MAJORUI KOSTUI LIAUDANSKUI 75 METAI


Mjr. Kostas Liaudanskas

Šių metų vasario 21 d. K. Liaudanskui sukako 75 metai amžiaus. Sukaktuvininkui pagerbti susidarė komitetas iš ramovėnų, birutininkių, LB apylinkės, tautininkų, Tautinių namų valdybos ir Dramos sambūrio. Pagerbimo vakaras įvyko kovo 21 d. Lietuvių Tautiniuose namuose.

Vakarą trumpu, bet turiningu, žodžiu atidarė A. Latvėnas, Lietuvių Tautinių namų valdybos pirmininkas, ir programą pravesti pakvietė birutininkę V. Irlikienę.

Ramovėnas teisininkas S. Paltus apibūdino K. Liaudansko karo tarnybos ir visuomenės veikloje atliktus darbus. Pačiam kalbėtojuil prieš įstojant į karo mokyklą, teko tarnauti K. Liaudansko kuopoje. Dabar, po daugelio metų, likimas lėmė susitikti ir dirbti įvairiose organizacijose, tik visiškai skirtingose sąlygose.

Žodžiu sukaktuvininką sveikino: dr. J. Bielskis, Lietuvos garbės konsulas, dr. P. Pamataitis — respublikonų partijos, A. Mironas — ramovėnų, L. Valiukas — rezoliucijoms remti komiteto, A. Skirius — LB apylinkės vardu.

Raštu sveikino: generolas prof. S. Dirmantas, LVS Ramovės Centro v-bos pirmininkas, Balfo sk. valdyba, Birutės draugijos Los Angeles sk. valdyba, Tautininkų sk., šeštadieninės mokyklos vedėjas, Jaunimo ansamblio vadovė, PL Centro valdyba ir daug asmenų. Raštu gautus sveikinimus perskaitė pakaitomis V. Mikienė ir V. Plūkas. Sukaktuvininkui šiai progai poetė Danutė Mitkienė sukūrė eilėraštį:

Mielas Kostai —
Visi postai,
Kuriuos nuo pat jaunystės
Teko kurtis,
Veikti, burti —

Bangos metų,
Jų verpetų,
Nors kitan krantan atmetę,
Narsaus kario
“Nenuvarė”.

Tavo, Kostai,
žygių mostai 
Nenutrūko, tiktai keitės:
Tau lig šioliai —
“Visi broliai,
Kas lietuviu save skaitė’”

Kol trimitas
Vieną rytą
Vėl pašauks už laisvę kautis —
Lik ryžtingas,
Ir viltingas
Gimėm laisvi — ne vergauti.

Meninėje dalyje D. Mackialienė ir A. Dūdienė deklamavo eilėraščius, po to sekė duetas, kurį išpildė D. Mackialienė ir O. Deveikienė. Su dideliu įsijautimu Vinco Krėvės “Dainą apie arą” perskaitė V. Plūkas.

Meninei programai užsibaigus, svečiai sugiedojo sukaktuvininkui ilgiausių metų ir vakaro šeimininkas A. Latvėnas pasiūlė išgerti vyno taurę už sukaktuvininko sveikatą. Sukaktuvininkui ir jo poniai buvo įteikta puokštė gėlių. Albumas su sveikinimais ir pagerbimo vakaro nuotraukomis K. Liaudanskui bus įteiktas vėliau.

Vaišės buvo gražiai ir skaniai paruoštos nuoširdžiųjų birutininkių. Komitetas vykusiai suplanavo ir įvykdė pagerbimo vakarą. Svečių dalyvavo apie šimtas trisdešimt. Jaukioje nuotaikoje buvo atšvęstos K. Liaudansko septyniasdešimt penktosios metinės.

Majoras K. Liaudanskas gimė 1889 m. vasario 21 d. Šešių k., Babtų vls., Kauno aps. Mokėsi rusų realinėje mokykloje. 1912-13 m. atliko karinę prievolę rusų kariuomenėje. Prasidėjus I Pasauliniam karui buvo mobilizuotas. 1916 m. baigė Karo mokyklą Kaukaze. Dalyvavo kare prieš turkus. Iš kariuomenės pasitraukė prasidėjus bolševikų revoliucijai. Nepalankiai susidėjus aplinkybėms, Lietuvon grįžo tik po lenkų - bolševikų karo, pirmuoju pabėgėlių ešalonu, kuris buvo jo pastangomis organizuotas.

1921 m. K. Liaudanskas buvo mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę ir paskirtas į 3 pėst. pulką, kurį išformavus buvo paskirtas į 5 pėst. pulką. Išlaikius egzaminus bataliono vado vietai užimti ir pulke nesant laisvos etatinės vietos, kpt. K. Liaudanskas buvo perkeltas į 1 pėst. pulką. 1939 m. jis išėjo į atsargą majoro laipsniu. Už nuopelnus Lietuvai apdovanotas Vytauto Didžiojo V laipsnio, Gedimino IV laipsnio ordinais ir Lietuvos Nepriklausomybės medaliu.

