Šaulė Tremtyje


Janina Narūnė

LIETUVA

Lietuvatu smūtkelių šalis,
Tu kampelis dainų ir artojų,
Tavo žemę, krauju apšlakstytą,
Šventą žemę bučiuoju  ..

Lietuva
tu kaip Motina mano!
Išsiilgusi puolu prie kojų ...
Visa, kas manyje yra gero,
Tau vienai aš aukoju!

SVEIKOS BRANGIOS SESERYS, SVEIKOS PASIILGTOSIOS. BRANGIOS IR MYLIMOS!

Taip noriu būti su Jumis. Jus visas apkabinti, mintimis pasikeisti, šviežiu Dainavos oru pakvėpuoti. Tačiau Dievulis kitaip nusprendė, ligomis mane lanko. Bet dvasia esu su Jumis ir ta proga noriu pasidalinti viena kita mintimi ant balto popierėlio.

Lietuvoje, vykdydamos šauliškojo tautinio auklėjimo programą stovyklose, kursuose ir paskaitose, nuolat kalbėjome apie šeimos vaidmenį tautoje, kaip jos pagrindą. Kalbėjome apie šeimos reikšmę tautos atsparumui, jos sveikatingumui, ypač, jaunosios kartos auklėjimui. Kalbėjome apie religinių ir tautinių papročių išlaikymą ir ugdymą, lietuvių kalbos grynumą, apie lietuviško buto įrengimą ir daugelį kitų dalykų.

Tremtyje šeimos svarba ir jos pareigos padidėjo. Neturime laisvos valstybės, kur viešpatavo sava kalba, neturime nei savojo krašto aplinkos, nei gamtos grožio. Tik šeimose tegalime atkurti mažą Tėvynės kampelį. Iš čia semsis jėgų visi šeimos nariai, o ypač jaunimas. Čia jis išmoks ir pamils kalbą ir savo tautą. Kodėl aš jums rašau apie tokius savaime suprantamus ir žinomus dalykus. Mat, man metėsi į akis keletas reiškinių:

Kalbos reikalu— Sielojamės ir kaltiname jaunimą, kad nemyli lietuvių kalbos, o kaip patys kalbame? O, gi: “šapinamės”, “džiūsus” geriame, “kelius imame” (išeitų, kad nešiojame) ir taip, be galo. Į mūsų kalbą veržiasi svetimybės, gi mes tik nusišypsome.

Vyresnioji karta (įskaitant ir mane) mėgstame rusiškus ar lenkiškus posakius ir anekdotus ir tuo dar labiau papiktiname jaunuosius.

Ar neatrodo Jums, sesės, kad reikalinga didelė nauja banga, kuri keltų mūsų kalbos gryninimo reikalą ir kad tai turėtų būti vienas pirmųjų mūsų šaulių uždavinių?

Tautinės ir religinės šventės— Vasario 16 dieną pavyzdingas Bostono šaulys savo sodyboje iškėlė lietuvišką vėliavą. Pro šalį eidama lietuvė garsiai galvoja: “Kam gi čia toji vėliava iškelta? Ak, juk šiandien yra Vasario 16 Diena ..

Apie Vasario 16-tąją vaikai dažniausiai sužino lietuviškose mokyklose, iškilminguose minėjimuose, kur sakomos ilgos kalbos, kurios vaikams yra labai nuobodžios, o namie — tai tik eilinė darbo diena. O turėtume Vasario 16-tąją, Jonines, Rugsėjo 8-tąją ir kitas, švęsti ir šeimose. Ta proga vaikus apdovanoti ir paruošti vaišes. Tuomet vaikai lauktų tų švenčių, kaip laukia Kalėdų ir patys apie tas švents teirautųsi.

Tas pat ir su religinėmis šventėmis. Velykos vis labiau kasdienėj a, o Sekminės — Šventosios Dvasios, kurios mums taip reikia — šventė, visai užmirštamos.

Su tautiniais, religiniais papročiais iš šeimos išplaukia ir Tėvynės laukų šilima. O tik šiltoje šeimoje jaunimas gali visapusiškai subręsti ir atsispirti aplinkui siaučiančiom ardomom jėgom.

O toji šiluma yra moters rankose. Tik ryžkimės, tikėkime ir mylėkime. O aukoje ir meilėje atrasime ir savo tikrąją laimę. O prie viso šito nepraraskime vilties sulaukti laisvės rytojaus, nes mūsų Tėvynė tikrai bus laisva.

