Kovo 15-16 d. žuvę partizanai

Vytauto apygardos Liūto rinktinės partizanai apie 1947-1948 m. Iš kairės: Jonas Pavilonis-Tarzanas, Jonas Kemeklis-Tauras, Antanas Bagočiūnas-Dūmas (GAM)

KEMEKLIS Jonas, Juozo-Tauras, gim. 1923 m. Leliūnų k., Debeikių vls., ūkininkų šeimoje, tėvai turėjo 19 ha žemės, baigė Kauno universiteto Statybos fakulteto 2 kursus. Nuo 1946 m. Vytauto apygardos Liūto rinktinės Tauro būrio vadas, vėliau Vytauto apygardos štabo narys. Žuvo 1949 m. kovo 16 d. Aknysčių k., Debeikių vls. Palaikai buvo užkasti Debeikių mstl. kapinėse.

Vytauto apygardos Liūto rinktinės Perkūno būrio partizanas, Šiaurės Rytų srities štabo ryšių įgaliotinis Vytautas Magyla-Vairas, Sakalas iš Mogylų k., Andrioniškio vls., žuvo 1950 m. kovo 16 d.;(VŽM)


Vytauto apygardos Liūto rinktinės partizanai apie 1948—1949 m. Iš kairės: Juozas Jankauskas-Vanagas, Alfonsas Vinciūnas-Adomėnas, Jonas Kemeklis-Tauras, Juozas Adamonis-Rytas, Kazys Žvirblis-Radvila (VŽM)

ADAMONIS Juozas, Juozo-Rytas, gim. 1904 m. Meldučių k., Debeikių vls., ūkininkų šeimoje. Vytauto apygardos Liūto rinktinės Aro būrio partizanas. Žuvo 1949 m. kovo 16 d. Mickūnų k., Debeikių vls. Palaikai buvo užkasti Debeikių mstl. kapinėse.

JANKAUSKAS Juozas, Juozo-Vanagas, gim. 1929 m. Aušros k., Debeikių vls., ūkininkų šeimoje. Vytauto apygardos Liūto rinktinės Aro būrio partizanas. Žuvo 1949 m. kovo 16 d. Mickūnų k., Debeikių vls. Palaikai buvo užkasti Debeikių mstl. kapinėse

VINCIŪNAS Alfonsas, Adomo-Adomėnas, Nasturta, gim. 1915 m. Lašinių k., Andrioniškio vls., tarnavo pas ūkininkus. Vytauto apygardos Liūto rinktinės Tauro, Aro būrių partizanas. Žuvo 1949 m. kovo 16 d. Mickūnų k., Debeikių vls. Palaikai buvo užkasti Debeikių mstl. kapinėse

https://partizanai.org/failai/html/drasiai-stovesim.htm

 

Kazimieraičio rinktinės partizanai.
Iš kairės: Adomas Daugirdas-Gailius, Placidas Jaruševičius-Dainius ir Bronius Paleckas-Šturmas.
1948-1949 m.
(Genocido aukų muziejus)

Daugirdas Adomas-Gailius gimė 1925 m. Alytaus apskrities Daugų valsčiaus Gaidukonių kaime. Į partizanų gretas įstojo 1948 m. rudenį. Priklausė Dainavos apygardos Kazimieraičio rinktinės Vanago tėvūnijos Rugio būriui. Žuvo 1949 m. kovo 16 d. Daugų valsčiaus Gūdžių kaime kartu su broliu Jonu Daugirdu-Kovu, Placidu Jaruševičiumi-Dainiumi, Adolfu Gecevičiumi-Klone, Leonu Kaziulioniu-Karžygiu ir Petru Leikausku-Kalaviju - MGB pajėgoms apsupus bunkerį, susisprogdino. Kūnai buvo išniekinti Dauguose

Jaruševičius Placidas-Dainius gimė 1927 m. Alytaus apskrities Daugų valsčiaus Gaidukonių kaime. Partizanas nuo 1945 m. Priklausė Dainavos apygardos Kazimieraičio rinktinės Vanago tėvūnijos Rugio būriui. Žuvo 1949 m. kovo 16 d. Daugų valsčiaus Gūdžių kaime kartu su broliais Daugirdais ir dar trimis bendražygiais — MGB pajėgoms apsupus bunkerį, susisprogdino. Kūnai buvo išniekina Dauguose

 

Plieno rinktinės partizanai, veikę Aluntos ir Balninkų apylinkėse.
Pirmoje eilėje (guli) iš kairės: Jonas Žygelis-Ilgūnas, Steponas Matelionis-Agronomas ir Stasys Mikelevičius-Bijūnas.
Antroje eilėje iš kairės: Juozas Petrauskas-Laimutis, Kazys Puodžiūnas-Titnagas, Steponas Sabaliauskas-Šarkis,
neatpažintas ir Juozas Šmigelskas-Smidras. Apie 1948 m.
(Genocido aukų muziejus)

