Į Laisvę 1986 97(134)

     T U R I N Y S

Vedamosios mintys ................................................ 2

Skaitytojų žodis ................................................. 4

Prieš 45 metus — paskutinis Laikinosios vyriausybės posėdis ...... 6

P. Algis Raulinaitis kalbasi su Į Laisvę redaktorium............. 12

Jonas Kavaliūnas — Lietuvos krikščionybės jubiliejui besiruošiant 17

Leonardas Valiukas — Išeivijos paskirtis (pašnekesys)............ 26

Alina Skrupskelienė — Dvi sukaktys .............................. 34

Č.G. — 100 metų nuo Povilo Lukšio gimimo ........................ 39

Vytautas Kazlauskas — Bažnyčia ir pagrindinės žmogaus teisės..... 42

Nauji leidiniai ................................................. 49

Daina Gudauskaitė-De Toreck — Mišrios šeimos ir lietuvybė ....... 50

Gintaras L. Grušas — Lietuviškoji jaunimo misija................. 52

Zenonas Prūsas — Trys mitai...................................... 56

Elena Tumienė — Jurgis Gliauda, rašytojas ir asmuo............... 66

J. Vidzgiris — Visuomenininkės paslaptis (Alinai Grinienei 70)... 70

Atgarsiai: Nuo LKB Kronikos iki Washington Post.................. 73

Vaizdai iš XXX studijų savaitės.................................. 74

Vardai ir įvykiai................................................ 78

Ateitininkai užbaigė jubiliejinius metus......................... 79


PDF   Fotografinė kopija   BOX 

SVEIKINAME bičiulius ir bičiules, susirinkusius rugsėjo 26-28 į LFB konferenciją Čikagoje.

DĖKOJAME dar kartą kun. dr. Juozui Prunskiui už jo 1000 dolerių auką, kurią jis praeitais metais paskyrė Į Laisvę žurnalo tobulinimui, pavedęs ją naudoti pagal redaktoriaus nuožiūrą. Iš šios kun. dr. Prunskio aukos tam tikra suma jau yra išmokėta honorarų pavidalu žurnalo bendradarbiams, ypač iš jaunesniosios kartos. Tikime tuo būdu pagyvinti žurnalo puslapius. Mielai lauksime ir daugiau tokių mecentatų.

Redaktorius

Į LAISVĘ leidžia Lietuvių Fronto Bičiuliai tris kartus per metus. Redaktorius: Juozas Baužys. Redakcijos talkininkai: Česlovas Grincevičius ir Adolfas Markelis. Administratorius: Jonas Prakapas.

J LAISVĘ (TOWARD FREEDOM) — a Lithuanian magazine of politics and cultural life published three times a year by Lietuvių Fronto Bičiuliai.

Editor: Juozas Baužys. Business and circulation manager: Jonas Prakapas.

Redakcijos adresas: J. Baužys, 7225 W. Higgins Ave., Chicago, IL 60656, USA.

Administracijos adresas: J. Prakapas, 14 Thelma Dr., Bakersfield, CA 93305, USA.

Metinė prenumerata: JAV, Kanadoje ir Australijoje — 10 JAV dolerių, Europoje ir P. Amerikoje — 7 JAV doleriai.

Garbės prenumerata: 20 JAV dolerių.

Spausdina „ Draugo'' spaustuvė: 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629.

NR. 97(134) 1986, RUGSĖJIS

REZISTENCINĖS MINTIES IR POLITIKOS ŽURNALAS

Autoriaus pavarde ar slapyvardžiu pasirašyti straipsniai nebūtinai atstovauja leidėjų ar redakcijos nuomonei ir yra atviri diskusijoms • Nepakeičiant autoriaus minties, straipsniai gali būti taisomi ir tvarkomi redakcijos nuožiūra • Redakcijai siunčiami laiškai ir atsiliepimai pasirašomi tikrosiomis pavardėmis.