Su meile ir malda

Jūsų

Sofija Pūtvytė-Mantautienė Brockton, 1971 birželis

IŠ JONO VANAGAIČIO KUOPOS BOSTONE VEIKLOS

Kovo mėnesio 8 d. 12 val. šaulės ir šauliai: A. Ausiejienė, O. Šležienė, A. Vakauzienė, š. R. Šležas, S. Urbonas, J. Liutkonis, K. Šimėnas ir vėliau prisijungę kiti, dalyvavo demonstracijoje prie Bostono rotušės. Demonstraciją organizavo civilinėms teisėms ginti komisija, protestuodama prieš Turkijos teismo paskelbtą Bražinskams nepalankų sprendimą. Šauliai sudarė 25% visų demonstrantų. Buvo gausu taiklių plakatų, tačiau, nedidelis demonstrantų skaičius nesudarė reikiamo įspūdžio ir niekas perdaug nesidomėjo, net ir lietuviškoj spaudoj praėjo beveik nepastebėta.

Kovo 14 d. šauliai šimtaprocentiniai dalyvavo kitoje to pat komiteto rengiamoje demonstracijoje, kuri įvyko prie Mass. valstybinių rūmų. Demonstracija ruošta kartu su žydais ir kitomis mažumomis. Deja, paskutiniu momentu žydams pakeitus savo planus ir suruošus vien žydų demonstraciją visai kitoje miesto dalyje, pirmoji demonstracija, nors ir gausi dalyviais ir gerai suorganizuota nerado atgarsio amerikiečių spaudoje ir nebuvo rodoma ir per televiziją.

Balandžio mėn. 1 d. kuopos v-bos posėdyje, Centro v-bos rengiamai loterijai paremti, iš kuopos kasos buvo paskirta $25.00. Tame pat posėdyje į kuopą buvo priimtas Lietuvoj buvęs veiklus šaulys, Bostone žinomas visuomenininkas, ilgametis Balto darbuotojas, buvęs piliečių klubo vedėjas Pranas Mučinskas. Sveikiname grįžusį į šaulių eiles brolį Praną.

Gegužės 6 d. šauliai: P. Mučinskas, S. Rackevičius, K. Šimėnas, B. Utenis ir J. Valiukonis buvo išrinkti į Bostono Balto valdybą. Mieliems broliams — sėkmės darbe. Gegužės 25 d. kuopos p-kas brolis Stašaitis su sese Sofija dalyvavo Montrealio PLK Mindaugo kp. 15-mečio šventėje. Pirmininkas visą įspūdingą minėjimą įrašė į magnetofono juostelę, padarė daug nuotraukų ir kai kuriuos momentus nufilmavo. Artimiausiame susirinkime šventės įspūdžiais žada pasidalinti su broliais ir sesėmis. Birželio mėn. 12 d. šauliai su kuopos vėliava dalyvavo pamaldose ir L.B. suruoštame birželio 14 minėjime. Vėliavos tarnybą atliko J. Stašaitis, palydą sudarė ir bažnyčioje aukas įteikė tautiniais drabužiais pasipuošusios šaulės S. Stašaitienė ir B.Šakenienė.

Birželio 12-15 d., šaulių pastangomis, Home Savings Banko vitrinoje buvo įruošta lietuviškų kryžių ir koplytėlių parodėlė. Buvo išstatyta per 20 žymiausių lietuvių drožinėtojų — Motuzo, Kunčino ir Končiaus darbai, be to daug originalių kryžių nuotraukų. Eksponatus mielai paskolino prel.

Pranas Juras. Birželio 22 d. kuopa gavo iš centro v-bos seniai lauktus laimėjimų bilietus. V-bos nutarimu kiekvienas šaulys gavo išplatinti po penkias knygutes (30 bilietų). Visi šauliai už bilietukus privalo atsiskaityti iki rugpjūčio 1 d. Daugiausia išplatinusiems p-kas skiria tris vertingas dovanas.

Praėjusių metų rudenį kuopa paskelbė naujų narių vajų. Per tą laiką įstojo daug naujų narių. Tie visi nariai, beveik be išimties, šaulių Birutės Šakenienės ir Stasio Urbono pristatyti.

