Kariai ir jaunimas

VADEIVOS ŽODIS SKAUTAMS

Lietuvos Skautų Brolijos 2-j o Rajono Vadeiva v. s. V. Šenbergas šv. Jurgio dienos proga sveikino tame rajone (Rochesteris, Clevelandas, Detroitas) esančius skautų vienetus. V. Šenbergas yra nepriklausomybės kovų dalyvis, buvęs plk. ltn. Lietuvos Karo Aviacijoje ir Vyriausias Skautininkas.

Broliai Skautai,

Sveikinu jus visus skautų patrono šv. Jurgio dienos proga. Lietuvoje šią šventę švęsdavom iškilmingai. Kaune kiekvienas skautas segdavo gėlytę ar bent žalią lapelį prie uniformos, eidavo į paradą, kurį priimdavo skautų šefas — Valstybės Prezidentas, šv. Jurgį savo patronu laiko viso pasaulio katalikai, anglikonai ir stačiatikiai skautai, tačiau jis yra kiekvienos tikybos skautui puikus riterio pavyzdys. Baden Powellio žodžiais “Taip kaip senovėje šv. Jurgis, taip šių dienų skautas kovoja prieš visa, kas bloga ir pikta”. Skautų įstatai panašūs į senovės riterių gyvenimo taisykles. Mūsų įsipareigojimas kas dieną padaryti po gerą darbelį taip pat yra ir senovės riterių tradicija, šv. Jurgis, anot senovės padavimų, buvo drąsus riteris, kuris pildydamas savo apžadus kovoti prieš blogį ir ginti silpnuosius, pasiryžo stot kovon su baisiu slibinu. Jis jį nugalėjo ir išgelbėjo iš pražūties mergelę, kuri buvo paaukota slibinui, ši legendarinė kova yra tik viena atkarpa iš šv. Jurgio gyvenimo, šv. Jurgis nebūtų tos kovos laimėjęs, jei nebūtų ilgus metus lavinęsis vartoti ginklą; jei nebūtų lavinęs savo drąsos, valios ir pasiryžimo kovoti prieš visa pikta, pildydamas Dievui duotus apžadus ir visiškai atsiduodamas Dievo valiai.

Šv. Jurgio kova prieš slibiną mums, lietuviams skautams, ypač reikšminga ir aktuali. Mūsų tėvynė Lietuva dabar yra tikrai baisaus slibino vergijoje ir laukia išvadavimo valandos.

Jūs, mielas lietuviškas jaunime, auginkite savyje pareigos jausmą dirbti, kovoti ir aukotis už teisingą reikalą — už Lietuvos išlaisvinimą. Branginkit savo sveikatą, lavinkit savo jėgas, vikrumą ir ištvermę, kad būtumėt pajėgūs pakelti sunkias kovas ar darbą. Lavinkit savo valią ir drąsą. Būkite tiesūs, blaivūs ir skaistūs savo mintyse, kalboje ir veiksmuose.

Išlaikykite augštą dorą ir gryną sąžinę, o svarbiausia gyvą tikėjimą, kad gelbėti savo artimą — savo tautiečius — savo tėvynę, nepaisant sunkumų, pavojaus ar net gyvybės — tai Dievo mums uždėta pareiga.

Tad, Broliai Skautai, ruoškimės ir Budėkime!

II-jo Rajono Vadeiva v. s. V. šenbergas.

MŪSŲ ŠEIMOJE

57 skautai vyčiai iš New Yorko, Waterburio, Bostono, Hartfordo, Worcesterio, Elizabetho, New Britaino bal. 23—24 d. d. dalyvavo Waterburyje įvykusiame šio rajono sk. vyčių sąskrydyje. Sąskrydžio metu paskaitas skaitė kun. St. Yla, dr. A. šerkšnas, ps. R. Šilbajoris, sktn. A. Matonis, ps. V. Rileika. ps. A. Banevičius.

