NEBESULAUKSIME SUGRĮŽTANT

Su liūdesiu prisimename amžinybėn iškeliavusius bičiulius

VAIDOTAS DAUNYS, "Krantų" ir "Naujosios Romuvos" žurnalų redaktorius, poetas, publicistas, "Regnum" leidybos organizatorius ir knygų autorius, kultūrinių vakaronių rengėjas tragiškai žuvo šeštadienio, 1995 liepos 29-tos rytą. Žuvo kildamas oro balionu Vilniuje, Vingio parke. Jo kūrybinė ugnis užgeso pačiame gyvenimo vidurdienyje, 37-tuosiuose metuose. Paliko žmoną Raimondą, sūnų ir keturias dukteris.

Vaidotas Daunys buvo vienas iš pirmųjų į laisvę fondo Lietuvos filialo iniciatorių, kurį laiką buvo jo taryboje. Vaidoto Daunio netekus, liko žymi spraga Lietuvos kultūriniame gyvenime, didelis nuostolis jaunųjų kūrėjų gretoms. Jis buvo vienas iš pirmųjų, supratęs išeivijos kultūrinių darbų reikšmę atsikuriančiai Lietuvai ir stengęsis juos perduoti Lietuvos spaudoje.

1994 rugsėjo 17 savo pilname vilčių laiške dr. K. Ambrozaičiui jis taip rašė:"... Siunčiu Jums "Naująją Romuvą", senąją mūsų svajonę ... Neseniai skaičiau paskaitą apie Maceiną (Austrijoje). Norėdamas tęsti Maceinos ir Pilnutinės demokratijos tradicijas, Lietuvoje rizikuoji būti anachronistas. Vis dėlto aš matau labai daug gyvybingų dalykų toje tradicijoje. "Purensime dirvą..." "Naujoji Romuva" ir lieka Vaidotui Dauniui didžiausiu paminklu.

ONA KAVALIŪNIENĖ mirė 1995 liepos 1 d. Beverly Shores, IN., sulaukusi 80 metų amžiaus. Buvo veikli LFB sąjūdžio narė, ne vieną kartą buvo Čikagos sambūrio valdyboje, Į laisvę fondo vadovybėje, buvo ateitininkė ir kitų organizacijų narė.

ALGIRDAS PETRULIS mirė 1995 birželio 27 d. Floridoje, sulaukęs 71 metų amžiaus. Priklausė Lietuvių fronto bičiuliams ir Lietuvių Bendruomenei.

VIKTORAS PALŪNAS, gimęs 1920 m., po ilgos ligos mirė 1995 gegužės 16 d. Akron, OH. Buvo labai veiklus Lietuvių fronto bičiulių, Lietuvių Bendruomenės, ateitininkų, Balfo ir kt. organizacijose.

IGNAS KAZLAUSKAS, buvęs Kauno III-sios gimnazijos ir vėliau Muencheno lietuvių gimnazijos direktorius, mirė 1995 gegužės 24 d. Great Neck, NY. Priklausė New Yorko LFB sambūriui.

LEONARDAS ŽITKEVIČIUS, poetas, redaktorius mirė 1995 kovo 6 d. Brooklyn, NY., sulaukęs 80 m. amžiaus. Veikliai reiškėsi New Yorko lietuvių tarpe, priklausė LFB sambūriui, ateitininkams ir kt.

Giliausią užuojautą mirusiųjų, šeimoms bei artimiesiems reiškia Lietuvių fronto bičiuliai ir Į laisvę fondas.