(Žinios iš Bostono Trimituko)

PAGERBTI VYTAUTO DIDŽIOJO KUOPOS ČIKAGOJE ŠAULIAI M. ir A. REGIAI

Š.m. birželio 6 d. Vytauto Didžiojo kuopos šauliai automašinomis rinkomės į Jaunimo Centro kiemą ir iš ten pajudėjome į sesės Mikalinos ir brolio Antano Regių, apie 40 mylių nuo Čikagos esančią, gražiąją sodybą. Važiavome pagerbti juodu sulaukusius, vieną — 70, kitą 75 metų amžiaus. Sesė Mikasė yra puseserė mūsų tautos didvyrio žuvusio lakūno Stepo Dariaus.

Suvažiavome apie 120 asmenų. Suvažiavusios sesės padengė stalus ir sudėjo savo atsivežtus užkandžius. Kuopos pirmininkas brolis Išganaitis jautriai pasveikino sukaktuvininkus, apibūdino jų veiklą ir pabrėžė jų paramą šauliams. Sukaktuvininkui Antanui, klausant gražios kalbos, riedėjo ašaros. Sukaktuvininkams buvo į-teiktas K. Bertašiaus pieštas meniškas su sukaktuvininkų nuotraukom adresas, kurį mielasis menininkas nupiešė be atlyginimo. Brolis Išganaitis ir menininkui gražiai padėkojo.

Ta pačia proga buvo pasveikinti visi Antanai ir Antaninos ir kiekvienam prisegta rožė arba gvazdikas.

Regių sodyba labai gražioje vietoje, ją puošia berželiai svyruonėliai ir ežerėlis. Kadangi taip arti Čikagos, tad savaitgaliais čia suvažiuoja šauliai pailsėti, pabendrauti ir yra mielųjų šeimininkų laukiami. Kuopos šaudymo vadovas N. Brazas yra įruošęs čia šaudyklą ir su kuopos šaudytojais nuolat čia šaudo.

Ilgiausių metų, brangieji sukaktuvininkai !

Stasė Cecevičienė

DAUMANTO KP. LOS ANGELES, KALIFORNIJA

Š.m. vasario 22 d. Tautinių Namų patalpose buvo suruoštas šaunus Juozo Daumanto kuopos, Los Angeles, subuvimas — Užgavėnių blynai. Prie surengimo aktyviai prisidėjo šeimininkė Ona Micpovilienė, prie maisto išdavimo — Ona Orlovienė ir Elena Vilimienė. Prie kasos — Stasė Žadvydienė ir Marija Banionienė. Salę meniškai dekoravo ir loterijos bilietus platino Onutė Orlovoitė. Loterijai vertingas dovanas aukavo šauliai ir ne šauliai. Šaulė Marija Banionienė loterijai skyrė gintaro papuošalų komplektą: karolius, auskarus ir apyrankę.

Vasario 16-sios iškilmėse prie miesto Rotušės dalyvavo ir tautiniais drabužiais pasipuošusios šaulės. Pamal-

Antano ir Mikasės Regių pagerbimas    Nuotr. P. Padvaisko

 

Vytauto D. šaulių kuopa prie a. a. Emilijos Petrauskaitės paminklo, gegužės 31 d.

P. Padvaisko nuotr.

dose ir iškilmėse, kaip ir visuomet vėliavos palydą, sudarė vyrai ir moterys.

Kasmet, sesės ir broliai šauliai, aplankome mirusių šaulių kapus ir padedame ant jų gyvų gėlių puokštes. Turime du mirusiu: sesę Genovaitę Grikavičienę ir atsargos ltn. šaulį Kazį Kučinską. Abu palaidoti Los Angeles Kalvarijos kapinėse.

Š.m. balandžio 4 d. 12:30 val., 3675 Mannon St., įvyko Juozo Daumanto kuopos, L.A. sk. visuotinas narių susirinkimas, kuriame buvo perrenkama kuopos valdyba. Pirmininku sutiko pasilikti O. Žadvydas, vicepirmininku išrinktas K. Karuža, sekretoriumi taip pat pasiliko š. Br. Gieda; iždininke, vietoj pasitraukusios E. Vilimienės, išrinkta T. Mickevičienė. Korespondentais pakviesti šauliai:    K.

Karuža, Razutis, D. Mitkienė ir T. Mickevičienė. Susirinkime buvo apkalbėti ir einamieji kuopos reikalai. Buvo pasigendama, kaip ir visur, jaunimo. Nariai paprašyti prirašyti nors po vieną naują narį. Susirinkimas baigtas tradicine sesės St. Žadvydienės paruošta kavute ir sumuštiniais, bei kitais skanėstais.

