LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ GRETOSE

LFB Los Angeles sambūris balandžio 24-25 d. d. suorganizavo politinių studijų savaitgalį, kuriame su paskaitomis — pranešimais dalyvavo rašytojas J. Gliauda, dr. J. Kazickas, inž. U. Kubilius, dr. V. Vardys, rašytojas V. Volertas, prof. S. Žymantas ir vietos bendruomenininkai —    inž. R. Dabšys ir inž. E. Radvenis. Studijos puikiai pasisekė. Plačiau bus rašoma sekančiame “Į Laisvę” numeryje.

LFB Los Angeles sambūriui vadovauja L. Valiukas.

LFB Čikagos sambūris šiais metais jau suorganizavo dvi viešas paskaitas: dr. Z. Rekašius skaitė tema “Okupuotos Lietuvos gyventojų kaita” ir redaktorius J. Dainauskas —    “Rusijos politika Lietuvos atžvilgiu šimtmečiais nesikeičia”.

Sambūriui vadovauja L. Prapuolenis.

Lietuviškų studijų savaitė Vokietijoje įvyksta liepos 18-25 d. d. Stutt-garte. Studijų temos ryškins 1941 metų sukilimo sukaktį ir Lietuvos rusinimų bei sovietinimų. Vyr. moderatoriumi pakviestas dr. K. J. Čeginskas iš Švedijos.

JAV - Kanados LFB studijų dienas centro valdyba organizuoja Dainavoje rugpiūčio 8-15 d. d. Telkiamas stiprus paskaitininkų sąstatas. Bičiuliai ir bičiulių bičiuliai kviečiami su šeimomis būtinai šią savaitę praleisti Dainavoje. Centro valdybos pirmininko adresas:    J. Mikonis, 24526 Chardon Rd., Cleveland, Ohio 44143.