OSI: PASITARNAVIMAS TEISINGUMUI AR SUPLANUOTAS SIAUBINGAS ŽAIDIMAS?

DR. R. S. TAUTKUS

„Kalbant apie sovietų įstatymų administravimą (justice), verta mums prisiminti, kad žudymas vyrų, moterų ir vaikų — žydų ir ne žydų — yra paprastas dalykas Sovietų Sąjungoje", rašė William F. Buckley, vienas iš žymiųjų amerikiečių laikraštininkų, savo 1986 metų gruodžio 10 dienos straipsnyje, kuriuos skelbia šimtai JAV dienraščių. Toliau jis tame pačiame straipsnyje tęsė:    jei kolaboravimas su nariais reikalauja asmens nužudymo, tai visi sovietų pareigūnai virš 62 metų amžiaus turėtų sulaukti to likimo. Niekas to Sovietų Sąjungoje nedarys. Asmuo (Molotovas), kuris 1939 metais pasirašė Hitlerio-Stalino paktą, neseniai ramiai mirė, sulaukęs 96 metų amžiaus..."

Ribbentropo-Molotovo paktas davė naciams ir sovietams laisvas rankas nusiaubti visą Europą, pradedant Antrąjį pasaulinį karą, pavergiant beveik visas to kontinento valstybes ir žiauriausiais būdais atimant gyvybes apie 100,000,000 laisvę ir taiką mylinčių žmonių (jų tarpe apie 6,000,000 žydų). Genocido (holocaust) aukos kartoja šūkį: ,,Never again!"

Nacizmui buvo padarytas galas 1945 metais: Hitleris nusižudė, jo armijos buvo sutriuškintos, jo artimieji ginklanešiai nuteisti ir pakarti, kiti atliko bausmę kalėjimuose. Vakariečiai nepasodino Sovietų Sąjungos diktatorių į kaltinamųjų kėdes, jų nenuteisė ir nepakorė. Stalinas, Molotovas ir kiti buvo tikrai to verti!

Nacių nebėra, bet jų genocidą vykdo nuo 1945 metų sovietai — komunistai. Nekaltų žmonių (krikščionių, žydų ir kitų) žudymas ir naikinimas vyko ir vyksta Sovietų Sąjungoje. Komunistai išžudė dešimtimis milijonų žmonių Kinijoje, keletą milijonų Vietname ir Kambodijoje. Komunistai vykdo žmonių žudymą ir naikinimą Etiopijoje, Afganistane, Angoloje, Mozambike, Kuboje ir pradeda savo „misiją" ir centrinėje Amerikoje.

SOVIETŲ EPITETAI KOMUNIZMO AUKOMS

Sovietams buvo ir yra didelė rakštis pasitraukusieji į Vakarus 1944 metais iš Pabaltijo kraštų, Ukrainos ir Gudijos. Pradžioje jie buvo vadinami „fašistais". Maždaug nuo 1972 metų tam tikram skaičiui buvo prisegamas „žydų persekiotojo" vardas. Tuo pat metu sovietai naudojo ir kitą taktiką, pasiųsdami į laisvąjį pasaulį savo „dokumentus", kuriais buvo bandoma „įrodyti", kad vienas ar kitas yra buvęs komunistų agentas.

Ne vienas iš iškilesnių lietuvių buvo apšauktas buvęs komunistų agentu. Pora Laikinosios vyriausybės narių buvo apkaltinti buvę „žydų persekiotojais". Tuo metu minėtais klausimais straipsnių ir žinučių buvo pravedę tam tikri asmenys The New York Times ir New York Daily News dienraščiuose. Jau tada ne vienas kėlė balsą, kad reikia surasti pajėgių advokatų, juos pasamdyti, kad jie užkirstų kelią sovietų bei komunistų melų ofenzyvai. Iškilesni lietuvių tarpe asmenys buvo raginami imtis iniciatyvos ir tais klausimais paruošti ir išleisti literatūros anglų kalba, demaskuojant sovietų ir komunistų melus ir žiaurius nekaltų žmonių užpuldinėjimus.

Su apgailestavimu reikia pareikšti, kad nieko konkretesnio tuo reikalu nebuvo padaryta. Tiesa, buvo parašyta vienas ar kitas laiškutis minėtiems dienraščiams ir vienam ar kitam legislatoriui. To, be abejo, tikrai nepakako.

OSI PRADŽIA

OSI (Office of Special Investigations) buvo suformuotas 1979 metais kaip vienetas Teisingumo departamente. Nei pabaltiečiai, nei ukrainiečiai, nei gudai tam nesipriešino. Kaip taisyklė, visų tų etninių grupių amerikiečiai nenorėjo ir nenori nieko bendro turėti su karo nusikaltėliais. Tų grupių amerikiečiai tikėjo, kad JAV vyriausybė atliks sąžiningai ir gerai tai, kas reikalinga. Toli gražu taip nebuvo. Šis naujas vienetas (OSI) nuėjo klaidingu keliu, tapdamas „raganų medžiotoju" (witch hunter) ir „sovietų interesų įstaiga" (office for soviet interests).