šaulė T. Mickevičienė

IŠ VYTAUTO DIDŽIOJO KUOPOS VEIKLOS, ČIKAGOJE

Gegužės 31 dieną lankėme kapus. Aplankėme 30 kapų šaulių, ar šaulių artimųjų ir visus papuošėm tautinėmis vėliavėlėmis. Mūsų buvo didžiausia lankančiųjų grupė.

Aplankėme abejas kapines. Lankant kapus nuotaika būna liūdna, nes nežinome ar nepasitrauks vėl kuris iš kuopos. Aplankę kapus neišsiskirstėm, bet pabuvojom “Margučio” piknike - gegužinėje, kur maloniai pabendravom.

Negalėdama dalyvauti Kultūrinėje

Savaitėje Dainavoje, kad išsiblaškyčiau ir lyg atsilyginčiau už nedalyvavimą, supakavau ir poryt išsiųsiu į Suvalkų trikampį 9 siuntinius. Mintimis esu su jumis Dainavoje.

Stasė Cecevičienė

DETROITO ST. BUTKAUS KP. MOTERŲ SEKCIJOS IŠVYKA

Gegužės 30 d., į gražiąją ponų Bražių “Klevinę”, prie Dainavos, suvažiavo St. Butkaus kp. šaulės ir šauliai su šeimomis, “Švyturio” kuopos jūrininkai ir svečiai, dalyvauti Moterų sekcijos, vadovaujamos sesės Bronės Selenienės, ruošiamoje išvykoje. Po šaltos ir lietingos savaitės savaitgalis pasitaikė ypatingai gražus, šiltas ir saulėtas. Išvyka buvo gerai suorganizuota, šeimininkai svetingi ir malonūs, maistas gerų šeimininkių pagamintas buvo skanus ir įvairus, tad ir nuotaika visų buvo puiki. Veikė ir laimėjimų stalas, kuriam didžiąją dovanų dalį buvo davusi, dieną prieš tai į šaltąją žemelę atsigulusi, susipratusi ir veikli lietuvaitė, kiekvieno lietuviško reikalo rėmėja Marija Andrėliūnaitė Bukauskienė. Ji skyrė tas dovanas lėšoms sukelti, kad būtų kuo apmokėti į Suvalkų Trikampį siunčiamų siuntinių pašto išlaidas ir kitokiems Moterų sekcijos reikalams. Išvyka ne tik davė gražaus pelno, bet ir suartino seses ir brolius. Nors daugiausia dirbo sesės, tačiau broliai mielai talkininkavo. Dirbo: J. Augaitis, F. Blauzdys, L. Grunovas, E. Jodinskienė, S. Kaunelienė, J. Murinas, Br. Selenienė, Vl. Selenis, Vl. Šimkienė, V. Šulcienė, V. Tamošiūnas ir kiti, o brolis Kazimieras Sragauskas visus fotografavo.

Dalyvavo iš Flinto, šaulių s-gos Garbės teismo p-kas gen. J. Černius su ponia, kuopos garbės šaulys Feliksas Motuzas, kuopos didelis rėmėjas šaulys Juozas Tamošiūnas ir daugybė mielų svečių ir viešnių. Nutarta tokias išvykas daryti kasmet.

NAUJA LIETUVIŠKA, ŠAULIŠKA ŠEIMA

Miela, kada du jauni lietuviai sukuria šeimą, bet mums šauliams dar maloniau, kad šeimą sukuria du šauliai — juk juos riš ne tik kalba, tikyba, bet ir organizacija, kuriai jie skiria savo laisvalaikius. “Š. T.” džiaugsmingai sveikina tokią šeimą sukūrusius sesę Zitą Rainytę ir brolį Vytautą Bilitavičių, ir linki su dviguba energija toliau dirbti Nepriklausomai Lietuvai.

Sesė Zita gimė Vokietijoje. Atvykusi su tėveliais į JAV čia lankė Čikagoje įvairias mokyklas. Įstojo į Vytauto Didžiojo šaulių kuopą ir gražiai

Gėlių puokštės mirusiems ramovėnams ir šauliams, Kalvarijos kapinėse, Los Angeles. Iš k.: S. žadvydienė, mjr. K. Liaudanskas ir A. Avižienis.

O. Žadvydo nuotr.

joje dirbo. Labai mėgsta lietuvišką dainą, tad ir dainavo Vyčių chore, o vėliau įsijungė į Dainavos ansamblį.

