Gruodžio 4-5 d. žuvę partizanai

Broliai Bronius ir Feliksas Stasiškiai.

ČYŽIUS JURGIS, Vinco - Tigras, g.1906 m. Vaiskūnų k., Užpalių vls. Buvo Audros būrio partizanas. Žuvo 1949 12 04 susišaudyme prie Antadavainės kaimo. Kartu žuvo Bronius ir Feliksas Stasiškiai bei Ignas Klibas.
STASIŠKIS BRONIUS - Sūkurys, g.1924 m. Žaibiškių k., Užpalių vls. Paskelbus mobilizaciją, pradėjo su broliu Feliksu slapstytis, paskui išėjo į partizanus. Buvo Margio rinktinės štabo viršininkas. Žuvo 1949 12 04 su broliu Feliksu, J.Čyžiumi ir I.Klibu, iš A.Masiulio sodybos Vaiskūnų k. traukdamiesi į Paindrės kaimą.
STASIŠKIS FELIKSAS - Smūgis, g.1922 m. Žaibiškių k., Užpalių vls. Prasidėjus vyrų gaudynėms į frontą, įstojo į Pr.Kemeklio partizanų būrį. 1949 m. pats buvo Audros būrio vadas. 1949 11 20 buvo paskirtas Dariaus ir Girėno kuopos vadu. Rašė eilėraščius, buvo paruošęs rinkinėlį „Trys žingsneliai”. Žuvo 1949 12 04 su broliu Broniumi, J.Čyžiumi ir I.Klibu, traukdamiesi iš Vaiskūnų kaimo Į Paindrę. Žuvusieji atvežti į Užpalius. Palaidojimo vieta nežinoma.
https://partizanai.org/failai/html/laisves-kaina.htm

Antanas ŽILYS

AUŠKELIS Kazys - Aušra, g. 1925 Jurkiškėje, Švėkšnos v. Partizanas nuo 1948. Žuvo 1952 12 04 Jonikaičiuose, apsupus bunkerį. Kartu žuvo E. Jurjonas.
ŽILYS Antanas, Antano - Zubrys, g. 1922 Laukuvoje neturtingoje šeimoje. Šalnos rajono Lukšto būrio partizanas. Kurį laiką vadovavo Lukšto būriui. Žuvo 1951 12 04 Girėnuose.
https://partizanai.org/failai/html/pietu-zemaitijoje.htm

  1944 12 04 Gataveckų sodybą Tarautiškių k. apsupo Giedraičių stribai ir enkavedistai. Į bunkerį, kuriame slėpėsi partizanai, buvo įmesta granata. Bunkeryje žuvo šio kaimo vyrai: Vladas Devenis, partizanas nuo 1944 m. rugpjūčio mėn., Juozas Gataveckas bei Vytautas Kazlauskas, 1940-1941 m. buvęs Tarautiškių kaimo seniūnu. Čereška Antanas, g. Narkuškių k., Molėtų vlsč. Nuo 1944 - B rinktinės Žaibo būrio skyriaus vadas. Žuvo 1945 12 04 Ažumakio miške, prie Pamakio k. https://partizanai.org/failai/html/didziosios_kovos.htm

Petraška Antanas iš Balbieriškio vlsč. 1925 - 1944 12 04. Žuvo Būdos k. Marijampolėje.
Meliauskas Jonas iš Aukštosios k. 1924 - 1944 12 04. Žuvo Būdos k. Marijampolės apskr.
Žukas Stasys iš Putriškių k. Balbieriškio vlsč. 1917 - 1944 12 04. Žuvo Būdos k.
Česaitis Vladas iš Medvėnų k. Balbieriškio vlsč. 1921 - 1944 12 04. Žuvo Būdos k. Marijampolės apskr.
Marčiulynas Viktoras iš Balbieriškio vlsč. 1918-1944 12 04. Žuvo Būdos k. Marijampolės apskr.
Marčiukaitis Vitas iš Balbieriškio. 1920 - 1944 12 04. Žuvo Būdos k. Marijampolės apskr.
Marčiulynas Antanas iš Dergolių k. ? Balbieriškio vlsč. 1925 - 1944 12 04. Žuvo Būdos k.
Daublevičius Stasys iš Mockų k. Balbieriškio vlsč. 1914 - 1944 12 04. Žuvo Būdos k. Marijampolės apskr. Būrio vadas.
Juodžiukynas Jonas iš Putriškių k. Balbieriškio vlsč. 1925 - 1944 12 04. Žuvo Būdos k. Marijampolės apskr.
Kučinskas Vincas - Robinzonas gimė Penkinių k. 1921 - 1949 12 04. Žuvo Samarčiūnų k.
https://partizanai.org/failai/html/Vilutiene-Trecioji-veliavos-spalva.htm

Daublevičius Stasys iš Mockų k. Balbieriškio vlsč. 1914— 1944.12.04. Žuvo Būdos k. Marijampolės apskr. Būrio vadas. 
https://partizanai.org/failai/html/istark-mano-varda.htm

