Karinės Žinios

Kai kalbama apie Tolimųjų Rytų militarinę stipriausią valstybę, dažniausiai minima Raudonoji Kinija, kuri jau išsprogdino net termo-branduolinės energijos (vandenilio) bombą. Žinovų nuomonė yra skirtinga:— japonai yra pranašesni už kiniečius kokybėje ir valstybingumo bei tautinio subrendimo srityje. Kiniečiai turi aštuonis kartus daugiau gyventojų, tačiau japonų pramonės gamyba yra du kartu didesnė už Kinijos ir dideliu greičiu didėja. Kiniečiai visą savo pramonę nukreipė karinei gamybai ir jų karinis pajėgumas šiuo metu yra 13 kartų didesnis už japonų, su savos gamybos, rusų MIG tipo lėktuvais, artimų atstumų raketomis ir branduolinės energijos bombomis. Japonai pokarinę energiją nukreipė į laivų statybą (per paskutinius 12 metų prasimušė į pirmaujančią vietą), automobilių gamybą (trečioje vietoje), pirmauja daugelyje elektronikos šakų, toli pažengę fizikos, chemijos, inžinerijos ir technologijos srityse. Jei palyginti uždarbio augimą tai kiniečių uždarbis kiekvienam gyventojui (per capita) smunka; japonų — kas metai kyla apie 15% ir šiuo metu yra aštuonis kart didesnis už kiniečių. Santykiuose su kitais kraštais Mao Tse Tungo “kultūrinė revoliucija’’ kiniečius uždarė nuo kaimynų, kai tuo tarpu japonai nutiesė kelius į visus kraštus kultūriniam ir ekonominiam bendradarbiavimui ir progreso vystymui savam krašte. Dėka to japonai pramonės gamybos pajėgumu po Amerikos ir Rusijos atsidūrė trečioje vietoje; prie to reikia priskirti japonų darbštumą, sugebėjimus ir augštą mokslo lygį. Dar 1900 metais Japonijoj buvo 90% beraščių; įvedus privalomą ir neapmokamą mokslą šiuo metu Japonijoj priskaitoma mažiau negu 1% beraščių. Japonai turi augščiausią pasauly laikraščių skaitytojų nuošimtį (per capita). Jie pasistatę sau tikslu pakelti ir išplėsti mokslo lygį sudarant prieinamiausias sąlygas mokytis, kad paruoštų intelektualus ir mokslo priemones pažangai ir modernizavimui technologijos ir gamybos. Japonai turi didelį supratimą valstybės politiniam ir socialiniam gyvenime prisitaikydami savo individualinius reikalavimus pagal viso krašto sąlygas. (Japonai labai jautriai atsiliepė į gimimų reguliavimą iškilus erdvės klausimui, apribojant gyventojų skaičių aprėžtame plote — saloje ir skaitantis su ribotais ištekliais prieauglis sumažėjo iki 1% metams.) Buvęs japonų tradicinis izoliacijonizmas šiandien virto atviru lenktyniavimu su kitais kraštais kultūriniai, politiniai ir ekonominiai. Japonai įrodė, kad šalia pažangos ir modernizavimo galima išlaikyti ir ugdyti tautinį charakterį ir pajėgumą.

Kiniečių kovotojo apmokymas

Kadangi Vietkongo instruktoriai yra iš Šiaurės Vietnamo, kuris yra kiniečių įtakoje, tai pravartu peržvelgt kiniečio kario apmokymo metodą, kuris taikomas ir vietkongiečiams. Kiniečių idėja: kai ginklavimas ir aprūpinimas yra menkos kokybės, tai tam atsverti, individualus kovotojas turi būt gerai parengtas. Visas svorio centras ir yra nukreiptas ta kryptimi: individualaus kovotojo politinis ir taktinis parengimas ir mažiausio kautynių vieneto kautynių veiksmams apmokymas. Visa tai yra komunistų partijos kontrolėje. Pavienio apmokymo pagrindą sudaro: pavienio kovotojo puolamieji ir ginamieji veiksmai, panaudojimas įvairiose sąlygose durtuvo, liepsnosvaidžio, granatų, apmokymas šliaužti, laipioti kalnais ir medžiais, artimų kautynių veiksmai naudojant įvairiausias priemones, belaisvių paėmimas, šaudymas, apsikasimas, sekimas ir žvalgymas. Apmokymas turi būti kietas, tikslus ir galimai kautynių sąlygoms realus. Kadangi kovotojų intelektualinis lygis yra žemas, todėl ir mokymas turi būti labai nesudėtingas. Politinis apmokymas statomas pirmoje eilėje, marksizmo - leninizmo principai turi būti sujungti su realybe ir kovotojo parengimas turi tarpti toje dvasioje. Komunistai pabrėžia, kad pavienis kovotojas ateina į armiją iš masės ir grįžta į masę, todėl ir armija turi prisitaikyti masės dvasiai ir jai tarnauti. Kariai — vadai taikos metu nėra pilnu kariniu supratimu vadai, nes masės principe turi visi vadovautis masės linija. (Karo metu vargiai tas pritaikoma — partiją ir masės liniją pakeičia kariniai vadai.) Į vieninį apmokymą įeina stiprus pabrėžimas neapkęsti priešo: — “Surask ir užmušk, kad tavo brolių klasė nekentėtų’’. Iš kadrų reikalaujama absoliutaus pavyzdžio: — “Parodyk ir reikalauk”.