Vytautas Bilitavičius gimė Lietuvoje. Baigė Italijoje Saleziečių gimnaziją, kuri yra davusi eilę lietuvių kunigų. Atvykęs į JAV pradėjo dirbti, bet laisvą laiką paskyrė visuomenei, šauliškai veiklai ir lietuviškai dainai. Priklausė Vytauto Didžiojo kuopos meno mėgėjų kuopelei, vadovavo Šv. Jurgio parapijos lituanistinės mokyklos ansambliui, dainavo Vyčių chore ir Dainavos ansamblyje. Lietuviška daina suartino abu jaunuolius, pamilo viens kitą ir š.m. gegužės 22 d. Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje sumainė aukso žiedelius ir prižadėjo viens kitam amžinąją meilę.

Apeigų metų giedojo Dainavos ansamblis ir gražiabalsė solistė Dana Stankaitytė. Dalyvavo iš Italijos atvykęs salezietis kunigas Urbaitis, daug brolių, sesių šaulių, jaunųjų giminių ir draugų.

Mielieji Zita ir Vytautai, lietuviškoji daina telydi Jus visada. Su šypsena lūpose ir daina širdyse dirbkit Nepriklausomai Lietuvai ir kovokite, kad Lietuva būtų laisva ir kad savo gražiausias bendro gyvenimo dienas galėtumėt praleisti prie gintarinės Baltijos, prie sraunaus Nemunėlio, gražiosios Dubysos.

VADOVIŲ PASIKEITIMO PROGA

Nuoširdžiai dėkoju buvusioms moterų šaulių vadovėms: Montrealio — sesei V. Dikaitienei ir Toronto — sesei M. Dambrauskienei už sąžiningai eitas vadovių pareigas ir gražų darbą moterų šaulių sekcijose.

Sveikinu naująsias moterų šaulių sekcijos vadoves: Montrealio sesę V. Kižerskytę, Toronto sesę Z. Jonikienę, Los Angeles — sesę St. Žadvydienę ir St. Catharines — sesę D. Dauginienę. Linkiu sėkmingos, gražios šauliškos veiklos savo sekcijose ir šaulių vienetuose.

K. Kodatienė

Moterų šaulių vadovė

ŠAULIŲ KULTŪRINĖ SAVAITĖ

Šaulių s-gos visuotinas suvažiavimas buvo nutaręs surengti Kultūrinę savaitę. Atrodo, suvažiavimai, jau kaip tradicija, tokias savaites skelbia. Toks įsigyvenęs paprotys yra tikrai sveikintinas. Gal kam kiltų klausimas ir kam tas viskas?

1971 m. birželio trečioji savaitė buvo skirta šaulių Kultūrinei savaitei. Per visą tą savaitę Dainavos stovykloje vyko paskaitos, šaudymo pratimai ir įvairios kitos pramogos. Kiekvieną dieną suvažiavę iš JAV ir Kanados šauliai turėjo progą ne tik dvasiniai pagyventi, gyvenimo akiratį praplėsti, bet ir maloniai laiką praleisti, bei pailsėti. Be to, rengiamos šaulių Kultūrinės savaitės dar labiau suartina seses ir brolius šaulius. Stovyklaujant yra daugiau galimybės įvairias problemas išsiaiškinti, jas aptarti, bei tolimesnes organizacines gaires užbrėžti.

Šaulių Kultūrinėje savaitėje įvairūs prelegentai skaitė įvairiomis temomis paskaitas. Kai kurios dienos buvo paskirtos šaulėms, jūros šauliams, jaunimui ir šaulių spaudos darbuotojams pagerbti.

Buvo pagerbti spaudos darbuotojai —    šauliai laikraštininkai — Kunigunda Kodatienė, Vladas Mingėla ir Algirdas Budreckas. Jiems buvo įteikti aktai ir piniginės premijos. Jie buvo apdovanoti už nenuilstamą plunksnos darbą ir uolų bei objektyvų šauliškų darbų, bei idėjų kėlimą lietuviškoje-šauliškoje spaudoje. Apdovanojo LŠ ST Spaudos-Informacijos Fondo Premijų komisija, kurią sudarė — pirm. K. Milkovaitis, sekr. P. Petrušaitis ir narys S. Jakubickas.

