MEMORIAL TRIBUTE TO VITO VARDYS

Dr. W. F. Scheffer.

Dr. Vito Vardys was the "stuff" that made America great. When he came to the United States, he not only had to learn the customs and mores of America, but he had to use a new language so essential for communication here. In spite of these challenges, he found a way to go to college, earn a degree, and advance to graduate work and a Ph.D. in Political science at the University of Wisconsin. By these accomplishments, he demonstrated that he was a man of extraordinary abilities.

As a member of the Department of Political Science when Vito was hired, I was privileged to have had his friendship and scholarly association throughout his years at the University of Oklahoma. The real treat was his wide ranging interests in the affairs of the world which stimulated the mind and enriched the association with him. Even when I visited him on his death bed, the conversation turned to various events that were covered in the New York Times, which was laying on his chest, that he had read that day.

Vito's scholarship, authorship, and professional activities gave the Department much of which to be proud. His graduate students appreciated his expertise in Russian, Baltic, and East European affairs. His close relations and communications with scholars and leaders in many countries gave him insights which made his teaching and writings uniquely his.

Vito will be long remembered not only as a scholar and teacher, but also as a real human being who cherished his friends and family. We will miss him in all the years ahead.

Dr. Vytautas Vardys buvo vienas iš tų asmenų, kuriais remiasi Amerika. Atvykęs į JAV, jis ne tik turėjo susipažinti su Amerikos gyvenimo būdu ir papročiais, bet ir išmokti tinkamai naudoti svetimą kalbą. Vis dėlto jis sugebėjo pradėti studijas kolegijoje, jas baigti, vėliau Wisconsino universitete gauti magistro ir daktaro laipsnius politinių mokslų srityje. Tai rodo, kad jis buvo nepaprastų gabumų žmogus.

Tuo laiku, kai Vytautas pradėjo dirbti Oklahomos universitete, buvau Politinių mokslų departamento narys ir per daugelį metų turėjau garbę kartu su juo draugauti ir bendradarbiauti mokslo srityje. Ypatingai malonu buvo pajusti jo plataus masto dėmesį pasaulio problemoms, skatinantį protauti ir tuo praturtinantį bendradarbiavimą. Net ir tada, kai lankiau jį prieš mirtį ligos patale, mūsų pokalbis sukosi apie tos dienos New York Times liečiamus įvairius įvykius, o ką tik skaitytas dienraštis gulėjo ant jo krūtinės.

Nijolė Vardienė prie karsto, 1993.X.21.

Departamentas didžiavosi juo kaip mokslininku, autoriumi, o taip pat jo profesine veikla. Jo studentai vertino jo nuomonę Rusijos, Baltijos kraštų ir Rytų Europos klausimais. Tamprūs ryšiai ir bendradarbiavimas su daugelio kraštų mokslininkais bei vadovaujančiais asmenimis praturtino jo įžvalgas. Visa tai jis saviškai perteikė savo paskaitose ir raštuose.

Vytautas bus ilgai prisimenamas ne tik kaip mokslininkas ir dėstytojas, bet ir kaip gili žmogiška asmenybė, kuri ugdė savo draugus ir šeimą. Mes ilgai jo pasigesime.

Walter F. Scheffer
Regents' Professor Emeritus 
Of Political Science