Matelionis Steponas-Agronomas gimė 1923 m. Utenos apskrities Šunakojų kaime. Į partizanų gretas įstojo 1945 m. Žuvo 1951 m. kovo 16 d. Videniškių apylinkėse kartu su bendražygiais, Didžiosios Kovos apygardos partizanais V. Rinkūnu-Vėtra ir A. Širvinsku-Šalmu

 

Dainavos apygardos partizanai Antanas Subačius-Tauras (kairėje) ir Petras Krisiulevičius-Tigras
vilki Lietuvos kariuomenės uniformas su pagrindiniais ekipuotės elementais;
partizanas dešinėje segi Šauliu sąjungos ženklą. Ginkluoti vokišku Mouser šautuvu ir Špagino pistoletų-kulkosvaidžių. 1946 m.
{Genocido aukų muziejus)

Subačius Antanas-Tauras gimė 1921 m. Merkinės valsčiaus Kibyšių kaime. Dainavos apygardos partizanas nuo 1945 m. Žuvo 1947 m. kovo 16 d.

Širvinskas Adomas-Šalmas gimė 1910 m. Ukmergės apskrities Balninkų valsčiaus Pusvaškių kaime. Partizanas nuo 1944 m. Priklausė Didžiosios Kovos apygardos Vėtros būriui. Žuvo 1951 m. kovo 16 d. Videniškių apylinkėse kartu su bendražygiais S. Matelioniu-Agronomu ir V. Rinkūnu-Vėtra

https://partizanai.org/failai/html/uz_laisve_ir_tevyne.html

Naudžius Petras. ?-1945.03.15. Žalgirio rinktinė.

Radzevičius Stasys - Dainius iš Rolių k. Perkūno rinktinė. Karvelio būrys. 1923-1948.03.15. Žuvo Rolių k.

Staukulis. Žalgirio rinktinė. Žuvo 1949.03.16.

https://partizanai.org/failai/html/istark-mano-varda.htm

Ona Navickaitė, Rokiškio vls. Akmenių k. Žuvo 1947 03 15.

Valerija Navickaitė, Rokiškio vls., Akmenų k., Gončio b. Ž.1947 03 15.

Jonas Adomonis-Rytas, Pasvalio vls., Meldučių k., Mindaugo b. Ž.1949 03 15.

Kostas Deksnys-Erelis, Rokiškio vls., Juodupės k., Gončiaus b. Ž.1947 03 15.

Petras Deksnys, Juodupės vls., Šeikaniškių k., Gančio b. Ž.1947 03 15.

Aldona Diržytė-Vilnelė, Rokiškio vls., Juodupės k., Gončiaus b. Ž.1947 03 15.

Kostas Dubauskas-Vilkas, Rokiškio vls., Juodupės k. Ž.1947 03 15.

Alfonsas Gasiūnas-Gončis, Rokiškio vls. Ž.1947 03 15.

Jonas Kemeklis-Tauras, Andrioniškio vls., Leliūnų k. Ž.1949 03 15.

Juozas Navickas, Rokiškio vls., Akmenų k., Gončio b. Ž.1947 03 15.

Ona Navickienė, Rokiškio vls., Akmenų k., Gončio b. Ž.1947 03 15.

Ignas Navikas, Rokiškio vls., Akmenų k., Gončio b. Ž.1947 03 15.

https://partizanai.org/failai/html/kovoje-del-laisves.htm

BAGOČIŪNAS JONAS, iš Ažugirių k., Leliūnų vls. Su J.Bagočiūnu ir Vladu Grigaliūnu slapstėsi bunkeryje. 1945 03 15 užtikti bėgo. J.Bagočiūną surado pasislėpusį A.Tamošiūno klojime Pakermežio k. ir, veždami į Uteną, negyvai uždaužė.

GUOBUŽAS MYKOLAS, Kazio - Šaulys, g.1922 m. Gaspariškių k., Vyžuonų vls. Partizanų būrio vadas, Vytauto apygardos vado V.Kaulinio adjutantas. 1948 03 16 su partizanu Bronium Kebliu užėjo į Narkiškio mokyklą, ten buvo apsupti. Prie sąsparos stovėjęs čekistas Mišinas buvo nušautas. B.Kėblys pabėgo, o M.Guobužas žuvo.

https://partizanai.org/failai/html/laisves-kaina.htm

Dailidė, Urbonas-Tauras (1921-1951-03-15)