Penktadienį, vakare, ŠST Centro valdyba posėdžiavo. Posėdyje buvo aptarti įvairūs rūpimi organizaciniai reikalai ir padaryti nutarimai. Neužbaigus visų reikalų buvo vėl susirinkta šeštadienį iš ryto. Posėdžiams pirmininkavo ŠS pirm. Vincas Tamošiūnas ir sekretoriavo Jurgis Baublys. Posėdžiai praėjo sklandžioje ir darbingoje nuotaikoje.

Stovyklai vadovavo Mykolas Vitkus; valgyklai — J. Augaitis, virtuvei V. Kulbokienė ir padėjėjos — M. Bilienė, L. Banaitienė, L. Mačionienė, E. Lungienė, K. Kirvelaitienė ir A. Tėlyčėnienė; vėliavų tarnybos ir sargybų v-kas V. Kniūra; pirm. Pagalba —    dr. K. Pautienis ir sesuo C. Balsienė; stovyklos administratorius J. Šostakas, sen.

Šeštadienį, vakare, buvo uždegtas tradicinis šaulių laužas. Prie laužo buvo išpildyta programa ir pagerbti Jonai ir Jonės.

Šaulių Kultūrinė savaitė praėjo su pasisekimu.

Džiaugiamės ir sveikiname šaulių s-gos pirmininką Vincą Tamošiūną ir visą šaulių štabą, kurie atsidėję su pasiaukojimu ir visa energija dirbo šaulių Kultūrinei savaitei. Kultūrinėje savaitėje skaitytos paskaitos ir įvairūs kiti kultūriniai pasireiškimai yra mūsų šauliškas pasdidžiavimas, o išgyventi įspūdžiai ilgai dar liks mūsų nepamiršti. Už triūsą ir atliktą darbą visiems broliams ir sesėms šauliams reiškiame nuoširdžiausią šaulišką padėką.

Algirdas Budreckas

JONINĖS

Birželio 27 d. DLK Kęstučio šaulių kp. surengė Jonines š. Vinco Bagdono sodyboje, ant Mičigano ežero kranto, prie Kenosha, Wis.

Laužą uždegė kuopos garbės šaulys K. Žilėnas. Apie Joninių papročius Lietuvoje papasakojo plk. Jonas Kazitėnas.

Dalyvavo gražus būrys šaulių su šeimomis ir savo draugais. Buvo svečių ir iš toliau. Jų tarpe matėsi jūros šaulių steigėjas Mykolas Maksvytis su šeima, CV narys P. Padvaiskas, Klaipėdos j.š. kp. pirmininkas Kazys Klinauskas, prof. dr. Jonas B. Genys su žmona, atvykę atostogų nuo Wa-shingtono pašonės ir kiti.

Vietos lietuvių visuomenė Joninių tradicijas mėgsta, gausiai jose lankosi ir yra dėkinga šauliams už jų suruošimą.

Jurgis Milas

LŠST C. v-bos pirm. Tamošiūnas, su sekr. Baubliu, buvo atvykę į Hot Springs, Ark., rugpjūčio 6 d. Juos atvežė V. Rastenis iš Detroito, kuris turi įsigijęs Hot Springs nuosavybę, kalno viršūnėje. Jis mano tą vietą pavadinti Gedimino kalnu ir kampą užleisti šauliams.

Buvo sušauktas posėdis, kuriame dalyvavo pirm. Tamošiūnas, sekr. Baublys, grandies pirm. K. Cicėnas ir grandies steigėjai — šauliai J. Grybauskas ir J. Kezys, o taip pat — svečiai: V. Rastenis, K. Rukas ir motelio savininkas A. Bertulis. Pirmininkas padarė pranešimą apie sportinį šaudymą. Grandies narys J. Kezys yra šaudymo meistras, jis turi aukso ir sidabro medalius už gerą šaudymą. J. Grybauskas su A. Bertuliu įteikė pirmininkui iš Lietuvos gautą juostą ir šaulio ženklą. Momentas buvo jaudinantis, nes, nors jau esame peržengę 65 metus amžiaus, tačiau, Lietuvai esame vis jauni.    K.

Per pastaruosius 10 metų JAV vyriausybė išleido 25 kartus daugiau pinigų šalpai (Welfare) kaip mėnulio programai.

Mėnulis, pagaliau, buvo pasiektas, tačiau šalpai nesimato galo. Vis didesni ir didesni gyventojų sluoksniai yra apimami šalpos programos, vis daugiau ir daugiau veltėdžių eikvoja pinigus, kai dirbantieji vis daugiau ir daugiau apkraunami mokesčiais.

C. F.