Be pakankamo apmokymo didelio masto manevruose moderni armija negali išvystyti reikiamo veiksmingumo — šių savybių kiniečiai neturi, nes jų daliniai retai siekia pulko sudėties manevrų; dar rečiau — jungtinių ginklų rūšių manevrų.

Pasirengimas biologiniam karui

Pagal sovietų plk. Penkovskio parodymus, rusai savo strateginiuose planuose turi ir biologinių priemonių panaudojimo kare planus. Artilerijos daliniai turi specialius sviedinius ir tarnyba yra apmokama kaip juos vartoti. Tarpkontinentinių raketų dalis turi biologinius užtaisus. Kaip tas klausimas atrodo amerikiečių pusėje, savo samprotavimus C. A. Larson patiekia sekančiai: didelis skaičius laboratorijų Vakaruose intensyviai dirba mikrobiologinėj srity, kad surastų ir išvystytų apsisaugojimo priemones prieš galimą netikėtinumą, kuris gali būti panaudotas vienos kurios nors gynybos dalies paraližavimui. Gali būti panaudota visa eilė bakterijų, pritaikant jas statomiems reikalavimams. Kai kurios bakterijos, teoriškai skaičiuojant, iš vienos, 24 valandų laikotarpyje, pasidaugina iki tūkstančių tonų. Yra drugio bakterijų rūšis, kurios vieno gramo užtektų apsirgdint milijonus. Yra priemonių numatytas užkrėtimams panaudot bakterijas kultivuoti, keisti jų veikimo intensyvumą ir laiką, už laboratorijos sienų, bet kurioje virtuvėje.

Greta bakterijų gali būti naudojami įvairūs chemikalai patalpinti į ventiliacijos angas, pastatuose, geriamo vandens baseinuose ir pan. Veikiantys į žmogaus nervų centrus, apsvaiginant ar sukeliant sekrecinius sutrikimus.

Mikrobų paskleidimo priemonių yra begalės — vokas su užkrėstu pašto ženklu, vaisvandeniai, maisto produktai, ir t.t. Inkubacinis periodas trunka nuo dienos iki savaičių, todėl pastebėt užkrėtimo laiką ir vietą būtų nepaprastai sunku, tuo labiau kad simptomai gali pasireikšti kiekvienam asemniui skirtingai ir ne tuo pačiu laiku.

Taikiniai — atsižvelgiant į reikalavimus: valdžios įstaigos, kariniai štabai, susisiekimo ir transporto bei ryšių centrai, uostai, oro laivyno bazės, pramonė dirbanti kariniams tikslams, plotai kuriuos numatoma perleisti priešui ir t.t. Tikslas — kliudyti intensyvų priešo veikimą, laikinai, arba dalinai eliminuojant gyvąją jėgą nesunaikinant medžiaginių vertybių ir įrengimų, kad užėmus kraštą būtų galima vėl jas panaudot, žmonės vienokiu ar kitokiu būdu išlikę ir pasveikę vėl galėtų dirbti gamyboje.

