dėl šiltų ministeriškų krėslų. ieškančiais, plūstelėjus "vakarų vėjui”, šiltų vietų per kitų lavonus, kraštui ir partizaniniam judėjimui nešančiais tik nelaimes ir blogį,

c)    reikia pasitarti su savo bendradarbiais,

d)    mano sena asmeniška draugystė su dr. J.Ereliu,

e)    dalies gautų nurodymų realizavimas ir t.t.

Taip elgtis mane verčia taip pat kenksmingi Tautvaišos veiksmai, kuris prieš metus buvo Jūsų vadovaujamos srities atstovas, o šiandien jį pasmerkė toji sritis ir Jūs asmeniškai.

Nesiginčiju, kad dr. J.Erelis yra MVD agentas ir, kad jo sukurta BDPS institucija kenksminga ir tokia bus ateityje. Taip pat nesiginčiju, kad Jūsų pastabos aptariamu klausimu teisingos, kad Jūsų pastangos perspėti mane, sudaryti vyr. vadovybę ir taip užkirsti kelią galimiems pavojams, bet su Jūsų nuomone visiškai sutikti negaliu, bent dabartiniu metu. Tokie pereinamieji momentai yra sunkūs ir skausmingi. Jiems reikia laiko. Nepaisant mano nuomonės, aš dėl bendros naudos nutrauksiu ryšius su dr. J.Ereliu

Su Jumis ryšį palaikysime per Jūrą, o jei sutiksite- tiesiogiai. To paties prašau Jūsų.

4.    Jūsų nuoširdaus kvietimo dalyvauti apygardų vadų suvažiavime priimti negaliu. Jūsų laišką gavau per vėlai (47 V 27), gyvenu nelegaliai ir labai toli nuo numatytos vietos.

Atvykti legaliai taip pat negailu todėl, kad neturiu reikalingų dokumentų. Mano įgaliotinis dar negrįžo iš kelionės.

Tikiu, kad Jūsų pastangos ir veikla yra teisinga, todėl linkiu sėkmės ir pergalės. Iš savo pusės pažadu padaryti viską, ko reikės ir bus naudinga kovai už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę.

5.    Norėčiau, kad atsakytumėte į mano klausimus. Tai padės greičiau išsiaiškinti padėtį:

a)    kuo grindžiate savo nepasitikėjimą dr. J.Erellu,

b)    ar dalyvavo Erelis 1947m. sausio 15-16d. Tauro ap. organizuotame suvažiavime ir rašant protokolus ir rezoliucijas,

c)    ar dalyvavo dr. J.Erelis vadų suvažiavime 1947m. birželio mėn„

d)    prašau atsiųsti man rezoliucijų ir protokolų, priimtų 1947m. sausio 15-16d. LGK Tauro apygardos organizuotame suvažiavime, kopijas, kuriose atsispindėtų klausimai apie BDPS ir VGPŠ reorganizaciją,

e)    kokias apygardas įspėjote dėl dr. J.Erello,

f)    ar buvo Tautvaiša Erelio bendradarbiu ir kokie jų santykiai dabar,

g)    ar Tautvaiša nušalintas nuo darbo už nedisciplinuotumą, ar už išdavystę,

h)    kokia Erelio slapyvardė Jums žinoma šiuo metu.

I)    kokios Erelio bendradarbių ir ryšininkų slapyvardės Jums žinomos,

J)    su kokiomis apygardomis Erelis dabar palaiko ryšius,

k)    kokias apygardas ir kokius nurodymus gavo iš Erelio sudarytas BDPS.

l)    bendri nurodymai partizaninio judėjimo Lietuvoje reorganizacijos klausimais- statutai, direktyvos, biuleteniai ir tt

2)    kariniai nurodymai,

3)    politiniai nurodymai,

4)    kokia gauta spauda- atsišaukimai, laikraščiai. jų pavadinimai,

5)    informacija ir instrukcijos apie UD (?).

Ir aš nenoriu trukdyti Jūsų pastangų ir veiklos, bet aš noriu išvengti naujų nelaimių. Prašau mane suprasti. Man nesvarbu pareigos. Mano tikslas toks pat kaip ir Jūsų. Tikėkite manimi, nors aš nedalyvausiu vadų suvažiavime, bet remsiu jį.. Tikiuosi, kad tas suvažiavimas duos gerus vaisius. Prašau neužmiršti manęs ir parašyti apie suvažiavimo įspūdžius. Be to, norėčiau kuo greičiau susitikti su Jumis asmeniškai. Tai bandysiu daryti per Jūrą Jei Jūs neprieštaraujate, prašau pranešti man apie tai artimiausiu metu.

Jei galėtumėte atvykti pas mane, aš būčiau labai Jums dėkingas. Gavęs iš Jūsų atsakymą ir daugiau informacijos apie dr. J.Erelį ir jo sudarytą instituciją BDPS, pasistengsiu pasidalyti savo turima informacija Linkiu sėkmės.

Srities vadas: /parašas/
Žalgiris

/Buv. LTSR VSK arch. Op.b.f. BS70. L.67-69./

11. LP Algimanto apygardos vado 1948m. sausio 8d. Nr.P-92 laiškas Tauro apygardos vadui,

LP Algimanto apygardos vadas    Tauro apygardos vadui

1948m. sausio 8d Nr.P-92.

