LITERATŪROS POPIETĖ SU ALE RŪTA

LFB literatūros popietės rengėjai ir programos dalyviai. Iš k. - V. Vidugiris, Dr.Z. Brinkis,kun. S. Anužis, S. Šakienė, A. Ragauskas, E. Dovydaitienė, A. Raulinaitis, Alė Rūta, S. Pautienienė, B. Brazdžionis, J. Pupius. Nuotr. E. Arbo.

Los Angeles Lietuvių Fronto bičiulių sambūrio surengtoje tradicinėje literatūros popietėje, įvykusioje 1998 gruodžio 6 d., dalyviai buvo supažindinti su ką tik Lietuvoje išleistu nauju rašytojos Alės Rūtos romanu "Skamba tolumoj". Popietę malda pradėjo kun Stanislovas Anužis. Atidarymo žodyje sambūrio pirmininkas dr. Zigmas Brinkis pastebėjo, kad išeivijoje gyvenančių lietuvių rašytojų knygos vis rečiau pasirodo, o ir pačių rašytojų eilės gerokai praretėjusios. Jis pasidžiaugė Alės Rūtos veržliu kūrybingumu. Vėliau apie 150 popietės dalyvių įsigijo Alės Rūtos knygas, o autorė jas mielai pasirašinėjo. Nuoširdžiu žodžiu ji padėkojo organizatoriams ir literatūrą mylinčiai auditorijai.

Apie naująjį Alės Rūtos romaną "Skamba tolumoj" plačiau kalbėjo poetas Bernardas Brazdžionis. Supažindinęs su knygos turiniu ir jos vieta trilogijos "Išstumtųjų dalia" cikle, jis pastebėjo, kad knygos centriniai personažai - Vorelių ir Kovalskių šeimų vaikai -nebūtinai yra charakteringi pokario išeivijos vaikų kartai. Jie nors dar ir kalba lietuviškai, bet Lietuvos rūpesčiais jau nebegyvena. Lietuviškos romantikos į siužetą įneša prieš 50 metų rašyti motinos Kovalskienės laiškai. Tie laiškai lėmė, kad tarp Astos Kovalskytės ir Gino Vorelės išsivysto romantiški santykiai ir priveda prie jų vestuvių. Ginas, lietuviškiausias iš tos kartos personažų, amerikiečių spaudos žurnalistas, dažnai ir spaudoje atskleidžia savo lietuvišką širdį. Ji gal nebėra karšta, bet dar visiškai neatvėsusi. Jis supranta komunizmą ir jo daromas Lietuvai skriaudas, mato ir Amerikos nejautrumą pavergtiesiems. Knygos aptarime poetas Brazdžionis gal labiau lietė romano turinį, personažus, įdomesnius momentus, nesigilindamas į literatūrinį nagrinėjimą.

Tokiose literatūros popietėse ar vakaruose visada pasirodo ir kitų žanrų atstovai, šį kartą dalyvavo Los Angeles vyrų kvartetas - R. Dabšys, E. Jarašūnas, A. Polikaitis ir B. Seliukas, akomponuojant pianistei Raimondai Apeikytei, ir Los Angeles lietuvių dramos sambūris. Kvartetas padainavo įvairių kompozitorių dainas, sukurtas Alės Rūtos ir Bernardo Brazdžionio žodžiams. Aktoriai - S. Pautienienė, A. Ragauskas ir E. Dovydaitienė - skaitė ištraukas iš Alės Rūtos trilogijos romanų. Vieną epizodą paskaitė ir pati autorė.

Programos pabaigoje savos kūrybos posmus skaitė poetas Bernardas Brazdžionis. Jis, kaip paprastai, vis naujas, nepakartojamas, stebino klausytojus savo išradingais ir aktualiais humoristiniais motyvais.

Popietę užbaigdamas, Algis Raulinaitis linkėjo vėl visiems pasimatyti 1999 metų pirmąjį gruodžio savaitgalį.

Juozas Kojelis