Apsisaugojimas — pirmoje eilėje masinis, privalomas nuolatinis skiepijimas nuo pagrindinių žinomų infekcinių ligų visam krašte (kas ame-rikoje ir praktikuojama); tinklas biologinių detektorių visam krašte greitam nustatymui bacilų rūšies ir pritaikymui priešnuodžių sustabdyt plėtimąsi. Reikiami ištekliai vaistų, išdėstyti visam krašte, atsakingo medicinos personalo žinioje, visame krašte apmokytų asmenų priešbiologinis sekimo tinklas. Laboratorijų tobulinimas, nauji metodai ir tyrimai biologinėje srityje parengimas kvalifikuoto personalo, intensyvus sekimas priešo krašte daromų pasirengimų ir savo krašto gyventojų imunizavimas. Tai tokios šiandieninės apsisaugojimo priemonės nuo biologinio užpuolimo.

B. B.

ATOMINIS LĖKTUVAS

Dar tik vystykluose esantis lėktuvas C-54, vadinamas Galaxy, savo dydžiu ir keliama galia pralenkia bet kokį iki šiol buvusį lėktuvą. Tačiau jau kalbama, kad čia dar ne viskas, tai tik pradžia į lėktuvų milžinų statybą, milžinų, kurie bus varomi atomine jėga.

Didelių lėktuvų statyba siekiama, ne tik didelius krovinius pervežti, bet ir didelius atstumus nugalėti. Atstumai yra surišti su degamos medžiagos kiekiu. Kadangi galingi džetiniai varikliai sunaudoja didelius kiekius degamos medžiagos, todėl tolimiems skridimams reikalinga tokių didelių kiekių degamos medžiagos, kad nebepalieka vietos kroviniui.

Iki šiol statomi lėktuvai buvo permaži, kad sugebėtų panešti atominį variklį ir jo radiacinį šydą. Tik šių metų kovo 2 dieną gimęs Galaxy atidaro duris atominiam lėktuvui.

Atominio lėktuvo mintis nėra nauja. Kai ji buvo pradėta gvildenti, tai sunkiausias lėktuvas svėrė 400, 000 svarų. Tokio svorio lėktuvas galėtų pakelti tik variklį su radiacijos šydu, bet neliktų vietos kroviniui.

Galaxy, kuris sveria 750,000 svarų — 356 tonų, galėtų pakelti ne tik atominį variklį, bet ir tam tikrą krovinį. Atominio variklio svoris nedaug pasikeistų, jei lėktuvą ir gerokai padidintų. Šiandien jau visai aišku, kad nebėra kliūčių pastatyti tokio dydžio lėktuvą, kuris pakeltų atominį variklį, bet ir daug kitų įrengimų, reikalingų ilgam skraidymui, kartu ir personalą reikalingą tokio lėktuvo aptarnavimui. Kadangi degamoji medžiaga tam lėktuvui nesudaro svorio, kiek jos nepaimtum, todėl toks lėktuvas gali būti ore, kiek jam patinka, pagal įgulos sprendimą.

Kariuomenei yra įdomu turėti tokį lėktuvą, kuris be jokio kuro papildymo galėtų pasiekti bet kokią pasaulyje vietą ir grįžti į savo bazę, arba dar geriau, skristi nenusileisdamas savaites, mėnesius. Dar daugiau, kad tokis lėktuvas būtų pakraunamas ir iškraunamas ore,

Einant dar toliau ta pačia kryptimi, šį naują kūrinį norima padaryti antrininku vandenyno lėktuvnešiui, ant kurio galėtų nusileisti ir pakilti lengvesni lėktuvai, aptarnaujantieji įgulą, pakraujantieji ir iškraujantieji arba pasirūpinantieji patys save lėktuvai, kad tokiame lėktuve galėtų įsikurti vedantieji tam tikras operacijas štabai, jiems skirtuose frontuose. Toks lėktuvas turės būti ir arsenalu karo reikmenų, efektingų karo frontui paveikti, įskaitant raketas ir priešraketas bei platformas joms leisti.

Tokio atomine jėga varomo lėktuvo statyba kamuotų apie 1-2 bilijonus dolerių ir lėktuvas būtų pastatytas iki 1978-1980 metų.

Taip šį reikalą nusako dr. Smelt, vice-prezidentas ir mokslinės dalies vedėjas Lockheed Aircraft korporacijoje.

Paskutinė ir tuo tarpu svarbi problema lieka išspręsti, tai išvengimas radiacijos avarijos metu.

Kitos mažesnės problemos, kurių gali būti daug, atrodo, prie šių laikų technikos nesudarys nenugalimų kliūčių. Viskas rutuliojasi ta kryptimi ir net dideliais žingsniais. Pirmiausiai, š. m. birželio mėn. pamatysime, kaip į orą pakils tik ką gimęs Galaxy ir žinosime visus šio lėktuvo privalumus ir neigiamas puses, kas jame taisytina, ar visos į jį dėtos viltys pasitvirtins, kaip jį įvertins karo vadovybė ir kokia sėkmė ar nesėkmė lydės jį, kaip jis bus pritaikomas civiliam sektoriui ir t.t.

