Į Laisvę 1973 58(95)

     T U R I N Y S

Skaitytojų žodis ...................................... 2

Greitam susipažinimui ................................. 5

Jurgis Gliauda: Tarybinės teorijos raida .............. 6

V. Natkevičius: Lietuvių Frontui 30 metų ............. 18

Petras Kisielius: Išeivijos misijos klausimą svarstant 32

Mykolas Naujokaitis: Buvo ištikimas Lietuvos idealams  36

Aloyzas Baronas: Abraomai, dėk sūnų ant laužo ........ 42

Solidarumas su tauta ................................. 48

Veiksniuose ir veikloje .............................. 58

Lietuvių Fronto Bičiulių gretose ..................... 82

Spauda, radijas, knygos .............................. 84

“Į Laisvę” vedamieji ................................. 87


PDF   Fotografinė kopija   BOX 

Lietuvių Fronto Bičiulių Vyr. Taryba

6441 So. Washtenaw Ave. Chicago, Ill. 60629

Dr. Kazys Ambrozaitis, Chesterton, Indiana

Dr. Zigmas Brinkis, Los Angeles, Calif.

Dr. Petras Kisielius, Cicero, Illinois

Dr. Antanas Klimas, Rochester, New York

Aleksas Kulnys, Rolling Hills Estates, California

Pilypas Narutis , Chicago, Illinois

Dr. Antanas Razma, Joliet, Illinois

Europos Lietuvių Fronto Bičiulių Valdyba

Dr. Kajetonas J. Čeginskas (Švedija), sekretorius

Jurgis Barasas (Vokietija), iždininkas

Alina Grinienė (Vokietija), biuletenio redaktorė

Kun. Bronius Liubinas (Vokietija), ELI vedėjas

J. A. V. ir Kanados Lietuvių Fronto Bičiulių Centro Valdyba

Leonardas Valiukas, pirmininkas Post Office Box 75893 Los Angeles, California 90075

Žibutė Brinkienė, vicepirmininkė

Laima Kulnienė, vicepirmininkė

Edmundas Arbas, vicepirmininkas

Balys Graužinis, vicepirmininkas

Antanas Sabalis, Woodhaven, New York

Leonardas Valiukas, Los Angeles, California

P. Algis Raulinaitis, iždininkas

Jonas Prakapas, sekretorius

Lietuvių Fronto Bičiulių

vyr. tarybai taip pat priklauso LFB kraštų pirmininkai ir “Į Laisvę” redaktorius

Rankraščiai, nuotraukos ir knygos siunčiamos redaktoriaus adresu:

Post Office Box 34461 Los Angeles, Calif. 90034

Metinė' “Į Laisvę” žurnalo prenumerata Australijoje, JAV-se ir Kanadoje5.00 doleriai, visur kitur3.00 doleriai; atskiro numerio karna2.00 doleriai.

Užsakymus ir prenumeratos mokestį siųsti administracijos adresu:

Mr. Aleksas Kulnys

3 Silver Eagle Road

Rolling Hills Estates, California 90274

Spaudžia TĖVŲ PRANCIŠKONŲ spaustuvė, 910 Willoughby Ave., Brooklyn, N. Y. 11221

POLITIKOS ŽURNALAS

1973 — RUGSĖJIS — Nr. 58 (95)

“Į LAISVĘ” — lietuvių politikos žurnalas.

Leidžia Lietuvių Fronto Bičiuliai.

“Į LAISVĘ” (TOWARD FREEDOM), Lithuanian magazine of politics, published three times a year by the Friends of the Lithuanian Front.

Juozas Kojelis, Redaktorius/Editor

Post Office Box 34461

Los Angeles, California 90034

Aleksas Kulnys, Administratorius/Circulation Manager

3 Silver Eagle Road

Rolling Hills Estates, California 90274

Straipsniai, autoriaus pasirašyti pavarde, slapyvardžiu ar inicialais, nebūtinai reiškia ir redakcijos nuomonę.