Karinės žinios

JAV

• Nuo rugpiūčio mėn. Jungtinio Štabo sudėtis bus sekanti: pasilieka savo pareigose Jungtinio štato V-kas adm. Radford, Aviacijos Štabo V-kas gen. Twining ir paskirtas naujas Armijos štabo V-kas gen. Taylor, parašiutininkas. Paskutinio karo metu, dar prieš invazijos pradžią jis buvo Prancūzijon nusileidęs su parašiutininkų divizija vokiečių fronto užnugaryje, dabar esąs Vyr. UN Pajėgų Vadas Korėjoj. Laivyno Operacijų V-ku paskirtas gen. Burke, nežiūrint vyresniškumo, pagal kurį jis buvo 91-ju iš eilės. Jis žinomas kaip narsus kovotojas tiek kautynių lauke, tiek Pentagone dėl laivyno rolės ginkluotų pajėgų sudėtyje.

Prezidentas tiki, kad šios sudėties štatas sklandžiau vykdys jo karinius planus.

• West Point Akademija išleido 471 karininką, o Annapolis, Laivyno Akademija — 740. 

• Birželio 15 visoj Amerikoj buvo pravestas atominio pavojaus bandymas. Buvo daleista, kad atominį puolimą išgyveno 58 miestai, kuriuose buvo užmušta 8,200,000 ir sužeista 6,550,000 žmonių.

Įvertinant bandymą padarytos sekančios išvados:

Federalinių, valstybinių ir miestų civilinės apsaugos apmokamų ir savanorių pareigūnų veikimas pavojingai nepatenkinamas:

paruošta tik maža dalelytė maisto, medicinos reikmenų, rūbų ir kitų atsargų, kurios būtų reikalingos atominiam puolimui įvykus;

slėptuvės kiekio ir kokybės požiūriais nepakankamos;tačiau susisiekimas visai patenkinamas.

Visa Amerikos vyriausybė su prezidentu bandymo metu iš Vašingtono išsikėlė į slaptą atsarginę vadovietę. Bet rusai tos vadovietės tikslią vietą žinojo keletą dienų prieš bandymui prasidedant.

• Kom. Kinija paleido 4 lakūnus, kurie buvo nuteisti už Kinijos saugumo pažeidimą. Teisme lakūnai prisipažino kalti ir buvo nuteisti “tuojau deportuoti”.

To pasėkoje Pentagone kyla skirtingų nuomonių, kaip karo belaisviai turi laikytis belaisvėje. Karinis statutas neleidžia priešui pasakyti daugiau, kaip savo pavardę, laipsnį ir eilės numerį. Komunistinis “smegenų plovimas” įneša naujus faktorius apsprendžiant belaisvių laikyseną.

VAK. VOKIETIJA

• Jau žinoma kurie generolai vadovaus beatsikuriančiai Vokietijos kariuomenei.

Generaliniu Kariuomenės Inspektorium skiriamas gen. Cruewell, kuris yra tankų specialistas. Jis tankų divizijoms vadovavo žygyje į Rusiją, jis užėmė Belgradą ir dalyvavo Graikijos invazijoj. 1942 m. jis vadovavo šarvuočių korpui gen. Rommel Afrikos Korpe. Gen. Rommel laikinai išvykus Vokietijon, gen. Cruewell ėjo jo pareigas. Išskridęs lėktuvu pasižvalgyti virš EI Alameino buvo pašautas ir pateko anglų nelaisvėn.

Štabo V-kas bus gen. Heusinger, buvęs Hitlerio Vyr. Generaliniam Štabe, pasižymėjęs operacijų ir tiekimo plpanavime. Karinę tarnybą jis pradėjo eiliniu prieš 40 metų. Atentato prieš Hitlerį momentu jis stovėjo šalia Hitlerio ir buvo sužeistas. Jis žinojo apie ruošiamą sąmokslą, bet nežinojo tikros datos. Jis buvo priešingas Hitleriui, bet nepritarė pačiam atentatui.

