Straipsneliai

Busimieji Lietuvos kariai Vakarų Vokietijoje. Vasario 16-sios Lietuvių gimnazijos moksleiviai rikiuotėje Diepholze.

PASISTATYKIME PAMINKLĄ

Nepriklausomoje Lietuvoje Vasario 16 proga buvo stengiamasi ne vien iškilmingai paminėti ta diena, bet neretai įvairiuose miestuose ir miesteliuose ta diena buvo šventinami ir atidengiami Nepriklausomybės, laisvės, Žuvusiems Kariams ir kiti paminklai.

Štai jau septinta karta tremtyje minime Vasario 16-ja. Ar nevertėtų mums ir tremtyje pasistatyti kokį paminklą? Tiesa, daug paminklų Lietuvoje greit nutrupėjo, o šiandien, okupantų dėka, jų ir visai nebeliko. Tad reikėtų pagalvoti apie stipresnį, patvaresnį, prasmingesnį paminklų.

Ir štai, pasirodo, toks paminklas jau yra! Ir šių metų Vasario 16 jis bus pašventintas ir atidarytas. Kad tik jis nenutrupėtų!

Tas paminklas — tai Vokietijoje, Diepholze, veikianti vienintelė visame laisvame pasaulyje lietuviškoji gimnazija. Ir toji gimnazija pavadinta kaip tik Vasario 16-sios vardu.

Ar gali būti gražesnis paminklas, kurį pasistatysime mes, lietuviai, jei tą gimnazija pavyks išlaikyti, iki ji galės būti perkelta į Nepriklausomą Lietuva?

P.L.B. Vokietijos Krašto Valdyba savo atsišaukimu spaudoje kreipėsiį viso pasaulio lietuvius, prašydama paremti šią gimnazija. Įrodykime, kad esame organizuota ir kultūringa tauta ir pasiryžkime tikrai gimnazija išlaikyti. Iš mūs prašo po pusę dolerio mėnesiui. Ar gi mes jį pagailėsime savo mielam jaunimui, kurį juk turime paruošti, kad galėtų pavaduoti mus, vyresniuosius, ir įsijungti į bendrą kova dėl Lietuvos laisvės atgavimo ?

Štai skaitome “Nepriklausomoj Lietuvoj”, kad kanadiečiai lietuviai apsideda po viena dolerį mėnesiui. Garbė jiems — tai ne žodžių, bet veiksmų patrijotai! Kaip girdėti, sukruto D. Britanijos lietuviai, -JAV kolonijos Worcestery, Kalifornijoj, New Yorke ir kitur. Bet kai kuriose kolonijose dar tylu, o ir atsiliepusiose dar ne visi nariai prisidėjo prie akcijos. Vasario 16 proga sukruskime visi, dar labiau įsukime rata, kad neliktų nei vieno lietuvio, kuris nebūtų prisidėjęs prie gelbėjimo mūsų jaunimo iš nutautėjimo pavojaus. Tegul kiekviena lietuviškoji organizacija, o kur jos nėra atskiri veiklesnieji lietuviai, organizuoja “Vasario 16 Gimnazijai”, ar gal geriau “Lietuviškosioms mokykloms Vokietijoje šelpti” ratelius, būrelius ar fondus, pavadinimas nesvarbu. Organizuotai geriau ir pastoviau atliksime darbą.

Sukruskime visi ir neatsiūkime. Tikrai būtų mums garbė ir pasididžiavimas, kad tremtyje būdami nepaskendome savo materialiniuose rūpesčiuose, bet neužmiršome tautos reikalų, išplėšėme šimtus jaunimo iš nu-tautimo slibino ir gražinome juos savo tautai.    Juodkalnis

KNYGOS MŪSŲ ATŽALYNUI

Mūsų jaunimas yra nutautimo pavojuje. Saugokime jį Lietuvai per lietuviškąją kalbą, per lietuviškąjį meną. dainą, per lietuviškąją knygą.

