Dr. Juozas Girnius išėjo amžinybėn

DR. JUOZAS GIRNIUS IŠĖJO AMŽINYBĖN

Keletą metų kamuotas ištikusio širdies smūgio, dr.Juozas Girnius baigė žemišką kelionę rugsėjo 13 dieną, 8 vai. ryto Bostone. Netekome šio šimtmečio vieno iš iškiliausių lietuvių filosofų. Netekome ideologo, literatūros vertintojo, visuomenininko, rašytojo, redaktoriaus.

Dr. Juozas Girnius gimė 1915 m. gegužės 25 d. Sudeikiuose, Utenos apskr. Baigė Utenos gimnaziją 1932 m. Studijavo VDU Kaune, 1936 m. gavo filosofijos licenciato laipsnį. Studijas gilino Louvaine, Freiburge, Sorbonoje. Dėstė filosofiją, psichologiją ir mokslinio darbo metodiką VDU Kaune. Į JAV atvyko 1949 m. Montrealio u-te 1951 m. gavo daktaro laipsnį. Kviečiamas atsisakė dėstyti JAV kolegijose, bet apsisprendė dirbti mažai apmokamą lietuvišką kultūrinį darbą. 1953 metais buvo pakviestas Lietuvių Enciklopedijos redaktorium, o 1965 m. Aidų žurnalo redaktorium. Tuo pačiu metu rašė knygas, spausdino savo darbus daugelyje žurnalų. Buvo aktyvus Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos narys. Suredagavo tris tomus Stasio Šalkauskio filosofijos raštų, parašė plačią monografiją „Pranas Dovydaitis", tokius veikalus kaip „Tauta ir tautinė ištikimybė", „Žmogus be Dievo", „Idealas ir laikas" ir kt. Rašė estetikos ir literatūros klausimais, pagarsėjo kaip „žemininkas".

Dr. Juozas Girnius buvo vienas kūrėjų „Į Laisvę fondo lietuviškai kultūrai ugdyti" ir visą laiką nuo 1960 metų buvo to fondo tarybos narys ir studijų planuotojas. Buvo išrinktas Ateitininkų Federacijos vadu (1963-67), aktyviai darbavosi LFB, buvo tarybos narys, aktyviai reiškėsi Lietuvių Bendruomenėje, priklausė ir tarptautinėms organizacijoms. Plačiai susirašinėjo su pasaulio filosofais rašytojais. Buvo žinomas ir Lietuvos rezistenciniam pogrindžiui. Parašė plačią monografiją apie Juozą Brazaitį, kurios paskutinį skyrių berašant jį ištiko širdies smūgis. Priklausė Bostono kultūros klubui, buvo visų pageidaujamas paskaitininkas. Buvo populiarus ne tik bendraminčių tarpe, bet ir ateistų — liberalų. Dr. Girnius dažnai kartodavo: kai diskutuoji apie žmogų ir Dievą, arba klaidą ir tiesą, tai gali ir reikia diskutuoti su visais ir gerbti jų nuomonę.

Atsisveikinimas su a.a. Juozu Girnium įvyko Bostone rugsėjo 15 d. Atsisveikinimo žodi tarė ir šeimai užuojautą pareiškė daugelio organizacijų atstovai. Rugsėjo 16 d. atsisveikinimo iškilmingas pamaldas pravedė vysk. P. Baltakis, kuriam asistavo 7 kunigai. Kapinių koplyčioje atsisveikino At-kų Fed. vadas. Palaikų pelenai bus nuvežti į Lietuvą, kuriai jis pašventė viso savo gyvenimo darbus.

Liko žmona Ona Penkauskaitė-Girniuvienė, sūnūs dr. Kęstutis, dr. Ramūnas su šeimomis ir dr. Saulius, brolis Antanas su šeima. Jo ypatingai pasiges LF bičiuliai, Į laisvę žurnalo redakcija ir į Laisvę fondas, pasiges ir lietuviškoji visuomenė.

Kazys Ambrozaitis