Tuo tarpu, dr. Smelt nurodo, kad po 20 ar 30 metų visi didieji lėktuvai bus varomi atominės jėgos. Ta kryptimi judėti — atseit tęsti studijas ir palaikyti technologijos vystymąsi, reikia tuojau paskirti bent 500 milijonų dolerių.

St. Baipšys

NEVYKDYTOJI KARO OPERACIJA

Eilę metų John Kimche redagavo informacinį žurnalą “The Jewish Chronicle” ir jo išėjimas iš redakcijos savo laiku Izraelio vyriausybės sluogsniuose sukėlė daug kalbų. Kaip žymų karinį komentatorių jį pakvietė bendradarbiauti Beaverbrook’o koncernas, kas jam davė didelių galimybę įsigilinti į paskutinįjį arabų -izraelitų karą.

Gavęs leidimą dirbti britiškuose archyvuose, J. Kimche parašė knygą “The unfought Battle” (leidėjai: Wei-denfeld ir Nicolson). Tai yra išvedžiojimas, kas būtų atsitikę, jei prancūzų kariuomenė būtų puolusi Vokietiją 1939 m. tarp rugsėjo 10 ar 15 d.

1939 m. rugsėjo 4 d. vyr. kariuomenės vadas gen. Maurice Gustave Gamelin išeities padėtyje turėjo sutelktas tokias smogiamąsias jėgas: 85 divizijas (tame skaičiuje tarp Reinio ir Mozelio 40 divizijų), 3286 tankus, 934 pirmos linijos lėktuvus ir 776 bombonešius.

Vakarų fronte vadovaujantis vokiečių gen. von Leeb savo žinioje turėjo 11 kautynių divizijų ir 25 rezerv.), šarvuočių ir aviacijos jie visai neturėjo, nes viskas buvo užangažuota Lenkijoje.

Esant tokiai disproporcijai, daugelis žymių kariškių ir nesistebi, kad rugsėjo mėn. pirmoje pusėje alijantų ataka būtų visai sulikvidavusi Vakarų frontą ir užėmusi pramoningą Ruhro kraštą, kol Hitleris būtų spėjęs iš Lenkijos atitraukti pasipriešinimui pakankamas kariuomenės jėgas.

Tos nuomonės yra prancūziškieji generolai: Blanchard, Gerodias, Lenclud ir Mittelhauser ir vokiškieji: Haider, Keitel, Leeb, Manstein, Westphal ir Weitzleben.

Prieš rugsėjo 15 d. žymaus vokiečių kariuomenės skaičiaus atitraukimas iš Lenkijos būtų pakeitęs visas aplinkybes tiek, kad Lenkijos gynimasis būtų žymiai kitoks ir nežinia, ar rugsėjo mėn. 17 d. būtų įvykusi sovietinė intervencija.

Kimche daro išvadą: jei “nevykdytoji” karo operacija būtų įvykdyta, tai karas galėjo užsibaigti 1939-1940 m. žiemą. Kita pastaba, kad alijantų vyriausybių galvos apgaudinėjo visuomenę, net ir savuosius draugus kabinetuose, ypač savo lenkiškąjį sąjungininką.

K. M. J. Šarūnas

 


— Vienas iš svarbiųjų ginklų bet kurios tautos arsenale yra tautos noras priešintis primetamai iš išores valiai. Yra nusistovėjusi taisyklė, kad priešui laimėjimas yra pasiekiamas tada, kai tauta rezignuoja. Mūsų laikotarpio komunistų pagrindinė taktika yra nepanaudojus ginklų, arba tik grasinant ginklais, priversti priešą rezignuoti.

Pirmu atveju — veikiant penktajai kolonai priešininko krašte, sudaryti tokią vyriausybę, kuri būtų linkusi eiti į koaliciją su komunistiniais kraštais:    kultūriniai, ekonominiai, politiniai, na ir pagaliau, kariniai; tuo pačiu metu krašte sunaikinti bet kurią opoziciją ir ryšį su kitais kraštais. Kai politiniai ir administratyviniai viskas yra perimta į palankias rankas, tada ateina eilė pakviesti Raudonųjų karines jėgas, kurios apsaugotų pastatytą santvarką nuo reakcinių prieš * naują valdžią veiksmų. Tuo ir baigiasi tautų “išlaisvinimo” veiksmai, kurie yra sėkmingai tebevykdomi Europoje po II Pas. karo.