Sunkus lietuviškosios knygos kelias ne savoje tėvynėje. Jau kuris laikas, kai mūsų jaunimui neišleidžiama jokia lietuviška knyga. Lietuvių Spaudos Centras Amerikoje "Gabija” eina lietuviu jaunimui talkon: šiais metais “Gabija" išleidžia mūsų klasikų raštus, skirtus jaunimui. Pirmaisiais leidiniais eina Vinco Pietario “Lapės pasaka". Lazdynų Pelėdos “Motulė paviliojo". Motiejaus Valančiaus “Vaikų knygelė” ir Vinco Krėvės “Milžinkapis". Toliau bus leidžiama Vaižganto, Žemaitės, Šatrijos Raganos ir kitų lietuvių rašytojų raštai. Visi leidiniai bus iliustruoti mūsų dailininkų piešiniais.

Šiais metais išleistos knygos, atskirai perkant, kainuos nemažiau $3.00. gi prenumeruojant jas iš anksto tekainuos $2.00. Kiekviena nauja išėjusioji knyga pirmiausia bus išsiuntinėta prenumeratoriams.

“Gabija", tikėdamasi tėvų, mokytoju ir jaunimo organizacijų paramos, kviečia visus į taiką. Užsakę šias knygas jaunimui, jūs suteiksite daug džiaugsmo jiems, o leidyklai padėsite atlikti svarbu kultūrinį žygį.

Prenumeratą siųsti šiuo adresu: Gabija, 340 Union Ave., Brooklyn 11, N. Y.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

“NAKTIS VIRŠUM ŠIRDIES”. Atsiųsta paminėti naujai išleistaJuozo Krumino apysaka “Naktis viršum širdies.” Išleido Gabija, 141 psl., kaina $1.50. Dail. P. Osmolskis. Tiražas 1500 egz. Knyga gaunama: Gabija. 340 Union Ave., Brooklyn 11, N. Y. ir pas platintojus.

NAUJĄJĮ BIČIULĮ SULAUKUS

(Iš mano dienoraščio)

Už lango krenta tokios gražios snaigės. Gatvėje vaikai žaidžia rogutėmis. Anglijoj sniegas — didelė naujiena vaikams. Labai ryškus ir prieškalėdinis žmonių judėjimas. Zuja mašinos įvairios kroviniais, eglaitėmis pasidabinusios, o langai jomis išpuošti jau prieš trejetą savaičių; kiekvienos šeimos vis įvairiau. Mūsų tautiečiai irgi nesigaili nors ir sunkiai uždirbtų lėšų, savo vaikučiams, šeimoms. Kartu su snaigėmis — čia ir tas įkyrus rūkas, susimaišęs su dūmais. Kai įkvepi orą, krūtinėje jauti didelį kartumų.

Mano mieste gyvena keli šimtai lietuviškų širdžių, kurios tuksi įvairių fabrikų užkampiuose. Gyvena, dirba, viliasi vėl kada nors grįžti savo šalin, nors ir čia kaikas jau susukę nuosavas gūžtas.

Laiškanešys vėluoja valandas, kaip kad įprasta. Nesulaukiu. O toks ilgesys savų laikraščių, artimųjų laiškų. Sujaudinta širdimi rašau kunigui Alfonsui kelius žodžius, o akyse veržiasi ašaros. Negaliu jokiu būdu ištverti neverkęs. Taip labai gaila, netekus savo artimo žmogaus. Liūdna be galo vienišui be artimųjų... Žaliuojanti 50-jų metų vasara priglaudė jaunatvėj degančia širdį, kuri buvo man pasiaukojusi... Ak Dieve, kokia sunki kančia yra šeimos rūmui sugriuvus!...

Staiga — beldžiasi kažkas į duris. Paštininkas su glėbiu laiškų ir kažkokiu pakietu. Tarpe kitų žurnalų ir amerikinių spausdinių, žiūriu ir netikiu — KARYS! Oro paštu net pasiųstas! Širdis nerimsta. Tai mano bičiulis, jau 7-rius metus neregėtas....

Prieš 13 metų pradėjau jam kai ką rašyti, o tapęs pats kariu — ėmiausi ir jo platinimo darbo. Skleidžiu jo puslapius, čia tuoj pasveikina Redaktorius tokiais širdžiai artimais žodžiais. Kryžius Lietuvos ant karių kapo, kiti paveikslai... tokie artimi. O turinys — tiesiog tveria mane kiekvienas žodis, o dvasios balsas liepia ryžtis kovon už krauju aplaistyta tėvų žemę. Argi mes ne tokie patys likome? Klausiu tavęs; ir kiti vargstą broliai Tėvynėje, šaltame Sibire, po Vakarų pasaulį—giliai tikime kartu su pasaulio prisikėlimo simboliu— Kristumi, prisikels ir vėl žaliuojanti Lietuva? Bėgsiu link jos, kai laisvės valanda priartės. Bėgsiu ar ginklu rankoje, ar kruvinu keliu, ašarotu, vistiek jon sugrįšiu, nes niekur nėra taip gera, kaip po savo stogu, savoj gimtoje žemėje. Joje niekas manęs nestumdė, neterorizavo, kai trispalvė dar aukštai plevėsavo.