Po atentato buvo areštuotas, bet vėliau paleistas be paskyrimo.

Pėstininkų Inspektorium skinamas gen. Wenck, 54 m., rusų fronte jis vadovavo armijai. Paskutinėmis Vokietijos dienomis buvo pavestas ginti Berlyną, bet kadangi buvo per vėlu, beliko tik pasiduoti, ir jis pasidavė vakariečiams.

Aviacijos V-ku numatytas gen. Galland, 42 m., būdamas 29 metų jis buvo pakeltas Į generolus, kaip numušęs 107 vakariečių lėktuvus. Prieš karą buvo sklandymo instruktorius, dalyvavo Ispanijos kare. Po karo jis buvo karo aviacijos patarėju Argentinoje.

Laivyno V-ku skiriamas kpt. Kretschmer, 42 m., buvęs povandeninio laivo vadas, paskandinęs 313,600 tonų anglų laivų. Karo metu jis buvo žinomas kaip “Atlanto vilkas”. 1941 m. anglai jį pačiupo nelaisvėn.

Sausumos kariuomenė bus padalyta į dvi armijų grupes. Šiaurinei armijų grupei vadovaus gen. von Manteuffel, kuris vadovavo vokiečių priešpuoliui vad. Bulge kautynėse 1944 m., sužlugdydamas vakariečių greitos pergalės viltis.

Pietinei armijų grupei numatytas gen. von Schwerin, 56 m., karys nuo 15 metų savo amžiaus. Antrajam Karui prasidedant buvo Gen. štabe, bet kadangi nesutiko su Hitlerio nuomone perkeltas į kautynių junginius.

Pačios kariuomenės organizavimas dėl pasaulinių politinių įvykių raidos nusitęsia šių metų rudenin.

SOVIETŲ RUSIJA

• Amerikos slaptai surinktų žinių įvertintojai, iš jiem prieinamų žinių daro išvadas, jog rusai pereina prie preventyvinio karo strategijos, kurios pagrindas yra — jei nori laimėti, pulk pirmas, kitaip pralaimėsi.

Paskutiniai Maskvos politiniai ir kariniai veiksmai turi ženklu, jog rusai tokiam puolimui rengiasi.

Rusai, norėdami laimėti laiko ir užliūliuoti vakariečių budrumą, pradėjo taikos ofensyvą (Austriia, Jugoslavija), neutralaus bloko su-darinėjimą, kalbas apie nusieink-lavimą. Tuo tarpu jie ruošiasi pilnu tempu puolamajam karui.

Rusai priėję išvados, jog gintis nuo atominio puolimo jiems būtu labai sunku, geriausias gynimosi būdas — staigiai, netikėtai pulti priešą ir jį sunaikinti.

KOM. KINIJA

• Nacionalistų partizanų veikimas Kinijoj beveik visiškai sustojo, nes partizanams labai sunku gauti maisto ir drabužių. Maisto trūkumas ir labai kruopštus jo paskirstymas pakirto partizanams išsilaikymo galimybę. Partizanai savo vadovybės yra raginami įsijungti į kom. miliciją, kariuomenę ir kitas įstaigas ir ten sumaniai kelti nepasitenkinimą komunistais.

Čiangkaišekas ginklų partizanams daugiau nesiunčia, tik aprūpina radijo reikmenimis.

Rajonuose, kur partizanai dažniau pasirodydavo, komunistai į-vedė pavojaus skelbimą varpais. Pasirodžius partizanams kurioj nors vietovėj skambinamas varpas, jį girdi kaimyninės gyvenvietės ir jos skambina savo varpus, skleisdamos pavojaus garsą toliau. Ši priešpartizaninė priemonė yra veiksminga.    S. L.

KANADA

RCAF — Kanados Karališkųjų Oro Pajėgų — uždaviniai būsimame kare.

