Kovo 21-22 d. žuvę partizanai

Vyčio apygardos Šermukšnio būrio partizanai. Iš kairės: neatpažintas, Juozas Kirsnys-Varna, Kazys Riauba-Kazokas (E. Smetonos asmeninė kolekcija)

Antanas Aliukas-Kuprys iš Nausodės k., Raguvos vls., žuvo 1948 m. kovo 21d.

KIRSNYS Juozas, Liudviko-Varna, Raudonikis, gim. 1921 m. Alukėnų k., Traupio vls. Vyčio apygardos Šermukšnio būrio partizanas. Žuvo 1948 m. kovo 21d. prie Nausodės k., Raguvos vls. Palaidotas Kirmėlių k. kapinėse.

Liudas Kepalas-Tremtinys iš Liveikių k., Leliūnų vls., žuvo 1951 m. kovo 22 d.

https://partizanai.org/failai/html/drasiai-stovesim.htm

Vitkūnas Juozas. A rinktinės Putino būrio partizanas. Žuvo 1946 03 21 Beištrakių miške kartu su B. Sasnausku-Klevu.

https://partizanai.org/failai/html/didziosios_kovos.htm

 

Lokio rinktinės Erškėčio kuopos partizanų rikiuotė. Pagal KGB sužymėjimą pirmas - Balys Vaičėnas-Liubartas, antras - Petros Pošius-Gediminas, ketvirtas - Jonas Dūdėnas-Vynas, septintas - Lokio rinktinės vadas Pranas Račinskas-Žaibas, aštuntas - Vytautas Rusakevičius-Tigras,  dešimtas - Juozas Stanėnas-Aukštaitis, vienuoliktas - Vytautas Miškinis-Viesulas, tryliktas - Povilas Lukošius-Žilvytis, keturioliktas -Zigmas Tumėnas-Kestutis, penkioliktas - Edvardas Gornelis-Čigonas, šešioliktas - Vytautas Dručkus-Šernas, septynioliktas -Edvardas Juodvalkis-Aras, aštuonioliktas - Alfonsas Dambrava-Aidas, devynioliktas - Jeronimas Bulka-Titnagas(Lietuvos ypatingasis archyvas)

Stanėnas Juozas-Aukštaitis gimė 1922 m. Švenčionių apskrities Daugėliškio valsčiaus Makniūnalaukės kaime. Partizanas nuo 1945 m. 1945-1946 m. — Vytauto apygardos Lokio rinktinės Karijoto-Min-gailos kuopos partizanas, 1946—1948 m. - Lokio rinktinės Kadugio kuopos partizanas, 1949 m. — Laisvės kuopos vadas, 1950—1951 m. — Kadugio kuopos vado pavaduotojas. Žuvo 1951 m. kovo 22 d. bunkeryje prie Purvynėlio vienkiemio Molėtų rajone 

https://partizanai.org/failai/html/uz_laisve_ir_tevyne.html

1951 m. kovo 22d., jo žiniomis, Molėtų raj. Lygalaukių k. kariuomenė sunaikino Bazalto rajono (BLRj) Trimito būrio bunkerį, kuriame žiemojo ir Lokio rinktinės Laisvės kuopos partizanai. Tarp 12 žuvusiųjų — Lokio rinktinės Laisvės kuopos ir Kiaunės rajono vadas Juozas Stanionis-Lizdeika, Aukštaitis, partizanas Narsutis, į nelaisvę paimtas Laisvės kuopos Viesulo būrio vado pavaduotojas Alfonsas Mačiulis-Viesulas

 https://partizanai.org/failai/pdf/0LKA/Laisves-kovu-archyvas-16-1996.pdf

1951 m.kovo 22 dieną Utenos garnizonui vykdant operaciją miško masyve prie Lygalaukių kaimo, sunaikinta 14 banditų: iš jų nukauta 12, o du paimti gyvi. Nušauti buvo:

1. „Bitinas" - RYLIŠKIS Vytautas, Adolfo, gimęs 1930 metais, „Bazalto" banditų rajono narys, „Trimito" būrio vadas.

2. „Lizdeika" ir „Aukštaitis" - STANĖNAS Juozas, Jono, gimęs 1922 metais, „Laisvės" kuopos vadas.

3. „Viršaitis"-SNIEGANAS Antanas, Juozo, gimęs 1929 metais, eilinis.

4. ,,Papartis"-ŠIMKŪNAS Balys, Juozo, gimęs 1928 metais, eilinis.

5.  „Balandis"- KULIEŠIUS Juozas, Karolio, gimęs 1931 metais, eilinis.

6.  „Diemedis" - SUKAREVIČIUS Jurgis, Jono, gimęs 1933 metais, eilinis.

7.  „Viesulas"- RUSTEIKA Albinas, Vinco, gimęs 1931 metais, eilinis.

8.  „Trimitas"-GAIDELIS Liudas, Prano, gimęs 1931 metais, eilinis.

9.  „Gintaras"- PETRONIS Stepas, Jono, eilinis.

10. „Aidas"- KLEVAS Juozas, Balio, gimęs 1929 metais, eilinis.

11. „Dobilas"-ZITIKIS Algirdas, Jono, gimęs 1929 metais, eilinis.

https://partizanai.org/failai/html/zadejom-laisve-parnesti.htm