Visą vakarą gyvenu KARIO šviesa ir griebiu plunksnos rašyti jam laišką, linkėdamas, kad jis D. Britanijoj kuo plačiausiai pasklistu. Parašau ir“Britanijos Lietuviui” trumpa skelbimėlį. Juk D. Britanijon daugiausia atsargos karių ir atkeliavo. Vieni iš belaisvių lageriu, kiti su šeimomis, treti kovoję prieš Hitlerio režimą vakarų fronte, kartu su amerikiečiais, anglais ir kt.

Aš matau “Karyje” senuosius bendradarbius, k. t. St. Butkų, J. Mikšta, su kuriuo vienu laiku žygiavome mokomos kuopos priešaky, savoj žaliukų gretoj!

Aš tiesiu tremtiniškų ranką ir kariūnams aspirantams, kuriuos mokinau pirmuosius kariškus žingsnius žengti. Sveikinu visus pažįstamus karius! O gerb. kp. S. Urbonui ir KARIUI — linkiu žengti tik pirmyn, sėkmingai degti kovos žiburėlius po visų pasaulį, kad priartintų laisvę Lietuvai! Ilgiausiu metų!

Ats. j. psk. Bal. Brazdžionis

VELYKŲ MARGUČIAI

VAIKUČIAMS TREMTYJE

Beveik kiekvienais metais kai kuriose Amerikos lietuvių mokyklose vaikučiai prisimena tremtyje esančius lietuvius vaikučius ir stengiasi Velykų švenčių proga juos apdovanoti velykiniais margučiais —dovanėlėmis, skanėsiais ir kitais daiktais.

Šiemet, artinantis šv. Velykoms, neabejoju, kad Amerikos lietuvių mokyklų mokiniai taip pat prisimins ir esančius varge lietuvius vaikučius Vokietijoje, Austrijoje ir kit. Europos kraštuose.

Mielaširdingumas yra viena didžiųjų žmogaus dorybių, kuri skiepija artimo meilę.

Jūsų broliukai ir sesutės užjūriuose nėra toki laimingi, kaip jūs šiame krašte; jie neturi ir negali šventėms gauti tiek skanėsių ir margučių kaip jūs; jie džiaugiasi gavę sotų kąsni ar šiltesnį drabužį. Jų tėveliai negali juos aprūpinti būtiniausiais daiktais, nes patys neturi ir negali jų gauti.

Mokyklų vaikučiai, kurie pratę tarpusavyje gražiai bendradarbiaut, ir žaisti, gali atjausti tuos, kurie vargsta ir skursta. Atsiminkite, vaikučiai, kad ir mažutė jūsų dovanėlė pradžiugins mažos mergaitės ar berniuko veidelį, kada jie gaus jūsų dovanėlę—margutį Velykų šventėms.

Katalikų Bažnyčios Galva, šv. Tėvas Pijus XII, gavėnios proga per radiją kreipėsi į Amerikos vaikučius, ragindamas juos būti gailestingais kenčiantiems ir vargstantiems vaikučiams tremtyje.

Kai kurios mokyklos sukėlė tam tikras pinigu sumas ir jau atsiuntė šiam tikslui BALFui. Būtu labai gražu, kad kiekviena lietuviška mokykla Amerikoje galėtų bent kukliai prisidėt prie mažučių sušelpimo tremtyje. Visas surinktas aukas malonėkite siųsti:    į

United Lithuanian Relief Fund of America, Inc.