Apsigynimas nuo sovietų bei komunistų šmeižtų ir kraštų laisvinimo darbas nėra laisvalaikio užsiėmimas. Sunkiau būtų kalbėti apie kitas amerikiečių etnines grupes, kurias paliečia OSI vienetas. Puikiai žinoma padėtis lietuvių tarpe. Neturime nė vieno asmens, kuris sektų visus JAV Kongreso žingsnius, liečiančius mūsiškius. Pradžioje buvo nežinomi nei įstatymo iniciatoriai, nei pats įstatymas, paskubomis pravestas JAV Kongrese, kuriuo buvo suformuotas OSI vienetas. Lietuviai ir kitos grupės kiek pabudo, kai ta institucija pradėjo juos terorizuoti.

Vlikas laiko save globaline organizacija. Jam gal ir nėra būtinybė sekti viską, kas vyksta Jungtinėse Amerikos Valstybėse. Tačiau Alto ir JAV LB Krašto vadovybės turėtų paskirti bent po vieną asmenį, kuris tais ir panašiais klausimais rūpintųsi. ,,Žydų persekiotojų” pradedama ieškoti Kanadoje, Australijoje ir kituose kraštuose. Pats aukščiausias laikas būtų ir Vlikui, ir Altui, ir PL Bendruomenei, JAV Baltų Laisvės Lygai ir kitiems pajėgesniems vienetams bei organizacijoms imtis pilnos iniciatyvos prieš sovietų bei komunistų melų bei šmeižtų ofenzyvą.

PRIVAČIOS INICIATYVOS AKCIJA

Nė vienam iš veiksnių nejudant, privatūs asmenys ėmėsi iniciatyvos demaskuoti sovietų bei komunistų melus bei šmeižtus, metamus pasitraukusiems nuo bolševikinio teroro lietuviams į Vakarų pasaulį.

Rasos Razgaitienės ir kitų buvo suformuotas energingas ir efektyvus Americans for Due Process vienetas, apjungiąs amerikiečius, kuriuos terorizuoja ir bando terorizuoti OSI pareigūnai, apmokami aukštais atlyginimais iš JAV iždo. Kitas vienetas — The Coali-tion for Constitutional Justice and Security — buvo suformuotas trečios kartos amerikiečio lietuvio Tony Mažeikos. Puikios iniciatyvos parodė Čikagos lietuvis advokatas Povilas Žumbakis, parašydamas tuo klausimu specialią knygą, sutelkdamas joje amerikiečių teisėjų pasisakymus prieš kreivus ir žalingus OSI žingsnius ir kartu išryškindamas OSI glaudų bendradarbiavimą su KGB ir išniekinimą JAV konstitucijos, kurioje nepaprastai aiškiai yra duodamos teisės tiems, kurie yra apkaltinami tariamais nusikaltimais.

Deja, privačios iniciatyvos asmenys nesulaukia beveik jokios talkos bei paramos iš pagrindinių mūsų institucijų.

Paminėti asmenys ir jų talkininkai yra įjungę į tą darbą nemaža amerikiečių laikraštininkų. Iš jų paminėtini: Alan Bock (The Register, Santa Ana, CA), Patrick J. Buchanan (užėmęs aukštą postą Baltuosiuose Rūmuose, dabar perėjęs į savo buvusį plataus masto laikraštininko darbą), William F. Buckley (amerikiečių laikraštininkas, kurio straipsniai skelbiami šimtuose dienraščių), Robert Gilette (Los Angeles Times), Jay Mathews (The Washington Post), Warren Richey (The Christian Science Monitor), Philip Shenon (The New York Times) ir kiti. Jų straipsnius paskelbė eilė kitų krašto dienraščių. Tie straipsniai „neiškrito iš dangaus. Rasa Razgaitienė, Tony Mažeika ir Povilas Žumbakis turėjo tuos laikraštininkus susitikti, paruošti jiems tinkamos medžiagos ir įtikinti, kad yra būtinybė užkirsti kelią tam neįtikėtinam OSI-KGB bendradarbiavimui, kuris daro didžiulę gėdą mūsų laisvės kraštui. Tie laikraštininkai nepabūgo būti apšaukiami „nacių globėjais".

„Aš nesu prieš panaikinimą OSI investigacijų", kalbėjo Patrick J. Buchanan The New York Times laikraštininkui Philip Shenon. „Aš noriu", toliau tęsė P. J. Buchanan, „kad Teisingumo departamentas tęstų bylas ir tai turėtų būti daroma amerikiečių teismuose ir nesiekiant deportacijų". Tai buvo paskelbta The New York Times 1987 vasario 19 numeryje.

GEROS VALIOS AMERIKIEČIŲ REIKALAVIMAI

Rasos Razgaitienės, Tony Mažeikos ir kitų vadovaujami vienetai prašo ir reikalauja JAV Kongresą: 1. Sustabdyti OSI ir KGB bendradarbiavimą ir nepriimti iš sovietų saugumo suklastotų įrodymų ir sufabrikuotų dokumentų. 2. Jei tik yra karo nusikaltėlių, jie turėtų būti teisiami JAV teismuose, suteikiant jiems visas teises, kurias garantuoja JAV konstitucija. 3. Jokiu būdu neperduotini taip vadinami karo nusikaltėliai ir nedeportuotini į Sovietų Sąjungą ar kitus komunistinius kraštus, kuriuose teisiamieji neturi jokių teisių. Bylų sprendimai sovietuose ir kituose komunistų kraštuose padaromi prieš pasodinant asmenį į kaltinamojo kėdę.

