Į laisvę Fondo romano konkursas

Į LAISVĘ FONDAS LIETUVIŠKAI

KULTŪRAI UGDYTI 

savo 30 metų veiklai atžymėti paskelbė 

ROMANO KONKURSĄ

Konkurso tikslas — sukurti kūrinį, kuris pavaizduotų lietuvių tautos rezistenciją įvairių priespaudų metuose. Tauta pergyveno kelias sunkias okupacijas, kalėjimus, tardymus, vežimus, trėmimus, pasitraukimus. Visa tai vienokiu ar kitokiu būdu giliai palietė kiekvieną lietuvį. Tegu tai būna įamžinta romane.

Romano konkurso premija — 3000 dolerių.

Konkurse kviečiami dalyvauti viso pasaulio lietuviai rašytojai, gyveną Lietuvos respublikoje ar už jos ribų, išeivijoje.

Konkurso terminas — 1991 m. gruodžio 1 d. Iki tos dienos veikalai turi būti įteikti vertinimo komisijai nurodytais adresais.

Vertinimo komisija bus sudaryta iš 7 asmenų: tris narius skiria Lietuvos rašytojų sąjunga Lietuvoje, kitus tris narius — Amerikoje veikianti Lietuvių rašytojų draugija ir vieną narį deleguos Į Laisvę Fondas lietuviškai kultūrai ugdyti.

Romano dydis — nemažiau 200 mašinėle rašytų puslapių. Rašoma dviguba interlinija — intervalu, apie 60-70 spaudos ženklų eilutėje.

Lietuvoje gyveną rašytojai veikalus siunčia ten sudarytai vertinimo komisijai: 232600 Vilnius, Rašytojų 6, Lietuvos rašytojų sąjunga, Romano konkursui. Išeivijoje gyveną rašytojai veikalus siunčia „Į laisvę" žurnalo redaktoriui Juozui Baužiui, 9240 Cliffside Ave., Orland Park, IL 60462, U.S.A.

Visi konkurse dalyvaujantieji rašytojai siunčia po du savo romano egzempliorius, kad vieną egz. tuoj būtų galima persiųsti kitai konkurso komisijos daliai. Romanai pasirašomi slapyvardžiu, į atskirą voką įdedamas autoriaus vardas, pavardė, adresas. Vokas užklijuojamas ir ant jo užrašomas autoriaus slapyvardis.

Premijuotas veikalas bus išleistas Į Laisvę. Fondo rūpesčiu Lietuvoje. Premijos įteikimas numatomas Lietuvoje 1992 metų pradžioje.

Nepremijuoti veikalai grąžinami autoriams nurodytu adresu, išlaikant slaptumą.

Konkursas 1990.XI. 17 buvo paskelbtas per Vilniaus televiziją ir Lietuvos spaudoje. Maždaug tuo pačiu laiku buvo pradėti skelbimai ir išeivijoje.

Iš Lietuvos gautomis žiniomis Lietuvos rašytojų sąjunga į konkurso vertinimo komisiją paskyrė Vytautą Kubilių, Vandą Zaborskaitę ir Vidmantą Valiušaitį. Į Laisvę Fondas komisijos nariu paskyrė Česlovą Grincevičių. Lietuvių rašytojų draugija Amerikoje savo narių dar nepranešė.