ŽMOGAUS TEISIŲ KONFERENCIJA CLEVELANDE

Baltų laisvės lyga (Baltic American Freedom League) kasmet rengia konferencijas, kuriose svarstomi aktualiausi pabaltiečių reikalai, šiemet tokia konferencija, aštuntoji iš eilės, įvyko kovo 11 Clevelande. Prie jos rengimo prisidėjo ir lietuvių organizacijos, jų tarpe ir LFB centro valdybos žmonės, o Ingrida Bublienė buvo konferencijos informacijos koordinatorė. Konferencija buvo suorganizuota labai gerai, išvystyta didelė reklama amerikiečių tarpe, dalyvavo virš 150 asmenų. Dalyvių tarpe buvo ir du žymūs žmogaus teisių kovotojai Sibiro kankiniai: Balys Gajauskas ir Ivars Žukovskis. Jie buvo sutikti ilgais plojimais.

Konferencijoje buvo svarstomos šios temos: padėtis Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje; Pabaltijo valstybių prekybiniai klausimai; Molotovo-Ribbentropo aktas; ekologiniai klausimai Pabaltijo kraštuose; planai ateities veiklai.

Apie paskutiniuosius įvykius Pabaltijo kraštuose kalbėjo: O jars Kalnins, Viktoras Nakas, Mari-Ann Rikken ir adv. William Hough III. Buvo kruopščiai perteiktos paskutinės informacijos, nuotaikos ir viltys. Buvo pabrėžta, kad politika, kultūra, religija ir ekonomija negali būti išjungtos iš ten pasireiškiančio laisvėjimo proceso. Įvairiose SS respublikose jau bandoma veikti ir jungtinėmis jėgomis. Ukrainiečiai, lietuviai, latviai, estai, armėnai ir gruzinai yra sudarę tam tikrą demokratinių judėjimų sąjungą.

Buvo svarstomos galimybės ekonominių ir prekybinių ryšių tarp Pabaltijo valstybių ir laisvojo pasaulio. Svarstytose dalyvavo Jonas Pabedinskas, Janis Strautnieks, Ginta Palubinskaitė, Robert Hand ir Agris Pavlovskis. Tai nebuvo vien biznio reikalo svartymai, bet dėmesys buvo kreipiamas į pagalbos ir talkos sudarymą. Suprantama, kad kapitalo investavimas sovietų okupuotuose kraštuose yra surištas su didele rizika, tad atsargumas yra būtinas. Tačiau pirmuosius žingsnius pradėti reikia.

Molotovo-Ribbentropo pakto klausimu buvo stipriai kalbėta. Dr. Olgerts Pavlovskis akcentavo, kad šis paktas iškyla vis labiau kaip sovietinę politiką kompromituojantis dokumentas. Maris Manteniek pabrėžė ir Vakarų pasaulio moralinę atsakomybę už Pabaltijo tautų tragediją. Baltų laisvės lyga (BAFL) dės visas pastangas ir reikalaus, kad šis paktas būtų oficialiai panaikintas. Tai akcijai vadovauti ir koordinuoti pakviesta Asta Banionytė-Connor. Angelė Nelsienė kvietė visus jungtis į Baltų laisvės lygą.

Ekologiniais klausimais Pabaltijo kraštuose kalbėjo Valdas Adamkus, Toomas Tubalkain, dr. Juris Dreifelds, moderavo Ingrida Bublienė. Ekologinė problema yra pasidariusi kritiškai skaudi: žemė, vanduo ir oras yra nepaprastai užteršti. Ši kritiška padėtis yra žinoma, bet niekas nežino nuo ko pradėti ją gerinti. Reikalingos milžiniškos lėšos, delsimas kelia gyventojuose nerimą ir baimę, kad nekontroliuojama tarša gali sunaikinti jau ir taip nukentėjusias tautas. Apie šią ekologinę krizę pasaulis turi būti labiau informuojamas ir ieškoma didesnės pagalbos.

Baltų laisvės lygos ir bendrai pabaltiečių veiklos ateities planus nagrinėjo Valdis Pavlovskis, dr. Jonas Genys, Mari-Ann Rikken, Linas Norušis, Maris Mantenieks ir Margis Pinnis. Reikia įsąmoninti JAV politiką, kad pabaltiečių laisvės judėjimas nepažeidžia Amerikos interesų. Būtina suorganizuoti didesnį fondą, profesionalų tvarkomą informacijos centrą, bendrą laikraštį. Jungtinėse Tautose reikėtų turėti savo stebėtoją, kuris vėliau galėtų tapti pilnateisiu pabaltiečių atstovu. Veikti per Europos valstybes, Amerikoje išvystyti didesnį spaudimą į Kongresą, ¡traukti ukrainiečius į bendrą darbą.

Jaunesnioji karta buvo susibūrusi savo pokalbiams. Svarstytose kalbėjo Rasa Šilėnaitė, Gintas Gaška, Paulius Alšėnas, Ginta Palubinskaitė, Darius Sužiedėlis, Karlis Cerpulis, William Hough. Konferencija buvo užbaigta banketu, kurio metu Baliui Gajauskui buvo įteiktas Clevelando miesto auksinis raktas ir išklausytas jo žodis.


Čikagos LFB sambūris kovo 30 turėjo savo susirinkimą, kuriame dalyvavo svečias iš Lietuvos kun. Aušvydas Belickas. Išsamiame pranešime kun. Belickas nušvietė dabartinę padėtį Lietuvoje, apibūdino Sąjūdį, Lygą, ir kitas organizacijas, vertino išeivijos pastangas. Pranešimas išaukė gyvas diskusijas, sukėlė daug klausimų. Po pertraukos bičiuliai svarstė savo sambūrio ir bendrai LFB veiklos klausimus. Susirinkimui vadovavo sambūrio pirm. Vladas Sinkus, kurio valdyba su šiuo susirinkimu baigė savo kadenciją. Naują valdybą sudarys: Aldona Šmulkštienė, Povilas Vaičekauskas, Liudas Valančius, Jonas Vaznelis, Jonas Žadeikis ir Valerija Žadeikienė.

Kun. Kazimieras Pugevičiusir Lietuvių Katalikų Religinė šalpa šiemet vėl yra sudaręs maldos už Lietuvą kalendorių. Kiekviena metų diena yra paskirta organizacijoms, parapijoms, laikraščiams ir žurnalams. Nariai ir skaitytojai kviečiami nustatytomis dienomis melstis Lietuvos reikalais. 1989 spalio 17 diena yra paskirta Į Laisvę žurnalo skaitytojams. Prašome visus skaitytojus tą dieną savo maldose prisiminti Lietuvą.