*

Atvelykio sekmadienį Philadelphijoj, Pa., buvo surengtos studentams studijų dienos. Dalyvavo apie 50 studentų. Rengėjai — A. Gečiausias, R. Aleknaitė, S. Jurskytė ir L. Jurskis.

*

1925 m. kovo 15 d. Panevėžyje sktn. V. Einorio iniciatyva įkurtas

Šv. Jurgis nužudo slibiną

Darbininko klišė


pirmasis lietuvių skautų vyčių vienetas. Tokiu būdu sk. vyčiai šiais metais atšventė savo 30 m. gyvavimo jubiliejų. Šiai sukakčiai atžymėti yra skirtas “Mūsų Vyčio” šių metų antrasis numeris (Skautų vadų, vadovių ir akademikų skautų bei skaučių laikraštis).

-o-

Chicagos moksleiviai ateitininkai š. m. rugpiūčio 29 — rugs. 2 d. Šv. Kristoforo stovyklavietėje rengia savo stovyklą. (Prie Bath miestelio, Ohio).

New Yorko skautės ir skautai Tėvų ir Rėmėjų K-to iniciatyva gavo būklą. Tai erdvios Alliance Hall patalpos (195 Grand St., Brooklyne), kurias Susivienijimas Lietuvių Amerikoje skautams perleido nemokamai naudotis. SLA šiuomi parodė, kaip konkrečiais darbais yra remtinas patriotiškas jaunimas. N. Y. skautės ir skautai Susivienijimui reiškia nuoširdžią padėką. Clevelando skautai irgi gavo būklą (6601 Lexington St. — Recreation Center). Ten skautai gali naudotis erdvia mankštų sale, o taip pat gavo dvi nuolatines patalpas sueigoms. Pastate yra prausyklos, greta sporto aikštė ir vasarą veikiantis plaukiojimo baseinas.

-o-

Bostono studentai balandžio 16 d. surengė savo vakarą. Vakaro pelnas turėjo būti paskirtas studentų šalpai. 6 vai., kuomet turėjo prasidėti programa, salėje buvo tik trys žmonės! Visuomenė turėtų uoliau remti studijuojantį jaunimą. Bostono studentams vadovauja A. Banevičius.

-o-

Elizabetho, N. J., skautai ir skautės geg. 7 d. šv. Petro ir Povilo parapijos salėje surengė jaukų Motinos Dienos minėjimą vietos visuomenei.

-o-

A. Petrikas ir J. Bilėnas — abu aktyvūs Santaros veikloje — bal. mėnesį sukūrė lietuviškas šeimas. Pirmasis su D. Lipnickaite, antrasis su D. Mėlynyte. Visi jaunavedžiai gyvena New Yorke.

-o-

Philadelphijoj, Pa., įsteigta DLK Vytenio skautų draugovė. Ją sudaro “Taurų” skiltis ir du vilkiukų būreliai. Vyteniečių draugininku paskirtas sk. vytis sl. V. Romanauskas, o adjutantu ir vilkiukų vadovu — psl. L. Jurskis.

-o-

Chicagos moksleiviai ateitininkai geg. 15 d. surengė nuotaikingą gegužinę.

-o-

Bostono skautų Tunto DLK Kęstučio dr-vė už savarankišką ir planingą stovyklavimą bei iškylavimą tapo atžymėta Bostono amerikiečių skautų vadovybės NATIONAL CAMPING AWARD ženklu, ši skautų dr-vė yra registruota Bostono sk. tarybos 2-jame distrikte, kuriam vadovauja lietuvis sktn. L. Končius. To paties tunto vilkiukų ir DLK Kęstučio dr-vė už pavyzdingą veiklą 1954 m. vietos skautų distrikte tapo įtrauktos į GARBĖS VIENETŲ (Honor Units) tarpą. Kęstutėnams tai jau trečias toks laimėjimas, o vilkiukams — antras.