Kita forma — tiekti ginklus ir instruktorius, neįtraukiant savųjų jėgų. Tai Korėja, Vietnamas ir Viduržemio jūra. šį planą vykdyti, pirma kliūtis yra U.S.A. Taigi, pirmuoju Raudonosios penktos kolonos uždaviniu ir yra palaužti amerikiečio nusistatymą priešintis, čia komunistai nereikalingi — daug šiuo metu yra veiksmingiau, kai kiti veikia laisvės idealų vardan, neva siekdami išlaisvinti tautas ir pavienį žmogų iš karų žiaurumų ir krašto įstatymų priespaudos, siųlydami visišką individo laisvę (su privilegijomis, bet be įsipareigojimų).

Taip, pav., ir Vietkongas kovoja už savo krašto “išlaisvinimą”, tikrumoje — Maskvos naudai, nes laiko pririšę ir alina virš pusės milijono amerikiečių su 40 bilijonų dolerių išlaidų metams. Svarbiausia, tačiau, yra, kad veiksmais Vietname sukėlė amerikiečių tarpe pacifistinių pažiūrų (“No more Vietnams”), kurios tarnauja tam pačiam tikslui. Tas rodo, kad amerikiečiai, taikos dėlei, yra linkę apleisti Korėją, Vietnamą, Artimuosius Rytus ir, pagaliau, visą Europą.

Labai ryškiai siekiama U.S.A. vidaus suskaldymo didinant rasinį judėjimą vardan lygybės prieš įstatymus. Jei dar pridėti įvairias jaunuolių moralę griaunančias priemones, net mokyklose, tai Penktosios kolonos pastangos palaužti amerikiečio norą priešintis sistemingai plintančiam Raudonajam tvanui yra labai aiškios.

Mums pravartu atkreipti daugiau dėmesio, kad susipažinti su šiuo moderniu ginklu, taip plačiu mastu šiandien vartojamu.

— Strateginių jėgų permetimui amerikiečiai planuoja raketas, kurios valandos bėgyje galės perkelti į bet kurią žemės vietą 260 kovotojų, arba 36 tonas tiekimo reikmenų. Tokia raketa būtų didžiulis cilindras, apie 115 pėdų ilgio, ir apie 50 pėdų skersmens, bendro svorio apie 3 milijonus svarų (raketa Saturn V yra virš 6 mil. svarų), greitis orbitoje būtų 16,000 mylių per valandą. Raketa nusileistų bet kurioje žemės vietoje (parašiutų pagalba), be jokių tam tikslui specialių įrengimų. Nusileidus į vandenyną, ji panaudotų oro pripučiamas valtis. Raketos galės būti laidomos nuo atitinkamų įrengimų, arba nuo lėktuvnešių Raketos pakėlimo sistema būtų 4 milijonų svarų pajėgumo. Pirmos raketos bandymas numatomas 1980 metais.

—    Kanadiečiai mokosi džiunglių kautynių pas australus Queenslande, specialioje Armijos mokykloje. Šiais metais šią mokyklą baigė 54 kanadiečiai.

—    Australai pirmą kartą perleido Pietų Vietnamui penkiolika “Cen-turion” 50 tonų tankų.

—    Šveicarai užsakė pas amerikiečius už 37 milijonus dol. motorizuotų 155 gaubicų (M-109), šarvuotų karių transporto vežimų (M-113-A1) ir kitų pagelbinių kautynių motorizuotų vežimų.

Amerikiečių glaustinių sparnų kovos lėktuvas F-III

—    U.S.A. išbandė naują tolimų atstumų raketą “Spartan” naikinti žemės orbitoje tarpžemynines arba žemos orbitos satelitines raketas. ‘Spartan” buvo bandoma Pacifike.

Antroji tos pačios sistemos raketa “Sprint” yra pritaikyta kauti žemės atmosferoje raketas. “Sprint” valdoma iš žemės radaro pagalba atstu iki 5000 mylių.

—    Nakties veiksmams iš oro, amerikiečiai pagamino “Prožektorių”, kurį pakėlus lėktuvu į 10,000 pėdų augštį, galima apšviesti 4 kvadratines mylias žemės ploto 50 kartų šviesiau už pilnaties mėnulio šviesą. Tai milijono watt’ų aparatas, sveriantis apie 2000 svarų.

