KAIP GYVENA LIETUVIAI VOKIEČIŲ ŪKYJE

Šiuo metu Vokietijoje lietuviai gyvena dvejopai: vieni dar tebeglobojami IRO, kiti jau pervesti į vokiečių ūkį. Pirmieji gauna nemokamai maistą, pastogę ir aprangą. Antrieji tegauna pašalpą, vadinamą Fuehrsorge: šeimos galva — 37 Dm. (8-10 dol.) per mėn., žmona — 25 Dm., vaikai—    po 20 Dm., viengungiai — 40 Dm. Už pastogę kai kur nereikia mokėti, o kai kur reikia, žiūrint, kaip nutaria vokiečių provincine valdžia. Jokių drabužių ir avalynės šie lietuviai negauna.

Į vokiečių ūkį pervedami visi tie, kurie negali išemigruoti. Dauguma jų yra ligoniai, džiovininkai, paraližuoti, invalidai, seneliai. Kaip pavyzdį paimsiu Memmingen’o stovyklą, kurioje gyvena 220, o apylinkėse privačiai 47, lietuviai. Pradedant komitetu ir baigiant blokų vedėjais—    visi yra arba ligoniai arba seneliai. Daugelis yra gausių šeimų. Jose — po kelis ligonius. Štai D. šeima: vyras ir žmona — abu džiovininkai, štai G. šeima: vyras, buvęs Lietuvos gynėjas, savanoris, yra miręs, našlė likusi su dviem mažom mergaitėm; viena jų serga kaulų tuberkulioze. Štai vėl didžiulė klaipėdiečių šeima: vyras serga TBC ir yra nervų ligonis, žmona turi rūpintis aštuoniais mažais vaikais... štai, buvęs pareigingas Lietuvos valdininkas D, serga astma, štai, našlė š. serga kaulų džiova. Dabartiniai stovyklos mokytojai, kurie dirba nemokamai po 6 valandas kasdien, vienas jų kun. S. persidirbo ir guli ligoninėje, antras p. D. B. yra taip pat ligonis.

Ir taip galėčiau išvardinti visus stovyklos gyventojus, ir kažin ar rasčiau bent dešimtą sveiką. Jie visi jau negali sau užsidirbti duonos.

Kaip šie žmonės gyvena iš vokiečių pašalpos, taip pat pailiustruosiu pavyzdžiais.

Prasčiausi pietūs šiuo metu Vokietijoje kainuoja — 1,20 Dm., (apie 25 c.). Pusryčiai ir vakarienė kartu kainuoja apie dvi DM. Namie gaminant valgį, pusbadžiaujant, vienam asmeniui — gal ir galima apsieiti su 2 Dm. dienai. Bet, norint pavalgyti kaip Amerikoje, reikia veik tiek pat ir mokėti, kaip kad Amerikoj. Pvz. vien kavos puodelis kainuoja net 25 c.! Bet ir tada vien maistui stinga vienam žmogui per mėn. 20 Dm. O kur skalbiniai, jų skalbimas, drabužiai, jų lopymas, ligoniams-džiovinin-kams, seneliams pagerintas maistas, specialūs vaistai ir t.t.

Norint, kad šie žmonės gyventų ir išliktų lietuviai, vienintelis išganymas — BALFo parama. Tiesa, negalima nusiskųsti, BAL-Fas rūpinasi šiais žmonėmis. Ir jie BALFui ypač visiems tiems, kurie savo aukomis sukrauna BALFo gėrybes, yra didžiai dėkingi. Bet šiems žmonėms reikės ilgesnės ir didesnės paramos, nes jų materialinė būklė yra tiesiog apverktina. Jų vaikai neturi ko pavalgyti. Daugumas suplyšę, basi. Jų tėvai — ne vienas kovoja su mirtimi...

Tikimės, kad JAV lietuvių ir viso pasaulio tremtinių dosni ranka per BALFą ir per kitas labdaros organizacijas neleis Vokietijoje likusiems lietuviams anksčiau nutraukti gyvenimo siūlo dėl nepriteklių.

Tad, visokeriopas aukas siųskite, adresuodami: United Lithuanian Belief Fund of America, Inc., 105 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Jonas Valaitis

BRITANIJOS LIETUVIAI DĖKOJA

Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjunga prisiuntė BALF pirmininkui kan. J. B. Končiui šitokio turinio padėkos laišką: “Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjungos Skyrių atstovai, susirinkę į metinį suvažiavimą š. m. spalio 14-15 d.d. Londone, prašė mane perduoti Tamstai nuoširdžiausius sveikinimus ir gilią padėką už nenuilstamą rūpinimąsi mūsų tautiečiais šiame krašte.

Lai Dievas Tamstai padeda ir toliau Jūsų darbuose mūsų tautos labui.

M. Bajorinas,

Centro Valdybos Pirmininkas

KALĖDŲ EGLUTĖ MÜSU MAŽIESIEMS

Brooklyno Lietuvių šeštadieninės Mokyklos Tėvų Komitetas gruodžio 30 d. 3 v. p.p., Apreiškimo Parapijos salėje, rengia Kalėdų eglutę visiems lietuvių vaikučiams, gyvenantiems New York’e ir apylinkėje.

Programoje:   mažųjų choras,vaidinimas, tautiniai šokiai, deklamacijos ir kt. Visiems vaikučiams Kalėdų senelis įteiks dovanėles.

įėjimas:   vaikučiams — 50c.,

visiems kitiems — laisvas.