Antanas Klybas-Tempas, Užpalių vls., Audros b. Ž.1949 12 04.
https://partizanai.org/failai/html/kovoje-del-laisves.htm

Buzas Albinas - Bijūnas. G. 1926 m. Kazimieravo k. Prienų vlsč. Marijampolės apskr. Geležinio Vilko rinktinės skyrininkas. Žuvo išduotas 1947.12.5. Šeminės k. Sasnavos vlsč. Marijampolės apskr., užvažiavęs ant pasalos. 
Šalčius Antanas, Petro s.,-Žaibas iš Gudelių vlsč. Rudenų k. 1918-1945.12.05. Žuvo Rudenų miške su broliu Petru ir dar 7 partizanais. 
https://partizanai.org/failai/html/istark-mano-varda.htm

Partizanas Tomas Kondratas - “Briedis“, kurio maldaknygė plaukė Merkiu

„Briedis” — Tomas Kondratas, jos dėdė „Jurginas“ — Adolfas Bilinskas, kovotojas „Kardas“ — Navickas ir bataliono vadas „Šernas” — Zervynų mokytojas Švalkus. Jie žuvo kitapus Merkio, Antrajame Mardasave 1945 metų gruodžio 5 dieną.
https://partizanai.org/failai/html/motinele-auginai.htm
Kapturauskas Jeronimas-Baltrukas, Meška, g.1914 m. Paalsio II k. Bežemis. Dirbo batsiuviu. Nuo 1944 m. Kęstučio apygardos Panteros būrio partizanas. Susisprogdino granata 1951 12 05 prie Mituvos pas Vincą Baksaitj. Kartu žuvo Tverkus ir Petrauskas.

Petrauskas Jonas-Šarūnas, Prano, g.1930 m. Skirsne-uniškių k., ūkininkas, gimnazistas, LLA narys nuo 1947 m., kovojo Pavidaujo būryje. Pusę metų vadovavo Mindaugo (Gužo) būriui. Žuvo 1951 12 05 Pa-alsio k. bunkeryje pas Bakšaitį.

Tverkus Ipolitas, g.1930 m. Pašaltuonio k. Raseinių aps. (tėvų ūkis 12 ha). Partizanavo nuo 1949 m. Sunkiai sužeistas mirė pas Vincą Baksaitį 1951 12 05. Kartu buvo J.Kapturauskas ir J.Petrauskas.
https://partizanai.org/failai/html/laisves-vytis.htm    

Mečys Jakimavičius įbėgo į savo daržinę, atsivijo enkavedistai, daržinę padegė, tai M.Jakimavičius išbėgo lauk, ir kulkosvaidžiu nušovė. Paskui uždegė tvartą, trobą. Tai buvo apie gruodžio 5 dieną.  
https://partizanai.org/failai/html/dejavo-zeme.htm

Devenis Vladas, g. Tarautiškių k., Širvintų vlsč. Nuo 1944 08 - vietinis partizanas. Žuvo 1944 12 05 Tarautiškių k., J. Gatavecko sodyboje įrengtoje slėptuvėje su J. Gatavecku ir V. Kazlausku. 1972 palaikai slapta perlaidoti į Giedraičių kapines.
Gataveckas Juozas, g. Tarautiškių k., Širvintų vlsč. Nuo 1944 08 - vietinis partizanas. Žuvo 1944 12 05 savo sodyboje kartu su V. Deveniu ir V. Kazlausku, susprogdinti slėptuvėje. 1972 slapta perlaidoti į Giedraičių kapines.
Kazlauskas Vytautas, g. Tarautiškių k., Širvintų vlsč. Kaimo seniūnas. Nuo 1944 08 - vietinis partizanas. Žuvo 1944 12 05 Tarautiškių k., J. Gatavecko sodyboje įrengtoje slėptuvėje su J. Gatavecku ir V. Deveniu. 1972 palaikai slapta perlaidoti į Giedraičių kapines 
https://partizanai.org/failai/html/didziosios_kovos.htm

PELĖDA BALYS - Zubrys, Stumbras, g.1922 m. Panatryčio k., Kuktiškių vls. Būrio vadas. Būryje buvo (1946 m.) 19 partizanų. 1946 07 - 12 05 buvo Ąžuolo kuopos vadas. Žuvo 1946 12 05 Briedinės k., Adolfo Pelakausko sodyboje. Žuvimo aplinkybės ne visai aiškios. Palaidotas Stirnių kapinėse.
ŠAPOKA ANTANAS - Liepa, g.1926 m. Antakalnių k., Utenos vls. Aitvaro būrio partizanas. Dalyvavo pasikėsinime prieš Utenos gimnazijos direktorių komunistą P.Kuliešį 1947 12 05 ir buvo mirtinai sužeistas. Po 4 dienų mirė. Palaidotas kaimo kapinaitėse.
https://partizanai.org/failai/html/laisves-kaina.htm