OSI įstaigos pareigūnai ir jiems prijaučiantieji yra nepaprastai paveikę savo naudai JAV Kongreso narius (ne visus!), kad dažnai sunku su legislatoriais šviesiau pažiūrėti į OSI vieneto daromą didelę žalą visai amerikiečių teisminei sistemai. Amerikiečiai iš tų etninių grupių, kuriose OSI medžioja taip vadinamus karo nusikaltėlius, turėtų padaryti visą galimą spaudimą į JAV Kongreso narius, praveriant jiems akis ir ausis tiesai bei teisingumui.

LIETUVIU TALKA PRIVAČIAI INICIATYVAI

Amerikiečių ir lietuvių gyvenime didieji užsimojimai ir žygiai buvo (ir bus) atsiekti ir atlikti kelių ar keliolikos asmenų. Organizuoti vienetai sugaišta per daug laiko posėdžiams, diskusijoms bei svarstyboms. Nutarimai dažnai yra labai lėkšti, o darbai dar menkesni.

Veiksniai — Vlikas, Altas ir LB — turėtų suteikti bent visą galimą piniginę paramą Rasos Razgaitienės, Tony Mažeikos ir Povilo Žumbakio iniciatyvai ir darbams. Pavieniai lietuviai turėtų taip pat nepagailėti šimtų ar tūkstančių dolerių tiems žygininkams, pasišovusiems demaskuoti sovietų melų ofenzyvą.

JAV LB Krašto valdybos asmenys visad akcentuoja, kad jie turį nepaprastai platų ir pajėgų darbininkų tinklą. Tuos asmenis būtų galima panaudoti visiems užsimojimams bei darbams. Tuos geros valios lietuvius būtų galima įjungti į legislatorių spaudimą ir apšvietimą, į „bombardavimą" laiškais ir telegramomis Baltųjų Rūmų, Valstybės ir Teisingumo departamentų. Amerikiečių laikraštininkai, rašy-darni straipsnius dienraščiuose, nebijo būti apšaukiami ,, nacių globėjais", o lietuviai neparašo net padėkos laiškučių dienraščių laiškų skyriuose.

Mūsų periodiškai leidžiami laikraščiai neateina į talką savo skaitytojams. Kiekvienas laikraštis bei žurnalas galėtų turėti skyrelį, duodant juose rašytiniems asmenims bei pareigūnams vardus ir pavardes, jų adresus ir trumpus (kelių sakinių!) laiškų bei telegramų pavyzdžius. Krašto pareigūnai nuolat užverstini laiškučiais ir labai trumpomis telegramomis. Tik tuo atveju būtų galima laukti iš jų teigiamo pajudėjimo.

Iki šiol niekas nėra išleidęs brošiūrėlės ar lankstinuko OSI klausimu. Tiesa, Tony Mažeikos grupė buvo išleidusi lankstinuką, bet ta laida yra jau išsisėmusi. Antra, reiktų žymiai pilnesnės brošiūrėlės tuo klausimu.

Tokia ir panaši literatūra iš dangaus nenukris. Reikia ją užsakyti pas gerus žinovus. Už paruošimą jiems reiktų atlyginti. Tai galėtų finansuoti Altas, Vlikas, LB ar pavieniai asmenys. Galėtų čia pasirodyti ir Lietuvių Fondas, nes tai būtų investavimas informacijai apie lietuvius ar Lietuvą. Galėtumėm (ir turėtumėm!) turėti tokių ar panašių brošiūrėlių dešimtimis ir visais galimais klausimais apie pavergtą Lietuvą, jos pastangas išsilaisvinti iš sovietų vergijos, laisvųjų pastangas ir žygius kovoje dėl pavergtųjų laisvės, apsigynimui nuo sovietų melų ir t.t.

Baigiant tas kelias mintis apie OSI ir mūsų kraštui (JAV) daromą gėdą, reiktų paminėti, kad tas vienetas operuoja milijonais dolerių iš JAV iždo. Tie pinigai suplaukia iŠ amerikiečių kišenių, įskaitant ir visus mus. Mes negalime sėdėti ant savo rankų ir nieko nedaryti. Turime pajudėti visi ir visu frontu. Tik tuo atveju galėsime sustabdyti tą OSI-KGB suplanuotą siaubingą žaidimą.

Trisdešimt pirmoji Lietuvių Fronto bičiulių studijų ir poilsio savaitė šią vasarą įvyksta Dainavoje, rugpjūčio 9-16 dienomis. Kas dar neužsiregistravo, prašome skubiai kreiptis į LFB Centro valdybos iždininką Joną Vasarį, 979 Proehl Drive, Barberton, OH 44203. Telefonas: (216) 644-7411. Registracijos mokestis yra 10 dol. nuo šeimos.