1939 m. lenkams įteikus ultimatumą Lietuvai, K. Liaudanskas vėl buvo mobilizuotas ir paskirtas organizuoti naują formaciją. Atlikus pavestą uždavinį, paskelbus demobilizaciją, buvo paleistas atsargon.

1944 m. gen. P. Plechavičiui pradėjus steigti Vietinę Rinktinę, K. Liaudanskas buvo paskirtas organizuoti batalioną S. Kalvarijoje. Vokiečiams likviduojant VR štabą. mjr. K. Liaudanskas buvo išvežtas Vokietijon.

Pasibaigus karui, gyveno Coburgo, Wuerzburgo ir kitose stovyklose, kur ėjo įvairias administracijos srities pareigas. 1949 m. atvyko į JAV ir apsigyveno Newarke, N. J. čia įsijungė į lietuvių organizacijų veiklą. 1952 m. sausio 20 d. K. Liaudansko ir V. Jančausko iniciatyva buvo įsteigtas LVS Ramovės New Jersey skyrius. Nuo skyriaus įsisteigimo iki 1955 m. (išvykimo į Kaliforniją) K. Liaudanskas ėjo skyriaus valdybos pirmininko pareigas.

Atvykęs nuolatiniam gyvenimui į Los Angeles, jis tuojau įsijungė į ramovėnų eiles. Tuo metu Los Angeles ramovėnų veikla dėl buvusių valdybų neveiklumo krito, skyrius sumažėjo ir virto seniūnija. 1955 m. gruodžio 4 d. įvyko atkuriamasis skyriaus susirinkimas. Į atkurto skyriaus valdybą buvo išrinktas K. Liaudanskas. Pareigomis pasiskirsčius, jis ėjo iždininko pareigas. Nuo 1956 m. rugsėjo 10 d. nuolat perrenkamas skyriaus valdybon ir eina pirmininko pareigas.

Los Angeles lietuvių kolonijoje jį matome visur, kur tik lietuviškas veikimas reikalauja. Jis yra Alto iždininkas, LB vakarų apygardos pirmininkas, o, be to, remia piniginėmis aukomis įvairias organizacijas, nors yra pensininkas ir gyvena iš kuklios pašalpos. Šimtinėmis prisidėjo ir tapo dalininku: Lietuvių “Centro” namų ir Lietuvių Tautinių namų.

Organizuojant naujas LB apylinkes, jis nuolat vyksta į tolimas vietoves ir vietoje padeda organizuotis bei pravesti minėjimus.

Sukaktuvininkas yra didelis medžiotojas ir žvejys. Kartą, grįždamas iš žvejybos su plk. J. Andrašūnu, kuris irgi yra didelis entuziastas medžiotojas, žvejys, ištiko auto susidūrimas su pravažiuojančiu, neatrargiu vairuotoju. Rezultate jie buvo sunkiai sužeisti ir nugabenti ligo-

 

1921 m. lapkričio 30 d. vilkų medžioklės Pagelažių miške, Ukmergės apskr., dalyviai (iš k. j d.): 1. Ltn. Derevianskis, 2. Končius, 3. B. Dirmantas, 4. mjr. Drabatas, 5. mjr. Merkys, 6. gen. S. Žukauskas, 7. mjr. Genys, 8. mjr. Petrauskas, 9. Kipras Petrauskas, 10. Romanienė, 11. karo-vald. Palėjus, 12. pik. Kraucevičius, 13. gen. Kraucevičius, 14. vyr. ltn. Vec-Zemelis, 15. Švabinskis, 16. gen. Kleščinskas, 17. Romanas, 18. mjr. Žukas, 19. Miškų urėdas, 20-22. 3 antroj eilėj karininkai Artilerijos pulko; klupščiom arba sėdom, iš k. j d.: 23. vyr. ltn. želnys, 24. ltn. K. Liaudans-kas, 25. mjr. Jakaitis, 26. Martynas Yčas, 27. karo-vald. Sadauskas, 28. kpt. Stukas, 29. ltn. Kugrys.

ninėn. Tačiau “senoji gvardija” ir toliau neatsisakė nuo mėgiamo sporto.

K. Liaudanskas įsikūrė gražioje vietoje, kur gyvena drauge su dukra ir žentu P. Skirmantu. Šiuo laiku aktyviai dalyvauja organizacijose ir yra neišsenkamos, tvirtos sveikatos bei energijos.

Ramovėnai linki sukaktuvininkui nepalūžti, dar ilgai dirbti lietuvybės bare ir sulaukti dienos, kai mūsų Gedimino kalne, Vilniuje, suplevėsuos Lietuvos Trispalvė ir tėvynė atgims naujam, laisvam gyvenimui.

O. Žadvydas