Kuprinės pabiros

Studentai, važiuodami plentu prieš save stebėjo automobili, kuris skersuodamas užėmė visą kelią, neleisdamas prasilenkti.

— Tai bene bus mano chemijos profesorius, — pareiškė vienas vyrukas. — Jis niekada nepraleidžia ir per chemijos egzaminą.

Ne!

Ūkininkui sudegė daržinė. Jis pasikvietė draudimo atstovą ir pranešė apie nelaimę.

—    Tvarkoje, — užtikrino padegėlį draudimo atstovas. — Mes jums pastatysime kitą daržinę.

Tačiau ūkininkas norėjo, kad už nuostolius būtų atlyginta grynais pinigais.

—    Ak, taip, — pašoko valstietis. — Jeigu jūs šiuo būdu tvarkote draudimo reikalus, tad aš atšaukiu savo žmonos gyvybės apdraudimą, nes... man kitos nereikia!...

 

Pirmoji senmergė: “Ar jūs mieliau bučiuotumėte vyrą su ūsais, ar be ūsu ?

Antroji senmergė: “Vyro bučiavimas tolygus triušio kepsniui: pirmiausia reikia jį turėti."

—    Ką sako jūsų žmona, kai taip ilgai neinate namo?

—    Aš neturiu žmonos.

—    Tai koks reikalas taip ilgai vakaroti?

 

Jonas: “Ar taviškė tave myli?"

Jurgis: “Aš nesu visai tikras. Praėjusią naktį aš dainavau po jos langu, o ji numetė man didelę raudoną rožę.”

Jonas: “Tai yra padrąsinantis ženklas.”

Jurgis: “Taip ir ne. Rožė buvo molio inde.”

 

JT patalpose ne taip jau žymus rusų diplomatas juokavo iš JAV laikraštininkų.

— Jūsų naujieji mokesčiai, — jis džiūgavo,—reiškia, kad jūs amerikiečiai ilgiau taip negyvensite, kaip kapitalistai.

— Tai taip pat reiškia, — atsikirto reporteris. — kad mes niekada taip negyvensime, kaip komunistai.

 

1949 m. balandžio 12 d. Rumunijos ūkininkas, pavarde Semeonas Čerovas, iš Pastukli sovietų saugumo organų buvo suimtas už pasibaisėtiną nusikaltimą. Už tai, kad pavadino savo asilą “Stalin" vardu... Ji buvo nuteistas keturiems mėnesiams priverčiamųjų darbų Gorna ūkyje. Po dviejų savaičių Gorna policinis teismas bylą atnaujino, norėdamas ištirti, kodėl Čerovas buvęs taip švelniai nubaustas. Šio tyrimo pasėkoje Čerovas buvęs iš naujo teisiamas Sofios teisme, kur rastas kaltas, padėjęs anti-komunistams, “už valdžios išjuokimą"... Jis buvęs išsiųstas į Sibirą 20 metų. o asilas... sušaudytas.

Žvirbliai — “kenkėjai"

Komunistų leidžiamas "Berliner Zeitung" rašo: “Mokslininkai apskaičiavo, kad vienas žvirblis per metus sulesa nuo 5 ligi 9 svarų javų. Nežiūrint mūsų meilės paukščiams, mes turime griebtis prieš priemonių. Demokratinė Vokietijos respublika tuo reikalu išleido policinį įsakymą, kad kiekviename žemės ha turį būti sunaikinta nuo dviejų ligi dešimts žvirblio.”

Į tai atsakydamas, vakarinio Berlyno "Kurier" savo skaitytojus paragino:    “Jeigu apipešiotas žvirblelisbelsis į jūsų namo langą, tad įsileisk jį į kambarį. Jis galįs būti politinis pabėgėlis."