Gimė ir augo Pervakninkų kaime, Kidulių valsčiuje, Šakių apskrityje. Urbono Dailidės tikrasis partizano kelias prasidėjo 1944 metais. Jis pasitraukė iš legalaus gyvenimo, stojo ginti tėvų, senelių gimtos žemės, laisvės ir nepriklausomybės. Pasižymėjo drąsa, ryžtingumu, sumanumu. Urbonas Dailidė-Tauras tarp partizanų turėjo autoritetą. Buvo išrinktas Dainavos apygardos, Žalgirio rinktinės štabo viršininku. Vėliau buvo paskirtas Vanago adjutantu, bet padarė keletą nusižengimų, buvo atleistas. Vanago adjutantu buvo paskirtas Motiejus Jaruševičius-Lakštingala. Tauras, Lakštingala, Tylius, ryšininkė Marytė Talačkaitė-Rūta žuvo išduoti Jaunonių kaime, Stakliškių valsčiuje, Alytaus apskrityje, Talačkų sodyboje. 1951 m. kovo 15 d. visų keturių lavonai buvo atvežti į Butrimonių miestelį, vėliau atpažinimui atvežti į Jiezną. Bijomino darže buvo iškasta negili duobė ir visi lavonai į ją sumesti (Tauro, Lakštingalos, Tyliaus, Rūtos).

Foto: Jaruševičius, Motiejus-Lakštingala (1920-1951-03-15) Gimė ir augo Plasapnykų kaime, Jiezno valsčiuje, Alytaus apskrityje. 1944-1945 metais priklausė Geležinio vilko rinktinės partizanams. Vėliau buvo Dainavos apygardos Dzūkų rinktinės būrio vadas, Adolfo Ramanausko-Vanago adjutantas. 1946 metų pradžioje Lakštingala su Vanagu įsirengė bunkerį Plasapnykų kaime, Jiezno valsčiuje, pas Praną Kerevičių. Toje slėptuvėje dienos metu būdavo M. Jaruševičius ir A.Ramanauskas. Čia jie abu susitikdavo; Vanagas Lakštingalai duodavo nurodymus. 1951 metais kovo 15 dieną apsuptyje Jaunonių kaime, Stakliškių valsčiuje žuvo: M. Jaruševičius, Urbonas Dailidė, K.Baliukevičius ir Lakštingalos ryšininkė Rūta - M. Jaruševičiūtė.Visų kūnai buvo atvežti ir niekinami Jiezne. 1951 metais kovo 15 dieną, žuvus Lakštingalai, Vanagas liepė Kerevičiams sunaikinti bunkerį, o Vanagas persikėlė į Vyšniūnų kaimą, ten esančią slėptuvę.

Foto: Jonika, Vacius-Dainius (1927-1950-03-15)

Gimė ir augo Plasapnykų kaime, Jiezno valsčiuje, Alytaus apskrityje. Išvežė šeimą, Vacius su Pranu išėjo į partizanų gretas. Priklausė Dainavos apygardai, P. K. Margio tėvūnijos rinktinei. Dalyvavo įvairiose operacijose, susišaudymuose su Jiezno, Butrimonių stribais, rusų kariais. 1950 metų kovo 15 dieną apsuptyje, Vėžionių kaime, Jiezno valsčiuje, žuvo kartu su Perkūnu - Pranu Sadausku. Jų kūnai atvežti į Jiezną ir niekinami ant grindinio.

Foto: Sadauskas, Pranas-Perkūnas (1926-1950-03-15) Gimė Tauliukų kaime, Birštono valsčiuje, Alytaus apskrityje.

Priklausė P. K. Margio tėvūnijos rinktinei. Į partizanų eiles stojo 1948 metais. Iš vakaro jiems buvo pranešta, kad rytojaus dieną bus vežama jų šeima. Ankstų rytą jų namus apsupo rusų garnizonas su Birštono, Prienų stribai. Pranas, Romas pabėgo per kulkų lietų, o seseris išvežė, visą turtą areštavo ir išsivežė. Abu sūnūs stojo į partizanų gretas. 1950 metų kovo 15 dieną žuvo Vėžionių kaime, Jaruševičių sodyboje, apsuptyje kartu su V. Jonika-Dainiumi. Jų kūnai atvežti į Jiezną ir išniekinti ant grindinio

Talačkaitė, Marytė-Rūta (1923-1951-03-15)

Gimė Jaunonių kaime, Stakliškių valsčiuje, Alytaus apskrityje.

https://partizanai.org/failai/html/amzinieji-azuolai.htm

LLA narys, Lietuvos kariuomenės puskarininkis Jonas Starkus-Maželis gyveno ir dirbo Eržvilko valsčiuje, Pagirių kaime. Vokiečių okupacijos metais rengėsi būsimai kovai — sėkmingai iš vokiečių supirkinėjo ginklus. Užėjus rusams, su ginklu pasitraukė į mišką, tapo Kęstučio apygardos štabo apsaugos būrio vadu. Žuvo 1948 m. kovo 15 d. Eržvilko valsčiuje, Žiukaičių kaime.

https://partizanai.org/failai/html/kestucio-partizanai.htm

JANKAUSKAS Jonas - Kantas. Žuvo 1953 03 16 Bumbuliuose, Užvenčio v.

https://partizanai.org/failai/html/pietu-zemaitijoje.htm