—    “Walleye” raketa skirta kauti žemės taikinius iš lėktuvo, valdant televizijos kamera įtaisyta raketos nosyje, buvo sėkmingai panaudota Vietnamo veiksmuose. Raketa gali būti išleista ir nuvairuota toli nuo priešlėktuvinės apsaugos zonos, ir lėktuvas mažesniu pavojum sau ir anksčiau, gali grįžti savo bazėn.

—    Rusai Viduržemio laivyno sąstate turi 8 naikintojus ir 6 povandeninius laivus, ginkluotus raketomis (manoma “Styk” tipo, kuri savo laiku paskandino žydų naikintoją). Kadangi Rusai neturi Viduržemio jūroj lėktuvnešių, tai kovos laivus ginkluoja raketomis. Be to, turi pritaikę laivus tinkamus helikopteriams veikti ir išsikėlimo jėgoms panaudoti.

—    Amerikiečiai 1970 m. planuoja turėti 110 Polaris povandeninių laivų (šiuo metu tarnyboje yra 41). Rusai šiuo metu turi pasigaminę 55 atomine energija varomus povandeninius laivus, kurių nemažas skaičius nuolatos patruliuoja Amerikos pakrantėse, su raketomis nuo 600 iki 2000 mylių tolinašos.

— Amerikos karinis laivynas planuoja statyti bazes Atlanto ir Pacifico dugne, 6000 pėdų, arba ir didesniame gylyje. Bazėse galės tilpti karinės apsaugos jėgos. Tokios bazės galės būti pritvirtintos prie vandenyno dugno, arba talpinsis iškastuose dugne urvuose.

—    Prieš penkis metus amerikiečių povandeninis laivynas neteko SSN-Thresher, kuris nuskendo 8000 pėdų gylyje. Šiuo metu prie Azorų salų dingo antras ir tos rūšies povandeninis laivas S3N-589 Scorpion. Toje vietoje jūros dugnas turi uoluotų iškyšulių, į kuriuos galėjo Scorpion atsimušti ir taip žūti.

Kaip Thresher, taip ir Scorpion dingimo priežastimis laikoma rusų povandeninių laivų sekiojimas. Jie kiekviena proga plaukioja įkandin amerikiečių. Yra galimybė, kad norėdami atsikratyti įkyrių palydovų Thresher ir Scorpion galėjo per-giliai nusileist. Neįprastose sąlygose galėjo įvykti eilė gedimų, arba gelmių tamsoje laivai galėjo atsmiušti į pasitaikiusią uolą.

—    Švedų kariuomenėje paskutiniuoju metu yra leista augintis barzdas, ūsus ir ilgus plakus. Tačiau plaukai turi būti tik tokio ilgio, kad nekliudytų dėvėti dujokaukes, šalmus ir neužstotų matomumo, netrukdytų klausos ir nekabotų ant kalnieriaus. Netarnybos metu kariai gali dėvėti civilinius drabužius.

—    Paskutinis technikos žodis, amerikiečių kautynių lėktuvas F-111 (galintis suglausti sparnus, kad sumažintų oro pasipriešinimą skrendant didesniu greičiu ir išskleisti sparnus mažesniam greičiui — kas padeda sumažinti tūpimo greitį), atrodo, praėjo visus bandymus ir šiuo metu perėjo į gamybos ruožtą. Gen. Dynamics Corp. savaitėje išleidžia du, po 11 milijonus dolerių vertės lėktuvus. Iki 1970 m. planuojama pagaminti apie 500 tokių lėktuvų. Pagaminti 21 toną sveriantį F-111 kautynių lėktuvą, Gen. Dynamics Corp. turi dar apie 1500 kitų kontraktorių, kurie gamina atskirai lėktuvo dalis. Forth Worth, kur Gen. Dyn. Corp. surenka lėktuvą, tą darbą dirba 28,500 darbininkų ir inžinierių. Lėktuvą procentiniai sudaro sekančios medžiagos: aliuminijus — 73.3 prcc., plienas — 21 proc., ti-tanijus — 3,7 proc. ir likusios 2 proc., kurios yra magnezijus, bronza, varis, plastika ir dar kitokios medžiagos. Iš šio mažo pavyzdžio matosi, kad krašto pajėgumas bazuojasi ne vien tuo, kiek turi ginklų, bet kiek ir kokių valstybė gali pasigaminti.