Kanados gynybos ministeris R. Campney, birželio pradžioje įvykusiame aviacijos rašytojų draugijos suvažiavime pareiškė, kad Kanada aktyviai ruošiasi sutikti rusų atominį bombardavimą. “Mes žinome, kad rusai pagerino galimumus vykdyti š. Amerikos puolimus atominėm ir vandenilio bombomis”. Tačiau Kanada su J.A.V. stato papildomą įspėjimo ir orinio gynimosi sistemą, kurioje abi valstybės vykdys atatinkamus uždavinius.

Ligi šių metų pabaigos visi RCAF daliniai bus aprūpinti moderniausiais CF-100 sprausminiais naikintuvais. š. Amerikos gynyba ir specialios priemonės, kurių abi valstybės imasi sutikti galimos invazijos grėsmę, turi tiek pat svarbos Kanalai, J.A.V. ir NATO valstybėms. “Šiaurės Amerikos saugumas privalo būti laiduotas, jei norime išsaugoti bazę operacijoms ir pramoninį potencialą ginti Europą”, pareiškė Campnev, kuris yra. buvęs Britų Royal Flying Corps lakūnas I Pas. Karo metu. Jo nuomone stotys erdvėje ir tarpplanetinis susisiekimas nėra taip neįmanomas, kaip kad galvojama. Tik reikia prisiminti per paskutinius 50 metų įvykdytus aviacijos stebuklus.

Ta pačia proga ministeris įteikė pasižymėjimo ženklą už atliktą darbą Kanados aviacijoje 1954 metais, wing cmdr. Jerauld G. Wright, kuris išvystė elektroninę automatinę navigacijos sistemą žinomą kaip R-Theta computer, kuri parodo kiek mylių ir kuria kryptimi lėktuvas yra nutolęs nuo savo bazės ar taikinio.

“The Toronto Telegram” leidėjas reikalauja privalomos karinės tarnybos.

To didžiulio Kanados laikraščio leidėjas John Bassett, Jr. grįžęs į Montrealį iš savo aštuonių savaičių kelionės po Europą, pareiškė, kad Kanados prestižas dar niekad nebuvo toks augštas Europoje kaip šiuo metu. Tačiau, jo nuomone, kanadiečiam reikalinga pervertinti savo poziciją pasaulyje ir įsivesti karinę prievolę. Tam laikas yra visai pribrendęs. Iš to Kanada turėtų dvejopą naudą. Užsieniai skaitytų tą didžiuliu kanadiečių vieningumo ir sutarimo ženklu ir tas rodytų jog Kanada priima atatinkamą jai vietą pasaulio reikaluose. Namie gi ši naujenybė sukurtų stipresnę kanadietišką dvasią.

Karinei tarnybai geriausias amžius būtų tarp mokyklos ir universiteto. 18 metų amžius būtų idealus.

Kanada gamins savo FN šautuvus.

Iš Ottawos praneša, kad gali nusitęsti metai, kol Canadian Arsenais Ltd. (Mažas ginklų fabrikas Long Branch, Ont.) gaus mašinas ir įrankius gaminti vietoje belgiškus FN šautuvus.

Neseniai gamybos ministeris pranešė, kad Kanados 49.000 vyrų sausumos kariuomenė persiginkluos automatiniais .300 (30 kalibrų) FN šautuvais, standartiniais pėstininkų ginklais, kurie pakeis dabartinį Lee Enfield .303 šautuvą.

Britanija, kaip ir Belgija, priėmė FN šautuvą, kas reiškia ginklų standartizavimą ir galimybę pasikeisti tarp valstybių ginklais. Karo atveju Britanija turėtų Kanadoje papildomą ginklų tiekimo šaltinį. Didelė FN šautuvo pirmenybė yra ta, kad vienu nuspaudimu galima paleisti 20 šūvių (vieną apkaba), kai Lee Enfield užtaisomas kiekvienam šūviui.

J. Skardis

ADMINISTRACIJOS PRANEŠIMAS

Iš Australijos yra gauta tarptautinė pašto perlaida sumoje $8.36, kurioje trūksta tikslaus adreso. Siuntėjas, Jonas Strumilas, St. Kilda, Vict. Australia, prašomas pranešti tikslų adresą ir už ką pinigai mokami.