105 Grand St., Brooklyn 11, N. Y.

Kan. Prof. J. B. Končius
BALF Pirmininkas

PAVASARIO DAINŲ ŠVENTĖ

Šių metų pavasaris bus kitoks, negu bet kuriais praėjusiais metais. New Yorke, didžiausiame pasaulio mieste, šio pavasario gegužės mėnuo prasiskleis lietuviškai, — su raibos gegužės kukavimu, su pievų margumu, su visa, niekur kitur nežinoma nuostabia Lietuvos gamtos nuotaika, Kiekvienas Amerikos lietuvis, ar seniai išvykęs iš tėviškės, pavasarį per dešimtmečius tik širdyje prisiminęs, ar tas, kurio ausys dar neseniai namuose girdėjo gimtas dainas,—kiekvienas, kad šių metų gegužės mėnesio 6 dieną, 4 val. po pietų, bus New Yorke, Manhattan Center, 34th St. ir 8th Ave., lietuviškoje Pavasario Dainų šventėje, vėl pajaus ir praregės tėvynės pavasarį. Jį perkels tenai gražiosios mūsų dainos, dainuojamos milžiniško jungtinio choro, diriguojamo žymių dirigentų, didžiulė grupė tautinių šokių šokėjų parodys mūsų šokių grakštumą. Geriausi lietuviškosios Amerikos solistai ir muzikai dalyvaus šiame Koncerte-šventėje.

Nepamirškite, kad gegužės 6 dieną visi keliai veda į New Yorką, pamatyti didžiausią ir gražiausią iki šiol lietuvišką parengimą, šiai šventei paruošti vadovauja dainininkas Alex Vasiliauskas.

Tą pačią dieną, toj pačioj salėje, 1 val. po pietų, įvyksta Amerikos Lietuvių Scenos Darbuotojų Sąjungos (Lithuanian Artists Guild of America) susirinkimas.

Kariški blykčiojimai. JAV karo laivynas atlieka bandymus su moksliškos - fantazijos kūriniu — povandenėmis rogėmis - nardrogėmis ar pan. Veikdamos iš bazinio laivo, jos paneria, šliaužia dugnu traktoriniais vikšrais, išdėsto minas ar apšaudo pakrančių gynybą raketomis... Laivynas tobulina naują nardlaivių medžioklės būdą: helikopteriai, ieškodami priešo nardlaivių velka ant laidų garso detektorinius instrumentus. Suradę, kopteriai tuč tuojau iššaukia laukiančius įsakymo laivus naikintojus...

~Laukiama, kad keli pagerinti moderniški ginklai, kurie kaip tik dabar rengiami gali atnešti žymių pasikeitimų Korėjoje. Tai yra viena iš priežasčių, kodėl žemyno kariuomenė savo tamsiausioje valandoje liko savimi pasitikinti...

KNYGOS BIČIULIŲ KLUBAS

Lietuviškai knygai pasirodyti sąlygos ne savoje tėvynėje yra sunkios, bet su visuomenės parama tos sąlygos yra nugalimos. JAV, Anglijoje. Vokietijoje ir kituose kraštuose yra gana populiarūs knygos klubai, kurie daug prisideda prie knygos išleidimo, jos atpiginimo ir populiarinimo.

Tokį klubą — Knygos Bičiulių Klubą—dabar suorganizavo Lietuvių Spaudos Centras Amerikoje "Gabija”, kuri iki šiol sėkmingai vykdė ir tebevykdo lietuviškų knygų telkimą ir jų platinimą visame laisvame pasaulyje.

Knygos Bičiulių Klubo nariais kviečiama visa skaitančioji visuomenė. Kiekvienas narys, įmokėjęs $5.00 mokestį, gauna naujų knygų ne mažiau kaip už $3.00. Pirmaisiais metais Knygos Bičiulių Klubo nariai gauna mūsų žymiųjų rašytojų naujai išleidžiamas šias grožinės literatūros knygas: Juozas Kruminas “Naktis viršum širdies”, apysaka (jau išleista): Jurgis Savickis “Raudoni batukai”, rinktinės novelės: Nelė Mazalaitė “Mėnuo, vadinamas medaus", apysaka; Jurgis Jankus — apysaka: Liudas Dovydėnas "Per Klausučių ulytėlę”, apysaka.

Kaip matyti, išleidžiamų knygų autoriai yra mūsų visuomenei žinomi ir skaitomi. Kiekvienas jų yra išleidęs po keletą knygų, ir tai rodo šių autorių populiarumą.

Metinis Knygos Bičiulių Klubo nario mokestis siunčiamas šiuo adresu: Gabija, 340 Union Ave.. Brooklyn 11, N. Y.