Į Jūsų laiškus Nr.770, 912 atsakau:

1. Artėjant mūsų kovos finalinei fazei, mano apygarda kaip ir kitos, visomis jėgomis stengiamės dirbti partizaninio judėjimo centralizacijos kryptimi. Tai buvo ir yra racionaliausia aksioma kiekvienam nariui. Tam buvo užmegzti santykiai su Ereliu, kaip su pirmuoju iniciatoriumi, pristatytu kai kurių apygardų vadų. Kadangi aplink daugybė vidinių intrigų 32

ir organizacinių nesusipratimų iki grąsinimų asmeniškai susidoroti, mes su Vytauto ap. vadu nutarėme siekti to, kas svarbu kiekvienam, kovojančiam už laisvę, Lietuvos ateitį. Minėti bandymai nepavyko, buvo nuplėštas ėriuko kailis nuo vilko ir jis buvo demaskuotas ne tik Aukštaitijoje, bet ir kitose srityse. Išsiaiškinome, kad dokumentaliai to padaryta nebuvo. Jei kas domėtųsi, galiu pateikti ištisus Erelio istorijos puslapius.

Kaip jau minėjau apie savo mintis centralizacijos klausimais, sveikinu ir branginu kiekvieną sveiką iniciatyvą nukreiptą reikalinga linkme. Džiaugiuosi Tauro apygardos prisiimtais įsipareigojimais ir keliais (palaiko Dainava ir Baltija) vedančiais į centrinės partizanų vadovybės sudarymą /.../

Prie viso to norisi išdėstyti kai kuriuos pageidavimus: kokiais įstatais, pagrindais nustatomas naujos centrinės vadovybės, BDPS Prezidiumo, ribos? Gavę tokią medžiagą ir išanalizavę ją mes su Vytauto apygardos ir Didžiosios Kovos “B” rinktinės vadovybėmis, atsakysime:    

a)    mūsų formalus įsijungimas į centrinę vadovybę,

b)    Lietuvos pogrindžio vyriausios vadovybės schema,

c)    siūlomos Dainavos ir Tauro schemos paaiškinimai,

d)    mūsų pasiūlymai,

ir tikėdami Jūsų pasiryžimu dirbti centralizacijos labui, prašome Jūsų nurodyti punktus, per kuriuos būtų galima palaikyti tiesioginį ryšį tarp Algimanto apygardos ir BDPS.

Partizaniškai dėkoju Jums už Jūsų veiklą ir paslaugas, reiškiu nuoširdų troškimą tęsti ir stiprinti bendradarbiavimą

Tepadeda mums Dievas garbingoje kovoje už laisvę!

Šarūnas- apygardos
vadas

/Buv. LTSR VSK arch. F3. B36/15. LJ20-12L/

12. Specpranešimas SSSR MGB Ministrui Abakumov'ui, MGB Vyr. Valdybos 2-o skyriaus viršininkui gen.-mjr. Pitovzanov'ui

Visiškai slaptai SSSR MGB Ministrui gen.-mjr. dr. Abakumov’ui SSSR MGB Vyr. Valdybos 2-o skyriaus viršininkui gen.-mjr. dr. Pitovzanov’ui.

Specpranešimas

Apie Tauro apygardos štabą

Vasario ld. naktį Vilkaviškio apskrities MGB skyrius iš agento ”Tiesa” gavo duomenis, kad buožės Baltrušaičio sodyboje yra Tauro apygardos vadas Žvejys su banditų grupe.

Čekistinė-karinė grupė apsupo Baltrušaičio sodybą ir ant šieno esantiems banditams pasiūlė pasiduoti. Pastarieji į tai atidengė ugnį ir padegė kluoną.

Gaisras buvo užgesintas, kluone buvę banditai nužudyti, iš jų:

- Tauro apygardos vadas, save paskelbęs Lietuvos partizanų vyriausiuoju vadu- Baltūsis Antanas, Antano-Žvejys, gim. 1912m. Vilkaviškio apskr„ buožė, buv. Lietuvos kariuomenės leitenantas, pogrindyje pulkininkas, vokiečių okupacijos metu buvo baudžiamojo bataljono vadu, vėliau SS bataljono vado pavaduotojas, gaujoje* nuo 1944m.

*palikta originalo terminologija

Norint patikslinti Žvejo likvidacijos faktą, jo kūnas buvo pateiktas atpažinimui jo buvusiam įgaliotiniui Katinui, Vytauto rinktinės ūkio dalies viršininkui Viesului, asmeniniams Žvejo ryšininkams ir bunkerių laikytojams, kur jis slapstėsi. Visi jie patvirtino, kad užmuštas banditas su pulkininko uniforma- Žvejys.

Taip pat nustatyta, kad kiti banditai, žuvę kartu su Žveju:

-    štabo apsaugos būrio vadas (rinktinės vado teisėmis), ypatingų užduočių vykdytojas Juozas Balsys, 32m. iš Šakių apskr. Barzdų vlsč, buožė, buv. Lietuvos kariuomenės seržantas, tankistas, pogrindyje turėjo majoro laipsnį, gaujoje nuo 1944m.

-    Žvejo asmeninis adjutantas Pranas Žaldaris-Šapalas, g,1912m. Marijampolės apskr. Skardupių km, lietuvis, buožė, pogrindyje- j. leitenantas, gaujoje nuo 1944m.

/-/

/ Buv. LTSR VSK arch. F.10. B. 157/9. T.L L.191-194./