-o-

Bal. 24 d. Clevelande įsteigta jūrų budžių įgula. Jos iniciatoriai — jūrų sktn. VI. Petukauskas, vyr. vltn. inž. A. Juodikis, vyr. vltn. Pr. Petraitis ir ps. R. Bajoraitis. Įgulos vadu išrinktas j. s. V. Petukauskas. Jūrų budžiai yra vyresnio amžiaus skautai (nuo 21 m.), kurie laikosi skautybės principų gyvenime, gerbia jūrines tradicijas ir stengiasi būti pavyzdžiu jaunesniems jūrų skautams. Jūrininkystė ir vandens sportas yra priemonės tauriosioms asmenybės savybėms ugdyti skautiškoje dvasioje. Jūrų budžių didysis tikslas — kova už Nepriklausomos Lietuvos, kaip Jūrinės valstybės, atstatymą ir išlaikymą.

-o-

Worcesterio, Mass., skautams vadovauja jaunas ir energingas vadovas — vyr. sl. V. Bliumfeldas. Jo adjutantas — psl. A. Gloda.

-o-

Dr. D. Kesiūnaitė stud, skautų Korp! “Vytis” garbės narė ir Akad. Skaučių Dr.-vės filisterė. parėmė Akademinio Skautų Sąjūdžio darbus, paskirdama jam 100 dol. auką.

ASS valdyba duosniajai rėmėjai reiškia nuoširdžią padėką.

-o-

Bostono “Žalgirio” skautų tuntas balandžio 29 — geg. 1 d. d. “Camp Kirby” stovykloje surengė pavasarinius skiltininkų kursus. Dalyvavo visų vienetų skiltininkai ir paskiltininkai. Bostono jaunimo skaityklą tvarko skautai. Skaitykloje jau turima apie 350 knygų, kurias suaukojo skautų bičiuliai.

-o-

ĮSTEIGTAS JŪRŲ SKAUTŲ TUNTAS CHICAGOJE

1955 m. vasario 16 d. iškilmingu aktu buvo įsteigtas pirmasis tremtyje ir antrasis Lietuvos skautų istorijoje jūrų skautų tuntas Chicagoje, kuris save pasivadino “Baltijos Jūra” vardu. Tiek Lietuvoje, tiek užjūriuose jūrų skautai ribojosi ,priklausydami žemyno skautų vienetams, tačiau šiuo metu Chicagoje jūrų skautų skaičius tiek išaugo, kad atsirado reikalas įkurti atskirą vienetą.

Tuntą sudaro jūrų budžių vienetas, du jūrų skautų laivai (prilygsta skautų draugovėms) ir vienas jaun. jūrų skautų laivas. Tuntininkas yra jūrų psktn. E. Jasiukaitis, 1942 m. lankęs dr. Didžio vadovautus buriavimo kursus, o 1948 m. paruošęs ir išleidęs knygą “Jūrų Skautų ABC”. Tuntas stato 5 būrinius pastatus, neskaitant jau 3-jų, turėtų pernai, šiuo metu tuntas energingai ruošiasi vasaros stovyklai, kuri numatoma pravesti grynai vien tik žavingomis jūrų skautų tradicijomis bei išsamiau supažindinant jūrų skautus su buriavimo technika 1. Bal. 13 d. išrinktas šio tunto tėvų K-tas, kurį sudaro J. Tumas, Al. Šlenienė ir Balskus. Dr. K. Aglinskas plaukiojimo pastatų statybos darbams pagreitinti paaukojo 25 dol. Tunto užsimojimai ateičiai yra labai platūs, o Chicagoje dirva labai palanki. Jaunieji jūreiviai tiki, kad, Baltijai šaukiant, grįš jie visi laisvon tėvynėn jų pačių valdomais laivais.

DĖMESIO KARIO PRENUMERATORIAMS ANGLIJOJ.

Pranešame, kad A. Cerdžiūnar, gyv. 6 Beechey St. Oldham, Lane’s, nebėra “Kario” platintojas. Sumokėję jam prenumeratą už 1954 ar 1955 m. prašome atsiimti ir siųsti tiesiai “Kariui”.