—    Amerikiečių "Metalworking News” rašo, kad švedai pagamino Viggen-37 kautynių lėktuvą, kurį parduos japonams, nes yra pigesnis ir turi geresnes savybes už amerikiečių F-111, F-5, prancūzų Mirage, britų Lightning ir britų - prancūzų gamybos Jaguar, švedų Viggen-37 atitinka visus reikalavimus, kuriuos stato japonai krašto gynybai: — trumpas veikimo atstumas; greit pasiekia didelį augštį; tinka trumpi ir žemos kokybės kilimo ir leidimosi takai.

Britams pasitraukus iš Tolimųjų Rytų ir amerikiečiams įsivėlus į Vietnamo karą, japonai vykdo plačią gynybos programą prieš augančią grėsmę Rytų Azijoje.

—    Apsaugai nuo granatų skeveldrų ir šautuvų kulkų plačiu rnąstu Vietname amerikiečiai vartoja specialias liemenes, pagamintas iš titanijaus ir nylono kombinacijos. Jos sveria apie 8,5 svaro — palyginamai yra patogios ir labai neapsunkinančios. Helikopterių, auto mašinų ir lengvų lėktuvų tarnybos turi kiek sunkesnes tos rūšies liemenes, pagamintas iš porceliano. Jos atlaiko didesnį smūgį, negu pėstininkų liemenės, tačiau jų svoris yra beveik du kartus didesnis negu nylono.

— Antrasis Vyskupų susirinkimas Romoje aptardamas “Bažnyčia moderniajame pasaulyje” išryškino karų baisumą ir nusakė reikalą kiekvienam žmogui imtis visų galimų priemonių karo grėsmę pašalinti. Tačiau: “Tol, kol galimybės karui kilti pasiliks, kiekvienai vyriausybei negalima paneigti teisę turėti ginkluotą apsigynimą, ypač jei visos taikingos priemonės būna išnaudotos. Tuo būdu atsakingi valstybės asmenys turi pareigą apsaugoti krašto gyventojų gerbūvį, vykdant gynybos sunkius uždavinius blaiviai”.

B. B.

VIENOS EPOCHOS PABAIGA

Šių metų gegužės 24 dieną JAV Armija palaidojo savo paskutinį kavalerijos arklį. Trisdešimt šešių metų žirgas, nors ir niekados nematęs kautynių lauko, savo akimis nekartą regėjo naujausius tankų, šarvuočių ir helikopterių modelius, kurie išstūmė arklius iš kariuomenės.

Šis arklys, vardu Chief, pagal JAV Armijos kavalerijos tradiciją laikyti “pensijoje” pasižymėjusius arklius, išbuvo Fort Riley, Kansas, savo metu pagrindinėje Kavalerijos bazėje, specialioje priežiūroje, nuo 1949 metų. Kariuomenės jis buvo pirktas 1940 m. už $163, Nebraskoje.

Ginklu gerbiant vienam šarvuotos kavalerijos ir trim tankų bataljonams, bei dalyvaujant visai eilei augšto rango karininkų ir daugeliui kavalerijos veteranų, Chief buvo palaidotas Fort Riley, JAV Kavalerijos paminklo papėdėje. Pats paminklas, pagal garsaus dailininko Frederic Remingtono piešinį “Old Bill”, vaizduoja ūsuotą pereito šimtmečio raitelį sekėjo pozoje.

Taigi, dabar JAV Armijos inventoriuje tebėra tik pora tuzinų arklių, naudojamų laidotuvių ceremonijoms Arlingtono kapinėse Washingtone. Ironiškai, tačiau, taip aplinkybėms susidėjus, šie arkliai yra priskirti prie 3-čio pėstininkų pulko.

Nors arkliai ir mulai būdavo kai kada amerikiečių pavartojami per II Pasaulinį karą, JAV Kavalerija, tačiau, prarado savo arklius jau pačioje karo pradžioje. Po karo, dar kokį dešimtmetį, egzistavo raiti

Constabulary daliniai Vokietijoje ir Trieste. Taipogi, kurį metą dar buvo vienas kalnų artilerijos bataljonas ir vienas transporto bataljonas Fort Carson, Colorado, kuriuose buvo vartojami mulai. Paskutinis raitas dalinys buvo vienas Karo Policijos būrys Berlyne, kurį išformavo Korėjos karo pabaigoje.

