Jonas Januševičius-Vilkas, Rakšnys.

Gimė 1918 m. Girpetrių kaime, Pušaloto valsčiuje, Panevėžio apskrityje.

Jonas Januševičius-Vilkas, Rakšnys.
A. Meškausko asmeninis archyvas

Vilniaus universitete studijavo žurnalistiką. Nebaigęs mokslų, 1945 m. tapo Žaliosios rinktinės partizanu. Dalyvavo Ažagų-Eimuliškio kautynėse. Po jų buvo suimtas, bet sugebėjo pabėgti. 1948 m., Algimanto apygardos sudėtyje sukūrus Žaliąją rinktinę, dirbo jos štabo viršininku. 1949 m. gegužės 15 d. paskirtas tos pačios Žaliosios rinktinės vadu.

Žuvo 1951 m. balandžio 4 d. per kautynes Moniūnų kaime (Rozalimo valsčius).

1948 m. kovo mėnesį štabo viršininko įsakymu Algimanto apygardai priskirtas Vytauto Česnakavičiaus-Valo partizanų būrys, vėliau perorganizuotas į Žaliąją rinktinę (kai kuriuose šaltiniuose šio būrio prijungimo prie Algimanto apygardos data nurodoma 1947 m. liepos 1 d.). Jos vadu iki žūties buvo minėtasis Vytautas Česnakavičius-Daujotas, Valas, adjutantu ir Žvalgybos skyriaus viršininku - Algirdas Meškauskas-Lapinas, Vanagaitis, o štabo viršininku - Jonas Januševičius-Vilkas, Rakšnys. 1949 m. kovo mėn., Valui žuvus, Žaliosios rinktinės vadu paskirtas Jonas Januševičius-Vilkas, Rakšnys. Kadangi ši rinktinė veikė Pasvalio ir Panevėžio apskričių teritorijose, partizanai pasiekdavo ir atskirus kaimyninių Radviliškio bei Šiaulių valsčius, ypač Rozalimą.

Algimanto apygardos Žaliosios rinktinės partizanai. II eilėje iš kairės: pirmas rinktinės vado adjutantas Algirdas Meškauskas-Vanagaitis, antras rinktinės štabo viršininkas Jonas Januševičius-Rakšnys, ketvirtas rinktinės vadas Vytautas Česnakavičius-Valas. Fotografuota ne vėliau kaip 1949 m. kovo mėn. A. Meškausko asmeninis archyvas

Žaliosios rinktinės partizanų stovykla. Dešinėje stovi rinktinės štabo viršininkas Jonas Januševičius-Rakšnys. Sėdi antras iš dešinės rinktinės vado adjutantas Algirdas Meškauskas-Vanagaitis. Fotografuota ne vėliau kaip 1949 m. kovo mėn.  A. Meškausko asmeninis archyvas

Algimanto apygardos Žaliosios rinktinės partizanai. Palinkęs prie kulkosvaidžio - rinktinės vadas Vytautas Česnakavičius-Valas, stovi antras iš dešinės vado adjutantas Algirdas Meškauskas-Vanagaitis, ketvirtas - rinktinės štabo viršininkas Jonas Januševičius-Rakšnys. Fotografuota ne vėliau kaip 1949 m. kovo mėn. A. Meškausko asmeninis archyvas

Algimanto apygardos Žaliosios rinktinės štabo viršininkas, nuo 1949 m. gegužės - Žaliosios rinktinės vadas Jonas Januševičius-Vilkas, Rakšnys.  A. Meškausko asmeninis archyvas

Šaltinis: https://partizanai.org/failai/html/algimanto-apygarda.htm

1951    metų balandžio mėn. 4 d. Žaliosios rinktinė gavo skaudžiausią smūgį. Išdavimo pasėkoje karžygiškai besikaudami žūsta: Žaliosios rinktinės vadas vrš. Rakšnys, Vienybės rajono vadas vrš. Drąsutis ir Vytauto rajono vadas vrš. Borisas. Ši skaudi nelaimė sujaudino Žaliosios rinktinės laisvės kovotojus. Jie buvo ne vien garbingi ir drąsūs vadai, bet buvo visų partizanų ir gyventojų mylimi broliai. Jų nuopelnai Žaliosios rinktinei ir visam sąjūdžiui palieka amžiais neužmirštami: TEBŪNIE JIEMS LENGVA LIETUVOS ŽEME, KURIĄ JIE APŠLAKSTĖ SAVO KRAUJU!

Šaltinis: https://partizanai.org/laisves-kovu-archyvas-8-t-1993-m/3434-llks-zaliosios-rinktines-istorija-1944-1951