ATSIUSTA PAMINĖTI

Alfonsas Tyruolis, PAŽINTIS SU RAŠYTOJAIS IR KNYGOMIS. Tai žinomo išeivijos poeto, vertėjo ir literatūlogo Alfonso Šešplaukio-Tyruolio knyga, išleista 1995 metais Kaune. Knygos pirmojoje dalyje sudėti autoriaus atsiminimai ir asmeninių pažinčių pastabos apie keletą žymių rašytojų, su kuriais jam praeityje teko susitikti. Antrojoje, kiek ilgesnėje knygos dalyje, pavadintoje „Pažintis su knygomis", telpa nemaža apžvalginių literatūrinių straipsnių apie išeivijos poetų ir rašytojų išleistas knygas. Šios knygų apžvalgos bei recenzijos daugiausia jau buvo spausdintos išeivijos spaudos ar žurnalų puslapiuose ir apima laikotarpį maždaug nuo 1945 iki 1992 metų. šią 236 psl. kietais viršeliais knygą išleido ir spausdino „Spindulio" leidykla Kaune.

Vincas Gurskis, LIETUVIŲ LAISVĖS KOVOS 1940-1990 (Istorijos bruožai), šioje 100 psl. knygelėje trumpais bruožais apžvelgiama lietuvių tautos rezistencija:    pirmieji sovietinės okupacijos metai, nacių okupacija, Laisvės kovos 1944-1956, pogrindžio veikla, dainuojančios revoliucijos kelias į nepriklausomybės atkūrimą. Pateikiami tų periodų vertinimai. Knygelė išleista kaip „Varpo" priedas 1996 metais Vilniuje.

PRASMĖ IR PROGA, Mykolas Naujokaitis 1940-1941 m. rezistencijoje. Nedidelę 48 psl. knygutę apie Mykolą Naujokaitį redagavo Eugenijus Vilkas, joje rašo pats M. Naujokaitis, Antanas Dundzila ir Pilypas Narutis. Išleido Akademinis skautų sąjūdis Los Angeles mieste 1996 m.

Vytautė Žilinskaitė, PARŠIUKO PUOTA. Politinės satyros apie buvusius kompartijos veikėjus ir prisiplakėlius, apie naujai atsiradusios nomenklatūrinės visuomenės ydas. Išleido „Dienovidis", spaudė „Morkūnas ir Ko" spaustuvė Kaune, 1996 m. Knygelė 118 psl., iliustruota dail. Jūratės Juozėnienės.

Peter Iron, DOMESTIC AND FOREIGN POLICY, Book II. Didelė 504 psl., kietais viršeliais knyga, parašyta dr. Petro „Iron" Jokubkos, išleista 1989 metais Čikagoje American National Organization (ANO) ir autoriaus rūpesčiu. Joje rašoma apie JAV vidaus politikos, ekonomijos, valdžios struktūrų, švietimo, nusikaltimų bei moralės problemas, liečiama užsienio politika, duodamos autoriaus pastabos ir siūlymai.

Pranas Gaida-Gaidamavičius, RAŠTAI. Minties leidykla Vilniuje 1996 m. išleido didelę 604 psl., kietais viršeliais įrištą knygą, kurioje sudėti trys „Tėviškės žiburių" savaitraščio Kanadoje kun. Prano Gaidos filosofiniai veikalai, jau anksčiau buvę išleisti atskiromis knygomis. Tai „Išblokštasis žmogus" (Vokietija, 1951). „Milžinas, didvyris, šventasis" (Brooklyn, 1954) ir „Didysis nerimas" (Putnam, 1961). Į vieną knygą sujungtos šių trijų veikalų temos skaitytojui kalbės apie tai, kaip nuo benamio ir išblokštojo žmogaus perspektyvos per bendra-žmogiškąją kultūrą kuriamas dvasinis, artėjantis į Dievą žmogaus tipas. Autoriaus per daugelį metų svetimuose kraštuose brandintos mintys dabar grįžta šiame vertingame tome į Lietuvą.

Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika, pradėta leisti 1972 metais keleto kunigų iniciatyva, šiemet gali paminėti savo 25-tus metus. Pogrindinėje Kronikoje buvo skelbiami sovietinės valdžios, jos institucijų nusikaltimai prieš tikinčiuosius. Informacija pasiekdavo ir išeiviją. Užsienyje atskirais tomais Kronika būdavo perspausdinama lietuvių ir svetimomis kalbomis. Prasidėjus Lietuvoje atgimimo dvasiai, LKB Kronika buvo uždaryta.

39-tasis politinių studijų savaitgalis Los Angeles mieste, rengiamas Lietuvių Fronto bičiulių, įvyko 1997 m. sausio 25-26 dieną, šiemet savaitgalio tema buvo „Lietuva ir išeivija". Pranešėjų ir paskaitininkų tarpe buvo ir iš Kauno atvykęs adv. Jonas Kairevičius, Į laisvę fondo Lietuvos filialo tarybos pirmininkas. Plačiau apie šį savaitgalį parašysime kitame žurnalo numeryje.

Bernardui Brazdžioniui — 90 metų. Poetas Bernardas Brazdžionis 1997 metų vasario 2 atšventė savo 90-tąjį gimtadienį. Ta proga Los Angeles lietuviai surengė šios garbingos sukakties paminėjimą. Apie jį pasistengsime skaitytojus painformuoti kitame numeryje. Tuo tarpu „Į laisvę" žurnalas, jo redaktoriai ir skaitytojai nuoširdžiausiai sveikina Jubiliatą ir linki tolimesnei Poeto kūrybai nuolatinės Viešpaties palaimos.

ĮLF Lietuvos filialo naujon tarybon išrinkti šie asmenys: Arimantas Dragūnevičius, Kęstutis Girnius, Jonas Kairevičius, Valdemaras Katkus, Bronius Kuzmickas, Juozas Tumelis, ir Vidmantas Vališaitis.