Nors kavalerijos ginklo rūšis JAV Armijoje buvo pervesta į šarvuočių (Armor) ginklo rūšį, susidedančią iš tankų ir šarvuotos kavalerijos dalinių, kavalerijos tradicijos dar laikosi dalinių pavadinimuose. 1-ma Kavalerijos divizija egzistavo pėstininkų divizijos sąstate nuo II Pasaulinio karo pradžios, kai iš divizijos buvo atimti arkliai; įsteigus pirmąją JAV Armijos helikopteriais kilnojamą diviziją, ta divizija paveldėjo 1-mos Kavalerijos divizijos vėliavą ir buvo pavadinta Pirma Oro Kavalerijos Divizija.

Įdomu, kad ir tipingi senosios JAV Kavalerijos ūsai nesenai gavo Pentagono palaiminimą. Nors ūsai buvo populiarūs beveik visą laiką šarvuotos kavalerijos ir tankų daliniuose, dar 1948 m. War Department General Order 25 nustatė, kad ūsus gali nešioti tik kavalerijos pulkuose, šių metų kariuomenės taisyklė AR 600 -20 mini, kad gražiai pakirpti ūsai yra leidžiami nešioti visiems Armijos nariams.

Mjr. Algis J. Tallat-Kelpša,

Armor

RAKETINIŲ BAZIŲ LIKVIDACIJA

Pentagonas praneša, kad, ekonominiais sumetimais, bus likviduotos 23 raketinės bazės, kurios randasi 12-je valstijų.

Šis nutarimas — vienas iš paskutiniųjų Pentagono nutarimų, padarytas, kad sumažinus 3 milijardais dol. išlaidų biudžetinę dalį 1969 fiskaliniams metams.

Krašto gynybos ministerija galvoja, kad 23 raketines bazes likvidavus bus sudaryta 18.8 milijonų dol. ekonomija einamaisiais biudžetiniais metais ir 54 milijonai — sekančiais. Maksimalinės ekonomijos reikalauja Kongresas ir spaudžia Pentagoną — sumažinti išlaidas 6 milijardais dolerių už jau priimtą įstatymą apsidėti papildomu mokesčiu 10%, kuris galioja nuo š.m. liepos mėn. 1 d.

Bazes likvidavus, sumažės ir kariuomenės skaičius 4,200 karių. Įeinančios į likviduojamųjų skaičių, aštuonios bazės yra Tautinės gvardijos žinioje.

Po ilgų svarstymų ir ekspertų padarytų išvadų buvo priimtas likvidacijos sprendimas, kad tas į JAV gynybos efektingumą neatsilieps.

Pradžioje buvo nuspręsta tas bazes likviduoti 1970 m., o dabar, jos bus likviduotos vienais metais anksčiau. Viena iš tokių bazių randasi New Yorko teritorijoje.

SOVIETINĖS “JUODOSIOS BERETĖS”

Prancūzijos patikimi šaltiniai praneša, kad dabartiniu metu Viduržemio jūroje veikia sovietinės “juodosios beretės”. Juodomis beretėmis suprantamos specialiai apmokytos, gerai apginkluotos ir aprūpintos jūrinės komandos — daliniai. Juodosios beretės kiekvienu momentu gali pradėti vykdyti veiksmus sausumoje, jei įvyktų krizis Viduriniuose Rytuose.

Šiuo metu Juodosios beretės dar nesinaudoja aviacijos betarpine parama, bet Odesoje paskubomis statomi du dideli, po 20.000 tonų, lėktuvnešiai, specialiai tam tikslui skirti. Kada tų lėktuvnešių statyba bus užbaigta, Sov. S-ga Viduržemio jūroje tada turės reikšmingas jėgas, kurios degamomis medžiagomis pasipildymui naudosis egiptiškais uostais — Aleksandrija, arba Port Saidų.

Naujosios jūrinės komandos, kurios iš kitų skyrėsi savo juodomis beretėmis, pirmą kartą buvo parodytos publikai lapkričio mėn. Maskvoje, per kariuomenės paradą.

Šiuo metu Viduržemio jūroje sovietinis laivynas susideda iš kreiserių (20.000 tonų), ir balistinėmis raketomis apginkluotų penkių minininkų.

Be to, tame rajone Sov. S-ga turi dar 6 povandeninius laivus ir žymų skaičių įvairių rūšių pagelbinių laivų.

K. M. J. Šarūnas